• Tartalom

113/2007. (X. 10.) FVM rendelet

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről1

2013.08.01.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) tavaszi fagykár: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának b) pontja szerinti kár;

b) igényelhető kárenyhítési juttatás: az R. 3. §-ának (5) bekezdése szerint meghatározott és a kárenyhítési rendelet 4. számú melléklete összesítő táblázatának N oszlopa szerint kiszámított támogatási összeg;

c) megállapított kárenyhítési juttatás: az R. 10. §-ának (2) bekezdése szerinti támogatás;

d) kárenyhítési juttatás-kiegészítés: az e rendelet 4. §-ának (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott támogatás;

e) de minimis támogatás: a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt százszázalékos terméskiesést elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásáról szóló 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelet alapján nyújtott támogatás;

f) kedvezményes hitel támogatástartalma: a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján felvett hitelekkel megszerzett kedvezmények forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke, amelyet a támogatástartalom meghatározására feljogosított szervezet a hitelfelvevő részére kiállított igazolása tartalmaz.

2. § Kárenyhítési juttatás-kiegészítésben részesülhet az a Krt. 2. §-ának b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: termelő), aki a 2007. évi elemi károk enyhítése céljából kárenyhítési igényét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) benyújtotta és vállalja az e rendeletben meghatározott külön feltételek teljesítését.

3. § (1) A kárenyhítési juttatás-kiegészítésre való jogosultság feltételei az alábbiak:

a) az ültetvények ápolási munkáinak rendben történő elvégzése és annak dokumentálása;

b) a kárt szenvedett területen az ültetvény művelési mód legalább 2008. december 31-ig történő fenntartása, ideértve a korszerűsítést vagy az újratelepítést is;

c) a b) pont szerinti időpontig megtermelt termékek piaci értékesítésének számlával/nyugtával/felvásárlási jeggyel történő igazolása.

(2) A kárenyhítési juttatás-kiegészítés igényléséhez meghatározott, (1) bekezdés szerinti külön feltételek termelő általi teljesítését a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) ellenőrzi.

4. § (1)2 A kárenyhítési juttatás-kiegészítés iránti igény e rendelet melléklete szerinti támogatási kérelem kitöltésével, az R. 4. számú melléklete alapján kiszámított kárenyhítési juttatás iránti igényléssel együtt, három példányban személyesen vagy postai úton nyújtható be az R. 7. § (1) bekezdése szerinti határidőig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH).

(2) Amennyiben a R. 4. számú melléklete alapján kiszámított kárenyhítési juttatás iránti igény benyújtása a kárenyhítési juttatás-kiegészítés igényének benyújtása előtt bármilyen ok miatt már megtörtént, úgy az e rendelet melléklete szerinti támogatási kérelemben ezt a tényt egyértelműen közölni kell, és a már benyújtott dokumentumok átvételét/feladását igazoló bizonylatok másolatát mellékelni kell.

(3)3 A NÉBIH az igény jogosságát, valamint a számítás alapjául szolgáló adatok megalapozottságát ellenőrzi, megállapítását záradékkal igazolja a nyomtatványon és azt tizenöt munkanapon belül, de legkésőbb 2007. november 1. napjáig az MVH részére megküldi.

(4) A kárenyhítési juttatás-kiegészítés, a megállapított kárenyhítési juttatás, a „de minimis támogatás”, és a kedvezményes hitel támogatástartalma együttesen nem lehet nagyobb, mint az igényelhető kárenyhítési juttatás.

(5) A kárenyhítési juttatás-kiegészítés termelőnkénti összegét az MVH állapítja meg.

(6) Amennyiben a kárenyhítési juttatás-kiegészítés céljára rendelkezésre álló keretösszeg nem fedezi az összes jogosult termelő részére kifizetendő kárenyhítési juttatás-kiegészítés összegét, úgy a kárenyhítési juttatás-kiegészítés mértékét valamennyi termelőnél arányosan csökkenteni kell.

(7)4 A kárenyhítési juttatás-kiegészítési kérelemre az (5) és (6) bekezdés szerint megállapított kárenyhítési juttatás-kiegészítés kilencven százalékos mértékéig előleg kerül kifizetésre, amelyet az MVH a tárgyév december 31-éig a kárenyhítési juttatás előlegének kifizetésével egyidejűleg teljesít. A kárenyhítési juttatás-kiegészítés igénylése egyben a kárenyhítési juttatás-kiegészítés előlege igénylésének is minősül.

(8)5 A (3) bekezdés szerinti határidőre benyújtott kérelmek összegzését követően az MVH megállapítja a kárenyhítési juttatás-kiegészítés előleg formájában kifizetendő összegét, amelyről a tárgyév december 10-éig az R. 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési tervvel egyidejűleg tájékoztatja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium).

(9) A minisztérium a (8) bekezdés szerinti összeget, de legfeljebb a kárenyhítési juttatás-kiegészítés céljára rendelkezésre álló összeg kilencven százalékát a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül, előlegfizetés céljából átutalja az MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára.

5. § (1) Az MVH a kárenyhítési juttatás-kiegészítés igénybevételéről – az R. 9. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési tervvel egyidejűleg – kiegészítő kifizetési tervet készít, amelyet a tárgyév december 10-éig a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyásra megküld.

(2) A kiegészítő kifizetési tervnek tartalmaznia kell különösen

a) a termelőknél a fagykár miatt bekövetkezett hozamkiesés MgSzH által ellenőrzött összegét;

b) a termelők részére az R. 9. § (3) bekezdésének f) pontja szerint javasolt kárenyhítő juttatás összegét;

c) a termelők részére kifizetni javasolt kárenyhítő juttatás-kiegészítés összegét, az előlegben kifizetett kárenyhítő juttatás-kiegészítés összegét, a kifizetéssel érintett termelők számát és azok őstermelői, egyéni vállalkozói, gazdasági társasági működési forma szerinti megoszlását.

(3) A minisztérium a kárenyhítési juttatás-kiegészítés céljára rendelkezésre álló összegnek a 4. § (7) bekezdése szerinti előleg átutalása után fennmaradt részét a kifizetési tervnek a miniszter általi jóváhagyását követően nyolc napon belül átutalja a 4. § (9) bekezdés szerinti számlára.

(4) Az MVH a kiegészítő kifizetési terv jóváhagyását követően harminc napon belül levélben értesíti a termelőt a kárenyhítési juttatás-kiegészítésre benyújtott igénye kielégítésének a mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. A kifizetésre kerülő összeg meghatározásánál az MVH az előzetesen kifizetett kárenyhítési juttatás-kiegészítés előlegét is figyelembe veszi.

(5) Az MVH a 4. § (9) bekezdés szerinti számlán a kárenyhítési juttatás-kiegészítés kifizetését követően megmaradt összeget a kifizetések lezárását követő harminc napon belül átutalja a minisztérium 10032000-01220191-50000005 számú Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára.

6. § (1) Amennyiben az MVH utólag megállapítja, hogy ugyanarra a káreseményre összesen nagyobb összegű támogatás került kifizetésre, mint az igényelhető kárenyhítési juttatás, úgy a termelő a különbözetet az MVH visszafizetésre szóló felhívásának kézhezvételét követő harminc napon belül köteles a 4. § (9) bekezdés szerinti számlára visszafizetni.

(2) Az MVH a visszafizetési felhívásokra befolyt összegeket harminc napon belül átutalja a minisztériumnak az 5. § (5) bekezdése szerinti számlára.

(3) A kárenyhítési juttatás-kiegészítés igénylésével kapcsolatban a termelő által vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása, továbbá valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítési juttatás-kiegészítésre való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítési juttatás-kiegészítés tényét az MgSzH által készített jegyzőkönyv alapján az MVH állapítja meg, és írásban felszólítja a termelőt a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítő juttatás-kiegészítés visszafizetésére. A termelőnek a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítési juttatás-kiegészítést a 4. § (9) bekezdése szerinti számlára kell visszafizetnie.

7. § (1) Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról című, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006. 12. 16., 12. o.) hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Melléklet a 113/2007. (X. 10.) FVM rendelethez6


TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők
kárenyhítési juttatás-kiegészítésének igényléséhez

Az igénylőlapot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal lakóhely/telephely szerint illetékes megyei kirendeltségéhez a 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet alapján benyújtandó kárenyhítési juttatás igénylésével együtt kell benyújtani.

1.A kérelmező adatai:
Neve:      Tel.: ...................................................

Lakhely/székhely címe:  ⬜⬜⬜⬜      (helység) ................................... út/utca/tér ..... hsz.

Levelezési címe:  ⬜⬜⬜⬜      (helység) ................................... út/utca/tér ..... hsz.

MVH regisztrációs száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Adószáma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜ ⬜⬜

Adóazonosító száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Őstermelői igazolvány száma:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kárenyhítési szerződés száma:     

A kárenyhítő juttatás-kiegészítés terhére előleget igényelek (a kívánt válasz X-szel jelölendő).

    Igen ⬜    Nem ⬜

a) A 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet szerinti kárenyhítési juttatás iránti igényemet már korábban benyújtottam ⬜, az ennek átvételét/feladását tanúsító bizonylat másolatát mellékelem.

b) A 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet szerinti kárenyhítési juttatás iránti igényemet a kárenyhítési juttatás-kiegészítés iránti igényemmel együtt nyújtom be ⬜ .

(A megfelelő változat X-szel jelölendő.)


2.Termőterületi adatok

2.1. A fagykárt szenvedett termőterület adatai (táblánként töltendő ki):

Település megnevezése

Helyrajzi
szám

A termőterület nagysága
(ha)

A termőterületből a károsodott terület nagysága
(ha)

A károsodott növények
megnevezése

Terméscsökkenés
a károsodott
területen az előző
évi terméshez viszonyítva
(%)

A

B

C

D

E

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 


2.2. Az ültetvények hozamérték-csökkenése

Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény
területe
ha*

Termésátlag

Átlagár

Tárgyévi
hozamérték
(B×C×E)
Ft

Referencia
hozamérték
(B×D×F)
Ft

Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítő
juttatás
összege
K=I
Ft

Levonásra kerülő tételek

Igényelhető
kárenyhítési
juttatás
összege
N=0,8
[K–(L+M)]***
N=0,9
[K–(L+M)]****
Ft

Tárgyév
kg/ha*

Előző három elemikár-
mentes
évi adatok
kg/ha*

Tárgyévi
adatok
Ft/kg

Előző három
elemikár-
mentes
évi adatok
Ft/kg

(H–G)
Ft

(H–G)×100 H%

A biztosító által kifizetett
kártérítés
összege
Ft

A hozamkiesés miatt keletkezett költség-
megtakarítás
összege**
Ft

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

– ipari alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– étkezési alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– körte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– cseresznye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– meggy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– szilva és ringló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– sárgabarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– őszibarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nektarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– köszméte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ribiszke, piros,
fehér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– ribiszke, fekete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– szamóca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– borszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyümölcsfélék összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.

**

Gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft, szőlő 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft.

***

Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.

****

Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk előírása értelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévő termőterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.3.Nyilatkozat:

3.1. Ezúton bejelentem igényemet a 2007. évi fagyok okozta károk miatt a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet szerint az MVH által kifizetendő kárenyhítési juttatás-kiegészítésre, a 2. pontban részletezett, károsodott ültetvények vonatkozásában.

3.2. Kijelentem, hogy a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján a 2007. évi fagyok okozta károk enyhítése céljából az MVH által folyósított kárenyhítési juttatás-kiegészítéssel vállalt kötelezettségeket, úgymint
a) az ültetvények ápolási munkáinak rendben történő elvégzését, annak dokumentálását,
b) a kárt szenvedett területen az ültetvény művelési mód legalább 2008. december 31-ig történő fenntartását, ideértve a korszerűsítést vagy újratelepítést is,
c) a b) pont szerinti időpontig megtermelt termékek piaci értékesítésének számlával/nyugtával/felvásárlási jeggyel történő igazolását
a 2. pontban megadott termőterületek vonatkozásában magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és azokat a megszabott időtartam alatt folyamatosan teljesítem.

3.3.  A 2007. évi fagykárokkal összefüggésben
a) kedvezményes hitelt vettem igénybe,
b) kedvezményes hitelt nem vettem igénybe.
(A kívánt rész aláhúzandó.)

3.4. A 2007. évi fagykárokkal összefüggésben
a) de minimis támogatást nem vettem igénybe,
b) ......................... Ft összegű de minimis támogatást vettem igénybe.
(A nem kívánt rész áthúzandó.)


(Mellékletek)

Kelt: ............................... 2007. ................ hó .... nap

.......................................................
kérelmező aláírása


Záradék

A jogszabály által előírt mellékleteken benyújtott kárenyhítési juttatás-kiegészítés igényléséhez megadott adatok valódiságát ellenőriztem, amelynek alapján a kárenyhítési juttatás-kiegészítési igény jogosultságának megállapítását
a) javasolom,
b) ..................................................................................
miatt nem javasolom.

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
területi szerve
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 18. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

A 4. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 77. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdése a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 77. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (7) bekezdése a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (8) bekezdése a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A melléklet a 123/2007. (X. 19.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére