• Tartalom
Oldalmenü

321/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról rendelkező 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2008.05.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. §-ának (3) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének m)–n) pontjában, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

1–7. §1

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. §2

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

9. §3

A súlyos fogyatékosság minősítésének
és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

10. §4

A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11–15. §5

16. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(6)6

17. § (1)7

(2) A Cstr. 1. számú melléklete 2–4. számú pótlapjainak – e rendelet 16. §-a (6) bekezdésében foglalt – módosítását az e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet 15. §-ának (1) bekezdése a Tanácsnak a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) 76. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 11–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 16. § (2)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 196. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 17. § (1) bekezdését a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.