• Tartalom

80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet

80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet

a cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről1

2010.04.18.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a)2 Cukorrépa-termelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Cukorrépa Termelők Országos Szövetségének (a továbbiakban: CTOSZ) tagja, és

aa) a Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott szállítási joga alapján a cukorgyártó vállalkozás cukortermeléséhez cukorrépát termelt a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében,

ab) integrációban a CTOSZ tagsággal rendelkező integrátor Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott, részben átengedett szállítási joga alapján a cukorgyártó vállalkozás cukortermeléséhez cukorrépát termelt a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében,

ac)3 CTOSZ tagsággal rendelkező termelői csoport tagjaként, a Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott saját, vagy a termelői csoport szállítási joga alapján, a cukorgyártó vállalkozás cukortermeléséhez cukorrépát termelt, a kvótáról történő lemondással érintett gazdasági évet megelőző három gazdasági év valamelyikében.

b) Gépipari beszállító: az a jogi vagy természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a cukorrépa-termelők részére, kizárólag a más célra nem használt speciális gépekkel a fenti referencia-időszakban, szerződés alapján szolgáltatást nyújtott. A gépipari beszállító nem lehet azonos a cukorgyártó vállalkozással.

c) Integrátor: az a jogi vagy természetes személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a fenti referencia-időszakban saját maga által termelt, és/vagy termeltetési szerződéssel az a) pontban említett cukorrépa-termelőkkel termeltetett cukorrépáját a cukorgyártó vállalkozás számára értékesítette.

d)4 Termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerint működő, előzetesen vagy véglegesen elismert szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amely a fenti referencia-időszakban tagjai által termelt cukorrépát a cukorgyártó vállalkozás számára értékesítette.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsoroltak személye megegyezhet.

2. § (1)5 A Tanács 320/2006/EK rendelete (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) 3. cikk (6) bekezdésében meghatározott hányad az alábbiak szerint oszlik meg:

a) részben azon cukorrépa-termelők jogosultak, amelyeknek a szerkezetátalakításban részt vevő kvótajogosulthoz kapcsolódó szállítási joguk a kvótalemondás következtében részben vagy egészben megszűnik, és integrátori vagy értékesítési szerződéssel, valamint a tényleges teljesítést alátámasztó, a kvótajogosult vagy a termelői csoport által kiállított bizonylatokkal igazolják, hogy a (4) bekezdésben meghatározott időszakban leszállították a cukorrépát a cukorgyártó vállalkozásnak, és rendelkeznek az adott térségi cukorrépa-termelők szövetségi tagságát igazoló dokumentummal; a szállítási jog – e rendelet alkalmazásában – a kvótalemondás következtében akkor tekinthető részben vagy egészben megszűntnek, ha azzal a kvótalemondással érintett gazdasági évet megelőző naptári év december 31-én a cukorrépa-termelő rendelkezett;

b) részben azok a gépipari beszállítók jogosultak, akik cukorrépa-termelővel, termelői csoporttal vagy integrátorral kötött szerződéssel és a teljesítést alátámasztó bizonylatokkal igazolják, hogy mezőgazdasági gépeikkel az a) pont szerinti cukorrépa-termelőknek a (4) bekezdésben meghatározott időszakban szolgáltatást végeztek, és rendelkeznek az adott térségi cukorrépa-termelők szövetségének nyilatkozatával arra vonatkozóan, hogy a gép megfelel a szerkezetátalakítási tervben meghatározott feltételeknek;

c) azok, a gyártól 100 km körzeten kívül eső termelők, akik szerződéses ajánlat hiányában szállítási jogukkal nem tudtak élni, a kieső éveikre, a ki nem használható szállítási joguk 50%-áig jogosultak kártalanításra.

(2) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, illetve a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közleményben teszi közzé:

a)6

b)7 a Bizottság 968/2006/EK rendelete (a továbbiakban: Bizottsági rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti – e rendelet 1. számú mellékletén túl előírt – szociális és környezetvédelmi előírásokat,

c) a cukor előállítására alkalmas berendezések teljes, illetve részleges leszerelésének végső határidejét,

d) a Tanácsi rendelet 3. cikk (3) bekezdés c) pontjában és a 3. cikk (4) bekezdés c) pontjában ismertetett szociális és környezetvédelmi terv megvalósításának végső határidejét,

e) a szerkezetátalakításra igényelhető támogatásból a szociális és környezetvédelmi intézkedésekre fordítandó összeg százalékos arányát.

(3)8 Az e rendelet 1. számú mellékletében előírt egyes minimális egyedi nemzeti előírások alkalmazása alól a miniszter közleményben felmentést adhat.

(4)9 A termesztési adatok átlagértékeinek kiszámításakor a kvótáról történő lemondást megelőző három cukor gazdasági év időszakában történt, a cukorgyártó vállalkozás – integrátoron keresztüli beszállítás esetén az integrátor, termelői csoporton keresztül történt beszállítás esetén a termelői csoport – által végzett beszállításokat kell az alábbiak szerint figyelembe venni:

a) amennyiben a cukorrépa-termelők szerkezetátalakításban részt vevő kvótajogosulthoz kapcsolódó szállítási joga teljes mértékben megszűnik, a cukorrépa-termelőnként leigazolt tényleges beszállítás átlagát kell figyelembe venni; az (1) bekezdés alapján számított támogatási keretösszeg felosztása a cukorrépa-termelők között az átlagos beszállításuk mennyiségének arányában történik; a számítást 140 kg/t cukorkihozatal alapján számított 16%-os cukortartalmú cukorrépára átszámítva kell elvégezni az egységes kvótarépa – a korábbi szabályozás szerint az „A” és „B” cukorrépa – alapján;

b) amennyiben a cukorrépa-termelők szerkezetátalakításban részt vevő kvótajogosulthoz kapcsolódó szállítási joga részben szűnik meg, az a) pontban foglaltakon túl, a támogatás kiszámításakor csökkentést kell alkalmazni a megmaradó szállítási jogok arányában.

(5)10 A gépipari beszállítók részére a támogatás keretösszegét azon cukorrépa-termesztésre alkalmas gépek értékvesztése arányában kell felosztani, amelyek más célokra már nem használhatóak. Az alábbiakban felsorolt, a kvótalemondással érintett gazdasági év kezdetét megelőző tíz naptári év valamelyikében üzembe helyezett gépek vehetők figyelembe, a számlával igazolt nettó beszerzési árhoz vagy pénzügyi lízingfinanszírozás esetén a lízingcég által kibocsátott tőkeszámlán feltüntetett nettó gépértékhez képest számított évi 10%-os, napra arányosított lineáris értékcsökkenéssel számolva:

a) cukorrépa-vetőgépek,

b) cukorrépa-fejező, -kiszedő, -felszedő gépek,

c) cukorrépa-betakarító gépek (például önjáró, egymenetes),

d) a cukorrépa-műveléshez kötött sorközművelő gépek,

e) cukorrépa-tisztító gépek,

f) prizmatakaró gépek,

g) kiközelítő gépek.

(6) Nem elszámolható tételnek minősülnek a speciális gépek alkatrész-beszerzéseinek, valamint javításainak értéknövelő költségei. A gépek üzembe helyezésének időpontját hatósági bizonyítvánnyal, illetve üzemeltetési bizonylatokkal kell igazolni.

(7) A támogatási keretösszeg felosztása a gépipari beszállítók között a tulajdonukban lévő vagy általuk lízingelt gépeknek az (5) bekezdésben megadott értékvesztéssel kalkulált összesített maradványértéke alapján történik. A jogosultság feltétele, hogy az érintettek szerződésekkel igazolni tudják, hogy a szóban forgó gépek használatban voltak a (4) bekezdésben meghatározott időszakban. A használat igazolását az e rendelet szerinti cukorrépa-termelővel vagy integrátorral kötött szerződés szerinti, kiszámlázott díjak teljesítésével, illetve az értékesítéssel kapcsolatos számlákkal kell alátámasztani.

(8)11 Amennyiben a gépipari beszállítók részére jóváhagyott összeg nem éri el a Tanácsi rendelet 3. cikk (5) bekezdésében meghatározott szerkezetátalakítási támogatás összegének 10 %-át, a fennmaradó összegre a termelők jogosultak a (4) bekezdésben foglaltak szerint.

(9)12 A visszaadott kvóta alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cukorrépa termelők

a) 2008/2009. gazdasági évre vonatkozóan a Tanácsi rendelet 3. cikk (7) bekezdése szerinti kiegészítő támogatásra jogosultak,

b) 2007/2008. gazdasági évre vonatkozóan a Tanácsi rendelet 3. cikk (8) bekezdése szerinti visszamenőleges kiegészítő támogatásra jogosultak a korábban megítélt támogatási összeg arányában.

3. § (1) Ahol a Tanácsi rendelet és a Bizottsági rendelet tagállamot vagy illetékes hatóságot említ, ott ezen – a Bizottsági rendelet 6. és 14. cikkének kivételével – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH) kell érteni. A Bizottsági rendelet 6. és 14. cikkében meghatározott intézkedéseket a miniszter hajtja végre.

(2)13 Az 1. §-ban meghatározott cukorrépa-termelők és gépipari beszállítók részére a támogatások kifizetését az MVH közvetlenül teljesíti. A támogatás igénybevételéhez szükséges formanyomtatványokat és eljárási rendet az MVH közleményben hirdeti ki.

(3)14 Az integrátorok – a (4) bekezdésben rögzítettek kivételével – kötelesek a támogatást a jogosult cukorrépa-termelők részére annak kifizetését követő 15 napon belül továbbítani. Amennyiben a támogatás nem kerül továbbításra határidőn belül, úgy jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az integrátor a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles visszafizetni. Ebben az esetben az MVH hivatalból folytatja le az eljárást, amely során megállapítja az integrált termelőnek közvetlenül járó támogatási összeget.

(4)15 Az integrátor köteles a támogatási összegek utalását követő 40 napon belül az MVH felé benyújtani az egyes integrált termelőkre vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását, valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat (pl. bankszámlakivonat másolata). Az integrátorok és a velük szerződéses kapcsolatban álló cukorrépa-termesztők megállapodhatnak a támogatási összeg egészének vagy annak egy részének fejlesztési célra történő közös felhasználásáról.

(5)16 Amennyiben az integrátor úgy dönt, hogy a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedi az integráltak részére, meg kell kérnie az integráltak, a kvótajogosult és a Térségi Cukorrépa Szövetsége előzetes írásos beleegyezését a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány segítségével. Ebben az esetben az integrált közvetlenül nyújthatja be kérelmét az MVH részére. E rendelkezés a termelői csoportra és tagjaira is megfelelően alkalmazható.

(6)17 A (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban a Bizottsági rendelet 16. cikk (1) bekezdése szerinti, a szerkezetátalakítási támogatást igénylő cukorgyártó vállalkozás a számára jóváhagyott szerkezetátalakítási támogatás részösszegeinek kifizetése előtt köteles a részösszegek 120%-ával egyenlő biztosítékot letétbe helyezni.

3/A. §18 Ha az MVH a 3. § (3) bekezdésnek megfelelően közvetlenül állapítja meg a támogatási összeget, akkor az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában jelzett feltételeket – különös tekintettel a CTOSZ tagságra és a szállítási jogra – teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben azzal az integrátor rendelkezett.

4. § A szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelmet a cukorgyártó vállalkozás képviselője nyújthatja be 3 példányban az MVH Központi Hivatalához (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.). A kérelemhez csatolni kell az elmúlt három évben a vállalkozás számára cukorrépát beszállító cukorrépa-termelők listáját.

5. § A szerkezetátalakítási támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatási kérelmet benyújtó cukorgyártó vállalkozás a Tanácsi rendelet 11. cikkében meghatározott ideiglenes szerkezetátalakítási összeg tekintetében ne rendelkezzen tartozással.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

7. § E rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza:

a) a Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról;

b) a Bizottság 968/2006/EK rendelete (2006. június 27.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

c)19 a Tanács 1261/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet módosításáról;

d)20 a Bizottság 1264/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 968/2006/EK rendelet módosításáról.

8. §21 E rendeletnek a cukorrépa-termelők 2010. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 8. § (1) bekezdésével kiegészített 3/A. §-ában foglaltakat a támogatási rendelet hatálybalépését22 megelőzően indult és folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

1. számú melléklet a 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelethez23


I. A szerkezetátalakítási tervben szereplő
szociális kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos minimális egyedi nemzeti előírások

A szerkezetátalakítási terv szociális intézkedései csak abban az esetben fogadhatók el, ha azok kellő mértékben tükrözik a humánus gondoskodás elvét, az elvesztett munkahely miatti kárpótlást, illetve az új élethelyzethez igazodó aktív segítségnyújtás feltételeit tartalmazzák. A szerkezetátalakítási terv a szociális követelményeknek abban az esetben felel meg, ha tartalmazza az alábbi pontokban megfogalmazott feltételeket:
a) Tartalmaz olyan elemeket, amelyek kellő garanciát nyújtanak arra, hogy a gyárbezárással érintett munkavállalók életkörülménye nem romlik, a munkaerőpiacra történő visszakerülésük könnyebbé válik, ezáltal a térség gazdasági és társadalmi helyzete rövid időn belül rendeződni tud.
b) Tartalmazza a kellő mértékű, a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetését kompenzáló, egyéni nehézségeket kezelő, megélhetésük biztosítását szolgáló, újbóli elhelyezkedésüket segítő szociális eszközöket és szolgáltatásokat.
c) Támaszkodik az érintett ágazatok intézményrendszereivel, érdekvédelmi szerveivel, szakmai, társadalmi szervezeteivel való együttműködés lehetőségére, ezen belül a munkaügyi szervezet által történő együttműködésre.
d) Bemutatja, hogy milyen bér- és béren kívüli juttatást kapnak a cukorgyárból elbocsátott munkavállalók.
e) A nyújtandó végkielégítés mértéke meghaladja a vonatkozó jogszabályokban, valamint a kollektív szerződésben rögzített mértéket.
f) Külön-külön elbocsátási és beilleszkedési csomagot tartalmaz azokra a munkavállalókra nézve, akik a cukoripar területén újból, illetve akik a cukoriparon kívül helyezkednek el.
g) Kitér azon munkavállalók csoportjának támogatására, akik saját vállalkozást kívánnak létrehozni, vagy már meglévő vállalkozáshoz vállalkozóként kívánnak csatlakozni.
h) Speciális intézkedést tartalmaz azokra a munkavállalókra, akiknek munkaviszonya a termelés befejezését követően azonnal nem szűnik meg, foglalkoztatásuk átmenetileg fennmarad.
i) Segíti a korengedményes nyugdíjazást.
j) Vállalást arra, hogy a gyárbezárással közvetlenül érintettek és a hozzátartozóik körében helyzetfelmérés készül, annak érdekében, hogy a valós igényeknek megfelelő részletes intézkedések, programok kerüljenek kidolgozásra.
k)24 A cukorgyár munkavállalóinak érdekképviseletével kötött megállapodás becsatolását.
l)25
m) Tartalmazza a további intézkedéseket a térségben megszűnő munkahelyek pótlására, új vállalkozás létrejöttének ösztönzésére, hogy minél előbb, minél több új munkahely jöjjön létre.
n) Kitér a terv végrehajtásának ellenőrzésére.

II. A szerkezetátalakítási tervben szereplő környezetvédelmi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos minimális egyedi nemzeti előírások

A szerkezetátalakítási terv környezetvédelmi intézkedései csak abban az esetben fogadhatók el, ha az abban foglaltak:
a) a vonatkozó közösségi és nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelnek,
b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által elfogadásra kerültek.

2. számú melléklet a 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelethez26


I.

Nyilatkozat
az integrátor és az integrált közötti megállapodásról


1. Integrátor neve:     

Regisztrációs száma:     

Integrátorként az igényelhető cukoripari szerkezetátalakítási támogatásról lemondtam, amellyel egy időben a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát – a beszállított répa mennyiségével arányos módon – átengedem az általam integrált termelők részére. Ezáltal a Cukoripari Szerkezetátalakítási Támogatási Kérelmet az MVH részére nem nyújtom be.


…………………………….
Integrátor


2. Integrált neve:     

Regisztrációs száma:     

Tudomásul veszem, hogy az igényelhető cukoripari szerkezetátalakítási támogatást az integrátor közvetlenül nem veszi igénybe.
Az Integrátor – a beszállított répa mennyiségével arányos módon – a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát részemre átengedi, erre tekintettel a Cukoripari Szerkezetátalakítási Támogatási Kérelmet az MVH részére magam nyújtom be az alábbi mellékletek csatolásával:
a) teljesítést alátámasztó, a Magyar Cukor ZRt./Mátra Cukor ZRt. és az integrátor által közösen kiállított igazolást a 2008/2009. gazdasági évet megelőző három cukor gazdasági évben leszállított cukorrépa mennyiségről,
b) a Térségi Cukorrépatermelők Szövetsége által kiállított tagságot igazoló dokumentum az integrátor tagsági kötelezettségének teljesítésére vonatkozóan,
c) jelen nyilatkozat egy eredeti példánya.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szükséges adatlapot és mellékleteket nem – vagy hiányos módon – nyújtom be, akkor a támogatás összegére nem leszek jogosult.


…………………………….
Integrált


II.

Nyilatkozat
a támogatási jogosultság átengedéséről

1. Integrátor neve:     

Regisztrációs száma:     

Integrátorként nyilatkozom, hogy az igényelhető cukoripari szerkezetátalakítási támogatásról lemondok az alábbi ok miatt:

    ,

és ezzel egy időben a támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedem az általam integrált termelők részére.

A jogosultság mértéke:
– 2005/2006. év vonatkozásában (t):     
– 2006/2007. év vonatkozásában (t):     
– 2007/2008. év vonatkozásában (t):     

Nyilatkozom, hogy a 4. pontban felsorolt integráltakat a módosított Közlemény megküldésével teljes körűen tájékoztattam a támogatás közvetlen igénylésének módjáról és feltételeiről.

……………………………………….
Integrátor


2. Cukorgyártó vállalkozás:

Cukorgyártó vállalkozásként nyilatkozom, hogy a fent nevezett integrátor a fent említett három gazdasági évben a Cukor Terméktanácsnál nyilvántartott, részben átengedett szállítási joga alapján a fenti mennyiségben cukorrépát termeltetett.

Tekintettel arra, hogy az integrátor a szerkezetátalakítási támogatás közvetlen igénylésének jogosultságát átengedi a 4. pontban felsorolt integráltak részére, vállalom, hogy a listán szereplő integráltak részére a leszállított répa mennyiségéről szóló kiállítandó igazolást – az integrátorral közösen – közvetlenül a termelők nevére állítom ki.

……………………………………….
Magyar Cukor ZRt./Mátra Cukor Zrt.


3. Térségi Cukorrépatermelők Szövetsége:

Szövetségként nyilatkozom, hogy az integrátor az által átengedett szerkezetátalakítási támogatás közvetlen igénylésének jogosultsága alapján, a 4. pontban felsorolt integráltak részére az integrátor tagsági kötelezettségének teljesítésére vonatkozó igazolást közvetlenül a termelők részére is kiállítom.

……………………………………….
Térségi
Cukorrépatermelők Szövetsége

4. Integráltak listája

Sorszám

Integráltak neve

Regisztrációs száma

Integrált címe

2004/2005. évben
leszállított mennyiség
(t)

2005/2006. évben
leszállított mennyiség
(t)

2006/2007. évben
leszállított mennyiség
(t)

Integrált aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja a 18/2007. (III. 23.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontját a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdése a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés a) pontját a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdése a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdése a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (8) bekezdését a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be.

12

A 2. § (9) bekezdését a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be.

13

A 3. § (2) bekezdése a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § új (3) bekezdését a 18/2007. (III. 23.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatva. A (3) bekezdés a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § új (4) bekezdését a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a korábbi (4) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva.

16

A 3. § (5) bekezdését a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 3. § (4) – eredeti (3) – bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése.

19

A 7. § c) pontját a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

20

A 7. § d) pontját a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

22

A hatálybalépés időpontja: 2010. április 18.

23

Az eredeti melléklet megjelölését 1. számú mellékletre változtatta a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 5. §-a.

24

Az 1. számú melléklet I. rész k) pontjának második mondatát a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

Az 1. számú melléklet I. rész l) pontját a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 2. számú mellékletet a 69/2008. (V. 24.) FVM rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti melléklet megjelölését 1. számú mellékletre változtatva.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére