• Tartalom

40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet

40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet

a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeiről és azok alkalmazásáról1

2006.11.05.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja a felszíni vizek és üledékeik minőségének megóvása, a vízi életközösségek életfeltételeinek biztosítása, illetve a külön jogszabály szerinti2 „jó kémiai és ökológiai állapotának” elérése a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeinek megállapításával, valamint a külön jogszabály szerinti3 szennyezéscsökkentési intézkedési tervek megalapozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) által meghatározott hatásterületen azokra a felszíni vizekre, amelyekbe a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. mellékletének II. részében felsorolt iparágakból, technológiákból, az ott szereplő szennyező anyagokat tartalmazó használt- vagy szennyvizet bocsátanak ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) üledék: a felszíni vizekben a besodort és lerakódott szervetlen és szerves eredetű hordalék részecskéi, a víztestben kémiai folyamatból keletkező csapadék pelyhek, valamint elpusztult vízi szervezetek fenéken lerakódó maradványai;

b) jelentős növekedés: valamely anyag vagy vegyület koncentrációjának két év alatt legalább 10%-kal történő emelkedése;

c) hatásterület: a befogadó terhelhetőségére, valamint a befogadó jó kémiai és ökológiai állapotának fenntarthatóságára figyelemmel, a felügyelőség által előzetes mérések és mintavételek alapján meghatározott terület, ahol a környezetminőségi határértékeket teljesíteni kell.

A környezetminőségi határértékek alkalmazásának általános szabályai

3. § (1) Ha a felszíni vizek és üledékeik megóvása, a vízi életközösség életfeltételeinek biztosítása, valamint a vizek jó kémiai és ökológiai állapotának elérése, illetve megtartása érdekében szükséges, a felügyelőség az általa meghatározott (kijelölt) hatásterületen – a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok esetében – az engedélyezési eljárás során, az e rendeletben megállapított környezetminőségi határértékeket alkalmazza.

(2) A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagokra vonatkozó környezetminőségi határértékeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A felügyelőség az (1) bekezdésben meghatározott esetben, a külön jogszabály szerinti szennyezéscsökkentési intézkedési terv elkészítése során figyelembe veszi az e rendeletben megállapított környezetminőségi határértékeket.

(4) A felügyelőség a meglévő létesítmények kibocsátásaira vonatkozó vízjogi és egységes környezethasználati engedélyek megújítása, valamint új létesítmények esetén a kibocsátási engedélyek kiadása során, a kibocsátási határértékeket úgy állapítja meg, hogy a szennyezéscsökkentési intézkedési tervben foglaltak teljesüljenek.

(5) A (2) bekezdés szerinti környezetminőségi határértékekre vonatkozó mérési referencia módszereket e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok mérése során a felügyelőség a mintákat a hatásterületen, a vízi környezet minőségét reprezentáló pontokon veszi. A mintavétel gyakoriságát úgy kell megválasztani, hogy alkalmas legyen a vízi környezetben bekövetkező változások kimutatására, különös tekintettel a hidrológiai feltételek természetes ingadozásaira.

(7) Ahol a felügyelőség megállapítja a felszíni vizeket szennyező veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeinek való megfelelést és az annak folyamatos megtartására való képességet, ott egyszerűsített, a csökkentett mérési gyakoriságon alapuló megfigyelési eljárást alkalmazhat.

4. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 3 évente, a felügyelőség mérésein, illetve a kibocsátói önellenőrzéseken alapuló adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére a következőkről:

a) a kibocsátási pontok és azok elhelyezkedése,

b) a hatásterület, melyre a környezetminőségi határérték vonatkozik,

c) a mintavételi helyek,

d) a mintavételek gyakorisága és időpontja,

e) a mintavételi és mérési módszerek,

f) a mérési eredmények.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokról a felügyelőség minden év február végéig köteles tájékoztatni a környezetvédelmi és vízügyi minisztert.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított adatszolgáltatás első időpontja 2008.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 82/176/EGK irányelve (1982. március 22.) a klóralkálielektrolízis iparágból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről, 3. cikk (4) bekezdés, 2. melléklet, 3. melléklet 1. pont, 4. melléklet;

b) a Tanács 83/513/EGK irányelve (1983. szeptember 26.) a kadmium kibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi követelményekről, 3. cikk (5) bekezdés, 2., 3., 4. melléklet;

c) a Tanács 84/156/EGK irányelve (1984. március 8.) a klóralkálielektrolízis iparágon kívüli higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről, 3. cikk (5) bekezdés, 2. melléklet;

d) a Tanács 86/280/EGK irányelve (1986. június 12.) a 76/464/EGK irányelv mellékletének I. listájában szereplő egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről, 3. cikk (5) bekezdés, I. melléklet C. rész, II. melléklet 8., 9., 10. pontjai, valamint a II. mellékletet módosító, a Tanács 88/347/EGK és 90/415/EGK irányelvei;

e) az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról, 2. cikk 35. pont, 4. cikk, 22. cikk (4) bekezdés, IX. és X. melléklet;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2455/2001/EK határozata (2001. november 20.) a vízpolitika terén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról;

g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/11/EK irányelve (2006. február 15.) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről 6. cikk (2)–(3) bekezdés, 7. cikk.

1. melléklet a 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

A felszíni vizeket szennyező I. listás veszélyes anyagok környezetminőségi határértékei

Az I. listába tartozó anyagok

Környezetvédelmi határérték

felszíni vizekben
(évi átlagértékre vonatkozó
szennyezettségi határérték)

üledékben

vízi élőlényekben

1. Higany (Hg)

1 μg/l összes Hg a higanykibocsátással érintett felszíni vizekben a hatásterületen

Az üledékben a
Hg koncentrációja nem növekedhet jelentősen

–    A reprezentatív indikátorszervezetnek választott halak húsában* 0,3 mg Hg/kg nedves tömegre vonatkoztatva
–    A Hg koncentrációja nem növekedhet jelentősen a puhatestűekben és rákokban

2. Kadmium (Cd)

5 μg/l összes Cd, 2,5 μg/l oldott Cd a kadmium kibocsátással érintett felszíni vizekben a hatásterületen
Egyéb felszíni vizekben
1 μg/l összes Cd

Az üledékben a Cd koncentrációja nem növekedhet jelentősen

A Cd koncentrációja nem növekedhet jelentősen a puhatestűekben és rákokban

3. 1,2-diklóretán

10 μg/l

4. Triklóretilén

10 μg/l

5. Perklóretilén

10 μg/l

* A hatóság által kiválasztott halfajokban, kiválasztott reprezentatív módszerrel meghatározva.

2. melléklet a 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelethez

A felszíni vizeket szennyező – 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
I. számú melléklete B) pontjának
I. listájába tartozó – egyes veszélyes anyagok
környezetminőségi határértékeire vonatkozó mérési referencia módszerek
Az egyes veszélyes anyagok környezetminőségi határértékeire vonatkozóan egyéb mérési módszerek is alkalmazhatók, feltéve, hogy legalább az itt megadott alsó méréshatárra és megengedhető hibahatárra vonatkozó követelményeket teljesítik.

Komponens

A referencia módszer
megnevezése

Alsó méréshatár

Pontosság és precizitás

Higany

A vízben, a halak húsában, az üledékekben, a puhatestűekben és rákokban a Hg meghatározására szolgáló referencia módszer a láng nélküli atomabszorpciós spektrofotometria a minta megfelelő előkészítése után, figyelembe véve különösen a higany elő-oxidációját, és a Hg(II) higany-ionok azt követő redukcióját.

Felszíni vízben 0,1 μg/l, üledékek esetében a mintában lévő higanykoncentráció egy tizede vagy a 0,05 mg/kg szárazanyag közül a nagyobb érték.

30% pontosság és 30% precizitás az alsó méréshatárnál.
Az elfolyó térfogatáram mérése ±20%-os pontossággal történhet.

Kadmium

A vízben, az üledékekben, a puhatestűekben és a rákokban a kadmium tartalmának meghatározására szolgáló referencia módszer az atomabszorpciós spektrofotometria a minta megfelelő előkészítése után

Felszíni vízben 0,1 μg/l, vagy a környezetminőségi célkitűzésben meghatározott érték egy tizede közül a nagyobb érték, puhatestűekben és rákokban 0,1 mg/kg nedves tömeg, üledékek esetében a mintában lévő kadmium koncentráció egy tizede, vagy a 0,1 mg/kg szárazanyag közül a nagyobb érték. (Az üledék szárítását 105–110 °C-on kell végezni tömegállandóságig.)

30% pontosság és 30% precizitás az alsó méréshatárnál.
Az elfolyó térfogatáram mérése ±20%-os pontossággal történhet.

1,2-diklóretán

Vízből megfelelő oldószerrel történő extrakció után gázkromatográfiás módszer vagy „kihajtás és elnyeletés” elválasztás után gázkromatográfiás módszer.

Felszíni vízben 1 μg/l

±50% precizitás és pontosság az alsó méréshatár kétszeres értékénél.

Triklóretilén

Vízből megfelelő oldószerrel történő extrakció után gázkromatográfiás módszer.

Felszíni vízben 0,1 μg/l

±50% precizitás és pontosság az alsó méréshatár kétszeres értékénél.

Perklóretilén

Vízből megfelelő oldószerrel történő extrakció után gázkromatográfiás módszer.

Felszíni vízben 0,1 μg/l

±50% precizitás és pontosság az alsó méréshatár kétszeres értékénél.

1

A rendeletet a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte 2010. augusztus 26. napjával.

2

Lásd: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 3. § 3. és 4. pont.

3

Lásd: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 8. §.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére