• Tartalom

7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelet

az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. számú mellékletének 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján az „art” mozi-hálózat fejlesztését szolgáló előirányzat felhasználására vonatkozó részletes szabályok megállapítása céljából a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) a Tv. 5. számú mellékletének 12. pontjában meghatározott 100 millió Ft támogatási előirányzatot az e rendeletben előírt pályázati eljárás (a továbbiakban: pályázat) útján osztja el a támogatottak között.

(2) A támogatás visszatérítési kötelezettség nélküli juttatás, amely az e rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott módon, csak a pályázati támogatást elnyerő fejlesztésekre használható fel.

2. § A pályázat célja, hogy

a) elősegítse az „art” mozik korszerűsítését és ezáltal a nézői igények magas technikai színvonalon való kielégítésének lehetőségét, ideértve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek a középületek akadálymentesítésére vonatkozó rendelkezései megvalósulását;

b) elősegítse a helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott vagy támogatott mozik olyan fejlesztéseinek megvalósulását, amelyek a filmszínházak műszaki, illetve kényelmi feltételeire vonatkozó nemzetközi paraméterek kialakítását szolgálják;

c) a fővároson kívül az ország más településein is lehetőséget teremtsen a magyar és európai, illetve az egyéb „art” besorolású filmalkotások megfelelő körülmények között történő bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek széles körű terjesztését;

d) segítse több éves mozi-fejlesztési program keretében az „art” mozik korszerűsítését, illetve kialakítását.

3. § (1) A pályázaton önkormányzatok vehetnek részt. Pályázatot nyújthatnak be

a) azok az önkormányzatok, amelyek a fejleszteni kívánt mozi vagy a mozit tulajdonló gazdasági társaság többségi tulajdonosai (fenntartók), vagy

b) azok az önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy a más tulajdonú mozi működéséhez a pályázat megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 15%-át biztosítják.

(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a fejleszteni kívánt mozit a Nemzeti Filmiroda az „art” mozik minősítésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 24/2004. (XII. 8.) NKÖM rendelet ( a továbbiakban: „art” mozi rendelet) alapján „art” mozinak minősítette.

4. § (1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amelynél a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a pályázó saját forrásból biztosítja.

(2) Megkezdett, illetve folyamatban lévő fejlesztéshez, beruházáshoz támogatás nem adható, kivéve a 2003., 2004. vagy 2005. évi „art” mozi pályázat keretében támogatásban részesített azon mozikat, amelyek a korábban vállalt fejlesztést időarányosan teljesítették. A pályázat szempontjából megkezdett beruházásnak minősül az, amelynél a pályázatban szereplő bármely kiviteli munkafázis elkezdődött vagy a kivitelezésre szerződést kötöttek.

(3) Több éves fejlesztési program esetén a 2003., 2004. vagy a 2005. évi pályázaton vállalt önrész összege a jelen pályázaton önrészként beszámítható, ha a korábban támogatott fejlesztés önrészének összege eléri a pályázatban szereplő fejlesztés összegének 25%-át.

(4) Pályázni a 2006. évben megvalósuló fejlesztéssel, több éves fejlesztési program esetén annak önállóan is működőképes ütemével lehet. A támogatás szempontjából a fejlesztés bekerülési összege nem tartalmazhatja a pályázat beadási határidejét megelőző hat hónapnál régebben a fejlesztéssel összefüggésben felmerült tervezési és előkészítési költségeket. A fejlesztés bekerülési összegébe beszámítható a pályázat beadási határnapját megelőző hat hónapon belül a fejlesztéssel összefüggésben felmerült tervezési, építési engedélyezési díj, továbbá a lebonyolítás díja, amely a pályázói saját forrás részeként elismerhető, kivéve, ha ezeket a díjakat és költségeket a pályázó 2005-ben elnyert állami támogatásból fedezte.

5. § (1) Támogatás igényelhető:

a) a fejleszteni kívánt mozi meglévő vetítőterme műszaki, kényelmi feltételeinek fejlesztéséhez, ezen belül az alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:

aa) megfelelő kényelmű székek beszerelése,

ab) megfelelő minőségű és paraméterű vászon beszerelése,

ac) megfelelő minőségű audiovizuális technika (vetítőberendezés, DVD-, videokivetítő hangberendezés) beszerelése,

ad) megfelelő minőségű fűtő- és légkondicionáló berendezés beszerelése;

b) a mozi számítógépes jegykiadó rendszerének, illetve internetes kapcsolatának kialakításához;

c) a mozi belsőépítészeti átalakításához többletszolgáltatások – így különösen büfé, kávézó, videotéka, illetve DVD-kölcsönző – bevezetése céljából;

d) a mozi egyéb szolgáltatásainak – így különösen az előcsarnok, a mellékhelyiségek, a ruhatár, a mozi közmű és épületgépészeti rendszerének – fejlesztéséhez;

e) a mozi homlokzatának, külső falainak felújításához;

f) a mozi elektronikus vetítési technikájának kialakítására, fejlesztésére, ha a mozi már rendelkezik kifogástalan műszaki állapotú 35 mm-es vetítőtechnikával,

g) a különböző fogyatékossági csoportok speciális igényeinek megfelelő akadálymentesítési munkálatokra.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő fejlesztési céloktól való eltérést csak kivételesen, a pályázatban leírt fejlesztés sajátosságaival indokolt esetben fogadhat el a Bíráló Bizottság (9. §).

6. § A támogatás nem haladhatja meg a bekerülési költség 75%-át, felső határa pályázatonként a 20 millió Ft-ot.

7. § A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) tartalomjegyzéket a benyújtott dokumentumokról;

b) a rendelet 1. számú mellékletét képező kitöltött pályázati adatlapot;

c) a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint az igényelt támogatás összegének kiemelt előirányzatok szerint bontását;

d) a pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:

da) a fejleszteni kívánt mozit, illetve mozitermet a pályázó a fejlesztés igazolt befejezésétől számított öt éven keresztül az „art” mozi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően „art” moziként működteti,

db) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának átadása esetén úgy köt szerződést az új tulajdonossal vagy üzemeltetővel, hogy a pályázatban meghatározott feltételek a da) pontban megjelölt határidő leteltéig az új tulajdonost, illetve üzemeltetőt is kötelezzék;

dc) ha a pályázó nem tulajdonosa a fejleszteni kívánt mozinak, a tulajdonosnak a da), db), dd) pontok szerinti tartalmú nyilatkozatát;

dd) ha az önkormányzat pályázati jogosultsága nem tulajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, az önkormányzat által kiadott kötelezettségvállaló nyilatkozattal igazolni kell, hogy a mozi részére e rendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az önkormányzat támogatást biztosít. A 2003., 2004. vagy 2005. évi pályázaton nyert önkormányzatoknak ilyen nyilatkozatot nem kell csatolniuk;

e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési tervvel való összefüggéséről, illetve arról, mindez miként illeszkedik az önkormányzat kulturális területre vonatkozó fejlesztési terveihez;

f) a fejleszteni kívánt mozi ingatlan tulajdonjogának igazolását;

g) a fejlesztés pénzügyi hátterének bemutatása céljából:

ga) a pályázónak a saját forrásrész biztosítására vonatkozó igazolását:

gb) egyéb külső, illetőleg helyi hozzájárulás esetén – hat hónapnál nem régebbi és a 2006. évre érvényes – kötelezettségvállalási nyilatkozatot a hozzájáruló részéről;

gc) a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre álló, pályázaton kívüli központi költségvetési forrás fedezetigazolását;

gd) a fejlesztésre vonatkozó költségvetési tervet;

ge) a fejleszteni kívánt mozi üzemeltetésére vonatkozó üzleti tervet;

gf) megvalósíthatósági tanulmányt, amely a fejlesztés szakmai, gazdaságossági, pénzügyi és működtetési feltételeit mutatja be, különös tekintettel arra, hogy a működtetés milyen reális piaci igényeken alapul, illetve miként illeszkedik a településen, illetve annak körzetében már működő mozi szolgáltatásokhoz;

h) a fejlesztés műszaki hátterének bemutatása céljából:

ha) tervjegyzéket;

hb) műszaki leírást;

i) ha a mozi a 2003., 2004. vagy 2005. évben az „art” mozi pályázat keretében fejlesztési támogatásban részesült, csatolni kell a korábbi pályázat megvalósításáról szóló szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a korábbi pályázati cél leírását és annak tényleges kivitelezését;

j) igazolást arról, hogy a fejleszteni kívánt mozit a Nemzeti Filmiroda az „art” mozik minősítésének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló 24/2004. (XII. 8.) NKÖM rendelet alapján „art” mozinak minősítette.

8. § (1) A pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban az önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságaihoz, illetve a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani 2006. április 28-áig.

(2) Az Igazgatóság a pályázatokat megvizsgálja és hiányos pályázat esetén a benyújtást követő 8 napon belül haladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti és három másolati példányát 2006. május 20-áig továbbítja a minisztériumnak.

9. § (1) A pályázatok értékelésére és javaslattételre a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) Bíráló Bizottságot hoz létre.

(2) A Bíráló Bizottság tagjai megbízási díjban részesülnek, illetve megbízási jogviszonyban állnak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával. A megbízási díj mértékét a miniszter állapítja meg.

10. § (1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag megfelelő pályázatokat a Bíráló Bizottság részletesen elbírálja és a bírálatakor előnyben részesíti azt a pályázót, amely

a) a 2003., 2004. vagy 2005. évi „art” mozi pályázat során több évre szóló fejlesztési programot nyújtott be, és pályázatát a Bíráló Bizottság a 2005. évben támogatásban részesítette, a pályázó pedig annak időarányos részét sikeresen megvalósította;

b) a mozi egyes részeit vagy szolgáltatásait érintő fejlesztésre kér támogatást, de a fejlesztés többéves korszerűsítési vagy átalakítási terv része, amely a pályázatban meghatározott minőségi paraméterekkel rendelkező „art” mozi kialakításához vezet;

c) a fejlesztéssel nemcsak az adott település, hanem annak vonzáskörzetében lakók filmigényét is kielégíti;

d) „art” mozi fejlesztési koncepciója kialakítása során figyelembe veszi a település piaci adottságait, várható fejlődési irányát és ennek alapján a gazdaságos működtetés valószínűsíthető feltételeit;

e) többéves „art” mozi üzemeltetési gyakorlattal rendelkezik;

f) a 4. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb mértékű önrész biztosítását vállalja.

(2) A Bíráló Bizottság munkájához szakértőket vehet igénybe. A szakértők ezért a tevékenységükért külön díjazásban nem részesülnek.

11. § (1) A Bíráló Bizottság a javaslatát a pályázatok hozzá való beérkezésétől számított 30 napon belül készíti el.

(2) A Bíráló Bizottság a javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti.

12. § A pályázat alapján nyújtható támogatásról a Bíráló Bizottság javaslata alapján a miniszter 2006. július 7-éig dönt.

13. § (1) A minisztérium a támogatási döntést 2006. július 10-éig közzéteszi a minisztérium honlapján.

(2) A támogatásban részesült önkormányzatokat a minisztérium írásban is tájékoztatja.

14. § (1) A minisztérium a támogatott pályázóval – a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás jogáról – szerződésben állapodik meg.

(2) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítására a támogatott pályázóval kötött szerződés alapján kerülhet sor.

(3) A kedvezményezett a támogatási összegből finanszírozott beszerzéseit a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint köteles megvalósítani.

15. § A minisztérium utalványozás céljából a támogatásban részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott és kifizetendő támogatás összegének jegyzékét, valamint a támogatási szerződés egy-egy példányát megküldi a Belügyminisztériumnak.

16. § (1) A támogatásban részesült önkormányzat köteles biztosítani, hogy a támogatás az e rendeletben előírt célra kerüljön felhasználásra.

(2) Az önkormányzat a fejlesztés befejezését követő 15 napon belül értesíti a minisztériumot a fejlesztés befejezéséről, és köteles lehetővé tenni a megvalósítás helyszíni ellenőrzését.

(3) Az önkormányzatnak biztosítania kell a rendelkezésre bocsátott támogatás elkülönített kezelését és analitikus nyilvántartását annak érdekében, hogy a támogatás tényleges felhasználása ellenőrizhető legyen.

(4) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei határnappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A központi támogatás tárgyév december 31-én feladattal terhelt maradványával úgy köteles elszámolni, hogy a fel nem használt támogatás a központi költségvetésbe a tárgyévet követő június 30-áig visszafizetésre kerüljön.

(5) A támogatások igénybevételének és az elszámolás szabályszerűségének vizsgálatát az Igazgatóságok végzik.

(6) A támogatások felhasználását alkalomszerűen, helyszíni ellenőrzés keretében a minisztérium illetékes szakfőosztálya is ellenőrizheti.

(7) A pályázati rendszerrel, a támogatások folyósításával, teljesítésével, ellenőrzésével, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatosan e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)2

1. számú melléklet a 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelethez

Pályázati adatlap
Pályázati adatlap

A pályázati téma megnevezése:

“Art” mozik korszerűsítésének támogatása 2006.

Fejezeti száma: 2005. évi CLIII. törvény IX. fejezet (Helyi önkormányzatok támogatása), 2. cím, 12. alcím,
“Art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatása előirányzat.

Főosztály megnevezése: Audiovizuális Főosztály

“Art” terem kialakítása

“Art” mozi/terem felújítása, korszerűsítése

(A fentiek közül valamelyikbe sorolja be pályázatát! Aláhúzással jelezze!)

1.

A pályázó önkormányzat adatai

1.1.

Az önkormányzat megnevezése:

1.2.

Székhelye: irsz.: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ megye:

helység:

 

út, utca:

házszám:

1.3.

Levelezési címe: irsz.: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ megye:

helység:

 

út, utca:

házszám:

1.4.

Telefonszáma:

1.5.

Faxszáma:

E-mail címe:

1.6.

Adószáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ – ⬜ – ⬜ ⬜

1.7.

TB száma/vagy TB azonosító száma:

1.8.

Számlavezető bank megnevezése, címe:

1.9.

Önkormányzat bankszámlaszáma:

⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ – ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ – ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜

1.10.

KSH azonosító:

1.11.

PIR törzsszáma:

2.

A megvalósítással kapcsolatos adatok

2.1.

A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (Részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi):

 

 

 

 

2.2.

Megvalósítás helye: irsz.: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ megye:

 

helység:

út, utca:

házszám:

2.3.

A megvalósító intézmény megnevezése:

2.4.

Megvalósító intézmény címe: irsz.: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ megye:

 

helység:

út, utca:

házszám:

2.5.

A megvalósító intézmény adószáma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ – ⬜ – ⬜ ⬜

3.

Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok

3.1.

A megvalósítás teljes költségigénye (általános forgalmi adóval együtt) (ezer Ft):

3.2.

Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege (ezer Ft):

3.3.

Más forrásból rendelkezésre álló összeg (ezer Ft):

 

 

3.4.

Igényelt támogatási összeg (ezer Ft):

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése (ezer Ft-ban):

3.5.

Személyi juttatások:

3.6.

Munkaadókat terhelő járulékok:

3.7.

Dologi kiadások:

3.8.

Működési kiadások összesen:

3.9.

Felújítás:

3.10.

Beruházás:

3.11.

Felhalmozási kiadások összesen:

3.12.

Támogatás összesen:

4.

A pályázati cél megvalósításának adatai

 

Tervezett kezdő időpontja:

2006. év

nap

 

Tervezett befejező időpontja:

200... év

nap

5.

Pályázati megbízott neve, (munkahelyi) címe, beosztása:

 

6.

Telefonszáma:

7.

Faxszáma:

E-mail címe:

8.

Pályázatért felelős neve, beosztása:

9.

Szerződést aláíró(k) neve, beosztása:

 

10.

Utalványozó(k) neve, beosztása:

 

……………………………, 2006. év ……………………… hó ………… nap

P. H.

 

 

 

a pályázó (cégszerű) aláírása*

 

Mellékletek: ............ db


* A cégszerű aláírásnál a neveket írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel is szíveskedjenek feltüntetni.

2. számú melléklet a 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelethez

A támogatás összegének előirányzatok szerinti bontása
Támogatást igénylő     neve:
    címe:
    telefonszáma:
1.     Személyi juttatások:
megbízási díjak,
szakértői díjak, műszaki ellenőr díja,
egyéb megbízásos jogviszonyban végzett díjak,
napidíj stb.
2.     Személyi juttatás járuléka:
    TB, EHO, munkaadói
3.     Dologi kiadások:
    anyagok és készletvásárlás (pl. alkatrészek, szerszámok, szakmai készletek stb.)
    szolgáltatás (pl. nyomdai költség, telefon, posta, szállítási díjak, utazási költség)
4.    Felhalmozás:
    szakmai eszközök, gépek, berendezések-felszerelések vásárlása stb.
5.    Visszaigényelhető áfa összege:
Megjegyzés: Amennyiben áfa levonási joguk van a programmal kapcsolatban, úgy támogatást csak az áfával csökkentett költségeikre igényelhetik.
Nyilatkozat: Az intézmény áfa-visszaigénylésre     – jogosult
    – nem jogosult
......................., 2006. ............ hó ....... nap
P. H.
    .............................................................
    cégszerű aláírás
1

A rendeletet a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2011. augusztus 4. napjával.

2

A 17. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére