• Tartalom

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól1

2015.04.01.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a belső égésű motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérő szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltőhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtőhely, a töltésre érkezett járművek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út, ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a működtetéshez szükséges egyéb épület, műtárgy (a továbbiakban: töltőállomás) építési engedélyezéséhez szükséges tervezésre és az üzemeltetésre.

2. §2

3. § (1) A töltőállomás létesítésének, üzemeltetésének biztonsági szabályait e rendelet mellékletében közzétett Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

(2) A cseppfolyós gáz töltőállomáson föld feletti, földdel nem fedett kivitelben legfeljebb 5 m3, földdel fedett vagy földbe süllyesztett kivitelben legfeljebb 30 m3 autógáz tárolható.

4. § (1)3 A használatba vett töltőállomás nyomástartó berendezésein az üzemeltető kérelmére a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) időszakos hatósági ellenőrzést végez.

(2) Az ellenőrzést a következőkben felsorolt időszakonként kell végrehajtani:

a) külső ellenőrzést 3 évenként,

b) belső ellenőrzést 5 évenként,

c) szilárdsági ellenőrzést 10 évenként.

(3) Az ellenőrzést a nyomástartó berendezésekre és rendszerekre vonatkozó jogszabályban4 előírt eljárásokkal kell végezni, és az ellenőrzés eredményét a nyomástartó berendezésekre előírt módon kell dokumentálni.

(4)5 Az időszakos hatósági ellenőrzésről készített jegyzőkönyv egy példányát a Hatóság az üzemeltetőnek átadja. A jegyzőkönyv tartalmazza az ellenőrzés terjedelmét, eredményét és a következő időszakos hatósági ellenőrzés időpontját.

5. § (1)6 Az üzemeltető köteles haladéktalanul a Hatóságnak bejelenteni a töltőállomás nyomástartó berendezése sérülését, robbanását, és a vele kapcsolatos tűzesetet. A bejelentésben közölni kell legalább

a) az esemény helyszínének pontos címét,

b) az eseményben érintett berendezés fajtáját, típusát,

c) az esemény és következményei rövid leírását,

d) a bejelentő nevét, beosztását, hivatali címét.

(2)7 A Hatóság az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt – határidő kitűzésével egyidejűleg – a szükséges intézkedések megtételére kötelezheti. A Hatóság meghatározza az újbóli használatbavétel feltételeit.

6. § (1)8 A Hatóság a töltőállomás üzemeltetőjénél műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzést végezhet.

(2) Ellenőrizheti a használatbavétel feltételeinek teljesítését, és a kezelésre, karbantartásra, javításra vonatkozó előírások betartását.

(3)9 Az üzemeltetőnek meg kell őriznie az üzemanyagtöltő állomással kapcsolatos nyilatkozatokat és dokumentumokat, és azokat ellenőrzéskor a Hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

(4)10 A töltőállomás biztonságos üzemeltetését veszélyeztető hiányosság, az Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzatban előírtaknak nem megfelelő állapot, továbbá az időszakos vizsgálat elmulasztása esetében a Hatóság határozattal felfüggesztheti a töltőállomás használatát a hiányosság megszüntetéséig, illetve az elmaradt cselekmény pótlásáig.

7. §11 E rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a Hatóság külön jogszabályban12 meghatározott díjat számít fel.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően létesített, határozott időre szóló használati engedéllyel rendelkező töltőállomás nyomástartó berendezései esetében a 4. § (2) bekezdésében előírt ellenőrzési időszakokat a használati engedély lejártát követően kell alkalmazni. A 4. § (2) bekezdése szerinti első időszakos ellenőrzés után a használati engedély visszavonásáig érvényes.

9. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Melléklet a 26/2006. (V. 5.) GKM rendelethez

Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzat
1. Fogalommeghatározások
1.1. Autógáz: a külön jogszabályban13 meghatározott fajtájú és tulajdonságú gázüzemanyag.
1.2. Autógáz töltőállomás: a belső égésű motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérő szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltőhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtőhely, a töltésre érkezett járművek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út, ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a működtetéshez szükséges egyéb épület, műtárgy.
1.3. Autógáz töltő berendezés: a tároló egység és a kimérő szerkezet.
1.4. Tároló egység: a töltőállomás autógáz tárolótartálya, a hozzá tartozó csővezetékek, csővezeték szerelvényei, az üzemanyag nyomásfokozó és továbbító berendezés a kimérőszerkezet csővezetékeinek a tartály felől eső első elzáró szerelvényéig.
1.5. Kimérőszerkezet: a töltőállomáson az autógáz biztonságos kimérésére alkalmas mérőszerkezettel, egy vagy több kimérőtömlővel rendelkező berendezés.
1.6. Lefejtés: a szállítóeszközön lévő tartályból a cseppfolyós gáznak zárt rendszerben történő továbbítása a tárolótartályba.
1.7. Lefejtőhely: a szállítóeszköz számára a biztonságos lefejtés céljára megfelelően kialakított terület.
1.8. Tárolótartály: a töltőállomáson az autógáz tárolására szolgáló nyomástartó berendezés.
1.9. Telepítési távolság: a töltőállomás építményei között megengedett legkisebb távolság.
1.10. Töltés: a kimérőszerkezeten keresztül az autógáz zárt rendszerű továbbítása belső égésű motor e célra kialakított tartályába.
1.11. Töltőhely: az autógázzal üzemelő jármű számára biztonságos töltés céljára megfelelően kialakított terület.
1.12. Védőtávolság: a töltőállomás építményei és a szomszédos építmények vagy a természetes környezet egyes elemei között megengedett legkisebb távolság.
1.13. Föld feletti tárolótartály: a környezeti terep szintjén vagy afelett, a szabadtérben elhelyezkedő tartály.
1.14. Földdel fedett tárolótartály: legalább 0,5 m rétegvastagságban földdel vagy homokkal takart, földfelszín felett vagy részben földfelszín alatt elhelyezett tartály, abban az esetben is, ha az egyik edényfeneke nem takart, de ez az edényfenék tűzterhelés ellen védett.
1.15. Földbe süllyesztett tárolótartály: legalább 0,5 m rétegvastagságban földdel vagy homokkal takart földfelszín alatti tartály.
2. A töltőállomás létesítésének követelményei
2.1. A töltőállomás nyomástartó berendezésének meg kell felelnie a gyártásakor hatályos jogszabály előírásainak.
2.2. Az üzembe helyezére alkalmas töltőállomás összeszerelése, ha nem tartozik a nyomástartó berendezések és rendszerek gyártásra vonatkozó előírások hatálya alá, az összeszerelést a nyomástartó rendszerek műszaki-biztonsági előírásai szerint kell végezni.
3. Elhelyezés, telepítés
3.1. Általános előírások
3.1.1. A föld feletti autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése
a) A tároló egységet méretezett szilárdságú, legalább 2 óra tűzállósági határértékű tartószerkezeten kell elhelyezni.
b) A tartály alatt vízszintes, nem éghető anyagú, a környező talajszinttől legalább 0,15 m-rel kiemelkedő, a berendezés függőleges vetületét minden irányban 0,5 m-rel túlnyúló, sztatikus feltöltődést nem okozó, szilárd burkolatot kell kialakítani.
c) Az autógáz tároló egységet, legszélső pontjától vízszintes irányban mért legalább 3 m távolságban nem éghető anyagú, átszellőzést biztosító, legalább 1,5 m magas, zárható kerítéssel kell elkeríteni. Zárt területen létesülő töltőállomás esetében védőkorlát, lánckorlát is alkalmazható, vagy az elkerítéstől el lehet tekinteni, ha az illetéktelen hozzáférés más módon megakadályozható.
d) A 3 m távolságon belül a tároló egységen kívül más berendezést, eszközt, anyagot nem lehet elhelyezni.
3.1.2. A nyomáshatároló szelep hatósugarába nem kerülhet olyan berendezés, amely veszélyt okozhat.
3.1.3. A kimérőszerkezetet a közlekedési út szintjétől legalább 0,1 m-rel magasabban, és az úttest szélétől legalább 0,3 m távolságra, szilárdan rögzítve kell elhelyezni.
3.1.4.14 A kimérőszerkezetnek rendelkeznie kell a mérésügyi típusvizsgálat eredményeként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott érvényes hitelesítési engedéllyel és tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal.
3.1.5. A kimérőszerkezet csak szabadban helyezhető el.
3.1.6. A telepítési és védő távolságok
a) Az autógáz töltőberendezés részegységei és a szomszédos létesítmény egymáshoz legközelebb eső föld feletti pontjai között a következő telepítési és védőtávolságokat kell alkalmazni.
A telepítési távolságokat a következő táblázat határozza meg:

 

Autógáz kimérő-
szerkezet
(m)

Kompresszor állomás, sűrített földgáztároló tartály
(m)

Föld feletti cseppfolyós gáz tároló egység
(m)

Földdel fedett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)

Földbe süllyesztett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)

A töltőállomás egyéb épületeinek nyílászárói

5

10

5

5

5

Autógáz kimérőszerkezet

1

1

1

1

PB-palack tároló

5

10

15

10

5

A védőtávolságokat a következő táblázat határozza meg:

 

Autógáz kimérő-
szerkezet
(m)

Kompresszor állomás, sűrített földgáztároló tartály
(m)

Föld feletti cseppfolyós gáz tároló egység
(m)

Földdel fedett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)

Földbe süllyesztett cseppfolyós gáz tároló egység
(m)

Nem a töltőállomáshoz tartozó A és B tűzveszélyességű építmény

15

15

20

15

10

Nem a töltőállomáshoz tartozó C–E tűzveszélyességű építmény nyílászárója

5

10

15

10

5

Tömegtartózkodásra szolgáló nagy forgalmú épület bejárata

30

30

30

25

20

Talajszint alatti létesítmény nyílása

5

1

5

5

5

Közforgalmú vasúti vágány

20

20

20

15

10

Vontató-, ipari- és rakodó-
vágány, tömegközlekedési villamos vágány

10

15

15

10

10

Közforgalmú út, járda, kerékpárút széle

5

10

10

5

5

Üreg nem gáztömör nyílása, nyitott mélyedés

5

1

5

5

5

2 m-nél magasabbra növekedő vagy nőtt növényzet

5

5

5

5

5

b) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét lehet alkalmazni a szomszédos föld feletti építmény, a 2 m-nél magasabbra növekedő vagy nőtt növényzet, valamint a tároló egység között, ha a tároló egység föld feletti vízszintes vetületén minden irányban 1 m-rel túlnyúló, 2,5 óra tűzállóságú védőfalat létesítenek, amely a tároló egységtől legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el.
c) Az a) pontban meghatározott telepítési távolság felét lehet alkalmazni a szomszédos üreg nyílása, nyitott mélyedés, valamint a cseppfolyós gáz tároló egység aknája között, ha a föld feletti rész vízszintes vetületén mindkét irányban 3 m-rel túlnyúló, legalább 0,4 m magas gázterelő falat vagy töltést létesítenek, amely az aknától legalább 1, de legfeljebb 2 m távolságban helyezkedik el.
3.1.7. A töltőállomást úgy kell kialakítani, hogy területén a közlekedés ne veszélyeztesse a kimérőszerkezetet és a nyomástartó berendezést.
3.2. Cseppfolyós gáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése
3.2.1. Tárolótartályt
a) föld felett, földdel nem fedett,
b) föld felett, földdel fedett,
c) földbe süllyesztett
kivitelben lehet elhelyezni.
3.2.2. A szivattyút és a szerelvényeket föld felett vagy földbe süllyesztett aknában lehet elhelyezni.
3.2.3. A tárolótartály és a szerelvények aknájának folyadékzáró kivitelűnek kell lennie. A csővezetékeket az akna falán úgy kell átvezetni, hogy a folyadékzárást a hőtágulás ne befolyásolja.
3.3. Sűrített földgáz autógáz tároló egység elhelyezése, telepítése
3.3.1. A tárolótartály csak föld felett helyezhető el.
3.3.2. A szerelvények aknájának a talaj- és csapadékvíztől védett, nem éghető anyagúnak kell lennie.
3.4. A cseppfolyós gáz és a sűrített földgáz töltőberendezés tűzvédelme, robbanásveszélyes terei
3.4.1. A töltőberendezés
a) föld feletti tartálya közelében 1 db legalább 55A, 233B,
b) földdel takart tartályának dómaknája, és a földbe süllyesztett tároló tartályának föld felett elhelyezett szerelvényei mellett 1 db legalább 34A, 144B,
c) kimérőszerkezete mellett 1 db legalább 34A, 144B,
C egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
3.4.2. A lefejtő akna közvetlen közelében és a földdel takart tartály dómaknája mellett, továbbá a föld feletti, földdel nem fedett tartály közvetlen közelében vagy a nyomástartó berendezés kerítésének ajtójára szembetűnő módon, mindig olvasható állapotban tartott 630Ű400 mm-es nagyságú fémlemezből készített, fehér alapon 35 mm széles, vörös szegéllyel ellátott, fekete színű betűkkel írt: „TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY! NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA ÉS A DOHÁNYZÁS TILOS!” szövegű tűzvédelmi előírást tartalmazó táblát, alatta pedig a nemzetközi piktogram képét kell elhelyezni. A nyomástartó berendezés kerítés bejárati ajtajára el kell helyezni az „IDEGENEKNEK BELÉPNI TILOS!” szövegű tiltó táblát is.
3.4.3. Zóna besorolások
a) A 0-ás zónába tartozik
aa) a tárolótartályok belső tere,
ab) a technológiai egységek, csővezetékek belső tere,
ac) a kimérőszerkezet belső tere.
b) Az 1-es zónába tartozik
ba) a cseppfolyós gáz tárolótartály legfelső pontjától mért 1 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,
bb) a kimérőszerkezet burkolatától minden irányban mért 0,2 m távolságon belüli tér,
bc) a dómakna, szerelvényakna belső tere,
bd) a cseppfolyós gáz tárolótartály nyomáshatárolójának lefúvó nyílását beborító, a nyílásban lévő középpontú 1 m sugarú félgömb, valamint a félgömb függőleges vetülete által alkotott tér,
be) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája,
bf) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelső pontjától mért 0,5 m magasságban lévő, vele azonos hosszúságú, tengelyével párhuzamos vízszintes egyenes, valamint a legszélesebb pontjainak függőleges vetületétől a talajszinten vízszintes irányban a tömszelence felőli oldalon mért 1 m, a többi oldalakon 0,5 m távolságot összekötő felületekkel határolt tér,
bg) a sűrített földgáz nyomástartó berendezés legfelső pontjától mért 3 m magasságban lévő, vele egyező méretű vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,
bh) a kompresszor állomás belső tere, valamint a kompresszor állomás legfelső pontjától mért 3 m magasságban lévő vízszintes sík, és a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban mért 1 m távolságban lévő függőleges felület által határolt tér.
c) A 2-es zónába tartozik
ca) a cseppfolyós gáz autógáz tároló egység dómaknája, szerelvényaknája, tárolótartálya föld feletti szerelvénye legfelső pontjaitól mért 1 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,
cb) a cseppfolyós gáz szivattyú legfelső pontjától mért 1 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól vízszintes irányban a tömszelence felőli oldalon mért 2 m, a többi oldalakon 1 m távolságban lévő vonalat összekötő felületekkel határolt tér,
cc) a sűrített földgáz nyomástartó berendezés legfelső pontjától mért 4 m magasságban lévő vízszintes sík, valamint a legszélesebb pontjaitól mért 3 m távolságban lévő függőleges felületekkel határolt tér,
cd) a kompresszor állomás belső tere, valamint a kompresszor állomás legfelső pontjától mért 4 m magasságban lévő vízszintes sík, és a legszélesebb pontjainak függőleges vetületétől a talajszinten vízszintes irányban mért 3 m távolságban lévő függőleges felület által határolt tér.
3.5. A cseppfolyós gáz és a sűrített földgáz töltőberendezés villamos követelményei
A kimérőszerkezet közelében olyan vészleállító kapcsolót kell elhelyezni, amely megszakítja a szivattyú vagy a kompresszor áramellátását, és elzárja a nyomástartó berendezés, valamint a kimérőszerkezet közötti csővezetéket. A vészleállító kapcsolónak jól látható és hozzáférhető helyen kell lennie, és egyértelmű felirattal kell megjelölni.
3.6. Egyéb gáz töltőberendezés elhelyezése, telepítése
A felhasználásra kerülő gázüzemanyag tulajdonságai figyelembevételével a 3.1–3.5. pontok előírásait kell alkalmazni.
4. Üzemeltetés
4.1. Az autógáz lefejtése
4.1.1. A tárolótartályba autógázt lefejteni csak a lefejtőhelyre beállt tartályos szállító járműről szabad.
4.1.2. A lefejtés ideje alatt a töltőállomás kezelőjén kívül a tartályos jármű személyzete is köteles a lefejtés helyén állandó felügyeletet tartani.
4.1.3. Az autógáz lefejtésekor a kiszolgálást szüneteltetni kell. Az autógázt szállító közúti tartályos jármű lefejtő csonkjának 10 m-es körzetébe csak a kezelőszemélyzet tartózkodhat.
4.1.4. Az autógázt szállító közúti tartályos jármű lefejtésekor a töltőállomáson üzemanyagot szállító más tartályos jármű nem tartózkodhat.
4.2. Az autógáz töltése
4.2.1. Autógázt tölteni csak e célra kialakított tartályba, palackba lehet az után, hogy a motort leállították, és a járművet a kézifék behúzásával elgurulás ellen rögzítették.
4.2.2. Gázpalackot tölteni tilos.
4.3. A töltőállomás működtetése
4.3.1. A töltőállomás nyitva tartásának ideje alatt az érvényes műszaki-biztonsági előírások teljesítését igazoló iratokat, engedélyeket a töltőállomáson kell tartani, és az ellenőrzést végző hatóság részére hozzáférhetővé kell tenni.
4.3.2. A töltőállomás üzembentartója felelős a töltőállomás kezelői képesítési feltételeinek megfelelőségéért.
4.3.3. A töltőállomás kezelését csak antisztatikus egyéni védőeszközben szabad végezni. Töltéskor védőkesztyűt kell használni.
4.3.4. Autógáz szivárgás észlelése esetén a töltőállomást azonnal üzemen kívül kell helyezni, és az elektromos hálózatról le kell választani. Ismételten üzembe helyezni csak a hiba – szakszervizzel történő – elhárítása után szabad.
1

A rendeletet a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte 2016. február 5. napjával. A hatályon kívül helyező rendelet 36. §-a alapján a Hatóságnál a 2016. február 5-én folyamatban lévő, a 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet szerinti eljárások tekintetében 26/2006. (V. 5.) GKM rendeletnek a 2016. február 5-ét megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni. A Hatóság által a 2016. február 5-ét megelőzően kiadott hatósági engedélyekkel megszerzett jogosultság a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható a hatósági engedélyben meghatározott időtartamig, és a határozatlan időre szóló engedélyek tekintetében a 2016. február 5-ét követő négy évig. A 2016. február 5-ét megelőzően kiadott használatbavételi engedélyek esetében nem kell új üzembevételi engedélyezési eljárást lefolytatni. A 2016. február 5-ét követő első időszakos ellenőrzés alkalmával a nyomástartó berendezések 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. melléklete szerinti besorolását felül kell vizsgálni.

2

A 2. §-t a 9/2051. (III. 31.) NGM rendelet 40. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet.

5

A 4. § (4) bekezdésének első mondata a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése felvezető szövegének első mondata a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (4) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 7. § a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

A Műszaki Biztonsági Felügyelőség egyes államigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjáról szóló 140/2004. (XII. 17.) GKM rendelet.

13

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont.

14

A melléklet 3.1.4. pontja a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére