• Tartalom

278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Közlekedésbiztonsági Szervezetről1

2015.03.14.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a közlekedésbiztonsági szerv kijelölése tárgyában a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 22. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §2 A Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: Szervezet) a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A Szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik.

1/A. §3 A Szervezetet főigazgató vezeti.

2. § (1)4 A Kormány közlekedésbiztonsági, valamint állami közlekedésbiztonsági szervként a Szervezetet jelöli ki, amely országos illetékességgel jár el.

(2) A Szervezet főigazgatóját és helyettesét hatéves időtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. A felmentésre a Kbvt. által nem szabályozott esetekben a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A főigazgató és helyettese, valamint a Szervezet köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának keletkezésére, jogállására és megszüntetésére a Ktv. rendelkezései irányadók.

(3) A Szervezet főigazgatója

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a Szervezetet;

b) gyakorolja a Szervezet köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat, amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik;

c) elrendeli a Kbvt. hatálya alá tartozó közlekedési balesetek és súlyos repülőesemények szakmai vizsgálatát, továbbá elrendelheti az egyéb közlekedési esemény szakmai vizsgálatát;

d) kapcsolatot tart fenn a Szervezet tevékenységét érintő nemzetközi szervezetekkel;

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

3. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 1. napjával.

2

Az 1. § a 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1/A. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 347. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdése a 167/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére