• Tartalom

239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről1

2007.03.31.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 103. §-ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya az új szolgáltatásoknak, illetve férőhelyeknek az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történő – a nem állami fenntartók 2007. évi normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának megállapításához szükséges – befogadására (a továbbiakban: befogadás) terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása során

a) nem állami fenntartó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a (1) bekezdésének mc)–me) alpontja, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §-ának sc)–se) alpontja szerinti személy vagy szervezet;

b) szolgáltatás:

ba) a falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás,

bb) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

bc) a támogató szolgáltatás,

bd) a közösségi ellátások,

be) az utcai szociális munka,

bf) a nappali szociális intézményi ellátás,

bg) az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátás,

bh) a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás,

bi) a gyermekjóléti központ keretében nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás,

bj) a bölcsőde, hetes bölcsőde keretében nyújtott gyermekek napközbeni ellátása,

bk) az átmeneti gondozás;

c) új szolgáltatás: az a szolgáltatás, amely után a fenntartó vagy a jogelőd fenntartó 2006 decemberében nem részesül normatív állami hozzájárulásban;

d) új férőhely:

da)2 a bb) és bh) alpont szerinti szolgáltatás esetén a normatív állami hozzájárulás igénybevételére jogosító, 2006 decemberében kihelyezett jelzőkészülékek, illetve betöltött férőhelyek számát meghaladó ellátotti létszám,

db)3 a bf)–bg) alpont szerinti szolgáltatás esetén a 2006. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló, az igénybejelentésben 2006. november 1-jén szereplő ellátotti létszámnak, illetve – hajléktalanok átmeneti intézményei esetén – férőhelyszámnak, vagy – ha az magasabb – a normatív állami hozzájárulás igénybevételére jogosító, 2006 decemberében betöltött férőhelyek számának a száztíz százalékát meghaladó ellátotti létszám, férőhelyszám,

dc)4 a bj)–bk) alpont szerinti szolgáltatás esetén a 2006. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló, az igénybejelentésben 2006. november 1-jén szereplő ellátotti létszámnak, vagy – ha az magasabb – a normatív állami hozzájárulás igénybevételére jogosító, 2006 decemberében betöltött férőhelyek számának a százhúsz százalékát meghaladó ellátotti létszám.

(3) Az új szolgáltatások, illetve férőhelyek meghatározása során a feltételeket szolgáltatónként, intézményenként, illetve telephelyenként kell vizsgálni.

(4) Az új férőhelyek kiszámítását nem érinti, ha pótigénylés, lemondás, illetve a normatív állami hozzájárulás elszámolása vagy ellenőrzése során kiderül, hogy a fenntartó 2006. november 1-jén a (2) bekezdés d) pontjában meghatározottól eltérő ellátotti létszám, illetve férőhelyszám alapján volt jogosult normatív állami hozzájárulásra. Ha a fenntartó 2006-ban nem az egész évre igényelt normatív állami hozzájárulást, a 2006. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló, az igénybejelentésben 2006. november 1-jén szereplő ellátotti létszámot, illetve férőhelyszámot egész évre vetítve kell figyelembe venni.

(5) Nem minősül új férőhelynek, ha

a) az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás, a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása és az emelt színvonalú bentlakásos ellátás után járó normatív állami hozzájárulások közül ugyanazon férőhelyre az egyik normatív állami hozzájárulás helyett a másikat igénylik,

b) a gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás, az otthont nyújtó ellátás vagy az utógondozói ellátás után járó normatív állami hozzájárulás helyett ugyanazon férőhelyre a gyermekek átmeneti gondozása után járó normatív állami hozzájárulást igénylik,

c) nappali melegedőben, éjjeli menedékhelyen, illetve hajléktalanok átmeneti szállásán időszakos férőhelyet létesítenek.

(6) Nem kell befogadást kérni

a) étkeztetés esetén,

b) házi segítségnyújtás esetén,

c) családi napközi keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása esetén,

d) az otthont nyújtó ellátás esetén,

e) az utógondozói ellátás esetén,

f)5 lakóotthoni ellátás esetén.

(7) Nem kell kérni az új férőhely befogadását a (2) bekezdés bf)–bh) és bj)bk) alpontja szerinti szolgáltatások esetén, ha

a) a szolgáltató (intézmény, telephely) 2006. december 31-én engedélyezett férőhelyszáma nem haladja meg a tizenöt főt, és

b) a fenntartó a szolgáltató (intézmény, telephely) által nyújtott szolgáltatás után 2006 decemberében normatív állami hozzájárulásban részesül.

(8) Ha a fenntartó a (7) bekezdésben foglaltak alapján új férőhely befogadását nem kérte, a szolgáltató (intézmény, telephely) által nyújtott szolgáltatásra tekintettel 2007-ben legfeljebb tizenöt fő ellátotti létszám, illetve férőhelyszám után jogosult normatív állami hozzájárulásra.

2. § (1) A befogadást a nem állami fenntartó 2007. január 20-áig, szolgáltatónként (intézményenként, telephelyenként) és szolgáltatásonként külön, az 1. számú melléklet szerinti, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz (a továbbiakban: Minisztérium) benyújtott adatlapon kérelmezheti. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmet határidőben beadottnak kell tekinteni, ha a határidő lejártáig ajánlott küldeményként a Minisztérium címére postára adták.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a jogerős működési engedélyt,

b) a fenntartó bírósági nyilvántartásba vételét igazoló okirat, illetve a szociális vagy gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedély másolatát,

c) az ellátási szerződés másolatát, ha a fenntartó az új szolgáltatásra, illetve férőhelyre ellátási szerződést kötött,

d) a szolgáltató (intézmény, telephely) 2. számú melléklet szerint elkészített szakmai programját,

e) a szolgáltató (intézmény, telephely) működtetésének a 3. számú melléklet szerint szolgáltatásonként elkészített pénzügyi-gazdálkodási tervét.

(3) A fenntartó nyolc napon belül köteles bejelenteni, ha a kérelemben szereplő adatok az eljárás folyamán megváltoznak.

3. § (1) A Magyar Államkincstár regionális igazgatósága és területi igazgatóságai (a továbbiakban: Igazgatóság) 2006. december 31-éig fenntartónkénti és szolgáltatásonkénti, jogcímenkénti bontásban közlik a Minisztériummal a Kvtv. 30. §-a (7) bekezdésének a) pontja alapján bejelentett adatokat.

(2) A Minisztérium az eljárás során – az ellátási terület szolgáltatási jellemzőinek feltárása érdekében –

a) szociális szolgáltatás esetén bekérheti az ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat, illetve azok társulásának, többcélú kistérségi társulásának szolgáltatástervezési koncepcióját [Szt. 92. § (3) bekezdés],

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén bekérheti az ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelését [Gyvt. 96. § (6) bekezdés],

c) kikérheti a szolgáltatással kapcsolatban ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat, illetve azok társulásának, többcélú kistérségi társulásának véleményét az új szolgáltatással, férőhellyel kapcsolatban,

d) kikérheti az illetékes módszertani intézmény véleményét az új szolgáltatással, férőhellyel kapcsolatban.

4. § (1) A beérkezett kérelmeket 2007. február 28-áig döntés-előkészítő bizottság véleményezi. A szociális szolgáltatásokkal és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos döntések előkészítésére külön bizottságot kell létrehozni.

(2) A bizottsági véleményben meg kell jelölni, hogy mely kérelmező felel meg az 5. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Ha ugyanarra az ellátási területre és szolgáltatásra több fenntartó is benyújtott kérelmet, a bizottság javaslatot tesz a befogadásra javasolt szolgáltatások, férőhelyek számára és a kérelmezők – 5. § (4) bekezdése alapján kialakított – sorrendjére.

(3) A bizottság három tagból áll,

a) egy tagját a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) kéri fel,

b) egy tagját a pénzügyminiszter kéri fel,

c) egy tagját az Országos Szociálpolitikai Tanács kéri fel.

(4) Nem lehet tagja a bizottságnak az a személy, aki

a) befogadási kérelmet benyújtó fenntartó,

b) a befogadási kérelmet benyújtó fenntartónak vagy a fenntartó ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja,

c) befogadási kérelmet benyújtó fenntartóval vagy az általa fenntartott szolgáltatóval, intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója [közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. §-ának g) pontja].

(5) A bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de jogosultak a tevékenységük során felmerült, számlával igazolt és indokolt útiköltségük megtérítésére.

(6) A bizottsági vélemények és a bizottság működését érintő döntések elfogadásához a bizottság legalább két tagjának egybehangzó szavazata szükséges.

(7) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább a bizottság véleményének a (2) bekezdésben meghatározott kötelező tartalmi elemeit, a bizottságnak a működését érintő ügyekben hozott döntéseit, valamint az esetleges kisebbségi véleményt. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a miniszternek megküldött bizottsági vélemény másolatát is.

(8) A bizottság a működési rendjét – az e rendeletben meghatározott keretek között – maga alakítja ki.

5. § (1) A befogadási kérelemről a miniszter 2007. március 10-éig határozattal dönt.

(2) Az új szolgáltatást, illetve férőhelyet a miniszter befogadja, ha

a) megfelel a normatív állami támogatás igénybevételéhez a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek,

b) a fenntartó a kérelmét a 2. §-ban foglaltaknak megfelelően nyújtotta be,

c) az ellátási terület szolgáltatási jellemzői – így a rászorultak száma, az elérhető más szolgáltatások, azok kapacitása, férőhelyeinek száma, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása – alapján az új szolgáltatásra, férőhelyre az ellátási területen élő rászorultak ellátása érdekében szükség van,

d) a szakmai programban foglaltak – így a szolgáltatáselemek, tevékenységek, valamint a szakmai program megvalósításának várható következményei – illeszkednek az ellátási területen élő rászorultak szükségleteihez, továbbá

e) a pénzügyi-gazdálkodási tervben betervezett bevételek teljesíthetőek, a kiadások összhangban állnak a szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a szolgáltató, intézmény működésének pénzügyi feltételei biztosítottak.

(3) A kérelmet el kell utasítani, ha a benne foglalt adatok nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak, illetve a fenntartó valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott.

(4) Ha a (2) bekezdés c) pontja alapján nem fogadható be az összes új szolgáltatás, illetve férőhely, azt a szolgáltatást, férőhelyet kell befogadni, amelyik esetében

a) a fenntartó ellátási szerződést kötött,

b) – ha az a) pont alapján befogadásról nem lehet dönteni, a szakmai programban foglalt szolgáltatáselemek – a tárgyi feltételek, valamint a szakalkalmazottak száma, képzettsége alapján várhatóan magasabb színvonalú ellátást nyújtanak,

c) – ha az a)–b) pont alapján befogadásról nem lehet dönteni – a működtetés egy ellátottra jutó éves költsége kisebb.

6. § (1) Ha a miniszter az új szolgáltatást, férőhelyet befogadja, a határozatban fel kell tüntetni

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,

b) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – az adószámát,

c) a befogadott szolgáltatás megnevezését,

d) az 1. § (2) bekezdésének bb), bf)–bh) és bj)–bk) alpontja szerinti szolgáltatások esetében a befogadott ellátotti létszámot, férőhelyszámot,

e) az 1. § (2) bekezdésének ba)–be) és bi) alpontja szerinti szolgáltatások esetén azt a települést, fővárosi kerületet, illetve annak – a fenntartóval ellátási szerződést kötött – intézményfenntartó társulásnak, többcélú kistérségi társulásnak a nevét és székhelyét, amelyre tekintettel a szolgáltatást befogadták.

(2) A miniszter a befogadás tárgyában hozott, valamint a 7. § (2) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti határozatát megküldi a normatív állami hozzájárulás folyósítására illetékes Igazgatóságnak.

(3) Befogadás esetén a fenntartót a normatív állami hozzájárulás 2007. január 1-jétől, illetve – ha a szolgáltatást ezt követően kezdik meg – a szolgáltatás megkezdésének a működési engedélyben meghatározott időpontjától kezdődően, a költségvetési törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szmr.) foglaltak figyelembevételével, legfeljebb a befogadott és a befogadási kötelezettség hatálya alá nem tartozó szolgáltatások, illetve férőhelyek után illeti meg.

(4) A normatív állami hozzájárulás igénylésére az Szmr. rendelkezéseit kell alkalmazni. A nem állami fenntartónak a 2007. évi normatíva igénylése során, 2007. január 5-éig nyilatkoznia kell az Igazgatóság felé, hogy mely szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám után nem kell befogadást kérnie.

7. § (1) Ha a 6. § (1) bekezdésének a)–b) pontja szerinti adatok a működési engedély módosítása, illetve ismételt kiadása miatt megváltoznak, a fenntartó köteles kérni a befogadás módosítását. A kérelemben meg kell jelölni a normatív állami hozzájárulás folyósítására illetékes Igazgatóságot, és csatolni kell a működési engedélyt módosító, illetve ismételten kiadó határozat másolatát.

(2) A miniszter a befogadást módosítja, ha a fenntartó a kérelmet az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújtotta be.

(3) Ha az 1. § (2) bekezdésének ba)–be) és bi) alpontja szerinti szolgáltatás esetén az a település, fővárosi kerület, illetve intézményfenntartó társulás, többcélú kistérségi társulás, amelyre tekintettel a szolgáltatást befogadták, a működési engedély módosítása, ismételt kiadása folytán a továbbiakban már nem tartozik az ellátási területhez, a működési engedélyt módosító határozat jogerőre emelkedésétől a fenntartó a befogadással érintett szolgáltatás után normatív állami hozzájárulásra nem jogosult.

(4) Ha az 1. § (2) bekezdésének ba)–be) és bi) alpontja szerinti szolgáltatás esetén a fenntartó intézményfenntartó társulással, illetve többcélú kistérségi társulással kötött ellátási szerződés alapján került befogadásra, és az ellátási szerződés vagy a befogadott szolgáltatásra, illetve férőhelyre vonatkozó része megszűnik, a megszűnéstől a fenntartó a befogadással érintett szolgáltatás után normatív állami hozzájárulásra nem jogosult.

(5) A befogadást a miniszter visszavonja, és a fenntartót kötelezi a 2007. évre a befogadás alapján igénybe vett normatív állami hozzájárulás – a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – összegének visszafizetésére, ha a fenntartó a kérelmében vagy a kérelemhez csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében az új szolgáltatás, illetve férőhely nem került volna befogadásra.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez6

Adatlap
a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszerbe történő befogadáshoz
A fenntartó szervezet:
Neve:     
A szervezet jogállása:     
Székhelye:     
Település:      utca, hsz.:     
Irányítószám:     
Adószáma:     
Megye:      Megyekód*:     
Kistérség neve:      kódja*:     
Telefon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-mail: ........................................................….
A fenntartó szervezet vezetője, képviselője:
Neve:     
Beosztása:     
Telefon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-mail:     
A szolgáltató, intézmény:
Neve:     
Székhelye:     
Település:      utca, hsz.:     
Irányítószám:     
Adószáma:     
Telephelye (ha a kérelmet telephely új szolgáltatásának vagy férőhelyének befogadása érdekében nyújtották be):
Település:      utca, hsz.:     
Irányítószám:     
Megye:      Megyekód*:     
Kistérség neve:      kódja*:     
Telefon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-mail:    
Kapcsolattartásra kijelölt személy adatai:
Neve:     
Beosztása:     
Telefon: ............................................ / Fax: ................ / .................... E-mail:     
A szolgáltatás adatai:
A befogadni kért szolgáltatás neve:     
Új férőhely befogadása esetén
– a normatív állami hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló 2006. november 15-én hatályos igénybejelentésben szereplő ellátotti létszám, illetve – hajléktalanok átmeneti intézményei esetén – férőhelyszám:    
– a normatív állami hozzájárulás igénybevételére jogosító, 2006. decemberében betöltött férőhelyek, kihelyezett jelzőkészülékek száma:    
– a befogadni kért ellátotti létszám, férőhelyszám:    
A kormányrendelet 1. §-a (2) bekezdésének ba)–be) és bh) alpontja szerinti szolgáltatások esetén annak az ellátási területhez tartozó településnek, fővárosi kerületnek a megnevezése, intézményfenntartó társulásnak a neve és székhelye vagy többcélú kistérségi társulásnak a neve, székhelye és kódja, amelyre tekintettel a fenntartó a befogadást kéri:
A működési engedély jogerőre emelkedésének ideje: .................. év ............................................  hó      nap

A fenntartó szervezet adószáma:

 

A szolgáltató szervezet adószáma

 

(ha különbözik a fenntartóétól):

Bírósági bejegyzés, végzés száma:

 

A normatív állami hozzájárulás folyósítására illetékes Igazgatóság:     
Kelt: ......................................................
Cégszerű aláírás és pecsét: ...................................
…………………………………………
aláírás
Olvasható név, beosztás: ..................................
P. H.
Kódjegyzék
Megyekódok

Kód

Megye

Kód

Megye

1

BUDAPEST

11

KOMÁROM-ESZTERGOM

2

BARANYA

12

NÓGRÁD

3

BÁCS-KISKUN

13

PEST

4

BÉKÉS

14

SOMOGY

5

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

15

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

6

CSONGRÁD

16

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

7

FEJÉR

17

TOLNA

8

GYŐR-MOSON-SOPRON

18

VAS

9

HAJDÚ-BIHAR

19

VESZPRÉM

10

HEVES

20

ZALA

Kistérségi kódok

Kód

Kistérség

3101

Budapesti

3202

Komlói

3202

Mohácsi

3203

Sásdi

3204

Sellyei

3205

Siklósi

3206

Szigetvári

3207

Pécsi

3208

Pécsváradi

3209

Szentlőrinci

3301

Bajai

3302

Bácsalmási

3303

Kalocsai

3304

Kecskeméti

3305

Kiskőrösi

3306

Kiskunfélegyházai

3307

Kiskunhalasi

3308

Kiskunmajsai

3309

Kunszentmiklósi

3310

Jánoshalmai

3401

Békéscsabai

3402

Mezőkovácsházai

3403

Orosházai

3404

Sarkadi

3405

Szarvasi

3406

Szeghalomi

3407

Békési

3408

Gyulai

3501

Miskolci

3502

Edelényi

3503

Encsi

3504

Kazincbarcikai

3505

Mezőkövesdi

3506

Ózdi

3507

Sárospataki

3508

Sátoraljaújhelyi

3509

Szerencsi

3510

Szikszói

3511

Tiszaújvárosi

3512

Abaúj-Hegyközi

3513

Bodrogközi

3514

Mezőcsáti

3515

Tokaji

3601

Csongrádi

3602

Hódmezővásárhelyi

3603

Kisteleki

3604

Makói

3605

Mórahalomi

3606

Szegedi

3607

Szentesi

3701

Bicskei

3702

Dunaújvárosi

3703

Enyingi

3704

Gárdonyi

3705

Móri

3706

Sárbogárdi

3707

Székesfehérvári

3708

Abai

3709

Adonyi

3710

Ercsi

3801

Csornai

3802

Győri

3803

Kapuvári

3804

Mosonmagyaróvári

3805

Soproni

3806

Téti

3807

Pannonhalmi

3901

Balmazújvárosi

3902

Berettyóújfalui

3903

Debreceni

3904

Hajdúböszörményi

3905

Hajdúszoboszlói

3906

Polgári

3907

Püspökladányi

3908

Derecske-Létavértesi

3909

Hajdúhadházi

4001

Egri

4002

Hevesi

4003

Füzesabonyi

4004

Gyöngyösi

4005

Hatvani

4006

Pétervásári

4007

Bélapátfalvi

4101

Dorogi

4102

Esztergomi

4103

Kisbéri

4104

Komáromi

4105

Oroszlányi

4106

Tatai

4107

Tatabányai

4201

Balassagyarmati

4202

Bátonyterenyei

4203

Pásztói

4204

Rétsági

4205

Salgótarjáni

4206

Szécsényi

4301

Aszódi

4302

Ceglédi

4303

Dabasi

4304

Gödöllői

4305

Monori

4306

Nagykátai

4307

Ráckevei

4308

Szobi

4309

Váci

4310

Budaörsi

4311

Dunakeszi

4312

Gyáli

4313

Pilisvörösvári

4314

Szentendrei

4315

Veresegyházi

4401

Barcsi

4402

Csurgói

4403

Fonyódi

4404

Kaposvári

4405

Lengyeltóti

4406

Marcali

4407

Nagyatádi

4408

Siófoki

4409

Tabi

4410

Balatonföldvári

4501

Baktalórántházai

4502

Csengeri

4503

Fehérgyarmati

4504

Kisvárdai

4505

Mátészalkai

4506

Nagykállói

4507

Nyírbátori

4508

Nyíregyházai

4509

Tiszavasvári

4510

Vásárosnaményi

4511

Ibrány-Nagyhalászi

4601

Jászberényi

4602

Karcagi

4603

Kunszentmártoni

4604

Szolnoki

4605

Tiszafüredi

4606

Törökszentmiklósi

4607

Mezőtúri

4701

Bonyhádi

4702

Dombóvári

4703

Paksi

4704

Szekszárdi

4705

Tamási

4801

Celldömölki

4802

Csepregi

4803

Körmendi

4804

Kőszegi

4805

Őriszentpéteri

4806

Sárvári

4807

Szentgotthárdi

4808

Szombathelyi

4809

Vasvári

4901

Ajkai

4902

Balatonalmádi

4903

Balatonfüredi

4904

Pápai

4905

Sümegi

4906

Tapolcai

4907

Várpalotai

4908

Veszprémi

4909

Zirci

5001

Keszthelyi

5002

Lenti

5003

Letenyei

5004

Nagykanizsai

5005

Zalaegerszegi

5006

Zalaszentgróti

2. számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez

A szakmai program kötelező elemei
a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe történő befogadáshoz
1. A szolgáltató, intézmény ellátási területének, valamint a szakmai programot alátámasztó szükségleteknek a bemutatása:
– a szolgáltatás célcsoportjának demográfiai mutatói,
– a szolgáltatás célcsoportjának szociális jellemzői,
– a szolgáltatás célcsoportjának ellátási szükségletei,
– a szolgáltatás működési területének bemutatása, egyéb területi lehatárolás (pl. tanyagondnoki körzet),
– a meglevő intézmények, szolgáltatások bemutatása, valamint az azokhoz való hozzáférés jellemzői az ellátási területen,
– a megvalósítani kívánt program szakmai indokoltsága (a szolgáltatás, férőhelybővítés révén mennyiben javul a célcsoport ellátása, illetve a szolgáltatás, férőhelybővítés nélkül milyen nehézségek jelennek meg),
– ha a fenntartó kistérségi fejlesztési programban részt vesz, a program bemutatása,
– szociális szolgáltatás esetén annak bemutatása, hogy az új szolgáltatás, illetve férőhely mennyiben illeszkedik a vonatkozó szolgáltatástervezési koncepcióhoz.
2. A szakmai program leírása:
– a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása,
– a szakmai program megvalósításának várható következményei, eredményessége, az ellátó-rendszerben betöltött szerepe és hatása (konkrét bemeneti-, kimeneti-, eredmény- és hatásindikátorok megjelenítésével),
– ellátottak száma, jellemzői,
– más intézményekkel vállalt együttműködések és módjai,
– a megkötött ellátási szerződések és szakmai tartalmuk,
– szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása,
– a tárgyi feltételek (a rendelkezésre álló, a szolgáltatás megvalósítása során használt ingatlan, tárgyi eszköz, pénzeszköz stb.) bemutatása,
– a személyi feltételek bemutatása:
= a szükséges és a jelenleg meglevő szakmai létszám,
= a szakalkalmazottak szakképzettségének bemutatása.

3. számú melléklet a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelethez

Pénzügyi-gazdálkodási terv
a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe történő befogadáshoz
Pénzügyi-gazdálkodási terv
a 2007. évi irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe történő befogadáshoz
1. A szolgáltatás bevételeinek és költségeinek/ráfordításainak bemutatása az alábbi formában:
(2006. évben már működő intézmény kapacitásának bővítése esetén mind a 2006. évi tényleges, mind pedig a 2007. évre tervezett adatok, újonnan induló szolgáltatások esetében a 2007. évre tervezett adatok ismertetése szükséges.)
BEVÉTELEK

Sor-
szám

Bevétel megnevezése

2006. évi
tény
E Ft

2007. évi
terv
E Ft

1.

Állami működési hozzájárulás

 

 

2.

Önkormányzattól kapott támogatás

 

 

3.

Egyéb állami szervezettől kapott támogatás

 

 

4.

Fenntartói hozzájárulás

 

 

5.

OEP finanszírozás

 

 

6.

Térítési díj

 

 

7.

Pályázaton nyert támogatás

 

 

8.

Egyéb bevétel

 

 

9.

Rendkívüli bevétel

 

 

10.

Pénzügyi bevétel

 

 

11.

Vállalkozásból származó árbevétel

 

 

 

Összesen:

 

 

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Sor-
szám

Költségek, ráfordítások megnevezése

2006. évi
E Ft

2007. évi
E Ft

1.

Anyag jellegű ráfordítások

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

a)

Ebből: bérköltség

 

 

b)

személyi jellegű egyéb kifizetések

 

 

c)

bérjárulékok

 

 

3.

Értékcsökkenés

 

 

4.

Egyéb ráfordítások/költségek

 

 

5.

Rendkívüli ráfordítások/költségek

 

 

6.

Pénzügyi ráfordítások/költségek

 

 

7.

Vállalkozási tevékenyég költségei/ráfordítása

 

 

 

Összesen:

 

 

EREDMÉNY

 

Bevételek
összesen
E Ft

Költségek/
ráfordítások
összesen
E Ft

Egyenleg
E Ft

2006. év

 

 

 

2007. év

 

 

 

2. A várható fajlagos költségek bemutatása:

Várható átlagos ellátotti létszám az év folyamán:

Alkalmazottak átlagos létszáma:

Átlagos személyi térítési díj:

Ft/ellátott

Alkalmazottak átlagkeresete:
(teljes munkaidőre számolva)

Ft/alkalmazott

A működtetés egy ellátottra jutó éves költsége:
(az intézményi térítési díj számításának alapjául szolgáló összes működési kiadás 1 ellátottra számított értéke)

Ft/ellátott

3. Azon szolgáltatások finanszírozási módjának bemutatása, amelyekre a fenntartó ellátási szerződést kötött, amelyeket a szolgáltató, intézmény szerződés alapján más szolgáltatóktól, intézményektől átvállal, illetve amelyeket részére más szervezet szerződés alapján biztosít.
4. A szolgáltató, intézmény hosszú távú fenntartásához szükséges pénzügyi források bemutatása.
5. Az esetleges forráshiány pótlására vonatkozó tervek bemutatása.
1

A rendeletet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 34. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése d) pontjának da) alpontja a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése d) pontjának db) alpontja a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése d) pontjának dc) alpontja a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (6) bekezdésének f) pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, lásd még a 17. § (5) bekezdését.

6

Az 1. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

*:

A mellékelt kódjegyzék alapján töltendő ki.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére