• Tartalom

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

2014.03.15.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 128. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A beszámolók elektronikus nyilvántartása
(elektronikus irattár)

1. § (1)1 A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) az elektronikus úton feldolgozott és az elektronikus úton benyújtott beszámolókat (a továbbiakban: elektronikus beszámoló) elektronikus irattárban őrzi.

(2)2 Az elektronikus irattárban csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus beszámoló helyezhető el, és a beszámolóhoz csak ilyen űrlap mellékelhető.

(3)3 A céginformációs szolgálatnak kérelemre biztosítania kell, hogy az elektronikus irattárban elhelyezett beszámolókat – a Ctv.-ben meghatározott módon és feltételek mellett – bárki megismerhesse, illetve azokról másolatot kaphasson.

2. § (1)4 A céginformációs szolgálatnak biztosítania kell az elektronikus irattár megbízható üzemeltetését, az ott elhelyezett beszámolók módosítások elleni védelmét, illetve azt, hogy jogosulatlan személyek az irattár adatállományához ne férhessenek hozzá.

(2)5 A céginformációs szolgálatnak üzemmenet-folytonossági tervet kell kidolgoznia, amely a rendkívüli üzemeltetési helyzetek esetén is biztosítja a megbízható üzemmenetet, illetve annak mielőbbi helyreállítását.

(3)6 A céginformációs szolgálat köteles a rendkívüli üzemeltetési helyzetről és annak hatásáról a honlapján haladéktalanul tájékoztatást adni. A tájékoztatás a kormányzati portálon automatikusan megjelenik.

(4)7 Az üzemmenet folytonossága és az adatvesztés elkerülése végett a céginformációs szolgálatnak mentéseket kell végeznie, és biztosítania kell, hogy szükség esetén az informatikai rendszer egészét helyre tudja állítani.

3. §8

Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás

4. § (1) Ha ezen alcím eltérően nem rendelkezik, az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásra a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (Cvhr.) szabályait megfelelően alkalmazni kell.

(2) A cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti eljárás illetéke és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésére vonatkozó szabályokat külön rendelet állapítja meg.

5. § (1)9 Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kiadott ajánlásában foglalt műszaki és egyéb követelményeknek megfelelő nyomtatványon kell előterjeszteni. Az elektronikus nyomtatvány előállításához szükséges követelmények a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek közzétételre.

(2)10

(3)11 A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványok tartalmi mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza. A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti elő.

(4) Az elektronikus nyomtatvány alkalmazásával benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemnek a kitöltetlenül hagyott rovatokat, valamint a magyarázó szövegeket és lábjegyzeteket nem kell tartalmaznia.

6. §12 A jogi képviselő elektronikus úton a céginformációs szolgálat honlapján közzétett, a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglalt informatikai feltételeknek megfelelő, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott okiratot (mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.

7. §13 A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tartalmazó elektronikus okiratot közvetlenül a céginformációs szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levélcímére, vagy a kormányzati portál útján kell megküldeni.

8. §14 A céginformációs szolgálatnak a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem érkezésétől kezdve biztosítania kell, hogy a cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelem és mellékletei biztonságosan, a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés lehetőségének kizárásával érkezzenek meg a cégbírósághoz.

9. §15 (1)16 A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elektronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelem céginformációs szolgálathoz érkezésének időpontját, az informatikai és formai ellenőrzés eredményét, az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazolás sorozatszámát, továbbá a kérelem cégbírósághoz való továbbításának időpontját.

(2) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérelmet és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tartalmazó elektronikus okirat érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.

10. §17 A jogi képviselő részére az elektronikus tanúsítványt, illetve elektronikus igazolást a cégbíróság időbélyegzővel rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg a jogi képviselő elektronikus levélcímére.

A cégiratok elektronikus úton történő megismerése

11. § (1)18 Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgálattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portálon keresztül nyújtják be, akkor – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2)19 Az elektronikus úton benyújtott kérelmet akkor is a céginformációs szolgálat elektronikus levélcímére kell megküldeni, ha az elektronikus okirat kiadását a cégbíróságtól kérik. A kérelemhez csatolni kell a Magyar Államkincstárnak az illeték vagy a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolását.

(3)20 Ha a kérelem benyújtása elektronikus úton történik, a céginformácós szolgálat által – a Ctv. 16. §-ának (4) bekezdése alapján – megküldött elektronikus igazolás tartalmazza a kérelem érkezésének időpontját és a kincstári igazolás sorozatszámát.

(4)21 Ha az elektronikus úton benyújtott kérelmet a cégbírósághoz címezték, a céginformációs szolgálat azt haladéktalanul továbbítja a cégbíróságnak. A kérelem érkezésekor a cégbíróság elektronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgálatnak.

12. §22 Ha a Ctv. 17. §-ának (2) bekezdése alapján a cégnyilvántartásban elhelyezett papír alapú cégirat elektronikus okirati formában kiállított másolatának megküldését kérik, a kérelem elektronikus úton történő benyújtására a 11. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kérelem címzettje csak a cégbíróság lehet.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 12. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3)23

Melléklet a 24/2006. (V. 18.) IM rendelethez24

1

Az 1. § (1) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 29/2013. (XI. 26.) KIM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

4

A 2. § (1) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

5

A 2. § (2) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

6

A 2. § (3) bekezdésének első mondata a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

7

A 2. § (4) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

8

A 3. §-t és az azt megelőző alcímet a 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdését a 4/2012. (II. 10.) KIM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (3) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

12

A 6. § a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

13

A 7. § a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. február 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

14

A 8. § a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

15

A 9. § a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. július 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

16

A 9. § (1) bekezdése a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 19. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 10. § a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. július 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

18

A 11. § (1) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

19

A 11. § (2) bekezdésének első mondata a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

20

A 11. § (3) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

21

A 11. § (4) bekezdése a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 9. § (1)–(2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. június 1. napját követően benyújtott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkalmazni.

22

A 12. § e rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 2007. január 1-jén lépett hatályba.

23

A 13. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 3. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A mellékletet a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet 10. § (6) bekezdése.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére