• Tartalom

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 68. §-ának (4) bekezdésében és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 7. §-ának d), e) pontjában, valamint a 27. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a költségvetési törvény 1. számú mellékletének

a) XVII. Területfejlesztés fejezet 5. cím, 3. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat alcím

aa) 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoportra,

ab) 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok jogcím-csoportra;

b) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet

ba) 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása címre,

bb) 10. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása címre.

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat régiók közötti felosztása

2. § (1) Az 1. § a) pontban meghatározott decentralizált területfejlesztési programok, illetve decentralizált szakmai programok régiók közötti felosztását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési törvény 50. §-a (13) bekezdésének e) pontja szerint a XVII. Területfejlesztés fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport, 8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím feladataira együttesen biztosított 3500,0 millió forint összegű kötelezettségek közül a 2007. évet 2500,0 millió forint, a 2008. évet 1000,0 millió forint terheli. A kötelezettségek a régiók között a 2007. és a 2008. évben a 2006. évivel azonos arányban oszlanak meg.

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzat megyék közötti felosztása

3. § (1) Az 1. § b) pontjának ba) alpontjában meghatározott előirányzat régiónkénti összegét a költségvetési törvény 21. számú melléklete tartalmazza. Az előirányzat a megyei területfejlesztési tanácsokat és a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. Az előirányzat

a) 63%-ának 30%-a az egy főre jutó bruttó hazai termék megyénkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint,

b) 37%-a a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó megosztási szabályok alapján kerül felosztásra.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően felosztott, megyei területfejlesztési tanácsok területi kötöttséggel felhasználható keretét a 2. számú melléklet, az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően felosztott, megyei területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Önkormányzat területi kötöttség nélkül felhasználható keretét a 3. számú melléklet tartalmazza.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat megyék közötti felosztása

4. § (1) Az 1. § b) pontjának bb) alpontjában meghatározott előirányzat a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet] foglalt, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségek lakónépessége alapján kerül felosztásra.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felosztott megyei területfejlesztési tanácsi kereteket a 4. számú melléklet tartalmazza.

5–9. §2

10. §3

Záró rendelkezés

11. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő, a területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett kistérségek 2006. évben is átmenetileg kedvezményezettnek minősülnek.

1. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált területfejlesztési
és szakmai programjainak régiók közötti felosztása
Millió Ft

Programok és régiók

Dél-Alföld

Dél-
Dunántúl

Észak-
Alföld

Észak-
Magyar-
ország

Közép-
Dunántúl

Közép-
Magyar-
ország

Nyugat-
Dunántúl

Összesen

I.Decentralizált területfejlesztési
programok

1 388,7

1 104,0

2 363,8

1 708,6

598,3

728,7

507,9

8 400,0

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

új induló fejlesztésekre

496,0

394,3

844,2

610,2

213,7

260,3

181,4

3 000,0

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

turisztikai célokra:

49,6

39,4

84,4

61,0

21,4

26,0

18,1

300,0

II.Decentralizált szakmai programok

142,2

206,7

249,6

179,1

132,9

219,0

145,5

1 275,0

1. Autópálya-építést segítő közmunkaprogram

0,0

60,0

90,0

30,0

0,0

0,0

0,0

180,0

2. Nemzeti parkok közmunkaprogram

21,0

9,0

28,5

30,0

6,0

6,0

4,5

105,0

3. Köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása

19,2

21,9

27,9

26,4

19,2

33,3

26,1

174,0

4. Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével

2,4

5,1

12,3

14,1

0,0

0,0

2,1

36,0

5. Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

13,8

11,4

15,9

10,2

9,3

21,3

8,1

90,0

6. Kerékpárutak fejlesztése

25,8

9,3

15,0

8,4

8,4

8,4

14,7

90,0

7. Idegenforgalmi fejlesztések

60,0

90,0

60,0

60,0

90,0

150,0

90,0

600,0

8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

0,0

0,0

528,0

1 232,0

0,0

0,0

0,0

1 760,0

2. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása előirányzat területi kötöttséggel
felhasználható keretének megyék közötti felosztása
Adatok millió Ft-ban

Megye, régió

 

Budapest

0,0

Pest

399,1

Közép-Magyarország

399,1

Fejér

183,4

Komárom-Esztergom

131,2

Veszprém

265,0

Közép-Dunántúl

579,6

Győr-Moson-Sopron

155,9

Vas

121,1

Zala

140,6

Nyugat-Dunántúl

417,6

Baranya

378,2

Somogy

333,4

Tolna

229,5

Dél-Dunántúl

941,1

Borsod-Abaúj-Zemplén

844,5

Heves

272,6

Nógrád

337,0

Észak-Magyarország

1 454,1

Hajdú-Bihar

573,6

Jász-Nagykun-Szolnok

481,7

Szabolcs-Szatmár-Bereg

728,6

Észak-Alföld

1 783,9

Bács-Kiskun

555,4

Békés

430,7

Csongrád

286,6

Dél-Alföld

1 272,7

Összesen

6 848,1

3. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása előirányzat területi kötöttség nélkül felhasználható keretének megyék és a Budapest Főváros közötti felosztása
Adatok millió Ft-ban

Megye, régió

 

Budapest

275,1

Pest

333,9

Közép-Magyarország

609,0

Fejér

140,3

Komárom-Esztergom

86,5

Veszprém

170,1

Közép-Dunántúl

396,9

Győr-Moson-Sopron

155,5

Vas

131,0

Zala

161,1

Nyugat-Dunántúl

447,6

Baranya

222,4

Somogy

199,3

Tolna

127,4

Dél-Dunántúl

549,1

Borsod-Abaúj-Zemplén

387,8

Heves

142,9

Nógrád

116,9

Észak-Magyarország

647,6

Hajdú-Bihar

238,1

Jász-Nagykun-Szolnok

192,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg

340,3

Észak-Alföld

770,5

Bács-Kiskun

258,9

Békés

182,3

Csongrád

160,0

Dél-Alföld

601,2

Összesen

4021,9

4. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez4

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása előirányzat megyék közötti felosztása
Adatok millió Ft-ban

Megye, régió

 

Budapest

0,0

Pest

0,0

Közép-Magyarország

0,0

Fejér

0,0

Komárom-Esztergom

0,0

Veszprém

0,0

Közép-Dunántúl

0,0

Győr-Moson-Sopron

0,0

Vas

43,5

Zala

0,0

Nyugat-Dunántúl

43,5

Baranya

439,8

Somogy

433,5

Tolna

252,8

Dél-Dunántúl

1 126,1

Borsod-Abaúj-Zemplén

1 773,4

Heves

448,6

Nógrád

691,2

Észak-Magyarország

2 913,2

Hajdú-Bihar

1 288,1

Jász-Nagykun-Szolnok

484,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 973,7

Észak-Alföld

3 746,6

Bács-Kiskun

215,0

Békés

685,7

Csongrád

269,9

Dél-Alföld

1 170,6

Összesen

9 000,0

1

A rendeletet a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 31. § h) pontja hatályon kívül helyezte 2012. április 6. napjával.

2

Az 5–9. §-t és az 5. §-t megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. §-t és az azt megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 384. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. számú melléklet a Magyar Közlöny 2006. évi 7. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére