• Tartalom

6/2006. (V. 17.) IHM rendelet

6/2006. (V. 17.) IHM rendelet

a rádióamatőr szolgálatról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (3) bekezdésének a), d), f), g), h), i) pontjaiban, valamint e rendelet 6. §-a vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes személyekre, társadalmi szervezetekre és oktatási intézményekre, akik (amelyek) a Magyar Köztársaság területén rádióamatőr tevékenységet folytatnak.

(2) A rendeletet a műholdas amatőrszolgálat űrállomásai kivételével a külön jogszabályban meghatározott amatőrszolgálat és műholdas amatőrszolgálat (a továbbiakban együtt: amatőrszolgálat) minden állomására alkalmazni kell.

(3) A rendelet szerinti hatósági eljárásokat első fokon a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: hatóság) folytatja le.

A rádióamatőr tevékenység alapvető szabályai

2. § (1) Rádióamatőr az, aki megfelel a rádióamatőr tevékenység folytatásához szükséges feltételeknek.

(2) A rádióamatőr tevékenység az amatőrszolgálatban személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül, önképzésre, műszaki fejlődésre és a szakmai információcserére irányuló részvétel rádióamatőr állomás (a továbbiakban: amatőrállomás) üzemeltetése vagy amatőrállomáson való rádióforgalmazás (a továbbiakban: forgalmazás) révén.

(3) A forgalmazás szabályszerű összeköttetés létesítése, kettő vagy több amatőrállomás vagy rádióállomás közötti információcsere céljából.

(4) Amatőrállomás üzemeltetésre kész állapotban tartásához, üzemeltetéséhez, azon való forgalmazáshoz (a továbbiakban együtt: üzemben tartás) rádióamatőr engedély (a továbbiakban: amatőr engedély) szükséges.

(5) Önállóan az a személy forgalmazhat, aki rendelkezik amatőr engedéllyel.

(6) Amatőr engedéllyel nem, de vizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy közösségi amatőrállomáson a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, a továbbiakban: CEPT) T/R 61-01 Ajánlásának megfelelő (a továbbiakban: CEPT fokozatú) amatőr engedéllyel rendelkező személy felügyelete mellett forgalmazhat.

(7) Vizsgabizonyítvánnyal nem rendelkező, vizsgára készülő személy CEPT fokozatú amatőr engedéllyel rendelkező oktató közvetlen irányítása mellett, az oktató vagy a közösségi amatőrállomás hívójelét használva, tanulási céllal forgalmazhat.

(8) Rádióamatőr közösség

a) a létesítő okirata szerint rádióamatőr tevékenységet is folytató társadalmi szervezet,

b) az oktatási intézmény,

amennyiben amatőrállomásainak minden telepítési helyére kijelöl irányító kezelőt.

(9) Az irányító kezelő az a cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon kiállított CEPT fokozatú egyéni amatőr engedéllyel rendelkezik és az amatőrállomás a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti rendeltetésszerű üzemben tartásáért, használatáért és az amatőrállomásról történő forgalmazásért felelős. A természetes személy által üzemeltetett különleges amatőrállomás esetén az engedélyes is irányító kezelőnek minősül az amatőr engedély érvényessége szempontjából.

(10) Egy irányító kezelő egy közösségi amatőrállomáson láthat el irányító kezelői feladatot.

Az amatőrállomás fajtái

3. § (1) A kiadott amatőr engedély szerint az amatőrállomás

a) egyéni,

b) közösségi, vagy

c) különleges amatőrállomás.

(2) Egyéni amatőrállomást egy természetes személy tart üzemben.

(3) Közösségi amatőrállomást rádióamatőr közösség tart üzemben.

(4) Különleges amatőrállomás az egyéni, illetve közösségi üzemben tartástól függetlenül:

a) a rádióamatőr átjátszó állomás, amely alkalmas a különféle adásmódú, rádióamatőr célt szolgáló adás automatikus továbbítására azonos rádióamatőr sávon belül vagy különböző rádióamatőr sávok között;

b) a rádióamatőr jeladó állomás, amely általában folyamatos működésű, felügyelet nélküli amatőrállomás egy adott helyen, és amely meghatározott időnként azonosító információt – a köztes időszakban modulálatlan vivőt – sugároz az elektromágneses hullámok terjedésének tanulmányozására, vizsgálatára, az amatőrállomás berendezéseinek ellenőrzésére vagy egyéb rádióamatőr tevékenység elősegítésére;

c) a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás;

d) a rádióamatőr kapuállomás, amely rádióamatőr átjátszó állomások összekapcsolását megvalósító amatőrállomás;

e) a rádióamatőr információt sugárzó amatőrállomás;

f) a rádióforgalmi versenyen működtetett amatőrállomás (a továbbiakban: versenyállomás);

g) a nemzeti ünnep, történelmi évforduló, közismert személyről való megemlékezés, vagy egyéb rendezvény alkalmából működtetett amatőrállomás (a továbbiakban együtt: alkalmi amatőrállomás).

(5) Az amatőrállomás vagy annak fő berendezése

a) a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló miniszteri rendeletnek megfelelően kereskedelmi forgalomba hozott rádióberendezés vagy annak része, és

b) rádióamatőr által, rádióamatőr számára épített vagy átalakított berendezés lehet.

Rádióamatőr vizsga

4. § (1) Rádióamatőr vizsga a következő fokozatokban tehető:

a)2 kezdőfokozat,

b) alapfokozat, vagy

c) a harmonizált rádióamatőr vizsgabizonyítványról szóló CEPT T/R 61-02 Ajánlásnak megfelelő (a továbbiakban: HAREC) fokozat.

(2) Minden

a)3 16. évét be nem töltött és 60. évét betöltött személy kezdő fokozatú,

b) 14. évét betöltött személy alap és HAREC fokozatú

rádióamatőr vizsgát tehet.

(3) Önállóan, vagy bármely fokozatú vizsga keretében morze vizsga is tehető.

(4) A rádióamatőr vizsga tárgyköreit az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A vizsgázónak a sikeres vizsgához minden tárgykörből a követelmények legalább 75%-át teljesítenie kell. A vizsgabizottság a vizsga végén tájékoztatást ad a vizsgázónak az elért eredményéről.

(6) Aki a vizsgán legfeljebb egy tárgykörből nem felelt meg, abból a tárgykörből pótvizsgát tehet egy éven belül. Morze vizsgából pótvizsga nem, csak ismételt vizsga tehető.

(7) A vizsgabizottság tagjait a hatóság kéri fel.

(8) A vizsgabizottság tagja 18. évét betöltött személy lehet, és legalább egy tagnak CEPT fokozatú amatőr engedéllyel kell rendelkeznie. A vizsgabizottság legalább 3 főből áll, amelyből egy tagot a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete jelölhet ki. Ilyen szervezetnek az a társadalmi szervezet tekintendő, amely tagja a rádióamatőrök nemzetközi képviseleti és érdekvédelmi szervezetének, a Nemzetközi Rádióamatőr Egyesületnek (International Amateur Radio Union, a továbbiakban: IARU).

Jelentkezés rádióamatőr vizsgára

5. § (1) A rádióamatőr vizsgára a 2. melléklet szerinti kitöltött űrlap, vagy az azon felsorolt adatok megküldésével kell jelentkezni a hatóságnál. A kitöltött űrlap a hatóságnak elektronikus úton aláírás nélkül is megküldhető.

(2) A vizsga idejét és helyét a hatóság a jelentkezések figyelembevételével határozza meg.

(3) Ha a jelentkező a vele közölt vizsgaidőpont elhalasztását kéri, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított nyolc napon belül kimentette, egy éven belül kérheti újabb vizsgaidőpont kitűzését a már befizetett vizsgadíj elismerése mellett.

A rádióamatőr vizsga díja

6. § (1) A vizsga előtt vizsgadíjat kell fizetni, amelynek összege – a pótvizsga és az önálló morze vizsga kivételével – 4000 forint, morze vizsgával együtt 6000 forint.

(2) A pótvizsga és az önálló morze vizsga díja 2000 forint.

(3) A nyugellátásban részesülőket, fogyatékossággal élőket és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diákokat a vizsgadíjból 50% kedvezmény illeti meg. A kedvezményre jogosító eredeti dokumentumot a vizsgán be kell mutatni.

(4) Ha a vizsgára jelentkező a jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta, a már befizetett vizsgadíjat számára harminc napon belül vissza kell téríteni.

(5) A vizsgadíj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, annak számlázásánál és befizetésénél az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(6) A vizsgadíj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,

c) a díjvisszafizetésre az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében vizsgadíjat kell érteni.

(7) A befizetett vizsgadíj a Nemzeti Hírközlési Hatóság bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(8) A vizsgadíjat a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-000000004 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

Rádióamatőr vizsgabizonyítvány

7. § (1) Sikeres vizsga esetén a hatóság a vizsga fajtájától és fokozatától függően a 3., 4., 5. vagy 6. melléklet szerinti vizsgabizonyítványt állítja ki.

(2) Az alap fokozatú vizsga tekintetében teljesül a CEPT ERC 32. Jelentése a Novice rádióamatőr vizsga tárgyköreiről, valamint a CEPT és nem-CEPT országokban kiadott Novice rádióamatőr vizsgabizonyítványról.

(3) A HAREC fokozatú vizsga tekintetében teljesül a CEPT T/R 61-02 Ajánlása a harmonizált rádióamatőr vizsgabizonyítványról.

(4) A morze vizsgáról kiállított vizsgabizonyítvány önmagában nem használható fel amatőr engedély iránti kérelem benyújtásához.

(5) A rádióamatőr vizsgabizonyítvány és a morze vizsgabizonyítvány állam által elismert szakképesítést nem ad, az Országos Képzési Jegyzékben nem szerepel.

Amatőr engedély

8. § (1) Amatőrállomást üzemben tartani amatőr engedély alapján lehet.

(2) Az amatőr engedély egyéni, közösségi vagy különleges engedély lehet.

(3) Egyéni amatőr engedélyt kaphat az a természetes személy, aki

a) Magyarországon kiállított rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, vagy

b) „CEPT Novice”, vagy „HAREC” megjelölésű vizsgabizonyítvánnyal rendelkezik, vagy

c) olyan külföldön kiállított amatőr engedéllyel rendelkezik, amely nem „Entry Licence”, nem „CEPT Novice Licence” és nem „CEPT Licence” megjelölésű.

(4) Közösségi amatőr engedélyt rádióamatőr közösség kaphat.

(5) Különleges amatőr engedélyt kaphat az a CEPT fokozatú Magyarországon kiállított egyéni amatőr engedéllyel rendelkező személy és az a rádióamatőr közösség, aki/amely különleges amatőrállomást kíván üzemben tartani.

(6) A rádióamatőr

a)5 a 18. évét be nem töltött vagy 60. évét betöltött személy esetén Magyarországon kiállított kezdő fokozatú vizsgabizonyítvány alapján kezdő fokozatú,

b) alap fokozatú vagy „CEPT Novice” vizsgabizonyítvány alapján CEPT Novice fokozatú,

c) HAREC fokozatú vizsgabizonyítvány alapján CEPT fokozatú

egyéni amatőr engedélyt kaphat.

(7) Az a rádióamatőr, akinek külföldön kiállított amatőr engedélye nem „Entry Licence”, nem „CEPT Novice Licence” és nem „CEPT Licence” megjelölésű, évente legfeljebb három hónap időtartamra amatőrállomás üzemben tartására jogosító, CEPT Novice fokozatú egyéni amatőr engedélyt kaphat.

(8) Az amatőr engedély kiadásához frekvenciakijelölés nem szükséges. Az amatőr engedély fokozata alapján használható frekvenciasávokat és adásjellemzőket a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendelet6 tartalmazza.

(9) A külföldön kiállított, „CEPT Novice Licence” és „CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedéllyel rendelkező rádióamatőr Magyarországon a CEPT Novice, illetve CEPT fokozatú amatőr engedélyre vonatkozó sugárzási feltételekkel üzemeltetheti amatőrállomását.

(10) A CEPT Novice fokozatú amatőr engedély tekintetében teljesül a CEPT ECC/REC/ (05)06 Ajánlása a CEPT Novice rádióamatőr engedélyről.

(11) A CEPT fokozatú amatőr engedély tekintetében teljesül a CEPT T/R 61-01 Ajánlása a CEPT rádióamatőr engedélyről.

(12) A Nemzeti Hírközlési Hatóság hivatalos lapjában közzéteszi, és változás esetén módosítja

a) a CEPT T/R 61-01 Ajánlás „A CEPT engedély és a CEPT országok nemzeti engedélyei közötti megfelelőségi táblázat” című II. függeléke 2. oszlopának tartalmát, valamint „A nem CEPT országok nemzeti engedélyei és a CEPT engedély közötti megfelelőségi táblázat, valamint a CEPT igazgatások által a jelen ajánlásnak megfelelően kibocsátott engedélyek tulajdonosaira érvényes működési jogosultságok nem CEPT országokban” című IV. függeléke 2. és 4. oszlopának tartalmát,

b) a CEPT ECC/REC/(05)06 Ajánlás „A CEPT Novice engedély és a CEPT országok nemzeti Novice engedélyei közötti megfelelőségi táblázat” című II. függeléke 2. oszlopának tartalmát, valamint „A nem CEPT országok nemzeti Novice engedélyei és a CEPT Novice engedély közötti megfelelőségi táblázat, valamint a CEPT igazgatások által a jelen ajánlásnak megfelelően kibocsátott Novice engedélyek tulajdonosaira érvényes működési jogosultságok nem CEPT országokban” című IV. függeléke 2. és 4. oszlopának tartalmát.

Az amatőr engedély iránti kérelem

9. § (1) Az amatőr engedély kiadására irányuló eljárást a hatóság kérelemre folytatja le.

(2) A kérelmet a 7. melléklet szerinti kitöltött űrlap(ok) alkalmazásával lehet benyújtani. Különleges amatőr engedély iránti kérelem esetén a természetes személy vagy a rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelem űrlapját, továbbá a különleges amatőrállomás adatlapját kell kitölteni.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) egyéni amatőr engedély iránti kérelem esetén

aa) a vizsgabizonyítvány másolatát, ha azt Magyarországon 1998. január 1. előtt állították ki, vagy külföldön „CEPT Novice”, illetve „HAREC” megjelöléssel állították ki, vagy

ab) a külföldön kiállított amatőr engedély másolatát, ha az nem „CEPT Novice Licence” és nem „CEPT Licence” megjelölésű;

b) közösségi amatőr engedély iránti kérelem esetén

ba) az irányító kezelő amatőr engedélyének számát,

bb) az irányító kezelő „HAREC” megjelölésű vizsgabizonyítványának és „CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedélyének másolatát, amennyiben azokat nem Magyarországon állították ki,

bc) a rádióamatőr közösség képviseletére jogosult személy nevét és meghatalmazását, valamint a közösség adószámát, ennek hiányában a cégjegyzésre jogosult személy adóazonosító jelét,

bd) az irányító kezelő nyilatkozatát arról, hogy más telepítési helyű amatőrállomásnál – a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete által üzemeltetett nemzeti válogatott amatőrállomás esetét kivéve – irányító kezelői feladatot nem lát el;

c) különleges amatőr engedély iránti kérelem esetén

ca) a kitöltött amatőrállomás adatlapot, a versenyállomás, az alkalmi és a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetének kivételével,

cb) a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének a hívójelre, adásjellemzőkre és érvényességi időre vonatkozó véleményét, a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetének kivételével,

cc) rádióamatőr közösség által üzemben tartott amatőrállomás esetén az irányító kezelő „HAREC” megjelölésű vizsgabizonyítványának és „CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedélyének másolatát, amennyiben azokat nem Magyarországon állították ki,

cd) rádióamatőr információt sugárzó, rádióamatőr közösség által üzemben tartott amatőrállomás esetén az irányító kezelő nyilatkozatát arról, hogy más telepítési helyű amatőrállomásnál – a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete által üzemeltetett amatőrállomás esetét kivéve – irányító kezelői feladatot nem lát el,

ce) rádióamatőr közösség által üzemben tartott amatőrállomás esetén a képviseletre jogosult személy nevét és meghatalmazását, valamint a közösség adószámát, ennek hiánya esetén a cégjegyzésre jogosult személy adóazonosító jelét.

(4) A hatóság kérheti a külföldön kiállított vizsgabizonyítvány, illetve amatőr engedély eredeti példányának bemutatását.

(5) A külföldön kiállított vizsgabizonyítványt és amatőr engedélyt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítése nélkül fogadja el a hatóság.

(6) A nem angol nyelven kiállított „CEPT Novice Licence” és „CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedélyt hiteles fordítással fogadja el a hatóság.

(7) Korlátozottan cselekvőképes személy kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását.

Az amatőr engedély tartalma

10. § (1) Az amatőr engedély tartalmazza:

a) az engedélyes nevét;

b) az engedélyes címét (természetes személy esetén lakcíme, társadalmi szervezet és oktatási intézmény esetén a székhelye);

c) az engedélyes értesítési címét;

d) természetes személy esetén az engedélyes születési helyét, idejét;

e) természetes személy esetén az engedélyes anyja nevét;

f) közösségi és különleges amatőr engedély esetén a telepített amatőrállomás telepítési helyét (QTH);

g) rádióamatőr átjátszó állomás, jeladó állomás, kapuállomás és rádióamatőr információt sugárzó amatőrállomás esetén az amatőrállomás sugárzási jellemzőit;

h) az engedély számát;

i) az engedélyes hívójelét;

j) egyéni amatőr engedély esetén az engedély kiállításául szolgáló vizsgabizonyítvány számát;

k) rádióamatőr közösség részére kiállított engedély esetén az irányító kezelő amatőr engedélyének számát;

l) az engedély fokozatát;

m) a távíró adásmód használatának lehetőségét vagy tiltását;

n) az engedély érvényességi idejét;

o) a kiállító hatóság megnevezését;

p) az engedély kiállításának idejét.

(2) Az egyéni amatőr engedély melléklete a 8. melléklet szerinti rádióamatőr igazolvány.

(3) Az engedélyes vagy az amatőrállomás adatainak megváltozása esetén harminc napon belül kérni kell a hatóságtól az amatőr engedély módosítását.

(4) A közösségi amatőr engedélyben szereplő telepítési hely (QTH) legfeljebb hatvan napra történő megváltoztatásához nem kell az engedély módosítását kérni, de a megváltoztatást előzetesen be kell jelenteni a hatóságnak.

(5) Az egyéni amatőrállomás telepítési helyének (QTH) hatvan napon túli megváltoztatását előzetesen be kell jelenteni a hatóságnak.

Az amatőr engedély érvényességi területe
és érvényességi ideje

11. § (1) Az egyéni amatőrállomás és a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás engedélye Magyarország teljes területén, a közösségi és a különleges amatőr engedély – a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás kivételével – az abban feltüntetett telepítési helyen érvényes.

(2) Az egyéni amatőr engedély érvényességi ideje:

a)7 kezdő fokozatú engedély esetén

aa) 4 év, addig az időpontig, amíg a kérelmező nem töltötte be a 18. évét,

ab) 5 év, ha a kérelmező a 60. évét betöltötte;

b) CEPT Novice fokozatú engedély esetén

ba) 2 év, ha a kérelmező nem töltötte be a 60. évét,

bb) egyéb esetekben 5 év;

c) CEPT fokozatú engedély esetén 5 év.

(3) A közösségi amatőr engedély érvényességi ideje 5 év, amely nem lehet hosszabb, mint az irányító kezelő egyéni amatőr engedélyének érvényessége.

(4) A különleges amatőr engedély érvényességi ideje – az alkalmi amatőrállomás esetét kivéve – legfeljebb 5 év, de nem lehet hosszabb, mint az irányító kezelő egyéni amatőr engedélyének érvényessége. Ezen belül az érvényességi időt a hatóság a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezetének véleménye alapján állapítja meg.

(5) Alkalmi amatőrállomás esetén az érvényességi idő az évfordulóról való megemlékezés, illetve a rendezvény időtartama, de legfeljebb egy év, és nem lehet hosszabb, mint az irányító kezelő egyéni amatőr engedélyének érvényessége.

(6) Az amatőr engedély meghosszabbítását az engedélyes írásban kérheti a hatóságtól az engedély lejárta előtt legfeljebb 60 nappal a 7. melléklet szerinti kitöltött űrlap(ok) alkalmazásával.

Hívójel

12. § (1) A hívójel az engedélyeshez kötött.

(2) A hívójelet a hatóság jelöli ki az amatőr engedélyben.

(3) A hívójel – az alkalmi amatőrállomás, a versenyállomás és a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetének kivételével – legalább 5 és legfeljebb 7 karakterből áll.

(4) Az alkalmi amatőrállomás hívójele legalább 5 és legfeljebb 10 karakterből áll.

(5) A versenyállomás hívójele 4 karakterből áll.

(6) A hívójelben – a rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás esetét kivéve – az első két karakter HA vagy HG, a további rész első karaktere számjegy, utolsó karaktere betű.

(7) A rádiós tájfutó versenyen elhelyezett amatőrállomás hívójele csak MO, MOE, MOI, MOS, MOH vagy MO5 lehet.

(8) A hívójelben nem adható ki az SOS betűkombináció.

(9) A természetes személy egyéni amatőr engedély szerint egy hívójellel rendelkezhet, de különleges amatőr engedélyek alapján további hívójelekkel is rendelkezhet.

(10) Közösségi amatőr engedély szerint a rádióamatőr közösség amatőrállomás telepítési helyenként egy-egy hívójellel rendelkezhet. A közösség különleges amatőr engedélyek alapján további hívójelekkel is rendelkezhet.

(11) A megszűnt egyéni amatőr engedélyhez tartozó hívójel más kérelmező számára

a)8 kezdő és CEPT Novice fokozatú engedély esetén 2 év,

b) CEPT fokozatú engedély esetén 3 év

elteltével jelölhető ki újra.

13. § (1) Ha az amatőrállomás telepítési helye ideiglenesen megváltozik, az új telepítési helyről történő forgalmazás során a hívójelet a következők szerint kell kiegészíteni:

a) hívójel/M földi mozgó amatőrállomás esetén;

b) hívójel/MM belvízi vagy tengeri mozgó amatőrállomás esetén;

c) hívójel/AM légi mozgó amatőrállomás esetén;

d) hívójel/P minden más esetben.

(2) Annak a rádióamatőrnek, aki a külföldön kiállított „CEPT Novice Licence” vagy „CEPT Licence” megjelölésű amatőr engedélyében meghatározott hívójelét kívánja használni – a saját hívójele előtt, attól törtvonallal elválasztva – a HA betűpárt is használnia kell.

Nyilvántartás

14. § (1) A hatóság az Eht.-ban meghatározott feladatainak végrehajtása érdekében hatósági nyilvántartást vezet a rádióamatőr vizsgára való jelentkezési lapon, az amatőr engedély iránti kérelemben, a vizsgabizonyítványban és az amatőr engedélyben szereplő adatokról.

(2) A hatóság hívójel jegyzéket vezet, amely tartalmazza az engedélyes hívójelét, nevét és címét, az amatőr engedély számát, érvényességi idejét és fokozatát, továbbá a morze vizsga meglétének jelzését.

(3) A hatóság a hívójel jegyzéket honlapján kéthavonta frissítve közzéteszi. Amennyiben a rádióamatőr nem járult hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, teljes neve helyett csak a keresztneve, címeként csak a település neve kerül a közzétett jegyzékbe.

Forgalmazás

15. § (1) A rádióamatőr csak a saját egyéni, közösségi vagy különleges amatőr engedélye szerinti hívójelet használhatja.

(2) A rádióamatőr minden összeköttetés kezdetekor és befejezésekor, a forgalmazás során legalább három adásvételi periódus után, illetve a kísérletek során legalább 10 percenként, továbbá másik rádióamatőr vagy a hatóság kérésére köteles a hívójelét közölni.

(3) Rádióamatőrök csak egymás között forgalmazhatnak. Kivételt jelent a szükség- és vészhelyzet, amikor a rádióamatőr a segítségnyújtással kapcsolatos információkat köteles harmadik fél számára továbbítani.

(4) A rádióamatőrök egymás közötti beszélgetését közérthető nyelven kell lefolytatni. Közérthető nyelvnek számít minden élő nyelv, a rádióamatőrök által használt kódok és rövidítések, valamint a nemzetközileg elfogadott rádiótávközlési rövidítések.

(5) A forgalmazás során a rádióamatőrök a rádióamatőr tevékenységükkel kapcsolatos témákat, kísérleteket és a továbbképzésüket szolgáló tárgyköröket beszélhetik meg.

(6) A forgalmazás során tilos:

a) ipari, gazdasági, kereskedelmi jellegű adat és tájékoztatás közlése;

b) a nem amatőrszolgálat célját szolgáló elektronikus hírközlő hálózat igénybevételének helyettesítése;

c) műsor sugárzása;

d) hamis vagy megtévesztő jel adása;

e) információrejtő módszer alkalmazása;

f) azonosítás nélküli jel adása;

g) moduláció nélküli vivőfrekvencia 2 percen túli sugárzása, kivéve a rádióamatőr jeladó állomás esetét.

16. § (1) Forgalmazás során az amatőrállomás telepítési helyén kell tartani a következő dokumentumokat:

a) amatőr engedély;

b) forgalmi napló;

c) az amatőrállomás műszaki leírása, tömbvázlata, a saját készítésű berendezések kapcsolási rajza.

(2) Közösségi és különleges amatőr engedély alapján üzemeltetett amatőrállomás esetén az állomás telepítési helyén kell tartani az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül az állomáson rádióamatőr tevékenységet folytató személyek névjegyzékét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően:

a) mozgó amatőrállomás és nem a telepítési helyen történő forgalmazás esetén az amatőr engedélyt vagy a rádióamatőr igazolványt, továbbá a személyazonosságot igazoló iratot kell kéznél tartani;

b) személyzet nélkül működő amatőrállomás esetén az iratokat az engedélyes címén kell tartani.

Forgalmi napló

17. § (1) A rádióamatőr forgalmi naplót köteles vezetni, és azt az utolsó bejegyzéstől számított legalább 5 évig megőrizni. A forgalmi naplóban összeköttetésenként legalább az alábbi adatokat kell naprakészen feltüntetni:

a) dátum;

b) forgalmazás megkezdésének ideje (egyeztetett világidő, UTC szerint);

c) ellenállomás hívójele;

d) frekvencia, adásmód;

e) összeköttetés minőségi jellemzői (R S T).

(2) Átjátszó állomás használata esetén a forgalmi naplóba elegendő az átjátszón való forgalmazás tényét, kezdetét és végét beírni.

(3) Mozgó amatőrállomás és különleges amatőrállomás forgalmáról – a versenyállomás és az alkalmi amatőrállomás esetének kivételével – nem kell forgalmi naplót vezetni.

Sugárzási korlátok

18. § (1) A rádióamatőr köteles betartani a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló miniszteri rendeletben9 foglaltakat.

(2) Forgalmazás során törekedni kell arra, hogy a kisugárzott teljesítmény és a sávszélesség ne lépje túl az összeköttetés biztonságos fenntartáshoz szükséges értéket.

(3) Az amatőrállomás által okozott, illetve tűrt rádiózavarokra vonatkozóan az Eht. 68. §-a és a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az amatőrállomás adó és adóvevő berendezésein végzendő beállítási, javítási és mérési feladatokat műantennával lezárt antennakimenet mellett kell végezni.

Hatósági ellenőrzés

19. § (1) A hatóság ellenőrzi a rádióamatőrök tevékenységét és amatőrállomásait.

(2) A hatósági ellenőrzés során szükségessé váló hatósági laboratóriumi vizsgálat legfeljebb tizenöt munkanapig tarthat.

(3) Az elektromágneses összeférhetőséggel és a frekvenciahasználattal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében a hatóság megkövetelheti, hogy a rádióamatőr a vizsgálati időszakban naplószerűen rögzítse és a hatóságnak bemutassa az amatőrállomás működésének a hatóság által meghatározott adatait.

(4) A hatóság a sugárzott jelek vételével és rögzítésével az amatőrállomást azonosíthatja, és forgalmi jellemzőit ellenőrizheti.

(5) Az amatőrállomás nem jogszerű használatának jogkövetkezményeire az Eht. 68. §-ában és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 67. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Az amatőr engedély visszavonása

20. § (1) Amennyiben a hatóság tudomást szerez arról, hogy az engedélyes a 10. § (4) vagy (5) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, az engedélyest felszólítja a bejelentés pótlására. Amennyiben az engedélyes a felszólításnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, a hatóság az amatőr engedélyt határozatban visszavonja.

(2) A hatóság visszavonja az amatőr engedélyt attól,

a) akivel szemben ezt a bíróság jogerős ítéletében elrendelte,

b) aki ellen rádióamatőr tevékenységgel kapcsolatos, jogerős elmarasztaló szabálysértési határozatot harmadik alkalommal hoztak.

Záró és átmeneti rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti

a) a rádióamatőr szolgálatról szóló 8/2002. (XII. 25.) IHM rendelet,

b) a rádiótávközléssel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról szóló 12/2003. (IX. 30.) IHM rendelet 5. és 6. §-a, valamint 7. §-ának (4) bekezdése,

c) a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 13. §-a, valamint 1. mellékletének 6. pontja,

d) a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 34. §-a,

e) a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet 1. függelékében az „RA”, „RB”, „RC”, „UA”, „UB” és „UC” rövidítés.

(3)10

22. § (1) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott

a) CEPT A szintű, alapfokú vizsgabizonyítvány az e rendelet szerinti, morze vizsgával kiegészített alap fokozatú,

b) CEPT A szintű, közép- és felsőfokú vizsgabizonyítvány az e rendelet szerinti, morze vizsgával kiegészített HAREC fokozatú,

c) CEPT B szintű, alapfokú vizsgabizonyítvány az e rendelet szerinti alap fokozatú,

d) CEPT B szintű, közép- és felsőfokú vizsgabizonyítvány az e rendelet szerinti HAREC fokozatú

vizsgabizonyítványnak felel meg.

(2) Kérelemre a hatóság a rendelet hatálybalépése előtt sikeresen letett rádióamatőr vizsgákról az e rendelet szerinti vizsgabizonyítványokat vagy vizsgabizonyítvány másolatokat állítja ki.

(3) Frekvenciahasználati jogosultság szempontjából az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott

a) UA fokozatú amatőr engedély az e rendelet szerinti CEPT Novice fokozatú,

b) UB, UC fokozatú amatőr engedély az e rendelet szerinti CEPT fokozatú,

c) RA fokozatú amatőr engedély az e rendelet szerinti, távíró adásmódra való jogosultsággal kiegészített CEPT Novice fokozatú,

d) RB, RC fokozatú amatőr engedély az e rendelet szerinti, távíró adásmódra való jogosultsággal kiegészített CEPT fokozatú

amatőr engedélynek felel meg.

(4) E rendelet hatálybalépése előtt kiadott egyéni amatőr engedély módosítása vagy meghosszabbítása iránti kérelem esetén az engedélyes megtarthatja az amatőr engedélyében kijelölt hívójelét. Ha a kérelem benyújtásakor az engedélyes több egyéni amatőr engedélye alapján különböző hívójelekkel rendelkezik, a hatóság visszavonja az engedélyes valamennyi egyéni amatőr engedélyét, és helyettük egy új egyéni amatőr engedélyt ad ki. Az engedélyes a kérelmében megjelölheti, hogy melyik korábbi hívójelét kívánja megtartani.

1. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


Rádióamatőr vizsga tárgykörök
Rádióamatőr vizsga tárgykörök11

A vizsga anyaga csak az amatőrállomásokon végzett forgalmazások, kísérletek és vizsgálatok szempontjából jelentős tárgykörökre terjed ki. Ebbe beletartoznak az áramkörök és diagramjaik. A kérdések vonatkozhatnak integrált vagy diszkrét alkatrészekből épült áramkörökre.

A vizsgázónak az elméleti tárgykörök ismeretén kívül gyakorlati vizsgát is kell tennie forgalmazási készségből.

Az egyes tárgykörök ismerete a vizsga fokozatától függően kötelező, amit az alábbi táblázatokban X jelöl. A táblázatok fejlécében a vizsgafokozatokra alkalmazott jelölések:
E = Kezdő fokozat
A = Alap fokozat
B = HAREC fokozat
A tárgykörök ismeretének megkívánt mélysége az egyes vizsgafokozatoknál:
Kezdő: alapfokú elméleti tájékozottság, elemi ismeretek az elektromosság és a rádiótechnika területén. Az amatőrállomás berendezéseinek beállításának, ellenőrzésének készség szintű ismerete.
Alap: az alapfokú elméleti tájékozottságon kívül az eszközök gyakorlati ismerete. Ismerni kell az amatőr állomás fő részeit, azok rendeltetését és felépítését blokkvázlat szinten.
HAREC: az alap fokozatnál megkívánt mélységen felül az áramkörök felismerő, elemző ismerete, műszaki jellemzőik meghatározása és összekapcsolása, a működés ismertetése. Az amatőrállomás fő részeinek ismerete kapcsolási rajz szinten.
A vizsga fokozatától függetlenül készség szintű vizsga tehető morze ismeretekből.
Általános követelmények:
6M04662_0

 

E

A

B

 

1.

A hivatkozott mennyiségek mértékegységei, valamint azok általánosan használt többszörösei és törtrészei

X

X

X

 

2.

Az összetett szimbólumok használata

X

X

X

 

3.

Matematikai fogalmak és műveletek:

 

 

 

számtani alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)

X

X

X

törtek

X

X

X

tíz hatványai, kitevős mennyiségek, logaritmusok

 

 

X

 

négyzetre emelés, négyzetgyökvonás

 

X

X

 

inverz értékek

 

 

X

lineáris és nemlineáris diagramok értelmezése

 

 

X

bináris számrendszer

 

 

X

 

4.

A képletek alkalmazása és azok átalakítása

 

 

X

I. Műszaki tárgykör:

1. Villamosság-, elektromágnesség- és rádió-elmélet

E

A

B

1.1. Vezetőképesség:

vezető, félvezető, szigetelő

X

X

X

áram, feszültség, ellenállás

X

X

X

amper, volt és ohm mértékegységek

X

X

X

 

Ohm-törvény

X

X

X

 

Kirchhoff-törvények

 

 

X

villamos teljesítmény

 

X

X

teljesítmény mértékegységei

X

X

X

villamos energia

 

 

X

telep kapacitása (amperóra)

 

 

X

1.2. Áramforrások:

telepek és tápegységek

X

X

X

feszültségforrás, forrásfeszültség, rövidzárási áram, belső ellenállás, kapocsfeszültség

 

X

X

feszültségforrások soros és párhuzamos kapcsolása

 

 

X

1.3. Villamos tér:

villamos térerősség

 

 

X

térerősség mértékegysége (Volt/méter)

 

 

X

villamos terek árnyékolása

 

 

X

1.4. Mágneses tér:

áramvezető körül kialakuló mágneses tér

 

 

X

mágneses terek árnyékolása

 

 

X

1.5. Elektromágneses tér:

rádióhullámok, mint elektromágneses hullámok

X

X

X

terjedési sebesség, frekvencia, hullámhossz összefüggése

X

X

X

polarizáció

 

X

X

1.6. Szinuszos jelek:

grafikus ábrázolása az idő függvényében

X

X

X

pillanatérték, amplitúdó, effektív érték, átlagérték

 

 

X

periódus, periódusidő

 

X

X

frekvencia

X

X

X

frekvencia mértékegysége

X

X

X

fázis, fáziskülönbség

 

 

X

1.7. Nem-szinuszos jelek:

hangfrekvenciás jelek

 

X

X

digitális jelek, négyszögjel

 

X

X

grafikus ábrázolás az idő függvényében

 

X

X

egyenfeszültségű komponens, alaphullám, magasabb harmonikusok

 

 

X

zajok (vevő termikus zaja, sávzaj, zajsűrűség, vevő hasznos sávszélességébe eső zajteljesítmény)

 

 

X

1.8. Modulált jelek:

modulációk típusai, előnyeik, hátrányaik

X

X

X

modulálatlan vivőhullám (CW)

X

X

X

amplitúdómoduláció (AM)

X

X

X

fázismoduláció, frekvenciamoduláció (FM) és egyoldalsávos amplitúdómoduláció (SSB)

X

X

X

modulációs löket és modulációs index

 

 

X

vivő, oldalsávok, sávszélesség

 

X

X

CW, AM, SSB és FM jelek hullámalakjai

 

 

X

CW, AM és SSB jelek spektruma

 

 

X

digitális modulációk: FSK, BPSK, QPSK, QAM

 

X

X

digitális modulációk: bit sebesség, karakter sebesség (Baud-rate) és sávszélesség

 

 

X

ciklikus redundancia vizsgálat (CRC), újraküldés, hibakorrekció (FEC)

 

 

X

1.9. Teljesítmény és energia:

szinuszos jelek teljesítménye

X

X

X

a következő dB értékekhez tartozó teljesítményarányok: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB (mind pozitív, mind negatív értékeik esetén)

 

 

X

egymás után kapcsolt erősítők vagy csillapítók bemeneti és kimeneti teljesítmény arányai dB-ben

 

 

X

illesztés és annak fajtái

 

 

X

be- és kimeneti teljesítmény és a hatásfok közötti összefüggés

 

X

X

csúcs burkoló teljesítmény (PEP)

 

 

X

1.10. Digitális jelfeldolgozás:

mintavételezés és kvantálás

 

X

X

legkisebb mintavételi frekvencia (Nyquist frekvencia)

 

 

X

konvolució (időtartományban/frekvenciatartományban, grafikai megjelenítés)

 

 

X

kiegyenlítő (anti aliasing) szűrés, visszaállító szűrés

 

 

X

analóg-digitális/ digitál-analóg konvertálás (ADC/DAC)

 

 

X


6M04662_2

2. Alkatrészek

E

A

B

2.1. Ellenállás:

ellenállás fogalma

X

X

X

ellenállás mértékegysége

X

X

X

áram-feszültség karakterisztika

 

 

X

teljesítmény-disszipáció

 

X

X

színkódok alapelve

 

X

X

ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása

X

X

X

2.2. Kondenzátor:

kapacitás fogalma

X

X

X

kapacitás mértékegysége

X

X

X

kapacitás összefüggése a méretekkel és a dielektrikummal

 

 

X

reaktancia

 

 

X

feszültség és áram közötti fázisviszonyok

 

 

X

kondenzátorok jellemzői, fix és változtatható kapacitású kondenzátor (lég-, csillám-, keramia-, műanyagszigetelésű-, és elektrolitikus kondenzátorok)

 

X

X

kondenzátorok párhuzamos kapcsolása

X

X

X

2.3. Induktivitás:

önindukciós tényező

 

 

X

induktivitás mértékegysége

X

X

X

menetszám, az átmérő, a hossz és a mag anyagának hatása
az induktivitásra

 

 

X

reaktancia

 

 

X

feszültség és áram közötti fázisviszonyok

 

 

X

jósági tényező

 

 

X

2.4. Transzformátor:

ideális transzformátor

 

 

X

összefüggések a menetszám-arány és a feszültség-, áram- és
impedancia arány között

 

 

X

transzformátor típusok, alkalmazások

 

X

X

2.5. Dióda:

diódák használata és alkalmazása

 

X

X

egyenirányító dióda

 

X

X

Zener-dióda

 

X

X

fényemittáló dióda (LED)

 

 

X

kapacitásdióda (varicap)

 

 

X

záróirányú feszültség, áram és teljesítmény

 

 

X

2.6. Tranzisztor:

a tranzisztor, mint erősítő és oszcillátor

 

X

X

pnp és npn tranzisztorok

 

 

X

erősítési tényező

 

 

X

térvezérlésű tranzisztor (n- és p-csatornás, j-FET) és bipoláris tranzisztor összehasonlítása

 

 

X

gate (vezérlőelektróda) és a source (forráselektróda) közötti ellenállás

 

 

X

drain (nyelő) árama és feszültsége közötti viszony

 

 

X

tranzisztor földelt-emitteres, -bázisú és -kollektoros kapcsolásban: a kapcsolások be- és kimeneti impedanciája, az előfeszítés módszerei

 

 

X

2.7. Egyéb:

egyszerű termikus eszközök, elektroncsövek

 

 

X

feszültségek és impedanciák a nagyteljesítményű elektroncsöves fokozatokban, impedancia transzformálás

 

 

X

egyszerű integrált áramkörök (beleértve a műveleti erősítőket)

 

 

X

hőviszonyok egyszerű áramkörökben

 

 

X

3. Áramkörök

E

A

B

3.1. Alkatrészek kombinálása:

ellenállások, kondenzátorok, tekercsek, diódák és transzformátorok soros és párhuzamos kapcsolása

 

X

X

áramok és feszültségek a fenti áramkörökben

 

 

X

nem ideális ellenállás, kondenzátor és tekercs nagyfrekvenciás viselkedése

 

 

X

3.2. Hangolt körök és szűrök:

soros és párhuzamos rezgőkörök impedanciája és frekvenciamenete

 

X

X

rezonanciafrekvencia

 

X

X

hangolt rezgőkör jósági tényezője

 

 

X

sávszélesség

 

X

X

sáváteresztő szűrő

 

X

X

aluláteresztő, felüláteresztő, sáváteresztő és sávzáró szűrők passzív elemekből

 

 

X

szűrők frekvenciamenete

 

 

X

Pí-szűrő, és T- szűrő

 

 

X

kvarckristály, kvarcszűrő

 

 

X

nem ideális elemek hatásai

 

 

X

digitális szűrők (lásd 1.10. és 3.8.)

 

 

X

3.3. Tápegység:

félhullámú és teljeshullámú egyenirányító áramkörök, hídkapcsolású egyenirányító

 

X

X

simító áramkörök

 

X

X

kisfeszültségű tápegységek stabilizátor áramkörei

 

 

X

kapcsolóüzemű tápegységek, elválasztás, EMC

 

 

X

3.4. Erősítő:

kisfrekvenciás erősítők

 

X

X

nagyfrekvenciás erősítők

 

X

X

erősítési tényező, erősítés szabályozása

 

 

X

amplitúdó-frekvencia jelleggörbe és sávszélesség

 

 

X

A, AB, B, és C osztályú erősítők

 

X

X

erősítők nemlineáris torzításai, túlvezérlés

 

 

X

3.5. Detektor:

AM detektor (burkoló detektor)

 

X

X

diódás detektor

X

X

X

produkt detektor és beat oszcillátor (BFO)

 

X

X

FM detektor

 

X

X

3.6. Oszcillátor:

visszacsatolás (szándékos és nem szándékos rezgések)

 

 

X

frekvenciát és a stabil rezgési feltételeket befolyásoló tényezők

 

 

X

LC oszcillátor

 

X

X

kristályoszcillátor, harmonikus (overtone) oszcillátor

 

 

X

feszültségvezérelt oszcillátor (VCO)

 

 

X

fáziszaj

 

 

X

3.7. Fáziszárt hurok (PLL):

szabályozó hurok, komparátor áramkörök

 

 

X

frekvencia szintézis programozható osztóval a visszacsatoló hurokban

 

 

X

3.8. Diszkrét idejű jelek és rendszerek:

véges (FIR) és végtelen (IIR) válaszidejű szűrők elrendezése

 

 

X

Fourier transzformáció (DFT, FFT, grafikus ábrázolás)

 

 

X

közvetlen digitális szintézis (DDS)

 

 

X

4. Vevők

E

A

B

4.1. Típusai:

egyenes vevő

X

X

X

egyszer- és kétszertranszponált szuperheterodin vevő

 

X

X

4.2. Tömbvázlatok:

CW vevő (A1A)

 

X

X

AM vevő (A3E)

X

X

X

SSB vevő (J3E)

 

X

X

FM vevő (F3E)

X

X

X

4.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés):

nagyfrekvenciás erősítő (hangolható vagy fix átvitelű)

 

X

X

oszcillátor (fix és szabályozható)

 

X

X

keverő

 

X

X

középfrekvenciás erősítő

 

X

X

határoló

 

 

X

detektor, beleértve a produkt detektort

X

X

X

hangfrekvenciás erősítő

 

X

X

automatikus erősítésszabályozás (AGC)

 

 

X

S-mérő

 

 

X

zajzár

 

X

X

tápegység

 

X

X

4.4. Vevők jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva):

szomszédos csatorna

 

 

X

szelektivitás

 

X

X

érzékenység

 

X

X

vevőzaj, zajtényező

 

 

X

stabilitás

 

 

X

tükörfrekvencia

 

 

X

lefulladás, vevő blokkolás

 

 

X

intermoduláció, keresztmoduláció

 

 

X

visszakeverés (fáziszaj)

 

 

X

5. Adók

E

A

B

5.1. Típusai:

frekvenciaáttevéses (keveréses) és anélküli adók

 

X

X

5.2. Tömbvázlatok:

CW adó (A1A)

 

X

X

SSB adó (J3E)

 

X

X

FM adó (F3E)

X

X

X

hangfrekvenciás moduláció a PLL VCO-jában

 

X

X

5.3. Az egymást követő fokozatok működése és funkciója (tömbvázlat szintű ismertetés):

keverő

 

X

X

oszcillátor (kristályoszcillátor, VFO)

 

X

X

elválasztó fokozat

 

X

X

meghajtó

 

X

X

frekvenciatöbbszöröző

 

X

X

teljesítményerősítő

 

X

X

kimeneti illesztés

 

X

X

kimeneti szűrő (Pí-szűrő)

 

X

X

frekvenciamodulátor

X

X

X

fázismodulátor

 

X

X

SSB modulátor

 

X

X

kristályszűrő

 

 

X

tápegység

 

X

X

5.4. Adók jellemzői (egyszerű leírásban tárgyalva):

frekvenciastabilitás

 

X

X

rádiófrekvenciás sávszélesség

 

X

X

oldalsávok

 

X

X

hangfrekvenciás tartomány

 

 

X

nemlinearitás (harmonikus és intermodulációs torzítás)

 

X

X

kimeneti impedancia

 

 

X

kimenő teljesítmény

X

X

X

hatásfok

 

 

X

frekvencialöket

 

 

X

modulációs index

 

 

X

CW billentyűzési kattogás, csipogás

 

 

X

SSB túlvezérlés és fröcskölés (Splattering)

 

 

X

zavaró nagyfrekvenciás kisugárzások

 

X

X

készüléksugárzások

 

 

X

fáziszaj

 

 

X


6M04662_6

6. Antennák és tápvonalak

E

A

B

6.1. Antennák típusai:

középen táplált félhullámú antenna

X

X

X

végén táplált félhullámú antenna

 

X

X

hajlított dipól

 

 

X

negyedhullámú függőleges antenna (földelt alap)

X

X

X

parazitaelemes antenna (Yagi)

 

X

X

apertúra antenna (parabolikus reflektor, tölcsérantenna)

 

 

X

többsávos antennák (trap dipól)

 

 

X

6.2. Antennák jellemzői:

feszültség és áram eloszlása az antennán

 

 

X

impedancia a betáplálási ponton

X

X

X

nem rezonáns antenna kapacitív vagy induktív impedanciája

 

 

X

polarizáció

 

 

X

antenna irányítottsága, hatásfoka nyeresége

 

 

X

besugárzott terület

 

 

X

effektív kisugárzott teljesítmény (ERP, EIRP)

X

X

X

előre-hátra viszony

 

 

X

vízszintes és függőleges sugárzási diagramok

 

 

X

6.3. Tápvonalak:

párhuzamos vezetőkből álló tápvonal

 

 

X

koaxiális kábel, csatlakozók

X

X

X

hullámvezető

 

 

X

hullámimpedancia (Z0)

 

 

X

sebességtényező

 

 

X

állóhullámarány

X

X

X

veszteségek

 

X

X

balun

X

X

X

antenna illesztés

X

X

X

antenna hangoló egységek szerepe (Pí-tag, T-tag)

X

X

X

konstrukciók és felhasználási módok

 

X

X

táplálási módok, előnyök és hátrányok

 

X

X

7. Hullámterjedés:

E

A

B

szakasz-csillapítás, jel-zaj viszony

X

X

X

közvetlen átlátás (szabadtéri terjedés, a távolság négyzetével fordított arányú törvényszerűség)

 

 

X

ionoszféra rétegek és hatásuk

X

X

X

ionoszféra rétegeinek hatása a rövidhullámok terjedésére

X

X

X

Nap hatása az ionoszférára

 

 

X

többutas terjedés az ionoszférában

 

 

X

kritikus frekvencia

 

 

X

maximális használható frekvencia (MUF)

 

 

X

felületihullám, térhullám, kisugárzási szög és áthidalt távolság

X

X

X

fading

 

X

X

troposzférikus terjedés (Duct-jelenség, szóródás)

 

X

X

antenna magasságának hatása az áthidalható távolságra (rádió horizont)

 

X

X

hőmérsékleti inverzió

 

 

X

szórt (sporadikus ) E-visszaverődés

 

 

X

auróra jelenség hatása a terjedésre

 

 

X

meteor-nyomvonalas terjedés

 

 

X

Hold-visszaverődés

 

 

X

galaktikus zajok

 

 

X

földi eredetű zajok (termikus zaj)

 

 

X

atmoszférikus zajok (távoli villámlás)

 

 

X

időjárási viszonyok hatása a VHF és UHF terjedésre

 

X

X

RH, URH és a mikrohullámú terjedés sajátosságai

 

X

X

Napfolt-ciklus és hatása a rádiótávközlésre

 

X

X

terjedési előrejelzésekhez szükséges ismeretek: domináns zajforrások, jel-zaj viszony, legkisebb vehető jelszint, szakasz, antennanyereség, tápvonal csillapítás, legkisebb adóteljesítmény

 

 

X

8. Mérések

E

A

B

8.1. Mérések végzése:

egyen és váltakozó feszültség és áram mérése

X

X

X

mérési hibák: frekvencia, hullámalak és a műszerek belső ellenállásának hatása a mérés pontosságára

 

 

X

ellenállás mérése

 

X

X

egyenáramú és rádiófrekvenciás teljesítmény mérése: átlagos teljesítmény, csúcs burkoló teljesítmény (PEP)

 

X

X

feszültség- állóhullámarány (VSWR) mérése

 

X

X

rádiófrekvenciás jel és burkolójának hullámalak-mérése

 

 

X

frekvenciamérés

 

X

X

rezonanciafrekvencia mérése

 

 

X

8.2. Mérőműszerek:

több méréshatárú műszer (digitális, analóg)

 

X

X

rádiófrekvenciás teljesítménymérő

 

 

X

reflektométer híd, állóhullámarány-mérő (SWR-mérő)

 

X

X

frekvenciaszámláló

 

 

X

abszorbciós frekvenciamérő

 

X

X

jelgenerátor

 

 

X

oszcilloszkóp

 

 

X

spektrumanalizátor

 

 

X

műterhelés

X

X

X

9. Zavarkibocsátás és zavartűrés

E

A

B

9.1. Zavarok elektronikus berendezésekben:

blokkolás

 

 

X

intermoduláció

 

 

X

zavarok a hasznos jelben (TV, rádió)

X

X

X

zavarok a hangfrekvenciás áramkörökben

 

X

X

9.2. Zavarok oka elektronikus berendezésekben:

adó térerőssége

X

X

X

adó zavaró sugárzásai

X

X

X

nemkívánatos hatás a berendezésre: az antennabemenet felől, más csatolt vonalak felől (hálózat, hangszóró, csatlakoztatott kivezetés) és
a közvetlen sugárzásból

 

X

X

9.3. A zavarok elleni védekezés módjai, a zavarok megelőzésére és elhárítására tett intézkedések:

szűrés

 

X

X

csatolásmentesítés

 

X

X

árnyékolás

X

X

X

jó RF földelés

X

X

X

teljesítmény csökkentés

X

X

X

adó- és TV-antenna eltávolítása egymástól

 

X

X

egyik végén táplált félhullámú antenna elkerülése

 

X

X

jó viszony a szomszédokkal

X

X

X

II. Biztonságtechnikai tárgykör:
6M04662_10

10. Villamos biztonságtechnika

E

A

B

10.1. Életvédelem:

villamos áram hatása az emberi szervezetre

X

X

X

áramütés elleni megelőző intézkedések, eljárás balesetek esetén

X

X

X

az elektromágneses tér egészségügyi hatása

 

 

X

akkumulátorok kezelése

X

X

X

10.2. Hálózati táplálás és veszélyei:

hálózati táplálás veszélyei

X

X

X

az elektromos hálózatok vezetékeinek – a nullavezető, a fázisvezető és
a földelő vezető – színjelzései

X

X

X

védőföldelés

X

X

X

túláram és zárlat elleni védelem, gyors- és lassú biztosítók

 

X

X

a kettős szigetelés

X

X

X

10.3. Nagyfeszültség veszélyei:

egyenfeszültségek, kis és nagyfrekvenciás váltófeszültségek veszélyei

 

X

X

a feltöltött kondenzátor veszélye

X

X

X

10.4. Villámcsapás:

a védekezés fajtái (antenna elhelyezés, villámáram felfogó-, levezető kialakítása)

X

X

X

berendezések földelése

X

X

X

III. Forgalmazási tárgykör:

Nemzeti és nemzetközi forgalmazási szabályok és eljárások

E

A

B

1. Forgalmazásnál használt betűk

1.1. Nemzetközi betűzési ábécé:

A=Alfa
B=Bravo
C=Charlie
D=Delta
E=Echo
F=Foxtrot
G=Golf
H=Hotel
I=India

J=Juliet
K=Kilo
L=Lima
M=Mike
N=November
O=Oscar
P=Papa
Q=Quebec
R=Romeo

S=Sierra
T=Tango
U=Uniform
V=Victor
W=Whiskey
X=X-ray
Y=Yankee
Z=Zulu

X

X

X

1.2. Magyar betűzési ábécé:

A=Aladár, Antal
B=Béla
C=Cecil
D=Dénes
E=Elemér
F=Ferenc
G=Géza
H=Helén
I=Ilona

J=János
K=Károly
L=László
M=Mátyás, Mihály
N=Nelli
O=Olga
P=Péter
Q=Kvelle
R=Róbert

S=Sándor
T=Tamás
U=Ubul
V=Viktor
W=dupla-Vilmos
X=ikszes
Y=ipszilon
Z=Zoltán

X

X

X

2. Q-kódok

Kód

Kérdésben

Válaszban

 

 

 

QRK

Milyen a jeleim olvashatósága?

Jeleinek olvashatósága ... fokozatú.

 

 

X

QRM

Zavarja Önt ... ?

Zavar ... .

X

X

X

QRN

Légköri problémái vannak?

Légköri problémáim vannak.

 

X

X

QRO

Növeljem a teljesítményemet?

Növelje a teljesítményét!

 

X

X

QRP

Csökkentsem a teljesítményem?

Csökkentse a teljesítményét!

X

X

X

QRS

Lassabban adjak?

Adjon lassabban!

 

X

X

QRT

Szüntessem be az adást?

Szüntesse be az adást!

X

X

X

QRV

Készen áll?

Készen állok.

X

X

X

QRX

Mikor hív újra?

Újra hívom … órakor a … frekvencián.

 

X

X

QRZ

Ki hív engem?

Önt ... hívja.

X

X

X

QSB

Halkulnak a jeleim?

Jelei halkulnak (fading).

 

X

X

QSL

Tud adni vételi nyugtázást?

Adok önnek vételi nyugtázást.

X

X

X

QSO

Tud forgalmazni ... -val?

Közvetlenül tudok forgalmazni.

X

X

X

QSY

Váltsak másik frekvenciára?

Váltson másik frekvenciára!

X

X

X

QTH

Mi a telepítési helye?

A telepítési helyem ...

X

X

X

3. Forgalmazási rövidítések

BK

folyamatban lévő adás megszakítása

X

X

X

CQ

minden állomásnak szóló általános hívás

X

X

X

CW

folyamatos hullám(ú)

X

X

X

DE

-tól, -től, a hívott állomás hívójelének elválasztása a hívó állomás hívójelétől

X

X

X

K

felszólítás adásra

X

X

X

MSG

üzenet

 

X

X

PSE

kérem

X

X

X

RST

a vett jelek érthetősége, erőssége, hangszíne

X

X

X

R

a vétel megtörtént

X

X

X

RX

vevő

X

X

X

TX

adó

X

X

X

UR

az Ön ... (birtokviszony)

X

X

X

4. Nemzetközi vészjelek, veszélyhelyzeti forgalom, kommunikáció természeti csapás esetén

vészjelek:
a rádiótávíró adásmódban:    ” · · · – – – · · · ” (SOS),
a rádiótávbeszélő adásmódban:    „MAYDAY”

X

X

X

amatőrállomás nemzetközi használata országos méretű természeti csapás esetén

X

X

X

amatőrszolgálatok számára felosztott frekvenciasávok

X

X

X

5. Hívójelek

amatőrállomás azonosítása

X

X

X

hívójelek használata

X

X

X

hívójelek felépítése

X

X

X

nemzeti azonosító jelek (prefixek)

X Európa

X

X

6. Sávtervek

IARU sávtervek elvei

X

X

X

IARU sávtervek céljai

 

X

X

IV. Jogi tárgykör:

Az amatőrszolgálatokra vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabályok

E

A

B

1. Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Rádiótávközlési Szabályzata

amatőrszolgálat és műholdas amatőrszolgálat definíciója

X

X

X

az amatőrállomás meghatározása

 

X

X

a Nemzetközi Rádiószabályzat 25. cikke

 

X

X

rádióamatőr frekvenciasávok

 

X

X

az amatőrszolgálatok szolgálati kategóriája

 

 

X

az ITU rádiós körzetei

 

 

X

2. Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) által kiadott szabályozások

a T/R 61-01, T/R 61-02 és ECC/REC/ (05)06 Ajánlás ismerete

X

X

X

amatőrállomások ideiglenes használata CEPT tagországokban

 

X

X

a T/R 61-01 Ajánlás alapján tevékenykedő nem CEPT országok helyzete

 

X

X

3. Nemzeti jogszabályok engedélyezési feltételek

rádióamatőrökre vonatkozó nemzeti jogszabályok

X

X

X

rádióamatőr vizsgák

X

X

X

engedélyezési feltételek

X

X

X

naplózási ismeretek bemutatása: naplóvezetés, annak célja és a rögzített adatok

X

X

X


V. Gyakorlat
Valós rádióforgalom bemutatása, amely során a jelöltnek be kell mutatni a rádiótávbeszélő forgalom készség szintű ismeretét, az elméleti forgalmazási ismeretek gyakorlati használatát.

Morze vizsga követelményei

A vizsgázónak be kell mutatnia, hogy képes betű- és számcsoportokat, írásjeleket tartalmazó morzekódokat adni, illetve venni 3 percig, 6 WPM (=Words Per Minute, ahol egy szó öt karakterből áll), azaz 30 karakter/perc sebességgel kézi úton.
Az adásban legfeljebb 1 javítatlan és 4 javított, a vételben 4 hiba lehet.
Morzekódok:

A

· –

J

· – – –

S

· · ·

2

· · – – –

(.)

· – · – · –

B

– · · ·

K

– · –

T

3

· · · – –

(?)

· · – – · ·

C

– · – ·

L

· – · ·

U

· · –

4

· · · · –

(:)

– – – · · ·

D

– · ·

M

– –

V

· · · –

5

· · · · ·

(-)

– · · · · –

E

·

N

– ·

W

· – –

6

– · · · ·

(=)

– · · · –

F

· · – ·

O

– – –

X

– · · –

7

– – · · ·

(/)

– · · – ·

G

– – ·

P

· – – ·

Y

– · – –

8

– – – · ·

(@)

· – – · – ·

H

· · · ·

Q

– – · –

Z

– – · ·

9

– – – – ·

 

 

I

· ·

R

· – ·

1

· – – – –

0

– – – – –

 

 


Hibajel: folyamatosan leadott legalább 6 pont

2. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára
Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni!
6M04675_0

Iktatási szám:

Ügyintéző:

Kiértesítés dátuma: 20

Jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára

NÉV:     

Születési név:     

ANYJA NEVE:     

SZÜLETÉSI IDŐ:     

SZÜLETÉS HELYE:     

Ország, ha nem Magyarország:     

LAKCÍM1 (ir.sz., helység):     

(utca, házszám):     

Értesítési cím1,2 (ir.sz., helység, Pf.):     

(utca, házszám):     

KÉRJÜK X-szel JELÖLJE MEG, HOGY MELYIK VIZSGÁ(K)RA KÍVÁN JELENTKEZNI!

Kezdő ⬜ Alap ⬜ HAREC ⬜ Morze ⬜

Pótvizsgára jelentkezés esetén mely tárgykörből:

Műszaki Biztonságtechnikai Forgalmazási Jogi Gyakorlat

Pótvizsga esetén a sikertelen teljes vizsga időpontja: 20.....................................................

Díjkedvezményre jogosult, mert:

NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ⬜ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ⬜ NAPPALI TAGOZATOS DIÁK⬜

(A jogosultságot igazoló dokumentum másolatát csatolni kell, eredetijét a vizsgán be kell mutatni.)

Kelt: ……………………………………, 20……………………………………….

…………………………

kérelmező aláírása

1 Amennyiben a vizsgára jelentkező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése nem kötelező.

2 Értesítési címet csak abban az esetben kell megadni, ha az okiratokat a lakcímtől eltérő címen kívánja átvenni.

Telefon:

Partner kód:

3. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


KEZDŐ FOKOZATÚ RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY
A sikeres kezdő fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány


KEZDŐ FOKOZATÚ RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNYA Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres kezdő fokozatú rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott követelményeknek.

Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja / nem tanúsítja.


A bizonyítvány tulajdonosa:

Születési neve:

Születésének ideje / helye:

A bizonyítvány kiállításának dátuma:


A bizonyítványt kiállította:
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100.
Levélcím: 1386 Budapest, Pf. 997
Telefon:     + 36 1 4680 500
Telefax:     + 36 1 4680 508

Aláírás

Bélyegző

4. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


ALAP FOKOZATÚ (CEPT NOVICE) RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY
A sikeres alap fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány

ALAP FOKOZATÚ (CEPT NOVICE) RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY

AMATEUR RADIO NOVICE EXAMINATION CERTIFICATE
CERTIFICAT D'EXAMEN DE RADIOAMATEUR (NOVICE)
AMATEURFUNK NOVICE PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres alap fokozatú (CEPT Novice) rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott követelményeknek. A letett vizsga megfelel a CEPT ERC 32. Jelentés szerinti vizsgának. Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja / nem tanúsítja.

Bureau of National Communications Authority, Hungary declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio novice examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in ERC Report 32. This certificate hereby certifies the successful Morse exam too. / This certificate hereby doesn't certify a Morse exam.
Bureau de l’Autorité Nationale des Communications, Hongrie certifie que le titulaire du présent certificat à réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). L’épreuve en question correspond à l’examen décrit dans le rapport « ERC Report 32 ». Le présent certificat certifie aussi d’examen du morse. / Le présent certificat ne certifie pas le réussi d’examen du morse.
Das Amt der Nationalbehörde für Kommunikation, Ungarn erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der im ERC Report 32 beschriebenen Prüfung. Mit dieser Bescheinigung wird auch das erfolgreiche Ablegen der Morse-Prüfung bestätigt. / Mit dieser Bescheinigung wird das Ablegen der Morse-Prüfung nicht bestätigt.


A bizonyítvány tulajdonosa:
Certificate holder's name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung

Születési neve:
Birth name / Nom de naissance / Geburtsname

Születésének ideje / helye:
Date and Place of Birth / Date et lieu de naissance / Geburtsdatum und Geburtsort

A bizonyítvány kiállításának dátuma:
Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as indicated below.
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde richten.
Address/Adresse/Anschrift:
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100.
Postal address/Adresse postale/Anschrift:
H-1386 Budapest, Pf. 997
HUNGARY
Telephone/Téléphone/Telefon:
+ 36 1 4680 500
Telefax/Téléfax/Telefax:
+ 36 1 4680 508

Aláírás

Bélyegző

Signature

Official stamp

Signature

Cachet officiel

Unterschrift

Offizieller Stempel

5. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


HARMONIZÁLT RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY (HAREC)
A sikeres HAREC fokozatú vizsga esetén kiadásra kerülő rádióamatőr vizsgabizonyítvány

HARMONIZÁLT RÁDIÓAMATŐR VIZSGABIZONYÍTVÁNY (HAREC)

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE (HAREC)
CERTIFICAT D'EXAMEN DE RADIOAMATEUR HARMONISE (HAREC)
HARMONISIERTE AMATEURFUNK-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG (HAREC)

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy a jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgát tett, amely megfelel a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) által támasztott követelményeknek. A letett vizsga megfelel a CEPT T/R 61-02 (HAREC) Ajánlás szerinti vizsgának. Jelen bizonyítvány morze vizsga sikeres letételét is tanúsítja/ nem tanúsítja.
Bureau of National Communications Authority, Hungary declares herewith that the holder of this certificate has successfully passed an amateur radio examination which fulfils the requirements laid down by the International Telecommunication Union (ITU). The passed examination corresponds to the examination described in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). This certificate hereby certifies the successful Morse exam too. / This certificate hereby doesn't certify a Morse exam.
Bureau de l’Autorité Nationale des Communications, Hongrie certifie que le titulaire du présent certificat à réussi un examen de radioamateur conformément au règlement de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). L'épreuve en question correspond à l’examen décrit dans la Recommandation CEPT T/R 61-02 (HAREC). Le présent certificat certifie aussi d’examen du morse./ Le présent certificat ne certifie pas le réussi d’examen du morse.
Das Amt der Nationalbehörde für Kommunikation erklärt hiermit, dass der Inhaber dieser Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, welche den Erfordernissen entspricht, wie sie von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prüfung entspricht der in der CEPT-Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) beschriebenen Prüfung. Mit dieser Bescheinigung wird auch das erfolgreiche Ablegen der Morse-Prüfung bestätigt. / Mit dieser Bescheinigung wird das Ablegen der Morse-Prüfung nicht bestätigt.

A bizonyítvány tulajdonosa:
Certificate holder's name / Nom du titulaire / Name des Inhabers dieser Bescheinigung

Születési neve:
Birth name / Nom de naissance / Geburtsname

Születésének ideje / helye:
Date and Place of Birth / Date et lieu de naissance / Geburtsdatum und Geburtsort

A bizonyítvány kiállításának dátuma:
Date of issue / Date de délivrance / Ausstellungsdatum

Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the issuing national Authority as indicated below.
Les autorités officielles désirant des informations sur ce document devront adresser leurs demandes à l'Autorité nationale compétente mentionnée ci-dessous.
Behörden, die Auskünfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, sollten ihre Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behörde richten.
Address/Adresse/Anschrift:
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100.
Postal address/Adresse postale/Anschrift:
H-1386 Budapest, Pf. 997
HUNGARY
Telephone/Téléphone/Telefon:
+ 36 1 4680 500
Telefax/Téléfax/Telefax:
+ 36 1 4680 508

Aláírás

Bélyegző

Signature

Official stamp

Signature

Cachet officiel

Unterschrift

Offizieller Stempel

6. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


MORZE VIZSGABIZONYÍTVÁNYA Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala ezennel tanúsítja, hogy jelen bizonyítvány tulajdonosa sikeres morze vizsgát tett.

Jelen bizonyítvány a rádióamatőr vizsgabizonyítvány kiegészítésére szolgál.


A bizonyítvány tulajdonosa:

Születési neve:

Születésének ideje / helye:

A bizonyítvány kiállításának dátuma:


A bizonyítványt kiállította:
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 100.
Levélcím: 1386 Budapest, Pf. 997
Telefon:     + 36 1 4680 500
Telefax:     + 36 1 4680 508

Aláírás

Bélyegző

7. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


Amatőr engedély iránti kérelmek
6M04682_0

Iktatási szám:

Ügyintéző:

ILLETÉK

Adatlap természetes személy amatőr engedély iránti kérelméhez

Engedély típusa: Egyéni    Különleges:     

HÍVÓJEL:    PARTNERKÓD (ha ismert):     

NÉV:     

VIZSGAFOKOZAT:     MORZE VIZSGA:     VIZSGABIZONYÍTVÁNY SZÁMA:

........................................    Igen / Nem        

SZÜLETÉSI NÉV:     

ANYJA NEVE:     

SZÜLETÉSI HELYE:     

SZÜLETÉSI IDŐ: 19................... év .......………......................... hó ......... nap

LAKCÍM1 (ir.sz., helység):     

(utca, házszám) :     

ÉRTESÍTÉSI CÍM1 /ha nem azonos a lakcímmel/ (ir.sz., helység, Pf.):

    

(utca, házszám):     

Hozzájárulok teljes nevem és lakcímem megjelenítéséhez a ”hívójel jegyzékben”    Igen    Nem

QTH CÍM2 (ir.sz., helység):     

(utca, házszám):     

KÉRELEM kelte: ......................................................., 20.................................................

1 Amennyiben a kérelmező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése nem kötelező.

2 Bejelentési adat.

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

IGEN NEM

...................................

a kérelmező aláírása

Benyújtott mellékletek: (Kérjük jelölje meg, hogy mely mellékleteket csatolta kérelméhez)

Vizsgabizonyítvány másolata:        Amatőr engedély másolata:    

Különleges amatőrállomás adatlap:        MRASZ vélemény:    

Törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása:    6M04682_1

Iktatási szám:

Ügyintéző:

ILLETÉK

Adatlap rádióamatőr közösség amatőr engedély iránti kérelméhez

Engedély típusa: Közösségi    Különleges:     

HÍVÓJEL:     PARTNERKÓD (ha ismert):     

KÖZÖSSÉG MEGNEVEZÉSE:     

.....................................................................................................Adószáma1:     

SZÉKHELY CÍM (ir.sz., helység):     

(utca, házszám):     

ÉRTESÍTÉSI CÍM2 /ha nem azonos a székhellyel/ (ir.sz., helység, Pf.):

    

(utca, házszám):     

QTH CÍM (ir.sz., helység) :     

(utca, házszám) :     

IRÁNYÍTÓ KEZELŐ neve:     

egyéni amatőr engedélyének száma: ...................................................

Nyilatkozom, hogy más telepítési helyű amatőrállomásnál

irányító kezelői feladatot nem látok el:      ................................................................

irányító kezelő aláírása

KÉRELEM kelte: ......................................................., 20.................................................

A KÖZÖSSÉG KÉPVISELETÉRE JOGOSULT

NEVE:     

KÉZJEGYE: ...................................................................................................

1 A rádióamatőr közösség adószámának hiányában kérjük a közösség képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét adja meg.

2 Amennyiben a kérelmező már rendelkezik hatósági partnerkóddal, és a jelzett adat nem változott, a rovat kitöltése nem kötelező.

Helytadó határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok.

IGEN NEM

...................................

a kérelmező aláírása

Benyújtott mellékletek: (Kérjük jelölje meg, hogy mely mellékleteket csatolta kérelméhez)

Irányító kezelő vizsgabizonyítványának másolata:        Irányító kezelő amatőr engedélyének másolata:    

Különleges amatőrállomás adatlap:        MRASZ vélemény:    Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni!

KÜLÖNLEGES AMATŐRÁLLOMÁS ADATLAP
Melléklet a különleges amatőr engedély iránti kérelemhez


1.     Engedély száma:     Partnerkód: ..............................

2.    Állomás osztálya:     Hívójel: ..............................

3.    Felületi besugárzás : Igen

4.     Berendezés jellege: A /üzemelő/

6M04682_2

Telepítési hely adatai:


5. Helység:    
    


6. Utca:     
    

7. Házszám:    ..................................    


8. EOV X:     .................... m    9. EOV Y: .................... m (2x6 karakter)

Berendezés adatok:


10. Berendezés típusa:    
    


11. Adóteljesítmény:
........,...... dBW;    12. Kisugárzott teljesítmény: ERP: .......,...... dBW

Üzemi frekvenciák:

13. Adó:    ..............,............... MHz,

14. Adásmód, sávszélesség:     .................... (9 karakter, pl.: 16k0F3EJN)

15. Vevő:    ..............,............... MHz.

Sugárzási adatok:

16. Iránykarakterisztika:    D; ND    Antenna fősugárzási iránya (azimut): .............. fok

17. Típusa:     ................................    18. Nyereség: ..........,..... dB

19. Megjegyzés:

20. Állomás tengerszint feletti magassága: ........... m.

21. Antenna torony magassága:     ........... m. 22. Antenna föld feletti magassága: ........... m.

8. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez


A rádióamatőr igazolvány

9. melléklet a 6/2006. (V. 17.) IHM rendelethez12

1

A rendeletet az 55/2013. (IX. 25.) NFM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2013. október 25. napjával.

2

A 4. § (1) bekezdésének a) pontja e rendelet 21. § (2) bekezdése alapján 2006. november 1-jén lép hatályba.

3

A 4. § (2) bekezdésének a) pontja e rendelet 21. § (2) bekezdése alapján 2006. november 1-jén lép hatályba.

4

A Magyar Közlöny 2006. évi 72. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

5

A 8. § (6) bekezdésének a) pontja e rendelet 21. § (2) bekezdése alapján 2006. november 1-jén lép hatályba.

7

A 11. § (2) bekezdésének a) pontja e rendelet 21. § (2) bekezdése alapján 2006. november 1-jén lép hatályba.

8

A 12. § (11) bekezdésének a) pontja e rendelet 21. § (2) bekezdése alapján 2006. november 1-jén lép hatályba.

10

A 21. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A CEPT T/R 61-02 Ajánlása és ERC 32. Jelentése alapján

12

A 9. mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. §-ának 4. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére