• Tartalom

254/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatásáról1

2006.12.08.

A Kormány a többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzése támogatásának szándékával a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatására a Kormány az alábbi feltételek mellett támogatást biztosít (a továbbiakban: Támogatás).

(2) A Támogatásra pályázhatnak azok a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: Társulás), amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) 2006. évben a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 8. számú mellékletének V. pontja szerinti támogatásban részesülnek, és

b) nyilatkoznak a közösségi busz üzemeltetési költségeinek biztosításáról.

2. § (1) A Társulások a Támogatást közösségi busz beszerzésére igényelhetik.

(2) E rendelet alkalmazásában közösségi busz olyan szállítóeszköz:

a) amely legalább 15 személy biztonságos szállítására alkalmas,

b) valamennyi üléséhez 3 pontos biztonsági öv tartozik,

c) akadálymentesített, továbbá

d) a gyermekek, tanulók közoktatási intézményekbe történő szállításán kívül más feladatok ellátására is alkalmas.

3. § (1) A pályázaton igényelhető maximális támogatás mértéke:

a) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 90%-a,

b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérségben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 80%-a,

c) az a) és b) pontokhoz nem tartozó kistérségekben létrejött Társulások esetében a közösségi busz beszerzéséhez szükséges összeg 70%-a lehet.

(2) A Támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 25 millió forint.

(3) A Támogatásra jogosult Társulások körének, valamint a Támogatás összegének meghatározása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

a) a Társulás feladat-ellátásában részt vevő települések száma és azok lakosságszáma,

b) a közoktatási intézményfenntartó társulások, illetve a Társulás által fenntartott intézmények száma, valamint ezen intézményekbe bejáró gyerekek száma,

c) a Társulás a 2004., illetve a 2005. évben busz beszerzéséhez támogatásban részesült-e,

d) a Társulás által a közösségi busz hasznosítására készített terv (a továbbiakban: közösségi busz program) megfelelően alátámasztja-e a beszerzés szükségességét.

(4) A Támogatás szempontjából előnyben részesülnek azon Társulások, amelyek:

a) a közösségi buszt – a közoktatási célon túl – elsősorban szociális vagy gyermekjóléti, egészségügyi, illetve mozgókönyvtári célokra hasznosítják,

b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérségben vagy a 4. melléklete alapján a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérségben jöttek létre,

c) amelyek a 2004., illetve a 2005. években busz beszerzéséhez nem részesültek támogatásban.

Pályázati rendszer

4. § (1) A Társulások pályázatukat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által készített és a Társulásokhoz eljuttatott pályázati adatlapokon nyújthatják be. A pályázat részét képezi a Társulás közösségi busz programja, amely alátámasztja, hogy a beszerezni kívánt közösségi busz férőhelyeinek száma összhangban van a közoktatási intézményfenntartó társulások által fenntartott intézmény(ek)be bejáró gyermekek/tanulók számával, továbbá bemutatja az egyéb szolgáltatási célok esetében az igénylők számát, az igénybevétel gyakoriságát.

(2) A pályázati adatlapokat és a közösségi busz programot – papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban a Társulás képviselője által (kizárva a postai utat), továbbá elektronikus úton – a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságaihoz (a továbbiakban: Igazgatóság) 2006. december 10-éig kell benyújtani.

(3) Az 1. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt nyilatkozatot, és a 3. § (1) bekezdésben foglalt támogatáson felüli saját forrás biztosításáról szóló társulási tanácsi határozatot a Társulás a pályázat benyújtásával, de legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg nyújtja be.

(4) A pályázatot a (2) bekezdés szerinti határidőn belül kell az Igazgatósághoz benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázati adatlapot, és

b) a Társulás közösségi busz programját.

Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, úgy az Igazgatóság nem fogadja be a pályázatot, és tartalmi elbírálására nem kerül sor.

(5) Az Igazgatóság két munkanapon belül megvizsgálja a pályázat szabályszerűségét és – hiányosság észlelése esetén – a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított két munkanapon belül van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidőn belül nem teljesíti, az a pályázatnak az elbírálásból való kizárását eredményezi.

(6) A pályázatokat az Igazgatóság az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére elektronikus úton és papír alapon legkésőbb 2006. december 14-én megküldi.

5. § (1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2 képviselőjéből, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium 1-1 képviselőjéből, valamint az önkormányzati érdekszövetségek által delegált egy főből álló tárcaközi bizottság javaslata alapján – a pályázatokról 2006. december 19-éig dönt.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pályázatban igényelt buszok számának, azok kapacitásának, illetve a tervezett beszerzési költség egyidejű csökkentése mellett – az igényeltnél alacsonyabb összegű Támogatás megítélésére is jogosult. Ebben az esetben a támogatási megállapodás megkötése előtt a Társulással egyeztetni szükséges.

(3) A támogatási döntést az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

Támogatási megállapodás megkötése

6. § (1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és a Társulás a támogatás felhasználásának – a döntés alapját képező pályázatban vállalt – feltételeit megállapodásban (a továbbiakban: támogatási megállapodás) rögzíti.

(2) A támogatási megállapodás megkötése az önkormányzati és területfejlesztési miniszteri döntést követően legkésőbb 2006. december 21-éig történik meg, amelynek a Társulás hibájából történő elmulasztása jogvesztő.

7. § (1) A Támogatás felett a Társulás rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A Támogatással megvalósuló közösségi buszok beszerzésének végső határideje 2007. augusztus 31-e.

(3) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – öt évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Támogatott másik közösségi busz(ok) beszerzésére fordítja.

(4) A Támogatás felhasználására az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

8. § (1) A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően használják fel.

(2) A Támogatásnak a 2007. december 31-ei határidőig fel nem használt részét kamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Visszafizetési kötelezettség esetén a Társulás a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalanul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

9. § A Társulás a támogatás felhasználásáról a beszerzés lebonyolítása évében, legkésőbb 2007. december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

A támogatás folyósítása

10. § A Támogatást a támogatási megállapodásban foglaltak szerint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

Ellenőrzés

11. § (1) A Támogatás felhasználását az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.

(2) A Társulás köteles a Támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 128. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére