• Tartalom

135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet

135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet

a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontjára tekintettel a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) mezőgazdasági termelő: az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó, a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: kárenyhítési törvény) 2. § b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő;

b) köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában foglaltak szerint;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló 2004/C 244/02 Bizottsági közlemény (2004. október 01.) 10–12. pontja szerinti vállalkozás;

d) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. §-ában meghatározott pénzügyi intézmény;

e) BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb;

f) kezességvállaló intézmény: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 40–41. §-ai alapján viszontgaranciával rendelkező pénzügyi vállalkozás, illetve nem gazdasági társaságként működő jogi személy (Hitelgarancia Zrt., Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány);

g) aszálykár: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-ának f) pontja szerinti elemi kár;

h) kárenyhítési támogatás: a kárenyhítési törvény alapján kapott juttatás;

i) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Bizottság 1857/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról;

j) kedvezményes hitel: a rendelet alapján meghirdetett hitelfelvételi program, amelynek keretében kamattámogatás és intézmények által biztosított kezességvállalás mellett igényelhető hitel;

k) támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke. A hitel támogatástartalmának kiszámításának módját az 1. számú melléklet, az intézményi kezességvállalás kiszámításának módját a mezőgazdasági vállalkozások által „de minimis” támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet) tartalmazza;

l) támogatásintenzitás: a támogatástartalom és a hozamérték-csökkenés értékének hányadosa százalékos formában kifejezve.

2. § E rendelet alapján kedvezményes hitelfelvételre jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki a kárenyhítési törvény 4. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte.

3. § (1) A kedvezményes hitelt a mezőgazdasági termelő a termelés anyag- és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettségeinek megfizetésére használhatja.

(2) A kedvezményes hitelekhez kezességvállaló intézmény által nyújtott, az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendeletben meghatározott kezességvállalás is kapcsolható.

4. § (1) Kamattámogatásban olyan hitel részesíthető, amelynek

a) összege nem haladja meg a kárenyhítési törvény előírásai szerint megállapított várható hozamérték csökkenés 70%-át. A hozamérték csökkenés összegét a Vhr. 3. §-ának (1) bekezdése szerint, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján – közleményben közzétett átlagárak alkalmazásával kell kiszámítani;

b) futamideje legfeljebb nyolc év legfeljebb két éves tőketörlesztési türelmi idő biztosításával;

c) kamata nem haladja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR plusz legfeljebb két százalékpontot;

d) kamatán kívül a pénzügyi intézmény a hitelszerződés megkötését követően az üzletszabályzatának megfelelő mértékű rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint szerződésmódosítási díjat számol fel.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kamathoz a kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-ának megfelelő összegű kamattámogatás vehető igénybe.

5. § Nem jogosult támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő, aki(amely)

a) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll;

b) a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó, vagy adók módjára behajtható köztartozása van kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

c) vállalkozása nehéz helyzetben van.

6. § (1) A hitelkérelmeket 2007. december 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a kedvezményes hitel finanszírozásában részt vevő pénzügyi intézményekhez.

(2) A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket a mezőgazdasági termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal előzetesen nyilvántartásba vett és a 3. számú melléklet szerint záradékolt. A záradék tartalmazza a felvehető kedvezményes hitel összegét, valamint azt, hogy a hitelkérelem megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3) A záradékolási kérelemhez csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

(4) A mezőgazdasági termelő a kapott záradék alapján csak egyszeri alkalommal történő hitelfelvételre jogosult.

7. § (1) A kamattámogatást a mezőgazdasági termelő a pénzügyi intézményi kamatterhelés gyakoriságának megfelelően az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás – első igényléskor a hitelszerződés és a záradékolt hitelkérelem – egyidejű csatolásával igényelheti az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (a továbbiakban: APEH). A támogatás kifizetését a forrás rendelkezésre állását követő harminc napon belül az APEH a 10032000-01905616 számú „Agrárfinanszírozás támogatása” folyósítási számláról teljesíti.

(2)1 A kamattámogatás igényléséhez a mezőgazdasági termelőnek mellékelnie kell a pénzügyi intézmény kamat megfizetéséről szóló igazolását, valamint első igényléskor a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) támogatástartalom meghatározásáról szóló határozatát, a záradékkal ellátott hitelkérelmet és a hitelszerződést.

8. § (1) A kedvezményes hitelprogram a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 11. cikke szerinti kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás szabályai szerint működik.

(2) A kedvezményes hitelprogramról a minisztérium a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőben és az I. mellékletében előírt formában tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(3) A kedvezményes hitelprogramban a 4. § (2) bekezdése szerinti kamatfeltétel és a 3. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes kezességvállalási díj mellett felvett hitelek támogatás nyújtását jelentik a mezőgazdasági termelők részére.

(4)2 A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat a Kincstár a pénzügyi intézménytől a hitelszerződések megkötését követő harminc munkanapon belül megkapott adatok alapján az 1. számú mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki. A hitelkamat támogatástartalmához szükséges adatokat a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozattal kell megküldeni. A Kincstár a hitelkamat támogatástartalomról határozatban értesíti a hitelfelvevőt.

(5)3 A kezességvállalás támogatástartalmát a kezességvállaló intézmény az 50/2007. (VI. 27.) FVM rendeletben meghatározott módszertan szerint számolja ki, és erről a hitelfelvevő számára támogatástartalomról szóló igazolást ad. Ezzel egyidőben az igazolás másolatát a Kincstár részére is megküldi.

(6)4 A kamattámogatás-tartalomról szóló határozatot a Kincstár, a kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény tíz évig köteles megőrizni. A mezőgazdasági termelő szintén köteles e dokumentumokat tíz évig megőrizni.

(7)5 A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján a Kincstár a kiadott támogatásokról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.

9. § (1) A mezőgazdasági termelő által kárenyhítéssel összefüggésben kapott támogatások intenzitása – beleértve a hitel kamattámogatás és a kezességvállalás támogatástartalmát is – együttesen legfeljebb a Vhr. 3. §-ának (5) bekezdésében meghatározott hozamérték csökkenés 80%-a lehet. A támogatás intenzitás maximumának túllépése esetén a túllépés összegével megegyező visszafizetési kötelezettség terheli a mezőgazdasági termelőt.

(2)6 A támogatás intenzitás maximumának túllépését a Kincstár a 8. § (5) bekezdése szerint rendelkezésére bocsátott nyilvántartási adatok, valamint a kárenyhítési támogatás összege alapján állapítja meg és annak összegéről határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt, valamint a hitelt nyújtó pénzügyi intézményt.

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott visszafizetendő összeget a mezőgazdasági termelőnek az értesítés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül kell befizetni a 7. §-ban megjelölt számlára.

(4) Amennyiben a visszafizetésre a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor, a visszafizetendő összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

10. § A kedvezményes hitelprogramról a minisztérium éves jelentést állít össze, amelyet az Európai Bizottság részére továbbít a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében foglalt formában.

11. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethezA hitelkamat támogatástartalmának képlete:


ahol

7M10695_0

TT

támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke

Q

hitelösszeg

i

referencia ráta

r=

1

(l+i)


7M10695_2

i’

kedvezményes kamatláb

P

futamidő (türelmi idővel együtt)

F

türelmi idő

2. számú melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez


Nyilatkozat

Alulírott

név/megnevezés:     

székhely/cím:     

adószám/adóazonosító szám:     


regisztrációs szám: 

nyilatkozom, hogy

a) nem állok csőd-, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt
b) köztartozásom fennáll/nem áll fenn*
c) kárenyhítési juttatást nem kaptam/kaptam ......... Ft összegben*
d) vállalkozásom a következő kategóriába tartozik:

⬜ mikrovállalkozás    ⬜ kisvállalkozás    ⬜ középvállalkozás

(középvállalkozás: kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót;

kisvállakozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót)

Kelt: ..............................................

......................................................
aláírás
–––––––––––––––
* A nem kívánt rész áthúzandó.

3. számú melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez


Záradék

(A hiteligénylő azonosító adatai)    Iktatószám:

Név (megnevezés):     

Cím:     

Adószám (adóazonosító jel):     

Regisztrációs szám:     

A kért hitel összege:     

A felvehető maximális hitelösszeg:     

A .................. megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megvizsgálta a benyújtott hitelkérelmet és megállapította, hogy
a)    a hitelkérő a kárenyhítési jogosultságot megszerezte a nemzeti kárenyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3–4. §-ában foglaltak alapján;
b)    a hitelkérelem megfelel a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendeletben foglaltaknak és az igénybe vehető hitelösszeg legfeljebb .................................... Ft.

A hitelkérelmet a ..................................................... megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal záradékolta, annak egy példányát letétbe helyezte. A záradék a hitelkérelem elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt, 200.................. hó ..............-én

................................................
aláírás

4. sz. melléklet a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelethez7

Igazolás

a 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet alapján felvett kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához

1. A hitelt folyósító pénzintézet


Neve:     

Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) ….………………….. út/utca/tér ………….. hsz.

2. A mezőgazdasági termelő adatai:


Neve:     


Adószáma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜-⬜⬜


Regisztrációs száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜


Levelezési címe: ⬜⬜⬜⬜      (helység) ….………………….. út/utca/tér ………….. hsz.


Felelős vezető neve:      Tel.: ……………………….


Felelős ügyintéző neve:      Tel.: ……………………….

3. A kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok:


Hitelösszeg (Q):     


A szerződéskötéskor érvényes referencia ráta (i):     


Kedvezményes kamatláb (i’: Hitel kamatláb – kamatmegállapítás időszakában érvényes BUBOR 50%):     
Futamidő (türelmi idővel együtt: P)     


Türelmi idő (F):     


Kelt: ......................................


...................................................

hitelt folyósító pénzintézet

1

A 7. § (2) bekezdése a 18/2008. (II. 19.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 22. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 22. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (6) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (7) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. számú melléklet a 18/2008. (II. 19.) FVM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére