• Tartalom

3/2006. (II. 2.) NKÖM rendelet

a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 7. számú mellékletének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a tv. 7. számú mellékletének c) pontjában meghatározott színházak pályázati támogatására terjed ki.

2. § (1) A pályázati felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: NKÖM) illetékes szervezeti egysége állítja össze, és azt a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.

(2) A pályázati felhívást a NKÖM a hivatalos lapjában és a honlapján teszi közzé legkésőbb az adott költségvetési év február 27. napjáig.

(3) A pályázati felhívásban a pályázat benyújtásának határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati felhívás közzétételétől számítva legalább 15 naptári nap álljon rendelkezésre.

(4) A NKÖM pályázatot ír ki

a) a szabadtéri színházak,

b) a nemzetiségi színházak,

c) a színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek,

d) a kiemelt alternatív színházi műhelyek,

e) az alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek, és

f) a kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek

számára.

(5) A pályázó az alábbi feltételek együttes megléte esetén minősíthető kiemelt alternatív színházi műhellyé, illetve kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhellyé (a továbbiakban együtt: kiemelt műhelyek):

a) állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül legalább öt éve folyamatosan működik,

b) állandó társulata van vagy befogadó helyként működik, és

c) jelentős művészi műhelymunkát folytat, illetve annak teret ad.

3. § (1) A miniszter a támogatások felosztására, valamint a kiemelt műhelyek körének meghatározására a NKÖM érintett szervezeti egysége által javasolt szakértőkből álló kuratóriumot hoz létre. A kuratórium a működésének rendjét maga állapítja meg.

(2) A kuratórium legalább 5 főből áll; egy tagja a NKÖM szakmai főosztályának a képviselője.

(3) Nem vehet részt a pályázat elbírálásában – az őt érintő rész vonatkozásában – a kuratóriumnak az a tagja, aki a pályázó szervezetnek vezető tisztségviselője, tagja, tulajdonosa, képviselője, felügyelőbizottsági tagja, munkavállalója, illetve a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, továbbá ezek hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]. Ha a döntéshozatalban az összeférhetetlenség által érintett személy mégis részt vett, szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A kuratórium a támogatás mértékét a pályázatban szolgáltatott adatok, valamint az előző év szakmai beszámolója és a tárgyév szakmai programjának ismeretében állapítja meg.

(5) A kuratórium a pályázat elbírálásáról szóló döntését a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 munkanapon belül hozza meg. A döntést a NKÖM közzéteszi a honlapján, és értesíti a támogatásban részesült önkormányzatokat, valamint a támogatott pályázókat.

4. § (1) A támogatás az önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat a támogatott pályázóval – a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás jogáról – szerződésben állapodik meg.

(2) A támogatás igénylése és felhasználása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

(3) A helyi önkormányzatnak gondoskodnia kell a kapott támogatás felhasználásának elkülönített és naprakész nyilvántartásáról, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatás megadásáról és a kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról.

(4) A helyi önkormányzat a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ei határnapjával, a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával a tárgyévet követő június 30-áig kell elszámolni.

(5) A Magyar Államkincstár illetékes megyei Területi Igazgatósága – a Magyar Államkincstár által minden évben kiadásra kerülő közleményében meghatározott módon – vizsgálja a támogatás igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét. Ezen túlmenően a NKÖM vizsgálhatja, hogy a támogatás a pályázatban meghatározott és a pályázó által vállalt célra került-e felhasználásra.

5. §2 Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2017. december 20. napjával.

2

Az 5. § második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 6. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére