• Tartalom

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről1

2010.09.16.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint

az egészségügyi államigazgatási szerv kiejlölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében,

az állami családvédelmi szolgálat kijelölése tárgyában a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. §-ában,

a hazai és a nemzetközi adatok fogadásáért és feldolgozásáért felelős Információs Központot működtető szerv kijelölése tárgyában a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-ának (3) bekezdésében,

az élelmiszerbiztonsági szerv kijelölése tárgyában az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-ában,

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 15. pontjára figyelemmel a következőket rendeli el:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat jogállása

1. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) központi hivatal. A Szolgálatot az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

2. § (1) A miniszter irányítási jogkörében az országos tisztifőorvos javaslata alapján kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg

a) a helyettes országos tisztifőorvosokat;

b) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) igazgatóját és gazdasági vezetőjét;

c) az országos tisztifőgyógyszerészt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdasági vezető tekintetében a fegyelmi jogkört a kinevező, az egyéb – az (1) és e bekezdésben nem említett – munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja.

A Szolgálat szervezete

3. § (1)2 A Szolgálat központi szervei

a) az önállóan működő és gazdálkodó, központi közhatalmi költségvetési szervként, budapesti székhellyel működő OTH, amelynek vezetője az országos tisztifőorvos, valamint

b) az 1. számú mellékletben meghatározott, közszolgáltató költségvetési szervként önállóan működő, az OTH irányítása alá tartozó országos intézetek, amelyek vezetője a főigazgató.

(2) A központi szervek a hatáskörükbe tartozó feladatokat az ország területére kiterjedő illetékességgel látják el.

4. § (1)3 A Szolgálat területi szervei az OTH irányítása alatt működő regionális intézetek. A regionális intézet önállóan működő költségvetési szerv. A regionális intézet vezetője a regionális tisztifőorvos.

(2) A Szolgálat regionális intézetei körét, székhelyét és illetékességi területét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)4 A Szolgálat helyi szerve a regionális tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó kistérségi, illetve fővárosi kerületi intézet (a továbbiakban együtt: kistérségi intézet). A kistérségi intézet a regionális intézet jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladatkörrel felruházott szerve. A kistérségi intézet vezetője a kistérségi tisztifőorvos, akit – az országos tisztifőorvos egyetértésével – a regionális tisztifőorvos nevez ki. A kistérségi tisztifőorvos gyakorolja a munkáltatói jogokat a kistérségi intézet alkalmazottai felett.

(4) A Szolgálat helyi szervei körét, székhelyét és illetékességi területét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A miniszter a regionális intézet alapító okiratában meghatározhatja a területi és helyi szervek kirendeltségeit, ügyfélszolgálati irodáit és azok székhelyét.

(6)5 A szárazföldi átkelőhelyeken, a határkikötőkben és nemzetközi kereskedelmi repülőtereken a közegészségügyi kockázatok feltárására a regionális intézet keretében határ-, hajózási, illetve repülőtéri kirendeltségek működnek, illetve folyamatos közegészségügyi felügyeleti kapacitást kell biztosítani.

(7) Az országos tisztifőorvosi, a helyettes országos tisztifőorvosi, az országos tisztifőgyógyszerészi, az OTH igazgatója és gazdasági vezetője, az országos intézetek vezetői és vezetőhelyettesi, a regionális tisztifőorvosi, a helyettes regionális tisztifőorvosi, a regionális tisztifőgyógyszerészi, továbbá a kistérségi tisztifőorvosi állások pályázat útján tölthetők be.

Az országos tisztifőorvos

5. § (1) Az országos tisztifőorvos

a) irányítja a Szolgálat működését;

b) a jogszabályokban és az alapító okiratban foglaltakkal összhangban meghatározza a Szolgálat központi, területi és helyi szerveinek fő feladatait, tájékoztatja a Szolgálatot a szakmai kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól.

(2) Az országos tisztifőorvos kinevezi, felmenti és vezetői teendőkkel bízza meg az 1. számú melléklet szerinti országos intézetek vezetőit, a regionális tisztifőorvosokat, továbbá gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat.

(3)6 Az országos tisztifőorvos ellátja a Magyar Honvédség és – a büntetés-végrehajtási szervek kivételével – a rendvédelmi szervek egészségügyi államigazgatási feladatainak ellátására kijelölt szervek egészségügyi feladatainak szakmai felügyeletét.

(4) Az országos tisztifőorvos a (3) bekezdés szerinti jogkörében eljárva:

a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet minden olyan, a Szolgálat feladatkörébe tartozó közegészségügyi, egészségfejlesztési kérdésben, amely a lakosságot érinti vagy érintheti;

b) megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít;

c)7 felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, valamint egészségfejlesztési intézkedések megtételére, amennyiben azok a lakosság érdekében szükségesek. Az intézkedés elmaradása esetén az egészségügyi miniszter útján intézkedés céljából megkeresi az arra feladatkörrel rendelkező minisztert;

d)8 javaslatokat tehet a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek egészségügyi feladatait ellátó vezetőjének a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi, egészségfejlesztési helyzetének javítása érdekében;

e) évente egyszer – általa meghatározott időben – beszámolót kér a közegészségügyi tevékenységről;

f) az éves munkatervéről véleményt nyilvánít, illetve tematikus javaslattal élhet a munkaterv kialakításában.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal

6. § (1) Az OTH a Szolgálat központi irányító, koordináló szerve.

(2)9 Az OTH középirányító szervként az irányítása alá tartozó regionális és országos intézetek felett a következő irányítási jogosítványokat gyakorolja:

a) elemi és kincstári költségvetésekhez a felügyeleti szerv által megállapított keretszámok elosztása, összesítése, a beszámolók felülvizsgálatot követő visszaigazolása;

b) a költségvetések felhasználására – beleértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is – vonatkozó irányelv meghatározása;

c) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek szervezése, irányítása és ellenőrzése;

d) a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása.

(3)10

(4) Az OTH részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait.

(5)11 Az OTH alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával kiegészítő, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítő és vállalkozási tevékenységet végezhet.

Az országos intézetek

7. § (1) Az országos intézet a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szerve.

(2) Az országos intézet az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet szerinti, valamint külön jogszabályban, illetve az alapító okiratában foglalt feladatokat lát el.

(3) Az országos intézetek alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az országos intézet főigazgatója gyakorolja.

A Szolgálat területi szerve

8. § (1) A regionális intézet

a) ellátja az illetékességi területén működő helyi szervek szakmai tevékenységének irányítását, koordinálását;

b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol;

c) ellátja az alapító okiratában meghatározott, illetve jogszabályokban rögzített feladatokat

ca)12 a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kémiai biztonság) területén az élelmiszer-biztonság kivételével, mely a feladatok ellátásához műszeres, por-, rost-, zaj- és sugárlaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy (fertőző járványügy) területén, mely feladatok ellátásához mikrobiológiai laboratóriumot üzemeltethet,

cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészség-monitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi, gyógyszerügyi igazgatás és koordináció területén;

d)13 felügyeletet gyakorol a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók felett, ellátja a kórházhigiénés tevékenység szakfelügyeletét, koordinálja és felügyeli az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet.

(2) A regionális intézet részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok regionális végrehajtását.

(3)14 A regionális intézet alaptevékenységének teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitása kihasználásával kiegészítő, valamint – az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítő és vállalkozási tevékenységet végezhet.

A Szolgálat helyi szerve

9. § A kistérségi intézet illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal a Szolgálat más szervének a feladatkörébe.

Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

10. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a kistérségi intézetet jelöli ki.

(2) A Kormány a kistérségi intézetet jelöli ki a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX.15 törvényben meghatározott állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki

ac)17

b) a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése,

c)18

d)19 az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 6. § (5)–(7) bekezdése

szerinti feladatok ellátására.

(4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a)20 az Eütv.

b)21 a másodfokú eljárásban eljáró szervként az Eütv.

c)22 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

ce) 60. §-a,

cf)23 60/A. §-a,

d)25 a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 32. § (3) bekezdése szerinti megkeresést fogadó szervként, továbbá a Kbtv. 32. § (2) bekezdése,

e)26 az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/A. § (1) bekezdése,

g)28 a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Btv.)

h)29 az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 30. § c) pontja

szerinti feladatok ellátására.

(5) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális intézetet jelöli ki

a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)

ba) 5.31 §-ának (3) bekezdése,

c) az Eütv.

d)40 az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

e) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 55. §-a (4) bekezdésének g) pontja,

f) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. §-ának (1), (4) és (7) bekezdése,

g) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Eü.kamara tv.)

h)46 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény

hi) 65. §-a,

i)50 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 20. § (7) bekezdése,

j)51 a Btv.

k)52

l) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése,

m)53 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja,

o)55 az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX. törvény 29. § (2) bekezdése

szerinti feladatok ellátására,

(6) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a regionális intézetet jelöli ki

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. §-a (1) bekezdésének g) pontja,

b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a (3) bekezdésének g) pontja,

szerinti feladatok ellátására.

(7) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a regionális és a kistérségi intézetet jelöli ki

a)56

c)57

szerinti feladatok ellátására.

11. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha e rendelet vagy külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Szolgálatot jelöli ki

a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdésének b) pontja,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (9) bekezdésének d) pontja,

d) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

e) az Eütv.

eb) 143. §-a,

f) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 2. § (1) bekezdése, 37. § (2) bekezdése,

g) a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 21. §-ának g) pontja,

j)60

szerinti feladatok ellátására.

12. § (1)61 A Kormány az OTH-t jelöli ki az Eütv. 110. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Szolgálat valamennyi, az adott RET illetékességi területén működő intézetét jelöli ki az Eütv. 149/A. § (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(3) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Szolgálat regionális és kistérségi intézeteit jelöli ki a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti szabálysértési hatósági feladatok ellátására.

13. § (1)62 A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 31. § (2) bekezdés h) pontja szerinti egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a továbbiakban: OÉTI) jelöli ki.

(2) A Kormány élelmiszerbiztonsági szervként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. törvény 38. § (13) bekezdése szerinti feladatok ellátására az OÉTI-t jelöli ki.

(3)63 A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (5) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja, c) pont ca) és cc) alpontja, valamint d) pont db) alpontja szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OÉTI-t jelöli ki.

14. § (1)64 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv.

b) 7. §-a,

szerinti feladatok ellátására.

(2) A Kormány az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet jelöli ki a Kbtv. 24. §-ának (1) bekezdése szerinti, a hazai és nemzetközi adatok feldolgozásáért felelős Információs Központ működtetésére.

(3)65 A Kbtv. 25. § (4) bekezdése szerinti, a kémiai biztonságot koordináló tárcaközi bizottság tagjaiként a Kormány a Kbtv. 25. § (1) bekezdése alapján a következőket jelöli ki:

a) a környezetvédelemért felelős miniszter,

b) a feladatkörében a közlekedésért felelős miniszter és a gazdaságpolitikáért felelős miniszter,

c) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter,

d) az oktatásért felelős miniszter,

e) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,

f) a rendészetért felelős miniszter,

g) az államháztartásért felelős miniszter,

h) a honvédelemért felelős miniszter,

i) az egészségügyért felelős miniszter,

j) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter

által kijelölt személyek, az országos tisztifőorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén érintett társadalmi szervezetek által külön jogszabályban meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

14/A. §66 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az egészségügyi államigazgatási szerv jár el a gyógyászatisegédeszköz-forgalmazási tevékenység, valamint az Eütv. 242/A. § szerinti, a természetes fürdővizek minőségellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység tekintetében.

14/B. §67 A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az Eütv. 238. § (3) bekezdésében meghatározott feladat ellátására.

A Szolgálat hatósági eljárása, illetékessége

15. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgálat hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az első fokú eljárás a Szolgálat kistérségi intézetének hatáskörébe tartozik.

(2) A másodfokú eljárás

a) amennyiben első fokon a kistérségi intézet járt el, a regionális intézet,

b) amennyiben első fokon a regionális intézet, illetőleg – ha jogszabály másként nem rendelkezik – országos intézet járt el, az OTH,

c) amennyiben első fokon az OTH vagy az országos tisztifőorvos járt el, a külön jogszabály szerinti jogorvoslati hatóság

hatáskörébe tartozik.

16. § Helyszíni ellenőrzésre a Szolgálat fényképes igazolvánnyal ellátott köztisztviselője jogosult.

17. § A közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában egyéb eljárási költségnek minősülnek. A felszámítható költségek mértékét külön jogszabály határozza meg.

18. § (1) Az Eü.kamara tv.

a)68 21. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában az egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes regionális intézetet jelöli ki;

b) 31. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában az ott megjelölt iratokat és tényeket a Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes regionális intézetéhez kell megküldeni.

(2)–(3)69

(4)70 Az Eütv.

a) 140/A. §-a (9) bekezdésének a) pontja szerinti három személyt a regionális tisztifőorvos a regionális intézet alkalmazottai közül jelöli ki;

b) 140/E. §-a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feladatok ellátása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerint illetékes regionális intézete jár el.

(5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes regionális intézet jár el.

(6) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány az Eüak.

a) 15. §-a (1)–(2) és (7) bekezdésének alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve munkahelye szerint illetékes kistérségi intézetet,

b) 30. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazában a megszűnő egészségügyi intézmény székhelye szerint területileg illetékes kistérségi intézetet

jelöli ki.

(7) Egészségügyi államigazgatási szervként a Kormány a tevékenység végzésének helye szerint kistérségi intézetet jelöli ki a Kbtv.

alkalmazásában.

(8) A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése szerinti, a Szolgálathoz befolyt bírságok kirovásáról, behajtásáról és felhasználásáról szóló nyilvántartást az országos tisztifőorvos vezeti, amelynek összefoglaló adatairól évente az országos tisztifőorvos tájékoztatja a minisztert.

(9)72

(10) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. §-ának (2) bekezdése szerinti feladatokat a Szolgálat – külön jogszabályban foglaltak szerint – a tisztifőgyógyszerész (tisztigyógyszerész) útján látja el.

(11) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter külön jogszabály szerint, a Szolgálat útján látja el.

A Szolgálat eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése73

18/A. §74 (1) A Kormány a természetes fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban

a)75 belső határon és a magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen, – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b)76 a külső határon lévő határvízen, – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén, – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését – első fokú eljárásban az illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén, – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e – első fokú eljárásban a Honvéd Vezérkar főnökét, másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert,

e) – a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében – első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget

szakhatóságként jelöli ki. A fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdővíz helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(2) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban

a)77 belső határszakaszon és a magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében –, első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b)78 a külső határon lévő határvízen, – az államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén, – annak elbírálása kérdésében, hogy a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e a hajók közlekedését – első fokú eljárásban az illetékes vzirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén, – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdőhely kijelölése során a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e – első fokú eljárásban a Honvéd Vezérkar főnökét, másodfokú eljárásban a honvédelmi minisztert,

e) – a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében – első fokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, valamint

f) a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén, – a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapításának kérdésében – első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a kijelölendő fürdőhely helye szerint illetékes regionális igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát

szakhatóságként jelöli ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

(3) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárásban, – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban,

a) – a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdésében – első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

b) – a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdésében – első fokú eljárásban a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget

szakhatóságként jelöli ki.

(5)79 A Kormány a Sugáregészségügyi Decentrum és az OTH hatáskörébe tartozó atomenergiával kapcsolatos első- és másodfokú engedélyezési eljárásokban a 4. számú mellékletben meghatározott hatóságokat – az ott megjelölt feltételek fennállása esetén és szakkérdésben – szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság egy évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(6) A Kormány

a) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és regisztrációs eljárásban,

b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása és elismerése iránti eljárásban,

c) a biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes engedélyezése iránti eljárásban,

d) az engedélyezett, illetőleg a regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban

– a biocid termék és hatóanyaga, valamint a nem hatóanyag anyagainak a nem cél élő szervezetekre gyakorolt ökotoxikológiai hatásának vizsgálata, továbbá az anyagok környezeti sorsának és viselkedésének vizsgálata kérdésében – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány a sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, külön jogszabályban meghatározott rendkívüli halálesetkor és az eltemetéstől számított 25 éven belül, – annak elbírálására, hogy a rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a hamvasztást követően biztosíthatók-e – első fokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az elhalálozás helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

(8)80 A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban

a) a Magyarországon még nem elfogadott, új megelőző, terápiás vagy diagnosztikus eljárás, módszer alkalmazása esetén, ha azzal összefüggésben a betegen invazív beavatkozást végeznek,

b) a genetikailag determinált betegség kialakulásával, jellegzetességeivel foglalkozó, a populációs genetika, szomatikus genetika, genetikai epidemiológiai kérdéskörre irányuló kutatás esetében,

c) az a)–b) pont alá nem tartozó, több központban végzett kutatás esetében,

d) az Eütv. 161. § (1) és (3) bekezdése szerinti kutatás esetében

első fokú eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként kijelöli.

(9)81 A Kormány az emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157. §) engedélyezésére irányuló eljárásban az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokkal, az embriókkal, embrionális őssejtekkel végzett beavatkozásokkal és kutatásokkal, továbbá az emberi génállományt a reprodukcióval összefüggésben érintő beavatkozásokkal és kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetében első fokú eljárásban az ETT Humán Reprodukciós Bizottságát, másodfokú eljárásban az ETT Elnökségét szakhatóságként kijelöli.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölése82

19. §83 (1)84 A Kormány gyógyszerészeti államigazgatási szervként az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI) jelöli ki. Az OGYI önállóan működő és gazdálkodó, központi közszolgáltató költségvetési szerv.

(2)85 A Kormány a gyógyszerek ismertetésére vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 19. §-a szerinti, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által lefolytatott eljárásban

a) a tekintetben, hogy az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

b) a tekintetben, hogy a gyógyszer ismertető dokumentáció tartalma a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e,

c) az OGYI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalra engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés kérdésében

az OGYI-t szakhatóságként jelöli ki.

(3)86

(4)87 Az Országos Gyógyszerészeti Intézet szakértőként jár el abban a kérdésben, hogy egy vizsgálat klinikai vizsgálatnak, beavatkozással nem járó vizsgálatnak vagy egyéb orvostudományi kutatásnak minősül-e.

19/A. §88 A Kormány az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/A. §-a szerinti feladatok ellátására gyógyszerészeti államigazgatási szervként az OGYI-t jelöli ki.

A gyógyszerészeti államigazgatási szerv eljárásában szakhatóságként közreműködő szervek89

19/B. §90 A Kormány

a) a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának engedélyezése során

aa) a vizsgálat szakmai-etikai megfelelősége, az alkalmazott módszerek és a résztvevők számára készült tájékoztató értékelése szakkérdésében szakhatóságként az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságát, valamint annak albizottságát jelöli ki,

ab) immunológiai szakkérdésben szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki,

b) az immunológiai gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezésével kapcsolatos eljárásában szakhatóságként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy gyógyszerminőségi szempontból az immunológiai gyógyszer és a vizsgálati készítmény emberen alkalmazható-e.

Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A

c)91 19. §

2006. december 29-én lép hatályba.

(3) A 10. § (5) bekezdésének gc) pontja 2007. március 31-én lép hatályba.

(4) A

2007. április 1-jén lép hatályba.

(5)93

(6)94

(7)95

21. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, részleges jogutódjai jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt országos intézetek.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnnek a Szolgálat megyei/fővárosi intézetei; a jogszabályban

a) a megyei/fővárosi intézet számára megállapított hatásköröket a Szolgálat regionális intézete,

b) a megyei/fővárosi tisztifőorvos számára megállapított hatásköröket a regionális tisztifőorvos,

c) a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerész számára megállapított hatásköröket a regionális tisztifőgyógyszerész

gyakorolja.

(3) A megszűnő megyei/fővárosi intézet általános jogutódja a regionális intézet.

(4) A kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben

a) a városi/fővárosi kerületi intézet számára megállapított hatásköröket a kistérségi intézet,

b) a városi/fővárosi kerületi tisztifőorvos számára megállapított hatásköröket a kistérségi tisztifőorvos

gyakorolja.

(5) 2007. január 1. napjától a munkaegészségügyi feladatokat az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) látja el. A feladatok átadásával egyidejűleg az Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá kerül.

(6) A jogszabályváltozás folytán a Szolgálattól az OMMF-hez kerülő hatáskörök esetén a feladat átadásának napján folyamatban lévő ügyekben az OMMF folytatja az eljárást.

22–24. §96

1. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez97


Az országos intézetek elnevezése, székhelye

Országos Alapellátási Intézet (OALI), Budapest
Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Budapest
Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest
Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), Budapest
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI), Budapest
Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI), Budapest
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSzMK), Budapest
Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

2. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez


A Szolgálat regionális intézeteinek elnevezése, székhelye, illetékessége

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete, székhelye: Szolnok
illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete, Eger
illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete, székhelye: Békéscsaba
illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Kaposvár
illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete, székhelye: Budapest
illetékességi területe: Budapest, Pest megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Veszprém
illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete, székhelye: Győr
illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

3. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez98
A Szolgálat helyi szerveinek elnevezése, székhelye, illetékességi területe

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ

(BÁCS-KISKUN MEGYE, BÉKÉS MEGYE, CSONGRÁD MEGYE)

 

 

ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete

Székhely:

Kecskemét

Illetékességi terület:

Kecskeméti Kistérség

 

Kunszentmiklósi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Bajai, Bácsalmási Kistérségi Intézete

Székhely:

Baja

Illetékességi terület:

Bajai Kistérség

 

Bácsalmási Kistérség

 

 

ÁNTSZ Kalocsai, Kiskőrösi Kistérségi Intézete

Székhely:

Kalocsa

Illetékességi terület:

Kalocsai Kistérség

 

Kiskőrösi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Kiskunhalasi, Jánoshalmai, Kiskunfélegyházai, Kiskunmajsai Kistérségi Intézete

Székhely:

Kiskunhalas

Illetékességi terület:

Kiskunhalasi Kistérség

 

Jánoshalmai Kistérség

 

Kiskunfélegyházai Kistérség

 

Kiskunmajsai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete

Székhely:

Békéscsaba

Illetékességi terület:

Békéscsabai Kistérség

 

Békési Kistérség

 

Szeghalomi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Gyulai, Sarkadi, Mezőkovácsházai Kistérségi Intézete

Székhely:

Gyula

Illetékességi terület:

Gyulai Kistérség

 

Sarkadi Kistérség

 

Mezőkovácsházai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Orosházai, Szarvasi Kistérségi Intézete

Székhely:

Orosháza

Illetékességi terület:

Orosházai Kistérség

 

Szarvasi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete

Székhely:

Szeged

Illetékességi terület:

Szegedi Kistérség

 

Mórahalomi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete

Székhely:

Makó

Illetékességi terület:

Makói Kistérség

 

Hódmezővásárhelyi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szentesi, Csongrádi, Kisteleki Kistérségi Intézete

Székhely:

Szentes

Illetékességi terület:

Szentesi Kistérség

 

Csongrádi Kistérség

 

Kisteleki Kistérség

 

 

 

 

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

(HAJDÚ-BIHAR MEGYE, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE)

 

 

ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete

Székhely:

Debrecen

Illetékességi terület:

Debreceni Kistérség, kivéve Mikepércs települést

 

 

ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Székhely:

Debrecen

Illetékességi terület:

Balmazújvárosi Kistérség

 

Derecske-Létavértesi Kistérség

 

Hajdúhadházi Kistérség

 

Mikepércs

 

 

ÁNTSZ Hajdúszoboszlói, Berettyóújfalui, Püspökladányi Kistérségi Intézete

Székhely:

Hajdúszoboszló

Illetékességi terület:

Hajdúszoboszlói Kistérség

 

Berettyóújfalui Kistérség

 

Püspökladányi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Intézete

Székhely:

Hajdúböszörmény

Illetékességi terület:

Hajdúböszörményi Kistérség

 

Polgári Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szolnoki Kistérségi Intézete

Székhely:

Szolnok

Illetékességi terület:

Szolnoki Kistérség

 

 

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete

Székhely:

Jászberény

Illetékességi terület:

Jászberényi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Mezőtúri, Kunszentmártoni Kistérségi Intézete

Székhely:

Mezőtúr

Illetékességi terület:

Mezőtúri Kistérség

 

Kunszentmártoni Kistérség

 

 

ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete

Székhely:

Karcag

Illetékességi terület:

Karcagi Kistérség

 

Tiszafüredi Kistérség

 

Törökszentmiklósi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Intézete

Székhely:

Nyíregyháza

Illetékességi terület:

Nyíregyházai Kistérség

 

Ibrány-Nagyhalászi Kistérség

 

Nagykállói Kistérség

 

Tiszavasvári Kistérség

 

 

ÁNTSZ Kisvárdai, Záhonyi Kistérségi Intézete

Székhely:

Kisvárda

Illetékességi terület:

Kisvárdai Kistérség

 

Záhonyi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Vásárosnaményi, Baktalórántházai Kistérségi Intézete

Székhely:

Vásárosnamény

Illetékességi terület:

Vásárosnaményi Kistérség

 

Baktalórántházai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete

Székhely:

Mátészalka

Illetékességi terület:

Mátészalkai Kistérség

 

Csengeri Kistérség

 

Fehérgyarmati Kistérség

 

Nyírbátori Kistérség

 

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

(BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE, HEVES MEGYE, NÓGRÁD MEGYE)

 

 

ÁNTSZ Miskolci Kistérségi Intézete

Székhely:

Miskolc

Illetékességi terület:

Miskolci Kistérség

 

 

ÁNTSZ Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Intézete

Székhely:

Edelény

Illetékességi terület:

Edelényi Kistérség

 

Kazincbarcikai Kistérség

 

Ózdi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Intézete

Székhely:

Tiszaújváros

Illetékességi terület:

Tiszaújvárosi Kistérség

 

Mezőcsáti Kistérség

 

Mezőkövesdi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Encsi, Abaúj-Hegyközi, Szikszói Kistérségi Intézete

Székhely:

Encs

Illetékességi terület:

Encsi Kistérség

 

Abaúj-Hegyközi Kistérség

 

Szikszói Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szerencsi, Bodrogközi, Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Tokaji Kistérségi Intézete

Székhely:

Szerencs

Illetékességi terület:

Szerencsi Kistérség

 

Bodrogközi Kistérség

 

Sárospataki Kistérség

 

Sátoraljaújhelyi Kistérség

 

Tokaji Kistérség

 

 

ÁNTSZ Egri, Bélapátfalvai, Pétervásárai Kistérségi Intézete

Székhely:

Eger

Illetékességi terület:

Egri Kistérség

 

Bélapátfalvai Kistérség

 

Pétervásárai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézete

Székhely:

Hatvan

Illetékességi terület:

Hatvani Kistérség

 

Gyöngyösi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete

Székhely:

Füzesabony

Illetékességi terület:

Füzesabonyi Kistérség

 

Hevesi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Intézete

Székhely:

Salgótarján

Illetékességi terület:

Salgótarjáni Kistérség

 

Bátonyterenyei Kistérség

 

Pásztói Kistérség

 

 

ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete

Székhely:

Balassagyarmat

Illetékességi terület:

Balassagyarmati Kistérség

 

Rétsági Kistérség

 

Szécsényi Kistérség

 

 

 

 

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE, VAS MEGYE, ZALA MEGYE)

 

 

ÁNTSZ Győri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézete

Székhely:

Győr

Illetékességi terület:

Győri Kistérség

 

Pannonhalmai Kistérség

 

Téti Kistérség

 

 

ÁNTSZ Csornai, Kapuvár-Beledi Kistérségi Intézete

Székhely:

Csorna

Illetékességi terület:

Csornai Kistérség

 

Kapuvár-Beledi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Mosonmagyaróvári Kistérségi Intézete

Székhely:

Mosonmagyaróvár

Illetékességi terület:

Mosonmagyaróvári Kistérség

 

 

ÁNTSZ Sopron-Fertődi Kistérségi Intézete

Székhely:

Sopron

Illetékességi terület:

Sopron-Fertődi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete

Székhely:

Szombathely

Illetékességi terület:

Szombathelyi Kistérség

 

Csepregi Kistérség

 

Kőszegi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Kistérségi Intézete

Székhely:

Sárvár

Illetékességi terület:

Sárvári Kistérség

 

Celldömölki Kistérség

 

 

ÁNTSZ Körmendi, Őriszentpéteri, Szentgotthárdi, Vasvári Kistérségi Intézete

Székhely:

Körmend

Illetékességi terület:

Körmendi Kistérség

 

Őriszentpéteri Kistérség

 

Szentgotthárdi Kistérség

 

Vasvári Kistérség

 

 

ÁNTSZ Zalaegerszegi, Lenti, Pacsai Kistérségi Intézete

Székhely:

Zalaegerszeg

Illetékességi terület:

Zalaegerszegi Kistérség

 

Lenti Kistérség

 

Pacsai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Keszthelyi, Hévízi, Zalaszentgróti Kistérségi Intézete

Székhely:

Keszthely

Illetékességi terület:

Keszthelyi Kistérség

 

Hévízi Kistérség

 

Zalaszentgróti Kistérség

 

 

ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Intézete

Székhely:

Nagykanizsa

Illetékességi terület:

Nagykanizsai Kistérség

 

Letenyei Kistérség

 

Zalakarosi Kistérség

 

 

DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(BARANYA MEGYE, SOMOGY MEGYE, TOLNA MEGYE)

 

 

ÁNTSZ Pécsi, Sellyei, Siklósi Kistérségi Intézete

Székhely:

Pécs

Illetékességi terület:

Pécsi Kistérség

 

Sellyei Kistérség

 

Siklósi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Komlói, Pécsváradi, Sásdi Kistérségi Intézete

Székhely:

Komló

Illetékességi terület:

Komlói Kistérség

 

Pécsváradi Kistérség

 

Sásdi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Mohácsi Kistérségi Intézete

Székhely:

Mohács

Illetékességi terület:

Mohácsi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Barcsi, Szigetvári, Szentlőrinci Kistérségi Intézete

Székhely:

Barcs

Illetékességi terület:

Barcsi Kistérség

 

Szigetvári Kistérség

 

Szentlőrinci Kistérség

 

 

ÁNTSZ Kaposvári, Kadarkúti Kistérségi Intézete

Székhely:

Kaposvár

Illetékességi terület:

Kaposvári Kistérség

 

Kadarkúti Kistérség

 

 

ÁNTSZ Marcali, Csurgói, Fonyódi, Lengyeltóti, Nagyatádi Kistérségi Intézete

Székhely:

Marcali

Illetékességi terület:

Marcali Kistérség

 

Csurgói Kistérség

 

Fonyódi Kistérség

 

Lengyeltóti Kistérség

 

Nagyatádi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Siófoki, Balatonföldvári, Tabi Kistérségi Intézete

Székhely:

Siófok

Illetékességi terület:

Siófoki Kistérség

 

Balatonföldvári Kistérség

 

Tabi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete

Székhely:

Szekszárd

Illetékességi terület:

Szekszárdi Kistérség

 

Bonyhádi Kistérség

 

Paksi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézete

Székhely:

Dombóvár

Illetékességi terület:

Dombóvári Kistérség

 

Tamási Kistérség

 

 

 

 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

(FEJÉR MEGYE, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE, VESZPRÉM MEGYE)

 

 

ÁNTSZ Székesfehérvári, Abai, Enyingi, Gárdonyi Kistérségi Intézete

Székhely:

Székesfehérvár

Illetékességi terület:

Székesfehérvári Kistérség

 

Abai Kistérség

 

Enyingi Kistérség

 

Gárdonyi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi Kistérségi Intézete

Székhely:

Dunaújváros

Illetékességi terület:

Dunaújvárosi Kistérség

 

Adonyi Kistérség

 

Ercsi Kistérség

 

Sárbogárdi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Móri, Bicskei Kistérségi Intézete

Székhely:

Mór

Illetékességi terület:

Móri Kistérség

 

Bicskei Kistérség

 

 

ÁNTSZ Komáromi, Kisbéri Kistérségi Intézete

Székhely:

Komárom

Illetékességi terület:

Komáromi Kistérség

 

Kisbéri Kistérség

 

 

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete

Székhely:

Dorog

Illetékességi terület:

Dorogi Kistérség

 

Esztergomi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete

Székhely:

Tatabánya

Illetékességi terület:

Tatabányai Kistérség

 

Tatai Kistérség

 

Oroszlányi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete

Székhely:

Veszprém

Illetékességi terület:

Veszprémi Kistérség

 

Várpalotai Kistérség

 

Zirci Kistérség

 

 

ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete

Székhely:

Balatonfüred

Illetékességi terület:

Balatonfüredi Kistérség

 

Balatonalmádi Kistérség

 

Tapolcai Kistérség

 

Sümegi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Pápai Kistérségi Intézete

Székhely:

Pápa

Illetékességi terület:

Pápai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete

Székhely:

Ajka

Illetékességi terület:

Ajkai Kistérség

 

 

 

 

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

(PEST MEGYE, BUDAPEST)

 

 

ÁNTSZ Érdi, Budaörsi Kistérségi Intézete

Székhely:

Érd

Illetékességi terület:

Érdi Kistérség

 

Budaörsi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Ceglédi Kistérségi Intézete

Székhely:

Cegléd

Illetékességi terület:

Ceglédi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Intézete

Székhely:

Dabas

Illetékességi terület:

Dabasi Kistérség

 

Gyáli Kistérség

 

 

ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete

Székhely:

Gödöllő

Illetékességi terület:

Gödöllői Kistérség

 

Aszódi Kistérség

 

Veresegyházi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete

Székhely:

Monor

Illetékességi terület:

Monori Kistérség

 

Nagykátai Kistérség

 

 

ÁNTSZ Szentendrei, Pilisvörösvári Kistérségi Intézete

Székhely:

Szentendre

Illetékességi terület:

Szentendrei Kistérség

 

Pilisvörösvári Kistérség

 

 

ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete

Székhely:

Vác

Illetékességi terület:

Váci Kistérség

 

Szobi Kistérség

 

Dunakeszi Kistérség

 

 

ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete

Székhely:

Ráckeve

Illetékességi terület:

Ráckevei Kistérség

 

 

ÁNTSZ Budapest I., II., XII. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

I. Kerület

 

II. Kerület

 

XII. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest III. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

III. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest IV., XV. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

IV. Kerület

 

XV. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest V., XIII. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

V. Kerület

 

XIII. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest VI., VII. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

VI. Kerület

 

VII. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest VIII., IX. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

VIII. Kerület

 

IX. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest X., XVII. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

X. Kerület

 

XVII. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest XI., XXII. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

XI. Kerület

 

XXII. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest XIV., XVI. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

XIV. Kerület

 

XVI. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest XVIII., XIX. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

XVIII. Kerület

 

XIX. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest XX., XXIII. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

XX. Kerület

 

XXIII. Kerület

 

 

ÁNTSZ Budapest XXI. Kerületi Intézete

Székhely:

Budapest

Illetékességi terület:

XXI. Kerület

4. számú melléklet a 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelethez99


A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Nyitott sugárforrás esetén.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség,

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

Minden esetben.

Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.

Országos Rendőr-főkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszterII. A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása tekintetében

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

 

2.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

3.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

4.

Minden esetben.

Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.

Országos Rendőr-főkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszterIII. A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése,
üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség; ha az OTH jár el első fokon, a szakhatóság az első fokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

ha nem az OTH jár el első fokon: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

3.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosságra való veszélyesség megítélése.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság; ha az OTH jár el első fokon, a szakhatóság az első fokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ha nem az OTH jár el első fokon: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

Minden esetben.

Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.

Országos Rendőr-főkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszter
IV. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére,
valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó
engedélyezési eljárásban

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben, kivéve a röntgenberendezéseket.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Minden esetben, kivéve az orvosi, állatorvosi és fix telepítésű röntgenberendezéseket.

Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.

Országos Rendőr-főkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszter


V. Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetéséhez, lezárása, és az aktív,
valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében.

 

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Első fokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

1.

Minden esetben.

A radioaktív anyagoknak a levegőbe és vízbe történő kibocsátásának, a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata, a kibocsátási határértékek, valamint az ellenőrzési követelményeknek és a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére adandó jelentések rendszerének a meghatározása.

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

2.

Minden esetben.

Az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint a helyi településrendezési tervnek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés.

építésügyi hatóság

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve

3.

Minden esetben.

A tárolóban elhelyezendő radiokatív és nukleáris anyagok, nukleáris berendezések, valamint a velük folytatott tevékenységek nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos előírások vizsgálatában, valamint nukleáris baleset-elhárítási kérdésekben.

Országos Atomenergia Hivatal,

 

4.

Minden esetben.

Annak elbírálása, hogy az engedélyezett tevékenység esetén biztosíthatók-e a tevékenységre vonatkozó biztonsági, személy- és vagyonvédelmi, őrzéstechnikai követelmények.

Országos Rendőr-főkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszter

5.

Nyitott sugárforrás esetén.

Tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

Nyitott sugárforrás esetén.

A lakosság való veszélyesség megítélése.

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

Az eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett létesítmény megvalósítására irányul.

Annak elbírálása kérdésében, hogy a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e.

Honvéd Vezérkar főnöke

honvédelmi miniszter

8.

Minden esetben.

Az építésföldtani megalapozottság és a földtani veszélyeztetettség vizsgálata figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződmény meglétére, a szűkebb környezet felszíni és felszín alatti képződményeire, a felszínmozgásra utaló jellegre, a felszíni vízelvezetési technológiákra.

bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

A rendeletet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 4. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 5. § (3) bekezdése a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 69. pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 5. § (4) bekezdésének d) pontja a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 69. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 6. § (5) bekezdését a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

12

A 8. § (1) bekezdése c) pontjának ca) alpontja a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (1) bekezdésének d) pontja a 97/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (3) bekezdését a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

15

A Magyar Közlöny 2007. évi 12. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

16

A 10. § (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontja e rendelet 20. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

17

A 10. § (3) bekezdés ac) alpontját a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 10. § (3) bekezdés c) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 10. § (3) bekezdésének d) pontját a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 10. § (4) bekezdés a) pontja a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 10. § (4) bekezdésének b) pontját a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

22

A 10. § (4) bekezdésének c) pontja e rendelet 20. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 2006. december 29-én lépett hatályba.

23

A 10. § (4) bekezdés c) pont cf) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 10. § (4) bekezdés c) pont cg) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 10. § (4) bekezdés d) pontját a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

26

A 10. § (4) bekezdés e) pontját a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

27

A 10. § (4) bekezdés f) pontját a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

28

A 10. § (4) bekezdés g) pontját a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 10. § (4) bekezdés h) pontját a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján 2011. december 31-én lép hatályba.

30

A 10. § (5) bekezdés ab) alpontja a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A Magyar Közlöny 2007. évi 12. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

32

A 10. § (5) bekezdése c) pontjának ca) alpontja e rendelet 20. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

33

A 10. § (5) bekezdése c) pontjának cb) alpontja e rendelet 20. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

34

A 10. § (5) bekezdése c) pontjának cc) alpontja e rendelet 20. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

35

A 10. § (5) bekezdés c) pont cf) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

36

A 10. § (5) bekezdés c) pont cg) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 10. § (5) bekezdés c) pont ch) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

38

A 10. § (5) bekezdés c) pont ci) alpontját a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

39

A 10. § (5) bekezdés c) pont cj) alpontját a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

40

A 10. § (5) bekezdésének d) pontja a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 10. § (5) bekezdés d) pont df) alpontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

42

A 10. § (5) bekezdés d) pont dg) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 10. § (5) bekezdés d) pont dh) alpontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

44

A 10. § (5) bekezdése g) pontjának ga) alpontja e rendelet 20. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

45

A 10. § (5) bekezdése g) pontjának gc) alpontja e rendelet 20. § (3) bekezdése alapján 2007. március 31-én lépett hatályba.

46

A 10. § (5) bekezdésének h) pontja e rendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontja alapján 2006. december 29-én lépett hatályba.

47

A 10. § (5) bekezdés h) pont hb) alpontja a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 10. § (5) bekezdés h) pont hl) alpontja a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 10. § (5) bekezdés h) pont hm) alpontját a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése iktatta be.

50

A 10. § (5) bekezdés i) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 523. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

51

A 10. § (5) bekezdés j) pontját e rendelet 20. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

52

A 10. § (5) bekezdésének k) pontja e rendelet 20. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1-jén hatályát vesztette.

53

A 10. § (5) bekezdésének m) pontja e rendelet 20. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

54

A 10. § (5) bekezdés n) pontját a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

55

A 10. § (5) bekezdés o) pontját a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 11. § (4) bekezdése alapján 2011. december 31-én lép hatályba.

56

A 10. § (7) bekezdésének a) pontja e rendelet 20. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1-jén hatályát vesztette.

57

A 10. § (7) bekezdés c) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

58

A 11. § e) pont ec) alpontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

59

A 11. § h) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

60

A 11. § j) pontját a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 12. § (1) bekezdését a 45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 97/2007. (V. 3.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

63

A 13. § (3) bekezdését a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

64

A 14. § (1) bekezdése a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

65

A 14. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

66

A 14/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (5) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

67

A 14/B. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (5) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

68

A 18. § (1) bekezdésének a) pontja e rendelet – a Magyar Közlöny 2007. évi 3. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 20. § (4) bekezdésének d) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

69

A 18. § (2)–(3) bekezdése e rendelet – a Magyar Közlöny 2007. évi 3. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 20. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1-jén hatályát vesztette.

70

A 18. § (4) bekezdése e rendelet – a Magyar Közlöny 2007. évi 3. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő – 20. § (4) bekezdésének d) pontja alapján 2007. április 1-jén lépett hatályba.

71

A 18. § (7) bekezdés b) pontja a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 18. § (9) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 524. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

73

A 18/A. §-t megelőző alcímet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése iktatta be.

74

A 18/A. §-t a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

75

A 18/A. § (1) bekezdés a) pontja a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 18/A. § (1) bekezdés b) pontja a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint módosított szöveg.

77

A 18/A. § (2) bekezdés a) pontja a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 18/A. § (2) bekezdés b) pontja a 181/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint módosított szöveg.

79

A 18/A. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

80

A 18/A. § (8) bekezdését a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

81

A 18/A. § (9) bekezdését a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

82

A 19. §-t megelőző alcím a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 19. § a 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. január 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

84

A 19. § (1) bekezdése a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

85

A 19. § (2) bekezdése a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

87

A 19. § (4) bekezdését a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

88

A 19/A. §-t a 10/2009. (I. 27.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

89

A 19/B. §-t megelőző alcímet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 19/B. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 522. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 38. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 41. § (1) bekezdését.

91

A 20. § (2) bekezdésének c) pontja a Magyar Közlöny 2007. évi 3. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

92

A Magyar Közlöny 2007. évi 3. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

93

A 20. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 20. § (6) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

95

A 20. § (7) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 22–24. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 169. pontja hatályon kívül helyezte.

97

Az 1. számú melléklet az 53/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

98

A 3. számú melléklet a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére