• Tartalom

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet

az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól1

2011.01.01.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 62. § (2) bekezdésének e) és i) pontjaiban meghatározott szabályozási feladatokra figyelemmel – a területfejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a belső égésű motorok gázüzemanyag tartályának töltésére szolgáló autógáz kimérő szerkezet, gázüzemanyagtároló, a töltőhely, a gázüzemanyagot szállító tartályautó lefejtőhely, a töltésre érkezett járművek fel- és elvonulására szolgáló közlekedési út, ideiglenes parkolásra szolgáló hely és a működtetéshez szükséges egyéb épület, műtárgy (a továbbiakban: töltőállomás) építésére és építésügyi hatósági eljárásaira.

2. § (1)2 A töltőállomás tekintetében az építésügyi hatósági jogkört első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: Hatóság) gyakorolják.

(2)3 A Hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezések tekintetében másodfokú hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve jár el.

3. § A tervezésnél, építésnél a töltőállomásra mint sajátos építményre vonatkozó műszaki-biztonsági szabályzat, valamint az építményekre vonatkozó országos szakmai követelmények, a helyi településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok előírásai szerint kell eljárni.

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

4. § (1)4 A Hatóság a következő építésügyi hatósági engedélyeket adja ki:

a) építési engedély,

b) használatbavételi engedély,

c) bontási engedély,

d) fennmaradási engedély.

(2)5 E rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a Hatóság külön jogszabályban6 meghatározott díjat számít fel.

5. § A következő építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek:

a) töltőállomás építése, bővítése,

b) a töltőállomás felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, amely a teherhordó szerkezetét érinti, a homlokzat jellegét megváltoztatja, illetőleg a töltőállomás önálló rendeltetési egységei számának a megváltoztatásával jár.

6. § Az építési engedély alapján megvalósult töltőállomás csak jogerős és végrehajtható használatbavételi engedély alapján vehető használatba.

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem

7. § (1) Az engedély iránti kérelmet az építési jogosultsággal rendelkező (a továbbiakban: építtető) írásban, e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon terjesztheti elő.

(2) Az egyes építésügyi hatósági engedélyekre előírtakon túl, az engedélykérelemnek tartalmaznia kell:

a) az építtető nevét, címét és aláírását,

b) a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) a kérelem tárgyát, annak rövid leírásával,

d) a mellékletek felsorolását,

e) az adott kérelemmel összefüggő megelőző építésügyi hatósági eljárásokra való hivatkozást,

f) építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtásának kötelezettsége esetén a készítésében közreműködő tervező nevét, címét, tervezői jogosultságuk megjelölését.

(3) Az építtető az építési jogosultságát a következő okiratokkal igazolhatja:

a) saját tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység esetében

aa) az érintett telekre vonatkozó tulajdonjogát feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatával,

ab) jogerős hagyatékátadó végzéssel,

ac) jogerős és végrehajtható bírósági vagy államigazgatási határozattal,

ad) a tulajdonjogának megszerzéséről szóló (ügyvéd által ellenjegyzett) szerződéssel,

ae) a haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az azt pótló bírósági ítélettel;

b) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően

ba) az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az azt pótló bírósági ítélettel,

bb) a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba adását, vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását elrendelő határozattal;

c) közös tulajdonban álló ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében – az a) pontban meghatározottakon túlmenően – a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az azt pótló bírósági ítélettel.

(4) Az engedélykérelemhez mellékelt dokumentációt 2 példányban kell benyújtani.

(5)7 A Hatóság vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a (2) bekezdésben foglaltaknak. Ennek hiányában az építtetőt 8 napon belül – határidő kitűzésével – hiánypótlásra hívja fel.

(6)8 A Hatóság köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállás tisztázásának keretében az engedély megadásához szükséges feltételek fennállását a helyszínen ellenőrizni.

Az építésügyi hatósági engedélyek
közlése

8. § (1) Az építésügyi hatósági engedélyek megadásáról vagy megtagadásáról rendelkező döntést közölni kell

a) az építtetővel,

b) a közvetlen szomszédos ingatlan tulajdonosával és az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használójával,

c)9

d) a települési önkormányzattal, illetve a fővárosban – a fővárosi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben – a fővárosi önkormányzattal.

(2) Amennyiben a települési önkormányzatnak a részére megküldött határozattal szemben jogszabályon alapuló véleményeltérése van, úgy véleményét – a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül – az eljárt építésügyi hatóság útján, annak felettes szervének küldheti meg felügyeleti intézkedés céljából.

Szakhatóságok közreműködése az építésügyi engedélyezési eljárásokban

9. § (1)10 Az 1. §-ban meghatározott töltőállomással kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a szakhatóságokhoz intézett megkereséshez csatolni kell az állásfoglalás megadásához szükséges mellékleteket.

(2)11

(3) A szakhatóságok állásfoglalásuk megadása során a véleményezett építészeti-műszaki tervdokumentációt keltezéssel, aláírással és bélyegzőlenyomattal látják el.

(4)–(5)12

Az építési engedélyezési eljárás

10. § (1) Az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) az építtető építési jogosultságát igazoló okiratot,

b) a tervezett építési munka építészeti-műszaki tervdokumentációját,

c) a tervező nyilatkozatát arról, hogy az építészeti-műszaki terveket az érintett szakhatóságokkal és a közművekkel a tervezés során egyeztette, és a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,

d) az érintett közművek nyilatkozatát.

(2)13 Az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a Hatóság köteles meggyőződni arról, hogy

a) a kérelem (1) bekezdés szerinti mellékletei rendelkezésre állnak,

b) a tervezett építési munka és az építészeti-műszaki tervdokumentáció megfelel-e az építésügyi jogszabályokban előírt szakmai és tartalmi követelményeknek,

c) az építési munkával érintett telek kialakítása a településrendezési tervekben, illetőleg a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént.

d)14

(3)15 A Hatóság az engedélyt megtagadja, ha a tervezett építési munka a helyi településrendezési tervvel és szabályokkal ellentétes, nem felel meg a műszaki előírásoknak.

(4) Az építési engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:

a) az építtető nevét, címét,

b) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) az engedély megadásának feltételeit,

d)16

e) az engedély érvényességének időtartamát,

f) a töltőállomásra vonatkozó használatbavételi engedély kérésének kötelezettségére való utalást.

11. § Az építtető csak a jogerős és végrehajtható építési engedély és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott műszaki tervdokumentáció alapján építkezhet.

12. § Az építési engedélytől csak újabb jogerős és végrehajtható építési engedély alapján lehet eltérni.

13. § Az építési engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 2 év elteltével érvényét veszti.

A bontási engedélyezési eljárás

14. § (1) A bontási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) az építtető bontási jogosultságát igazoló okiratot,

b) a tervezett bontási munka tervdokumentációját,

c) a tervező nyilatkozatát arról, hogy a műszaki terveket az érintett szakhatóságokkal és közművekkel a tervezés során egyeztette, és a tervezett megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá rendelkezik tervezési jogosultsággal.

(2)17

(3) A bontási engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:

a) az építtető nevét, címét,

b) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) az engedély megadásának feltételeit,

d)18

e) az engedély érvényességének időtartamát.

15. § A bontási engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított 2 év elteltével érvényét veszti.

A használatbavételi engedélyezési eljárás

16. § (1)19 A használatbavételi engedélyt az építtetőnek a Hatóságtól a töltőállomás rendeltetésszerű használatára alkalmassá válásakor – a használatbavétel előtt – kell kérnie.

(2) A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arról, hogy az építési munkát a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak megfelelően, a szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, és a töltőállomás rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas,

b) az érintett közművek nyilatkozatát.

17. §20 A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a Hatóság a helyszínen köteles az érintett szakhatóságok közreműködésével meggyőződni arról, hogy

a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációnak megfelelően végezték,

b) a töltőállomás az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas.

18. § A használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha

a) a töltőállomás a 17. §-ban említett követelményeknek megfelel,

b)21 az engedély megadásához az érintett közművek hozzájárultak,

c) a nyomástartó berendezés és a beépítésre kerülő részegységek jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek,

d) a töltőállomás üzemeltetési és karbantartási utasítása rendelkezésre áll.

19. § A használatbavételi engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:

a) az építtető nevét, címét,

b) az érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,

c) az építési engedély számát, keltét,

d) a töltőállomás rendeltetését,

e)22

f) a megállapított esetleges hibák megszüntetése érdekében szükséges építési munkák elvégzésére – határidő kitűzése mellett – vonatkozó kötelezést.

20. § A használatbavételi engedély annak visszavonásáig érvényes. Érvényességének feltétele a külön jogszabályban23 meghatározott időszakos hatósági ellenőrzés elvégzése.

Fennmaradási engedélyezési eljárás

21. § (1) Ha csak építési engedély alapján végezhető építési tevékenységet építési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végezték el, az építtetőnek fennmaradási engedélyt kell kérnie.

(2) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési engedély iránti kérelemhez szükségesek. Amennyiben az építkezésnek volt felelős műszaki vezetője vagy építésügyi műszaki szakértője, csatolni kell a szakvéleményét is arra vonatkozóan, hogy a töltőállomást a vonatkozó szakmai, minőségi előírások megtartásával, szakszerűen építették meg, és az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

(3) Építési jogosultság igazolásának hiányában a fennmaradási engedély kérelmet el kell utasítani és a töltőállomás bontását el kell rendelni.

Építésügyi hatósági ellenőrzés

22. §24 A Hatóság ellenőrzi, hogy

a) az építtető a jogerős és végrehajtható építési, illetve bontási engedély és a hozzá tartozó, záradékkal ellátott engedélyezési tervdokumentáció birtokában, valamint az azokban foglaltak betartásával építkezik, illetve bont,

b) a töltőállomás az engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően, a műszaki-biztonsági előírások megtartásával valósul meg,

c) a felelős műszaki vezető, illetőleg a kivitelező rendelkezik az előírt képesítési és más szakmai feltételekkel.

23. § (1)25 Az építtető köteles az építménnyel kapcsolatos okmányokat a Hatóság rendelkezésére bocsátani a feladatai ellátásához.

(2)26 Az építtető kérésére végzett ellenőrzésért a Hatóságot külön jogszabályban27 meghatározott díj illeti meg.

24. § (1) Az ellenőrzés megállapításairól, az ellenőrzött nyilatkozatáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak példányát az építési naplóhoz kell csatolni.

(2)28 A Hatóság a megállapított hibák, hiányosságok megszüntetésére a jegyzőkönyvben határidőt szabhat, vagy az építtetőt határozatban kötelezheti.

(3)29 A Hatóság az építési, illetve bontási munka folytatását a helyszínen – alkalmanként legfeljebb egyszer 30 napra – megtiltja, ha az az engedélytől eltérően vagy az állékonyságot, az élet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető módon történik. Ez idő alatt a Hatóságnak döntenie kell az eljárás megszüntetéséről vagy folytatásáról.

Záró rendelkezés

25. § Ez a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

26. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 27/2006. (V. 5.) GKM rendelethez

Autógáz töltőállomás építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
Autógáz töltőállomás építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
Iktatószám: ..............................................................
Adatok:
1. Az építtető neve:     
címe:     
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe:     
helyrajzi száma:     
3. A kérelmezett engedély fajtája:
építési engedély
bontási engedély
használatbavételi engedély
fennmaradási engedély
4. A kérelem tárgya és annak rövid leírása:     
5. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, száma,
kelte:

…………………..............…………

………....................………

…………......……

……………………..............………

………....................………

…………......……

…………………………..............…

………....................………

………......………

6. A közreműködő tervező(k)

neve

címe, telefonszáma

jogosultsága

……………………

………………………………

………………………………

……………………

………………………………

………………………………

……………………

………………………………

………………………………

7. Az építési munka (ha már ismert) felelős műszaki vezetőjének

neve

címe, telefonszáma

jogosultsága

……………………

………………………………

………………………………

8. Mellékletek

az ingatlannal való rendelkezési jogosultság igazolása

…… pld.

építészeti-műszaki tervdokumentáció

…… pld.

műszaki-biztonsági tervdokumentáció

…… pld.

közműnyilatkozatok (1-1 példányban)

…… pld.

tervezői nyilatkozat

1 pld.

felelős műszaki vezető nyilatkozata

1 pld.

szakértői nyilatkozat, vélemény

1 pld.

egyéb okirat

…… pld.

Kérelem:
Alulírott(ak) ................................. engedélyt kérünk a 2. pontban megjelölt ingatlanon/okon autógáz töltőállomás elhelyezésére, építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, fennmaradására, továbbépítésére, rendeltetésének megváltoztatására, .............................. építési tevékenység végzésére. (A kívánt rész aláhúzandó!)
Kelt ..........................................., ..................... év ................................... hó ............ nap
...................................................
aláírás

2. melléklet a 27/2006. (V. 5.) GKM rendelethez30

Az eljárásban közreműködő közművek31
Az eljárásban közreműködő közművek

Közművek üzemeltetői:

víz- és csatornázási mű, gázmű, távhőellátó, áramszolgáltató, távközlési szolgáltató
és a villamosmű üzembentartója

1

A rendeletet a 31/2014. (II. 12.) Korm rendelet 42. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. július 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 27/2010. (XII 31.) NGM rendelet 55. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (2)–(3) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjáról szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

7

A 7. § (5) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (6) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 8. § (1) bekezdés c) ponját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 9. § (1) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése, a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 9. § (2) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 9. § (4)–(5) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 10. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (2) bekezdés d) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 10. § (3) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése, a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

16

A 10. § (4) bekezdés d) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 14. § (2) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 14. § (3) bekezdés d) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 16. § (1) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

A 17. § felvezető szövege a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 18. § b) pontja a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 19. § e) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

23

Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 4. §.

24

A 22. § felvezető szövege a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 23. § (1) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

A 23. § (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

27

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjáról szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.

28

A 24. § (2) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 24. § (3) bekezdése a 87/2006. (XII. 26.) GKM rendelet 8. § (3) és (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

30

A 2. számú melléklet a Magyar Közlöny 2006. évi 64. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő, és a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 70. §-a, a 393/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésének k) pontja, a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés 10. pontja, a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

31

A 2. melléklet címe a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére