• Tartalom

2007. évi CXIV. törvény

2007. évi CXIV. törvény

az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról1

2007.10.27.

1. § Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § „(1) A Kormány az agrárgazdaság és az agrár-vidékfejlesztés működésének elősegítésére a miniszter útján alakítja ki a szakértői és szaktanácsadási tevékenység gyakorlásának feltételeit és gondoskodik a szakértői és szaktanácsadási rendszer működtetéséről.
(2) Az agrárgazdasági és az agrár-vidékfejlesztési szakterületeken szakértőként vagy szaktanácsadóként csak az a személy tevékenykedhet, aki erre külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyt kapott és ennek alapján őt az engedélyező szerv az e célra létrehozott hatósági nyilvántartásba bejegyezte.
(3) A törvény hatálya nem terjed ki a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény szerinti szakértők névjegyzékének vezetésére, illetve ezen szakértők engedélyezésére.”

2. § A Törvény a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) A szakértői névjegyzéknek tartalmaznia kell a szakértő következő adatait és tevékenységére vonatkozó tényeket:
a) név;
b) születési hely, év, hó, nap;
c) anyja neve;
d) értesítési cím, elérhetőség (telefonszám, e-mail, faxszám);
e) a szakterület (szak- és részterület) megnevezése;
f) regisztrációs szám, a bejegyzés időpontja és az engedély érvényességének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időpontja;
g) iskolai végzettség (oklevelet kiállító iskola megnevezése, helye és az oklevél száma, kelte);
h) szakképesítés, képzés helye, ideje;
i) munkahely, beosztás (a munkakörök részletes megjelölésével és az alkalmazás kezdő időpontjának feltüntetésével);
j) korábbi tudományos és szakmai publikációs tevékenység, vagy tudományos fokozat;
k) az engedély felfüggesztésének kezdő és befejező időpontja;
l) a névjegyzékből való törlés időpontja.
(2) A szaktanácsadói névjegyzéknek tartalmaznia kell a szaktanácsadó következő adatait és tevékenységére vonatkozó tényeket:
a) név;
b) születési hely, év, hó, nap;
c) anyja neve;
d) regisztrációs szám, a bejegyzés időpontja és az engedély érvényességének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időpontja, valamint a szaktanácsadói igazolvány száma, a kiadás időpontja;
e) értesítési cím, elérhetőség (telefonszám, e-mail, faxszám);
f) a szakterület (szak- és részterület) megnevezése;
g) iskolai végzettség (oklevelet kiállító iskola megnevezése, helye és az oklevél száma, kelte);
h) szaktanácsadói alapvizsga eredménye;
i) a külön jogszabályban előírt képzési, továbbképzési programban való részvétel ténye, illetve a vizsga eredménye;
j) minősített szaktanácsadói cím (amennyiben ilyennel rendelkezik);
k) az engedély felfüggesztésének kezdő és befejező időpontja;
l) a foglalkoztató területi szaktanácsadási központ adatai (gazdálkodó szervezet, intézmény megnevezése, székhelye, telephelye, szakterülete megnevezése, az általa foglalkoztatott szaktanácsadók névjegyzéke);
m) a névjegyzékből való törlés időpontja.”

3. § A Törvény a következő 5/B. §-sal egészül ki:

5/B. § (1) A szakértői vagy szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott adatok közül közérdekből a következők minősülnek nyilvánosnak:
a) név;
b) értesítési cím, az érintett írásbeli hozzájárulása esetén az elérhetőség (telefonszám, e-mail, faxszám);
c) a szakterület (szakterületek) megnevezése;
d) a regisztrációs szám, a bejegyzés időpontja, az engedély érvényességének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás időpontja, valamint a szaktanácsadói igazolvány száma, a kiadás időpontja;
e) minősített szaktanácsadói cím.
(2) A szakértői vagy szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott és az (1) bekezdésben fel nem sorolt adatok nem minősülnek nyilvános adatnak. A nem nyilvános személyes adat az engedélyező szerven kívüli más szervnek csak alapos okkal továbbítható. Az adattovábbítás alapos okkal történik, ha azt
a) a feladatkörében eljáró bíróság, ügyészség tájékoztatását,
b) az ügyész által jóváhagyott megkeresésre a feladatkörében eljáró nyomozó hatóság tájékoztatását (amennyiben az büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges),
c) az illetékes nemzetbiztonsági szerv által engedélyezett megkeresésre a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálat tájékoztatását szolgálja,
d) törvény előírja vagy megengedi.
(3) Az engedélyező szerv a nyilvántartott szakértő vagy szaktanácsadó adatait és a rá vonatkozó tényeket kezeli, továbbá a szaktanácsadót e minőségének igazolására a névjegyzékbe történő felvétellel egyidejűleg szaktanácsadói igazolvánnyal látja el.
(4) A névjegyzékben szereplő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni az engedélyező szervnek a névjegyzékben nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást.”

4. § A Törvény a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § (1) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági szakigazgatási szerv részére termésbecslési célból a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles gazdálkodásáról adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében a külön jogszabályban meghatározott gazdálkodási adatokon túl a mezőgazdasági termelő a következő adatait köteles szolgáltatni:
a) név;
b) lakcím, székhely (telephely);
c) regisztrációs szám.
(3) A termésbecslési adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.”

5. § A Törvény 10. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületek körét, a szakértői tevékenység engedélyezésének feltételeit és részletes eljárási szabályait,
b) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szaktanácsadók szakterületeinek körét, a szaktanácsadói tevékenység engedélyezésének feltételeit és részletes eljárási szabályait,
c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a szakértői és szaktanácsadói tevékenység engedélyezésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és megfizetésének szabályait,
d) a termésbecsléssel kapcsolatos adatszolgáltatás részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

6. § A Törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki
a) az agrárgazdasági adatbázist működtető szervet vagy szerveket;
b) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértők és szaktanácsadók tevékenységét engedélyező szervet vagy szerveket;
c) a területi szaktanácsadó központok nyilvántartásba vétele céljából eljáró szervet vagy szerveket.”

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter arra, hogy:]

c) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tanácsadási rendszer felállítására, működésére vonatkozó részletes szabályokat,”

[rendeletben állapítsa meg.]

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. október 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 148. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére