• Tartalom

1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

2007.04.27.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével – helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével –, valamint a társulásokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével – társulásonként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének IV. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat – a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével – társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

1/A. §1 (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat és a társulásokat megillető normatív állami hozzájárulások előirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

11. a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,

11. e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

15.1.1. Óvodai nevelés,

16.2. Alapfokú művészetoktatás,

16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez,

17.2. a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása.

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplő előirányzatok az érintett helyi önkormányzatok és a társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

2. b) Építésügyi igazgatási feladatok,

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása,

8. Üdülőhelyi feladatok,

9. Pénzbeli szociális juttatások,

11. f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás,

12. c) Emelt szintű bentlakásos ellátás,

16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás,

17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés.

(3) A KT 8. számú mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata a kiegészítő felmérés alapján e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

I. 2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége,

IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata az érintett helyi önkormányzatok felelősségi körén kívül eső okból e rendelet 6. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

II. 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása,

II. 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti módosítás miatti különbözetekkel módosul a KT 4. számú melléklet B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összege, a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

2. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

3. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

4. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

5. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

6. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez2

7. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelethez

2

A 6–7. számú mellékletet a 7/2007. (IV. 24.) PM–ÖTM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a 6–7. számú mellékletben meghatározott különbözetek éves összegének 2007. április 30-áig számított folyó évi finanszírozási különbözeteit első ütemben április hónap 30-áig, a fennmaradó további különbözetet május 1-jétől havi ütemezésben – a normatív állami hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg – a nettó finanszírozás keretében a Magyar Államkincstár érvényesíti. A 6–7. számú melléklet szövegét a Magyar Közlöny 2007. évi 51. számának II. kötete tartalmazza.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére