• Tartalom

291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról1

2010.05.01.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az állami foglalkoztatási szerv tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 47. §-ában, a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelős szerv kijelölése tekintetében a Gyermek- és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:2

1. § (1) A Kormány állami foglalkoztatási szervként a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, valamint a regionális munkaügyi központokat (a továbbiakban: Állami Foglalkoztatási Szolgálat) jelöli ki.

(2) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben, első fokon a regionális munkaügyi központok járnak el. A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a regionális munkaügyi központot jelöli ki.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása

2. § (1) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a (1) bekezdése szerinti – irányítását a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) A regionális munkaügyi központoknak a foglalkozási rehabilitációval, a munkaerő-piaci programokkal, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal főigazgatója gyakorolja a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §-a (3)bekezdésében meghatározott hatásköröket.

(3) A miniszter

a) kezdeményezi a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerő-piaci programok kidolgozását és – a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (a továbbiakban: MAT) jogkörére is figyelemmel – dönt a központi programok indításáról, valamint figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal feladataival összefüggésben követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c) irányítja a Munkaerőpiaci Alap (a továbbiakban: MpA) felhasználásával kapcsolatos tervezési, beszámolási és számviteli feladatok végrehajtását,

d) figyelemmel kíséri az MpA foglalkoztatási alaprésze, valamint rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének a regionális munkaügyi központok által történő felhasználását, valamint a kormányzati foglalkoztatáspolitika érvényesítését.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

3. § (1) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, külön jogszabályban meghatározott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, ifjúsági valamint rehabilitációs, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, továbbá a társadalmi párbeszéd működtetésével összefüggő feladatokat ellátó központi hivatal, jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv (székhelye: Budapest).

(2) A Hivatal élén a főigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja.

4. § (1) A Hivatal foglalkoztatáspolitikai feladatkörében

a) megállapítja a munkaügyi központok kötelező belső szabályzatainak elveit és főbb tartalmi követelményeit,

b) meghatározza a munkaügyi központok szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket,

c) meghatározza és kidolgozza a hatósági és szolgáltató tevékenység ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket, a programrendszereket fejleszti, teszteli, telepíti, módosítja, továbbá kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

d) fejleszti a munkaerő-piaci szolgáltatásokat,

e) meghatározza a munkaügyi központok hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

f) javaslatot tesz a Hivatal és a munkaügyi központok informatikai rendszerének és ingatlanállományának fejlesztésére, valamint az MpA-ban rendelkezésre álló központosított keret felhasználására,

g)3 ellátja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkatársainak humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

h) ellátja a regionális munkaügyi központok hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai koordinálását,

i) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

1. ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

2.4

3. eljár a külön jogszabályban meghatározott rehabilitációs akkreditációs ügyekben;

4. elbírálja a munkaügyi központok központi szervezete által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket,

j) adatokat gyűjt és elemez a munkabérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

k) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

1. koordinálja a munkaügyi központok nemzetközi tevékenységét;

2. elősegíti az ILO tagságból adódó feladatok végrehajtását;

3. koordinálja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását;

4. ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel;

5. az ügyfélszolgálat keretében tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer, illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által a Magyar Köztársaság területén igénybe vehető munkanélküli ellátások egyes kérdéseiről;

6. az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok (a továbbiakban: EGT államok) foglalkoztatási szolgálataihoz továbbítja, illetőleg onnan fogadja a munkanélküli ellátásokra jogosító időszakokról szóló igazolásokat;

l) vizsgálja a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

m) közreműködik a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében, javaslatot tesz munkaügyi kutatásokra,

n) ellát egyes munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

1. központi munkaerő-piaci programot dolgoz ki, javaslatot tesz munkaerő-piaci programok indítására;

2.5 a miniszter által megadott szempontok alapján irányítja, koordinálja a központi munkaerő-piaci programok végrehajtását, továbbá lebonyolítja a MAT által jóváhagyott munkaerő-piaci programokat;

3. a munkaügyi tanács állásfoglalása előtt véleményezi a regionális munkaügyi központ által indítandó programok tervezetét;

o) ellátja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződés X. mellékletének 7. és 11. cikkében meghatározott védintézkedés (a továbbiakban: védintézkedés) kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

p)6 szervezi, bonyolítja, illetőleg koordinálja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetőleg más külföldi alapokból támogatott egyes foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását,

q)7 ellátja a miniszter által meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat,

r)8 ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A Hivatal ellátja a szociális partnerek munkaügyi érdekegyeztetésben való részvételéhez szükséges felkészülése támogatásával kapcsolatos feladatokat.

(3) A Hivatal a regionális képző központokkal kapcsolatban

a) meghatározza a munkaügyi központok és a képző központok együttműködésének és az általuk a külön jogszabály szerint kötött együttműködési megállapodás elveit,

b) meghatározza a képző központok által végzett adatgyűjtési és adatszolgáltatási rendszert, hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

c) javaslatot tesz a képző központok informatikai rendszerének és ingatlan állományának fejlesztésére, valamint a működési tartalék felhasználására,

d)9 véleményezi a képző központok éves képzési tervét, a miniszteri jóváhagyást követően ellenőrzi annak végrehajtását.

(4) A Hivatal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

5. § (1) A Hivatal szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatkörében ellátja:

a) az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel,

b) az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, valamint

c) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek nyilvántartásával,

d)10 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos nyilvántartásával

e)11 a szociális szolgáltatók, intézmények ellenőrzésével

f)12 a települési önkormányzatok szociális igazgatási – különös tekintettel az aktív korúak ellátásában részesültekkel kapcsolatos foglalkoztatás-szervezési és nyilvántartási – feladatai végrehajtásának segítésével

összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

(2)13 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv

a) a szociális és gyámhivatalok hatósági ügyeiben.

b)14

(3)15 A szociális és gyámhivatalok szakmai irányításával kapcsolatos hatásköröket – a hatósági hatáskörök kivételével, ha jogszabály másként nem rendelkezik – a miniszter gyakorolja.

(4)16 A Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének tapasztalatairól negyedévente tájékoztatja a minisztert.

(5)17 A Hivatal ellátja a rehabilitációval, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

(6)18 A Hivatal szervezetén belül Mobilitas Országos Ifjúsági Szolgálat működik, amely ellátja

a) a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram titkársági feladatait,

b) a YOUTH program működtetésével kapcsolatos nemzeti feladatokat,

c) a regionális ifjúsági irodák működtetését, valamint

d) ifjúsági információs és képzési feladatokat lát el.

(7)19 A Hivatal a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működését engedélyező szervek munkáját a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények országos nyilvántartási rendszerén keresztül elektronikusan kiadott iratmintákkal segíti.

5/A. §20 A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki

a) az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és

b) az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel

összefüggő feladatok ellátása során

c)21 az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel.

5/B. §22 A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

Regionális munkaügyi központ

6. § (1) A regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) jogi személy, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.23

(2)24 A munkaügyi központ

a) központi szervezetből, valamint

b) kirendeltségekből

áll.

(3)25 A munkaügyi központ élén főigazgató áll, aki felett a munkáltatói jogokat a szociális és munkaügyi miniszter gyakorolja. A főigazgató illetménye a köztisztviselői illetményalap huszonkétszeresét, a főigazgató-helyettes illetménye az illetményalap tizenhétszeresét nem haladhatja meg.

7. § (1) A munkaügyi központ központi szervezete

a)26 irányítja és ellenőrzi a munkaügyi központ kirendeltségeinek tevékenységét, ennek keretében

1. a miniszter, a Hivatal és a munkaügyi tanácsok ajánlásainak megfelelően módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató tevékenységet;

2. közreműködik a munkatársak szakmai képzésében;

3.27 biztosítja a kirendeltségek szakmai tevékenységének ellátásához szükséges feltételeket;

b) a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási rehabilitációjával kapcsolatos feladatai körében

1. biztosítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges, valamint a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságát elősegítő szolgáltatásokat;

2. együttműködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt vevő, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása elősegítésében közreműködő szervekkel;

3. dönt az MpA rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének felhasználásáról, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését;

c) ellátja a Munkaerőpiaci Alap pénzeszközeinek a régióban történő működtetésével kapcsolatos régió szintű feladatokat,

d) dönt a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének a régióban felhasználható decentralizált kerete felhasználásról,

e) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkahelyteremtés támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) működteti az álláskeresők támogatási rendszerét, valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetéséről,

g) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében

1. irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből adódó feladatainak végrehajtását;

2. adatszolgáltatási feladatokat teljesít a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság területi szervei és más szervezetek felé;

h) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait,

i) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezdeményezésének megalapozásához szükséges információgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

j) elkészíti a munkaügyi központ belső szabályzatait,

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint

l) ellátja a felnőttképzési intézmények ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkaügyi központ központi szervezete át nem ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,

b) a rendbírsággal,

c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, továbbá

d) a foglalkoztatást elősegítő támogatások közül

1. a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával;

2. a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának támogatásával;

3. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, felújításhoz nyújtott támogatással, valamint

a) a bérgarancia támogatással, valamint

b) a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vételével

kapcsolatos ügyekben.

(3)28 A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a munkaügyi központ központi szervezetét jelöli ki.

8. § (1)29 A kirendeltség

a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításával, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolat feladatokat,

c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával, az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggő feladatokat,

d)30 szolgáltatásokat szervez és bonyolít,

e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

f) munkaközvetítést végez,

g) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

h) információt nyújt, tanácsadást végez,

i)31 az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

j) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,

l)32

m) munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi önkormányzataival, a megyében, a kistérségben működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, valamint

o)33 ellátja a komplex rehabilitációval összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

9. §34 A kirendeltség által hozott határozat elleni fellebbezést – kivéve, ha kormányrendelet eltérően rendelkezik – a munkaügyi központ bírálja el.

10. §35 (1) A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége „kirendeltség és szolgáltató központként” látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerőpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem a kirendeltség lát el,

b) rehabilitációs munkacsoportot működtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal, illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértői bizottságban,

c) közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában.

(2) A kirendeltség és szolgáltató központ élén igazgató áll.

11. §36 A regionális munkaügyi központokat és székhelyüket e rendelet melléklete határozza meg.

12. § (1) A Kormány kijelöli az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot (a továbbiakban: ESZA Kht.), hogy a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelős szerv feladatait lássa el.

(2) Az ESZA Kht. látja el az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium – szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott – fejezeti kezelésű előirányzatainak irányítását és kezelését.

13. § (1)37 Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)38

(3) A regionális munkaügyi központ az illetékességi területén lévő megyékben e rendelet hatálybalépését megelőzően működött megyei (fővárosi) munkaügyi központok általános és egyetemes jogutóda. A regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet annak a megyei (fővárosi) munkaügyi központnak, mint költségvetési szervnek a bázisán kell létrehozni, amelynek székhelyével a regionális munkaügyi központ székhelye megegyezik. A fővárosra és Pest megyére kiterjedő illetékességgel rendelkező regionális munkaügyi központot, mint költségvetési szervet a Fővárosi Munkaügyi Központ, mint költségvetési szerv bázisán kell létrehozni.

(4) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Foglalkoztatási Hivatal általános és egyetemes jogutóda. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt, mint költségvetési szervet a Foglalkoztatási Hivatal bázisán kell létrehozni.

(5) E rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közigazgatási ügyek közül a rendelet hatálybalépését követően az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a közigazgatási ügy ellátása e rendelet szerint kerül.

(6) E rendelet hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő másodfokú eljárásokban a rendelet hatálybalépését követően az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe az eljárás tárgyát képező közigazgatási ügyben e rendelet szerint a fellebbezés elbírálása tartozik.

Melléklet a 291/2006. (XII. 23.) Korm rendelethez39

A regionális munkaügyi központok és székhelyük
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Budapest
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Békéscsaba
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Nyíregyháza
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Miskolc
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Pécs
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Székesfehérvár
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
székhelye: Szombathely
1

A rendeletet a 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

A bevezető szöveg a 75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdésének g) pontja az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 4. § (1) bekezdés i) pont 2. alpontját a 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1) bekezdés n) pont 2. alpontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 498. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. § (1) bekezdésének p) pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti p) pont jelölését q) pontra változtatva. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

A 4. § (1) bekezdése eredeti p) pontjának jelölését az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a q) pontra változtatta.

8

A 4. § (1) bekezdés r) pontját a 75/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

9

A 4. § (3) bekezdés d) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 498. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az 5. § (1) bekezdésének d) pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, 2007. június 1. napján lépett hatályba. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

Az 5. § (1) bekezdésének e) pontját a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdés f) pontját a 341/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

13

Az 5. § új (2) bekezdését az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. Az 5. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 498. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

Az 5. § (2) bekezdés b) pontját a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § új (3) bekezdését az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. Az 5. § (3) bekezdése a 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (4) bekezdését az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, 2007. július 1. napján lépett hatályba. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17

Az 5. § eredeti (2) bekezdésének számozását az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése 2007. július 1. napjával (5) bekezdésre változtatta.

18

Az 5. § eredeti (3) bekezdésének számozását az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése 2007. július 1. napjával (6) bekezdésre változtatta. Az 5. § (6) bekezdés bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 499. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

Az 5. § (7) bekezdését a 320/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-a iktatta be.

20

Az 5/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 497. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

Az 5/A. § c) pontját a 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

22

Az 5/B. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 497. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

Lásd a 14/2006. (XII. 28.) SZMM rendeletet a regionális munkaügyi központok illetékességéről.

24

A 6. § (2) bekezdése az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

25

A 6. § (3) bekezdése a 75/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést első ízben a 2007. április hónapra járó illetmények tekintetében kell alkalmazni.

26

A 7. § (1) bekezdése a) pontjának felvezető szövege az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja szerint módosított szöveg.

27

A 7. § (1) bekezdése a) pontjának 3. alpontja az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 497. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 8. § (1) bekezdésének felvezető szövege az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

30

A 8. § (1) bekezdésének d) pontja az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja szerint módosított szöveg.

31

A 8. § (1) bekezdésének i) pontja az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

32

A 8. § (1) bekezdésének l) pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a) pontjának ac) alpontja hatályon kívül helyezte.

33

A 8. § (1) bekezdésének o) pontját az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése a) pontjának ac) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

35

A 10. § az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

36

A 11. § az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

37

A 13. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 215. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 13. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 215. pontja hatályon kívül helyezte.

39

A melléklet az 53/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (4) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére