• Tartalom

357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet

357/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet

a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról1

2008.05.16.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének b)–d) és f) pontjaiban, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével – a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet2

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1–11. §

II. Fejezet3

A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

12–15. §

III. Fejezet4

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

16–17. §

IV. Fejezet5

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

18–19. §

V. Fejezet6

A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

20–22. §

VI. Fejezet7

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

23. §

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2007. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2)8

(3) A 2. § és a 10. § hatálybalépéséről külön kormányrendelet rendelkezik.9

25. § (1)10

(2) Az Ekr. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontjában „az országos kisebbségi önkormányzatot, valamint” szövegrész 2008. január 1-jével hatályát veszti azzal, hogy az országos kisebbségi önkormányzatnak a 2007. évi beszámolóját a 2007. december 31-ig hatályos szabályok szerint kell elkészítenie.

(3) Az Ekr. 2. §-a (1) bekezdésének g) pontja, továbbá az Ekr. 3. §-ának (3) bekezdése 2009. július 1-jén hatályát veszti.

26. § (1)–(4)11

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kkr. 10. §-ának (1) bekezdésében „a következő év március 31.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg, a Kkr. 10. §-ának (5) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a „január 31-éig” szöveg lép azzal, hogy a 2007. április 1-jén kezdődő időszakra vonatkozó szakmai továbbképzést a Kkr. 2006. december 31-én hatályos előírásai szerint kell lebonyolítani.

(6)12

(7) A 2007. január 1-jét megelőzően benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek tekintetében a Kkr. 2006. december 31-én hatályos előírásai alapján kell eljárni.

(8) A Kkr. 2006. december 31-ig hatályos előírásai alapján kiadott igazolványokhoz ugyanazon jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, mint azokhoz, amelyek a Kkr. 2007. január 1-jétől hatályos előírásai alapján kerülnek kiadásra.

27. § E rendelet 16. §-a által a Biztkr. 11. §-a (3) és (4) bekezdésére vonatkozó módosítás szerinti követelményeknek a MEHIB Rt. az e rendelet hatálybalépése előtt kötött szerződésekből adódó biztosítási állományok tekintetében legkésőbb 2007. december 31-ig köteles megfelelni azzal, hogy a 2007. év során megszűnt (kivezetett) állományok tekintetében a 2007. évi éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatja a megszűnt (kivezetett) követelést, valamint annak megtérülését tőkekövetelés, kamat és késedelmi kamat részletezésben.

28. § E rendelet 2. §-a és 10. §-a a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a befektetési vállalkozások és a hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 134. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az I. Fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A II. Fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A III. Fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A IV. Fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az V. Fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A VI. Fejezetet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 24. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 161. § (3) bekezdése alapján a 2. § és 10. § hatálybalépésének időpontja 2007. augusztus 7. napja.

10

A 25. § (1) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 26. § (1)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 26. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 173. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére