• Tartalom

2006. évi LII. törvény

a polgárőrségről1

2012.01.01.

Az Országgyűlés elismeri az állampolgárok önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőrség tevékenységét és méltányolja, hogy a polgárőrség támogatja a helyi önkormányzatokat és a helyi, területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak végrehajtásában. Az Országgyűlés az ország közrendje, közbiztonsága és államhatárának rendje fenntartásának segítése, az állampolgárok személyét és a vagyoni javakat fenyegető bűncselekmények, katasztrófa-, illetve veszélyhelyzetek megelőzése és következményeinek elhárítása, a környezet és a természet védelme, valamint az ez irányú közfeladatok ellátásához szükséges szervezetek és az abban közreműködő személyek jogállásának meghatározása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 A polgárőrség e törvény alkalmazásában az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében, a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában közreműködő, az egyesülési jog alapján létrejött egyesület, illetve ilyen szervezetek szövetsége.

(2)3 A polgárőr a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint, tevékenysége ellátása során közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést. Polgárőr nagykorú, büntetlen előéletű személy lehet.

2. §4 (1) A polgárőrség a tevékenységét csak a rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodás alapján kezdheti meg és végezheti.

(2)5 A polgárőrség tevékenysége során – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – köteles együttműködni a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervekkel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságokkal, a mezei- és természetvédelmi őrszolgálattal, a közterület-felügyelettel, az erdészeti szakszemélyzettel. Az együttműködés tartalmát a felek írásbeli együttműködési megállapodásban rögzíthetik.

(3) Az együttműködés különösen a tevékenységek közös ellátását, a szakmai tevékenység segítését, a kölcsönös tájékoztatást, a tevékenység összehangolását, valamint a képzési programokban való részvétel elősegítését jelenti. A rendőrséggel kötött írásbeli együttműködési megállapodás tartalmazza a közös feladatok ellátásának rendjét, valamint a polgárőrség tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrségnek nyújtandó tájékoztatás módját és tartalmát is.

(4) Az együttműködő szervekkel történő közös feladat- vagy szolgálatellátás esetén a polgárőr tevékenysége különösen a felvilágosításra, tájékoztatásra, meghatározott eseményen részvételre, helyszínen való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közreműködésre, objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére, továbbá az eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére terjedhet ki.

2/A. §6 (1) A polgárőr kizárólag helyi polgárőr szervezet tagjaként járhat el. A polgárőr e minőségét köteles igazolni.

(2) A helyi polgárőr szervezet tagja – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a helyi polgárőr szervezet működési területén láthatja el az e törvényben meghatározott tevékenységét.

(3) A helyi polgárőr szervezet működési területe annak a településnek, a fővárosban fővárosi kerületnek a közigazgatási területe, amelyet a helyi polgárőr szervezet székhelyeként jelölt meg.

(4) A helyi polgárőr szervezet a működési területén kívül akkor járhat el, ha ezt a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervével, a környezet- és természetvédelmi szervekkel, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságokkal vagy a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal kötött írásbeli együttműködési megállapodás rögzíti.

(5) Ha a rendőrség a helyi polgárőr szervezet működési területét érintő fokozott ellenőrzést hajt végre, annak ideje alatt a helyi polgárőr szervezet a feladatainak végrehajtását és szolgálatának szervezését egyezteti a rendőrséggel.

3. § (1) A polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak.

(2)7 A polgárőr a tevékenysége során nem viselhet olyan formaruhát, amely rendvédelmi szerv vagy más hatóság tagjának egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre alkalmas vagy amelynek a viselése jogszabályba ütközik. A polgárőr hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati jelzést nem használhat, gépjárművén csak a polgárőrség feliratot helyezheti el.

(3)8 A polgárőr tevékenysége során – a gázspray kivételével – nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.

(4) A polgárőr tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva.

(5)9 A polgárőr gázspray-t tarthat magánál és használhat.

(6)10 A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t. A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását. A polgárőr a gázspray használata során megsérült személy részére – amint ez lehetséges – köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.

3/A. §11 (1) A polgárőr által használható gázspray típusa megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal.

(2) A rendőrséggel írásba foglalt megállapodás alapján együttműködő polgárőrszervezet gázspray-t – térítés ellenében – a rendőrségtől igényelhet.

4. §12 A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul a büntetőeljárásról szóló törvény szerint eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni.

4/A. §13 (1) A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri tevékenységét. A jelzőőr a tevékenységét legalább 10 méterrel a közúti közlekedési baleset helyszíne előtt látja el.

(2) A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Az értesítés kiterjed a baleset jellegére, a sérültek számára, valamint arra, hogy a polgárőr megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt elő.

(3) A polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglalt célból a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.

(5) Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr irányítja, „Egyéb veszély” jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni:

a) lakott területen kívül minden esetben,

b) lakott területen, ha a jelzőőr és jelzése 50 méterről folyamatosan és egyértelműen nem látható.

(6) A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során a 3. § (4) bekezdésében meghatározott ruházatot visel.

4/B. §14 A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehet a körözött gépjárművek azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról a polgárőrség a rendőrséget az azonosítást követően haladéktalanul tájékoztatja.

5. §15 A polgárőr a tevékenysége során birtokába jutott személyes adatok megismerése és adatkezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.

6. § (1) A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogatja, feltéve, hogy a polgárőrség legalább három feladatot ellát a következők közül:

a) a közrend, a közbiztonság védelmében, az államhatár őrzésében és rendjének fenntartásában, a katasztrófa- és veszélyhelyzet, továbbá a környezet veszélyeztetettségének, károsításának, rongálásának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában való közreműködés;

b) a bűn- és baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági és a környezetvédelmi tevékenység támogatása, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítése;

c) a rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányok, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő önkormányzatok által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság munkájában való részvétel;

d)16 folyamatos kapcsolattartás a 2. § (1) bekezdésében felsorolt együttműködő szervekkel, kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a feladatok ellátásában;

e) közreműködés a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében, eltűnt személyek felkutatásában;

f) önálló, illetve közös szolgálat vagy feladat teljesítésével való részvétel a 2. § (1) bekezdése szerinti együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében;

g) közreműködés a lakosok személyének és javainak védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában.

(2)17

(3) A polgárőrség tagjai a részükre biztosított eszközöket a rendeltetésüknek és céljuknak megfelelően a feladataik ellátásához használják.

(4) Az együttműködő szervek, különösen az önkormányzatok, a rendvédelmi, a környezet- és természetvédelmi szervek a polgárőrség működését és tevékenységét lehetőség szerint anyagi források biztosításával, technikai és egyéb eszközök átadásával vagy más módon támogathatják.

7. §18 Július első szombatja országos polgárőrnap, a polgárőrök védőszentje Szent László.

7/A. §19 Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg

a) a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatait;

b) a gázspray igénylésének rendjét, a térítés módját, a gázspray átvételének, valamint visszavételének szabályait.20

8. § E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2006. március 3. A törvényt a 2011: CLXV. törvény 32. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. február 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2011: CLXXV. törvény 168. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2011: L. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a 2011: L. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 8. § (2) bekezdését.

5

A 2. § (2) bekezdése a 2011: CXXVIII. törvény 168. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2/A. §-t a 2011: L. törvény 3. §-a iktatta be.

7

A 3. § (2) bekezdése a 2011: L. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (3) bekezdése a 2009: LXXXIV. törvény 37. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdését a 2009: LXXXIV. törvény 37. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: L. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. § (6) bekezdését a 2009: LXXXIV. törvény 37. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 3/A. §-t a 2009: LXXXIV. törvény 38. §-a iktatta be.

12

A 4. § a 2009: LXXXIV. törvény 48. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4/A. §-t a 2009: LXXXIV. törvény 39. §-a iktatta be.

14

A 4/B. §-t a 2009: LXXXIV. törvény 39. §-a iktatta be.

15

Az 5. § a 2011: CXII. törvény 83. § (20) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdésének d) pontja a 2006: CIX. törvény 2. § (3) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 173. § (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7. § a 2011: L. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 7/A. §-t a 2009: LXXXIV. törvény 40. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére