• Tartalom

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről1

2011.05.13.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésének, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok kiválasztásának szabályozása.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)2 LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 62. cikkének megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség;

b)3 Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség;

c) helyi vidékfejlesztési stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia;

d) felzárkóztatási terv: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett, e rendelet 2. számú melléklete szerinti listán szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó települések felzárkóztatására szolgáló terv, melyet a tervezésre rendelkezésre álló 120 nap leteltével a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Kistérségi Fejlesztési Bizottságával jóvá kell hagyatni;

e) főbb tervezési döntési pontok: az indítandó intézkedések száma és ütemezése, intézkedések közötti belső forrásallokáció;

f) tervezést koordináló csoport: az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagságából, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található, a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: területileg illetékes HVI) irodavezetőiből álló, a tervezési folyamat lebonyolításáért felelős csoport.

A tervezés és a kiválasztás folyamata

3. § (1) A stratégia tervezési időszaka 2007–2013.

(2) A tervezés és a kiválasztás az alábbi szakaszokban történik:

a) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok helyi vidékfejlesztési stratégiáinak elkészítése;

b) a helyi vidékfejlesztési közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok IH által történő kiválasztása.

A tervezés előkészítése

4. §4 (1) Az IH az előzetes elismerésről szóló határozatát (a továbbiakban: elismerő határozat) a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottak szerint hozza meg.

(2)5 Az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok elismerő határozat szerinti tagjainak gyűlése az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője útján, az elismerő határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül köteles az 5. § (1) bekezdése szerinti tervezést koordináló csoport megalakításáról az IH részére írásban nyilatkozatot tenni az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon.

(3) A tervezés elektronikus felületen történik. A tervezési dokumentáció eléréséhez szükséges hozzáférést az IH a tervezést koordináló csoport felállításáról tett nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a tervezést koordináló csoport vezetője vagy hivatalos meghatalmazottja rendelkezésére bocsátja, amennyiben a csoport megfelel az 5. §-ban található formai feltételeknek.

(4)6 Azon települések esetében, amelyek adott helyi közösséghez csatolását az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az elismerés feltételéül szabta, a települést egyéb helyi közösséghez regisztráló bármely tag a kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válhat, ha taggá válási szándékát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének bejelenti. A bejelentést az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, az IH előzetesen elismert akciócsoportokról szóló közleményének az FVM honlapján történő megjelenéstől számított 10 munkanapon belül kell megtenni a település területe szerint illetékes HVI egyidejű tájékoztatása mellett.

(5) A (4) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni azon helyi közösség tagjai esetében is, amelyek előzetes elismerés iránti kérelmét az IH a közöttük kialakult teljes területi átfedés miatt utasította el.

(6) Azon helyi közösségek, amelyeket az IH a 93/2007. (VIII. 29.) rendelet 10. §-ának (4) bekezdése alapján az előzetes elismerés feltételeként a közöttük fennálló átfedések egyeztetéssel történő megszüntetésére utasított, e rendelet hatálybalépésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb 2007. december 20-áig kötelesek az átfedés megszüntetése céljából legalább egy egyeztető megbeszélést lefolytatni, illetve a korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni. Az egyeztető megbeszélést a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI) illetékes regionális koordinátora hívja össze.

(7)7 A (6) bekezdésben meghatározott egyeztető megbeszélésen valamennyi átfedéssel érintett helyi közösség képviselője, a képviselők helyettesei, valamint az FVM VKSZI-nek a helyi közösség területe szerint illetékes regionális koordinátorai vesznek részt. Az egyeztető megbeszélés eredményeként született megállapodást az átfedéssel érintett valamennyi helyi közösség tagjainak gyűlésén a jelen levő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával jóvá kell hagyni. A szavazásról az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formában jegyzőkönyvet kell készíteni.

(8) Az átfedéssel érintett helyi közösségek az egyeztetés során a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. §-ának (2)–(3) bekezdésének megfelelő, az IH által még el nem ismert helyi közösséghez tartozó településeket is tagjukká tehetnek, amennyiben a helyi közösség az új taggal kiegészülve is eleget tesz a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(9) Az egyeztető megbeszélés eredményeképpen megváltozott területi hatályú helyi közösségek kötelesek a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni, és a helyi közösség tagjainak gyűlése által jóváhagyatni.

(10) A helyi közösség vezetője által a területileg illetékes HVI részére eljuttatott, az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, valamint a helyi közösség módosított stratégiai vázlatát a területileg illetékes HVI köteles az IH-nak legkésőbb 2007. december 21-éig hivatalos úton eljuttatni.

(11) Az IH a benyújtott stratégiai vázlat alapján, a 4. § (9) bekezdésében foglalt dokumentumok benyújtásától számított 20 munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról.

(12) Az IH a (11) bekezdés alapján hozott határozatában úgy is rendelkezhet, hogy azon átfedéssel érintett helyi közösségek, amelyeknek a (6) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélése nem vezetett eredményre, az IH ezen átfedéssel érintett helyi közösségekről szóló közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenésétől számított 14. napig további, a (6)–(7) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélést folytassanak le. A (8)–(10) bekezdésben foglaltakat e helyi közösségek vonatkozásában is megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, továbbá a helyi közösség módosított stratégiai vázlatát a területileg illetékes HVI legkésőbb az IH közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenését követő 15. napig köteles az IH-nak eljuttatni.

(13) Azon településeken, amelyek egyik előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által sem kerültek lefedésre, a LEADER-tervbe vagy a helyi vidékfejlesztési tervbe integrált intézkedés nem indítható el.

A tervezést koordináló csoport

5. § (1)8 Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője köteles az IH által megküldött elismerő határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak gyűlését összehívni, amelyen az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a tagjai több mint felének egybehangzó szavazata alapján köteles – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – tervezést koordináló csoportot, ezen belül egy csoportvezetőt, valamint csoportvezető-helyettest választani. Az ülésről az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formában jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2)9 Azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokat, amelyek a tervezést koordináló csoportot nem, vagy nem az (1) bekezdésnek megfelelően hozták létre, az IH 10 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

(3)10 A tervezést koordináló csoport tagságát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található valamennyi területileg illetékes HVI irodavezetője, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport legalább 5 megválasztott tagja alkotja. A tervezést koordináló csoport tagjai között a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott civil-, köz- és üzleti szféra képviselőjének egyaránt jelen kell lenni.

(4)11 A tervezést koordináló csoport vezetője a tervezést koordináló csoport megválasztásától számított 10 munkanapon belül köteles az első ülést összehívni. A tervezést koordináló csoport üléseire az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó valamennyi érintett HVI-t, a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek egy-egy képviselőjét, egy megyei hatáskörű környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és egy esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képviselőjét, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó, e rendelet 2. számú mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó többcélú kistérségi társulások tanácsai fejlesztési bizottságainak egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.

(5)12 A megyei hatáskörű környezetvédelmi, természetvédelmi és esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezetek a tervezést koordináló csoport ülésein való részvételi szándékukat az IH által megküldött elismerő határozat előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport általi közlésétől számított 8 munkanapon belül írásban jelenthetik be a HVI-nél. Ha több megyei hatáskörű környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezet is jelzi részvételi szándékát, a tervezést koordináló csoport az első ülésén tagjai több mint felének egybehangzó szavazatával dönt arról, hogy melyik környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és melyik esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő szervezet vesz részt a tervezést koordináló csoport munkájában.

(6)13 A tervezést koordináló csoport vezetőjének az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport csak azon tagja választható, aki felsőfokú végzettséggel, valamint fejlesztési terv kidolgozásában tapasztalattal rendelkezik. A HVI irodavezetője nem lehet a tervezést koordináló csoport vezetője. A vezetővé választás feltételeit igazoló dokumentumokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint köteles az IH-nak megküldeni.

(7)14 A tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni.

(8)15 Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek.

(9)16 A (7) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát. Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport egynél több régiót fed le, a területileg illetékes HVI székhelye szerinti regionális illetékességű kirendeltség képviselőjét kell meghívni.

(10)17 A tervezést koordináló csoport valamely nem HVI tagja, valamint a területileg illetékes HVI heti rendszerességgel köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára a területileg illetékes HVI székhelyén fogadónapot tartani.

(11)18 Az IH, valamint az IH jóváhagyása után az FVM VKSZI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének tájékoztatása mellett közvetlen kommunikációra jogosultak a tervezést koordináló csoport vezetőjével. A kommunikáció során csak az IH, illetve az FVM VKSZI által írásban adott tájékoztatás tekinthető hivatalosnak. Az IH és az FVM VKSZI megbízott szakértői jogosultak a tervezői munkacsoport ülésein részt venni.

(12)19 A tervezést koordináló csoport feladata:

a) a tervezési segédlet alapján az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett terület helyzetelemzéshez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása;

b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése;

c) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése;

d) a tervezési időszak végén az elkészített tervnek az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára véleményezésre, majd jóváhagyásra történő benyújtása;

e) az IH által rendelkezésre bocsátott elektronikus tervezési felület folyamatos frissítése;

f) a csoport kötelező képviselete az IH és az FVM VKSZI által szervezett tervezési képzéseken;

g) a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel;

h) a terv IH általi jóváhagyása után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a HVS-en való elvégzése.

A tervezés folyamata

6. § (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport köteles a 4. § (3) bekezdésében meghatározott hozzáférés kézhezvételétől számított 120 napon belül a 7. § (1) bekezdésében meghatározott főbb tartalmi elemek, valamint az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott források figyelembevételével HVS-t készíteni.

(2) A HVS két részből, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III. intézkedéscsoportjának „mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása”, „a turisztikai tevékenység ösztönzése”, „falumegújítás és -fejlesztés”, valamint „a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése” intézkedéseire építhető Helyi Vidékfejlesztési Tervből, valamint az 1698/2005/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő támogatási konstrukciókra építhető LEADER-tervből áll.

(3) E rendelet 3., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza azon települések listáját, melyeken az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának jogosultjai az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának a 6. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedései vonatkozásában támogatási kérelmet nyújthatnak be.

(4) A HVS elkészítésének és ütemezésének részletes szabályait tartalmazó formanyomtatványokat, a tervezési segédleteket, útmutatókat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé.

A stratégia struktúrája és értékelése

7. § (1) A stratégia az alábbi fő elemeket tartalmazza:

a) helyzetelemzés;

b) helyi gazdaságfejlesztési terv;

c) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv;

d) LEADER;

e) felzárkóztatási terv.

(2) A HVS-t az IH az alábbi szempontok szerint értékeli:

a) a stratégiai vázlat célkitűzéseihez való igazodás leírása;

b) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz;

c) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az ÚMVP célrendszeréhez;

d) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága;

e) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság – probléma/lehetőség – megoldási javaslat hármashoz való kapcsolódása;

f) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva);

g) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága;

h) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez;

i) innováció a tervben;

j) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez;

k) a helyi partnerség, a civil-, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejleszési terv helyi társadalmi vitájának kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba;

l) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága, a célok egymásra épülésének logikája;

m) az esélyegyenlőség érvényesülése a tervezés folyamán és az intézkedések tartalmában;

n) a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a tervben;

o) a fejlesztési elképzelések megvalósításából származó eredmények számszerűsítése, a monitoring indikátorok kidolgozottsága.

Forrásmegosztás

8. § (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport rendelkezésére álló forrása e rendelet 1. számú melléklete szerinti forrásokból áll.

(2)20 Azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport, amely az IH döntése alapján LEADER akciócsoporttá válik, a rendelkezésére álló LEADER kiegészítő forrás legfeljebb 20%-át és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozó intézkedések terhére rendelkezésre álló forrás 15%-át, amely Helyi Vidékfejlesztési Közösséggé válik, a rendelkezésére álló forrás legfeljebb 15%-át a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma működési költségeire fordíthatja, a fennmaradó összeg legalább 45%-át a helyi vidékfejlesztési tervben „mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása”, valamint „a turisztikai tevékenység ösztönzése” intézkedések megvalósítására, a LEADER-tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani.

(3)21 Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (2) bekezdés szerinti, a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma működési költségeire fordítható forrásának felhasználása 2013. december 31-ig arányaiban nem haladhatja meg a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma e rendelet 1. számú melléklete szerinti források (2) bekezdés szerinti, működési költségre fordítható forrással csökkentett összegének (a továbbiakban: fejlesztési forrás) 2013. december 31-ig felhasznált mértékét. Az IH jogosult a működési költségre fordítható forrás és a fejlesztési forrás felhasználásának arányát évente ellenőrizni, és a nem arányos felhasználás esetén az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportot az eltérés okáról írásban beszámoltatni.

(4)22 Az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott forrásokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport kizárólag az általa lefedett területen található – e rendelet 2. számú mellékletének „leghátrányosabb helyzetű/elmaradott települések” megnevezésű oszlopában szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó településekre fordíthatja.

(5) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport rendelkezésére álló forrásból a gépkocsi, illetve ingatlan vásárlására fordított összeg el nem számolható költségnek minősül.

(6)23 A LEADER terv keretein belül megvalósítandó fejlesztések támogatási intenzitásának maximumait az e rendelet 6. számú mellékletében szereplő táblázat tartalmazza, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban.

A HVI tervezésben betöltött feladata

9. § (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport területéhez tartozó kistérségekben található valamennyi HVI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elismerést elfogadó nyilatkozatának IH-hoz érkezésével az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válik. Az érintett HVI azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak lesz a tagja, amely által lefedett területen lévő bármely település része az érintett HVI-hez tartozó statisztikai kistérségnek. Mind a területileg illetékes, mind az érintett HVI több előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak is tagja lehet.

(2) Azon HVI-ket, melyek több előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak is tagjai, a tervezés vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

(3) A területileg illetékes HVI köteles a hozzá az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttól írásban beérkezett valamennyi kérdést az FVM VKSZI részére írásban vagy elektronikus formában továbbítani. Az FVM VKSZI csak az IH által írásban jóváhagyott formában továbbíthat szakmai információt és válaszolhat meg kérdéseket. Az írásbeli tájékoztatás mellett kizárólag az IH által a tervezési időszakra létrehozott elektronikus felület tekinthető hivatalosnak. A tervezés hivatalos információs felülete az FVM VKSZI hivatalos honlapja.

(4) A területileg illetékes HVI köteles a tervezés aktuális állapotáról az FVM VKSZI-t heti rendszerességgel tájékoztatni, az FVM VKSZI pedig köteles az IH által adott iránymutatás alapján minden szükséges információt a HVI rendelkezésére bocsátani. Az FVM VKSZI önálló, az IH jóváhagyása nélküli kommunikációra sem írásban sem szóban nem jogosult.

(5) A területileg illetékes HVI a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 12. §-ának (3) bekezdése szerint köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által elfogadott stratégiát véleményezni, majd az IH részére a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártakor továbbítani.

Záró rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó formanyomtatványokat az IH közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az e rendelet által szabályozott eljárásban kötelező.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61–62. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez24

A 2007–2013 közötti tervezési időszakra az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok számára
2007 decemberében allokált fejlesztési források

 

 

ÚMVP III. intézkedéscsoport
nem horizontális végrehajtású intézkedéseire jutó források

Tartalmazza az ÚMVP III.
intézkedéscsoport nem horizontális
végrehajtású intézkedéseire jutó
forrásokat és az ÚMVP IV.
intézkedéscsoport (LEADER)
megvalósítására allokált forrást.

ACS név

ACS
település-
szám

HVK fejlesztési forrás (euroban)

LEADER fejlesztési forrás (euroban)

8Palóc+28

36

4 249 823

5 714 475

A Bakonyért Helyi Közösség

29

2 961 215

4 152 579

A Duna összeköt

21

3 359 710

4 328 402

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért

4

3 585 014

3 923 375

ABAÚJ LEADER Akciócsoport

81

7 399 306

9 499 568

Alpokalja–Ikva mente LEADER Helyi Közösség

39

3 606 408

4 622 274

Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért

12

4 104 290

4 822 940

Bakony és Balaton Keleti Kapuja

22

2 510 875

3 949 647

Bakonyalja–Kisalföld kapuja

25

3 051 051

3 980 521

Balaton-Felvidéki Akciócsoport

60

5 169 673

6 099 689

Bihar–Sárrét Összefogás

41

8 842 134

12 088 612

Bonyhádi Helyi Közösség

41

4 012 850

5 209 326

Borsod–Torna–Gömör

77

8 184 624

10 166 993

Bükk–Miskolc Térségi Akciócsoport (BÜKK–MAK)

44

6 461 190

9 281 542

Cserhátalja Helyi Közösség

26

2 362 490

3 406 658

Dél-balatoni Helyi Közösség

33

3 191 635

4 973 066

DÉL-MÁTRA

24

3 594 072

4 895 299

Dél-borsodi Akciócsoport

37

4 980 541

6 703 933

Déli Napfény + Helyi Közösség

12

2 637 190

3 611 942

Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség

30

4 609 576

6 482 649

DIPO Duna–Ipoly Határmeni Együttműködések

19

1 921 225

2 571 149

Dunamellék-Felső–Kiskunság–
Homokhátság–Sárköz Helyi Közösség

26

5 971 156

7 465 227

Duna–Pilis–Gerecse, kalandra hív a régi vármegye!

22

2 876 944

4 393 808

Eger vidék kincsei

14

2 088 266

2 842 215

Érmelléki Helyi Közösség

22

6 879 900

9 258 709

Észak-Hevesi

33

3 779 604

5 023 572

Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség

24

3 274 948

4 195 148

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség

30

3 635 928

5 151 980

Észak-Kaposi Partnerek

24

1 771 155

2 305 735

Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség

24

3 088 764

4 709 716

Felső-Bácska

34

7 305 451

9 266 743

Felső-Homokhátság Helyi Közösség

13

3 498 804

4 363 340

Felső-Szabolcsi LEADER

24

4 368 365

6 123 259

Felső-Tisza Völgye

31

3 177 110

4 493 584

Gerence–Marcal–Rába és Somló Környéke

44

3 267 831

4 115 334

GERJE-SZTÖK

13

2 550 585

3 283 710

Göcsej-Hegyhát Helyi Közösség

70

5 550 103

6 485 079

Hajdúvölgy-Körösmente

16

4 231 481

5 742 079

HAJT-A Csapat

14

3 241 982

4 617 811

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport

7

6 023 340

7 014 967

Homokhátság

14

3 375 955

4 464 350

HORTOBÁGY

11

3 769 110

5 764 855

Innovatív Dél-Zala

46

3 460 829

4 333 958

Ipoly-menti Palócok

50

5 654 594

7 291 834

Jászsági Kistérségi

17

3 410 163

5 243 943

Kemenesalja-Hegyhát

58

5 071 035

6 036 581

KERTESZEK FÖLDJE HELYI KÖZÖSSÉG

19

3 167 936

4 867 268

Kis-Duna-menti Helyi Közösség

10

2 658 664

3 396 916

Kiskunok Vidékéért Akciócsoport

24

5 019 842

6 228 144

Koppányvölgye

56

5 798 135

7 183 099

Körös Sárréti Helyi Közösség

22

5 877 133

8 257 374

Körösök Völgye Akciócsoport

18

4 768 425

5 590 998

Közép-Nyírségért és Rétközért

33

5 550 910

7 994 989

Közép-Tisza–Zagyva Vidékfejlesztési Társaság LEADER Közösség

17

2 486 937

3 927 107

Kunsági Helyi Közösség

12

2 930 406

3 469 289

Maros-völgyi Helyi Közösség

17

2 341 138

3 901 159

Mecsekvidék

38

2 675 888

3 444 991

Mecsek-Völgység-Hegyhát

46

3 624 040

4 442 506

MEZŐFÖLD Helyi Közösség

10

1 898 886

2 381 036

Mezőföldi Híd

18

3 312 340

4 549 716

Nagykunságért LEADER Helyi Közösség

8

4 583 003

5 200 922

Nyírség Fejlődéséért

26

4 514 047

6 303 494

Nyírség Helyi Közösség

18

5 292 229

6 396 790

NYUGAT KAPUJA

30

1 903 048

2 332 056

Ormánságtól a Szársomlyóig

88

7 073 244

8 370 539

Őrség Határok Nélkül

49

2 315 698

2 911 164

Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi Közösség

65

7 926 749

10 117 540

Rábaköz

44

3 485 619

4 676 391

Rinya–Dráva Szövetség

41

4 435 576

5 960 526

Sárköz–Dunavölgye–Siómente Helyi Közösség

25

3 185 344

4 266 823

Sárvíz Helyi Közösség

30

5 373 523

6 974 926

Somló–Marcalmente–Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület

34

2 394 559

2 958 598

Strázsa–Felső-Tápió

12

1 563 796

2 335 632

Szatmár Helyi Közösség

75

8 803 552

11 856 482

Szigetköz–Mosoni-sík Helyi Közösség

34

4 549 540

5 819 316

SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG

66

5 024 391

5 796 985

Szobi Kistérségi Helyi Közösség

17

1 806 422

2 467 653

Tisza-menti LEADER Helyi Közösség

8

1 130 391

1 802 808

Tisza-tó Térsége

15

3 847 400

5 693 999

Tisza–Tarna–Rima-Menti LEADER Akciócsoport

34

5 049 316

6 773 564

TISZATÉR

16

2 417 176

4 549 146

Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési csoport

16

5 073 793

5 811 241

Tiszazugért

10

2 572 032

3 241 250

Vasi Őrtorony

82

6 879 227

8 075 035

Velencei-tó Helyi Közösség

9

881 076

1 606 480

Vértes–Gerecse

38

5 399 812

7 117 684

VIDÉKÜNK A JÖVŐNK HELYI KÖZÖSSÉG

42

3 608 764

4 679 943

Völgy Vidék Helyi Akciócsoport

17

2 361 504

3 425 088

zAGYvaság

12

1 985 083

2 901 210

Zala Termálvölgye

33

2 810 775

3 658 227

Zala Zöld Szíve

53

4 247 681

5 232 227

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

44

3 392 380

4 218 088

ZALAI TÉMAUTAK

31

2 249 821

2 811 650

Zempléni Tájak Helyi Közösség

55

7 353 042

8 923 496

ZENGŐ-DUNA HELYI KÖZÖSSÉG

60

5 565 059

6 711 910

Zselici Lámpások

49

4 408 409

5 676 763

2. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez25

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által megalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet neve

 

Előzetesen elismert ACS neve

Megalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet név

1.

8 Palóc+28

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

2.

A Bakonyért Helyi Közösség

„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

3.

A Duna összeköt

Duna Összeköt Egyesület

4.

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

5.

Abaúj Leader Akciócsoport

Abaúj Leader Egyesület

6.

Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi Közösség

Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület

7.

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

8.

Bakony és Balaton Keleti Kapuja

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

9.

Bakonyalja-Kisalföld kapuja

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

10.

Balaton-Felvidéki Akciócsoport

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

11.

Bihar Sárrét Összefogás

Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési
Nonprofit Kft.

12.

Bonyhádi Helyi Közösség

Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.

13.

Borsod-Torna-Gömör

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

14.

Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK)

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

15.

Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

16.

Cserhátalja Helyi Közösség

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

17.

Dél-balatoni Helyi Közösség

Dél-balatoni LEADER Nonprofit
Vidékfejlesztési Zrt.

18.

Dél-Borsodi Akciócsoport

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

19.

Déli Napfény

Déli Napfény Nonprofit Kft.

20.

Dél-Mátra

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

21.

Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség

Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

22.

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

23.

Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz Helyi Közösség

Dunamellék LEADER Egyesület

24.

Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye!

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

25.

Eger vidék kincsei

Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

26.

Érmelléki Helyi Közösség

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

27.

Észak Hevesi

Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

28.

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

29.

Észak-Kaposi Partnerek

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

30.

Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség

Észak-Kelet Pest Megyei Leader Egyesület

31.

Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség

3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.

32.

Felső-Bácska

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

33.

Felső-Homokhátság Helyi Közösség

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

34.

Felső-Szabolcsi LEADER

Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

35.

Felső-Tisza Völgye

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

36.

Gerence-Marcal-Somló

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

37.

GERJE-SZTŐK

GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

38.

Göcsej-Hegyhát

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

39.

Hajdúvölgy - Körösmente

Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

40.

HAJT-A Csapat

HAJT-A Csapat Egyesület

41.

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

42.

Homokhátság

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

43.

Hortobágy

Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.

44.

Innovatív Dél-Zala

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

45.

Ipoly-menti Palócok

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

46.

Jászsági Kistérségi

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

47.

Kemenesalja-Hegyhát

Sághegy Leader Egyesület

48.

Kertészek Földje Helyi Közösség

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

49.

Kis-Duna-menti Helyi Közösség

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

50.

Kiskunok Vidékéért Akciócsoport

Kiskunok Vidékéért Egyesület

51.

Koppányvölgye

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

52.

Körösök Völgye Akciócsoport

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

53.

Körös-Sárréti Helyi Közösség

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

54.

Közép-Nyírségért és Rétközért

Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

55.

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság LEADER Közösség

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

56.

Kunsági Helyi Közösség

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

57.

Maros-völgyi Helyi Közösség

Maros-völgyi LEADER Egyesület

58.

Mecsek-Völgység-Hegyhát

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

59.

Mecsekvidék

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

60.

MEZŐFÖLD Helyi Közösség

MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület

61.

Mezőföldi Híd

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

62.

Nagykunságért LEADER Helyi Közösség

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

63.

Nyírség Fejlődéséért

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület

64.

Nyírség Helyi Közösség

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

65.

Nyugat Kapuja

UTIRO Leader Egyesület

66.

Ormánságtól a Szársomlyóig

Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete

67.

Őrség Határok Nélkül

Őrség Határok Nélkül Egyesület

68.

Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi Közösség

Pannónia Kincse LEADER Egyesület

69.

Rábaköz

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

70.

Rinya-Dráva Szövetség

Rinya-Dráva Szövetség

71.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

72.

SÁRVÍZ Helyi Közösség

Sárvíz Helyi Közösség Egyesület

73.

Somló-Marcalmente-Bakonyalja

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

74.

Strázsa-Felső Tápió

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

75.

Szatmár Helyi Közösség

Szatmár Leader Egyesület

76.

Szigetköz Mosoni-sík Helyi Közösség

Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület

77.

Szinergia LEADER Közösség

Szinergia Egyesület

78.

Tisza-menti LEADER Helyi Közösség

Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület

79.

Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER Akciócsoport

Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

80.

Tiszatér

Tiszatér Leader Egyesület

81.

Tisza-tó Térsége

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

82.

Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési csoport

Homokhátság Fejlődéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

83.

Tiszazugért

TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

84.

Vasi Őrtorony

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

85.

Velencei-tó Helyi Közösség

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

86.

Vértes-Gerecse

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület

87.

Vidékünk a jövőnk Helyi Közösség

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

88.

Völgy Vidék Helyi Akciócsoport

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

89.

zAGYvaság

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

90.

Zala Termálvölgye

Zala Termálvölgye Egyesület

91.

Zala Zöld Szíve

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

92.

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

93.

Zalai Témautak

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

94.

Zempléni Tájak Helyi Közösség

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

95.

Zengő-Duna Helyi Közösség

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

96.

Zselici Lámpások

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

3. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez26

A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére vonatkozóan, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának keretében rendelkezésre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrás
Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja. Az 1. mellékletben szereplő forrást kiegészítő összeg.

Sorszám

HACS neve

Az 1. melléklet szerinti,
ÚMVP III. intézkedéscsoport
fejlesztési forrásait kiegészítő
forrás (Ft)

1

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

43 632 868

2

3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft.

33 623 841

3

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

30 402 749

4

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

36 807 284

5

Abaúj Leader Egyesület

75 968 562

6

Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület

37 026 933

7

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

42 138 683

8

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

25 779 116

9

Bakonyalja Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

31 325 094

10

Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

90 782 056

11

Borsod-Torna-Gömör Egyesület

84 031 410

12

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

18 546 507

13

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft

66 336 940

14

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

24 255 648

15

„Dél-Balatoni Leader” Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

32 768 468

16

Dél Baranya Határmenti Települések Egyesülete

72 620 888

17

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

51 135 139

18

Déli Napfény Nonprofit Kft.

27 075 990

19

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

36 900 283

20

Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

47 326 443

21

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület

19 725 188

22

Duna Összeköt Egyesület

34 494 092

23

Dunamellék-Leader Egyesület

61 305 768

24

„Duna-Pilis-Gerecse” Vidékfejlesztési Egyesület

29 537 540

25

Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

21 440 195

26

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

53 076 958

27

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

70 635 829

28

Észak Hevesi Vidék Fejlődésért Közhaszú Egyesület

38 805 137

29

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

31 712 291

30

Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Egyesület

37 330 018

31

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

18 184 422

32

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

75 004 955

33

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

35 922 168

34

Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

44 849 936

35

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

32 619 340

36

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

23 922 814

37

GERJE-SZTÖK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

26 186 819

38

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

56 982 823

39

Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

43 444 551

40

HAJT-A Csapat Egyesület

33 285 380

41

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

61 841 540

42

Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

52 092 556

43

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

34 660 879

44

Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.

38 697 395

45

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

35 532 279

46

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület

58 055 631

47

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

35 012 092

48

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

32 525 151

49

Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

27 296 463

50

Kiskunok Vidékéért Egyesület

51 538 642

51

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

59 529 364

52

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

48 957 347

53

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

60 340 435

54

Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

56 991 109

55

Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

25 533 344

56

Maros-völgyi LEADER Egyesület

24 036 427

57

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

27 473 302

58

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

37 207 964

59

MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület

19 495 834

60

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

34 007 744

61

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

47 053 622

62

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület

46 345 652

63

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

54 335 235

64

Őrség Határok Nélkül Egyesület

23 775 236

65

Pannónia Kincse LEADER Egyesület

81 383 812

66

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

35 786 797

67

Rinya-Dráva Szövetség Egyesület

45 539 991

68

Sághegy Leader Egyesület

52 064 239

69

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

31 741 462

70

Sárvíz Helyi Közösség Egyesület

55 169 879

71

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

30 173 233

72

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

16 055 470

73

Szatmár Leader Egyesület

90 385 935

74

Szigetköz-Mosoni-sik LEADER Egyesület

46 710 058

75

Szinergia Egyesület

51 585 349

76

Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület

11 605 707

77

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

51 841 251

78

Tiszatér Leader Egyesület

24 817 109

79

Tisza-tó Térsége Leader Egyesület

39 501 196

80

TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

26 407 013

81

Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.

41 199 870

82

UTIRO Leader Egyesület

19 538 563

83

ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

30 086 434

84

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

70 628 919

85

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

9 045 994

86

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

55 439 788

87

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

37 051 125

88

Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület

24 245 526

89

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

20 380 817

90

Zala Termálvölgye Egyesület

28 858 184

91

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

43 610 875

92

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

34 829 517

93

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

23 098 878

94

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

75 493 571

95

Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

57 136 374

96

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

45 261 070

4. számú melléklet a 147/2007. (XII. 3.) FVM rendelethez27

A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére vonatkozóan 2011-ben rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrást kiegészítő forrás
Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja, amely az 1. mellékletben szereplő forrást kiegészítő összeg. A 2011-ben nem allokált forrás a következő évekre átvihető.

Sorszám

HACS

2011. évi HVS felülvizsgálat során
allokálható, az 1. melléklet szerinti LEADER
(IV. tengely) fejlesztési forrást kiegészítő
összeg (Ft)

1

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

140 478 387

2

3-as Kézfogás Nonprofit Kft.

122 343 931

3

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

102 247 147

4

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

57 108 870

5

Abaúj LEADER Egyesület

238 962 236

6

Alpokalja-Ikva Mente LEADER Egyesület

105 989 904

7

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

87 840 237

8

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

92 616 912

9

Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

101 354 012

10

Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

187 844 988

11

BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület

216 939 301

12

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

70 746 853

13

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

190 351 828

14

Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.

109 347 071

15

Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

132 039 628

16

DÉL-BARANYA HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK

232 546 334

17

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

150 495 826

18

Déli Napfény Nonprofit Kft.

81 981 178

19

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

106 190 703

20

Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

149 080 512

21

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közösségek Közhasznú Egyesület

69 414 112

22

Duna Összeköt Egyesület

107 200 653

23

Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság -Sárköz LEADER Egyesület

158 134 698

24

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

102 344 233

25

Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

64 879 531

26

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

147 529 994

27

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

84 175 396

28

Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

124 858 874

29

Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

95 866 321

30

Észak Kelet - Pest Megyei LEADER Egyesület

113 060 504

31

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

142 057 781

32

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

178 211 590

33

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

71 387 582

34

Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

131 698 393

35

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

138 941 570

36

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

105 695 254

37

Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

92 305 969

38

Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület

159 393 167

39

Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

123 143 801

40

Hajt-A Csapat Egyesület

102 118 391

41

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

69 005 658

42

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

111 523 603

43

Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

111 069 479

44

Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft.

100 760 662

45

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

124 407 055

46

Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület

161 303 350

47

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

125 525 836

48

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET

139 252 055

49

Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület

66 037 655

50

Kiskunok Vidékéért Egyesület

129 004 969

51

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

162 180 822

52

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

102 794 917

53

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

157 183 715

54

Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

173 603 484

55

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI Egyesület

106 497 989

56

Maros-völgyi LEADER Egyesület

96 190 467

57

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

111 107 417

58

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

146 621 188

59

Mezőföld Helyi Közösség Egyesület

77 673 317

60

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

97 881 123

61

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

81 487 030

62

Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület

152 625 655

63

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

130 053 865

64

Őrség Határok Nélkül Egyesület

123 583 319

65

Pannónia Kincse LEADER Egyesület

194 065 546

66

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

116 219 595

67

Rinya-Dráva Szövetség

154 653 398

68

Sághegy LEADER Egyesület

139 706 563

69

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

108 616 111

70

Sárvíz Helyi Közösség

126 851 258

71

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület

121 405 598

72

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

75 375 651

73

Szatmár LEADER Egyesület

254 417 384

74

Szigetköz-Mosoni-Sik LEADER Egyesület

106 570 811

75

Szinergia Egyesület

185 474 848

76

Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Kht.

78 999 610

77

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

157 467 506

78

Tiszatér LEADER Egyesület

119 164 481

79

TISZA-TÓ Térsége LEADER Egyesület

118 837 926

80

Tiszazugi-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

95 488 511

81

Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.

136 504 630

82

UTIRO LEADER Egyesület

74 155 509

83

Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

90 645 252

84

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

178 241 176

85

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

44 353 857

86

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

126 965 424

87

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

147 614 252

88

VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület

82 033 097

89

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

74 861 777

90

Zala Termálvölgye Egyesület

105 612 986

91

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

145 722 423

92

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

116 070 857

93

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

88 708 282

94

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

184 915 175

95

ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

162 988 081

96

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

151 813 689

5. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez28

A Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez kapcsolódó rendelkezésre álló működési források (2011–)
Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja.

Sorszám

HACS megnevezés

2011-től a Helyi Akciócsoport
rendelkezésére álló összes
működési forrás (Ft)

Helyi Akciócsoport által
2011-ben felhasználható
működési forrás (Ft)

1

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület

111 538 328

44 615 331

2

3-as Kézfogás Nonprofit Kft.

97 139 765

38 855 906

3

A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

84 969 428

33 987 771

4

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

45 134 882

27 080 929

5

Abaúj Leader Egyesület

189 733 445

75 893 378

6

Alpokalja-Ikva Mente Leader Egyesület

88 362 586

53 017 552

7

Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület

76 718 623

30 687 449

8

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület

59 583 303

35 749 982

9

Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

84 497 695

33 799 078

10

Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

149 146 900

59 658 760

11

BORSOD-TORNA-GÖMÖR Egyesület

172 247 472

68 898 989

12

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület

61 789 465

37 073 679

13

BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

124 823 237

49 929 295

14

Cserhátalja Leader Nonprofit Kft.

91 161 418

36 464 567

15

Dél-Balatoni Leader Vidékfejlsztési Nonprofit Zrt.

64 917 217

38 950 330

16

DÉL-BARANYA HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK

184 639 288

73 855 715

17

Dél-Borsodi LEADER Egyesület

119 492 067

47 796 827

18

Déli Napfény Nonprofit Kft.

71 601 391

28 640 556

19

Dél-Mátra Közhasznú Egyesület

88 529 990

35 411 996

20

Dél-Zempléni Nektár Leader Vidékfejl. Nonprofit Kft.

118 368 323

47 347 329

21

DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közösségek Közhasznú Egyesület

52 775 545

31 665 327

22

Duna Összeköt Egyesület

89 371 974

35 748 789

23

Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz Leader Egyesület

125 557 249

50 222 900

24

Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

85 323 231

34 129 292

25

Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

48 394 976

29 036 985

26

Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

117 137 229

46 854 892

27

Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

137 642 669

55 057 068

28

Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

99 136 603

39 654 641

29

Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

83 728 510

33 491 404

30

Észak Kelet - Pest Megyei Leader Egyesület

88 785 415

53 271 249

31

Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Egyesület

112 792 350

45 116 940

32

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

141 498 086

56 599 234

33

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

55 485 083

33 291 050

34

Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

104 567 108

41 826 843

35

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület

110 318 112

44 127 245

36

Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

88 116 939

35 246 776

37

Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület

80 618 941

32 247 576

38

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület

126 556 460

50 622 584

39

Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

97 774 853

39 109 941

40

Hajt-A Csapat Egyesület

85 134 949

51 080 970

41

HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft.

32 375 569

24 425 341

42

Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

92 975 968

37 190 387

43

Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft.

88 626 362

35 450 545

44

Hortobágyi Leader Nonprofit Kft.

84 003 026

50 401 816

45

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

98 777 864

39 511 145

46

Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület

128 073 126

51 229 250

47

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

99 666 164

39 866 465

48

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET

110 564 634

44 225 854

49

Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Egyesület

57 451 342

34 470 805

50

Kiskunok Vidékéért Egyesület

102 428 558

40 971 423

51

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

111 103 999

44 441 600

52

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.

84 003 415

33 601 366

53

Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület

124 802 179

49 920 872

54

Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

137 839 299

55 135 720

55

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI Egyesület

68 513 427

41 108 056

56

Maros-völgyi Leader Egyesület

84 011 616

33 604 646

57

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület

92 628 999

37 051 600

58

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

116 415 647

46 566 259

59

Mezőföld Helyi Közösség Egyesület

67 838 956

40 703 374

60

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület

85 488 215

34 195 286

61

Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

71 169 808

42 701 885

62

Nyírség Fejlődéséért Leader Egyesület

121 183 128

48 473 251

63

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

103 261 370

41 304 548

64

Őrség Határok Nélkül Egyesület

98 123 826

39 249 530

65

Pannónia Kincse Leader Egyesület

142 009 735

56 803 894

66

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

92 116 630

36 846 652

67

Rinya-Dráva Szövetség

122 793 135

49 117 254

68

Sághegy Leader Egyesület

110 925 508

66 555 305

69

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

90 552 025

36 220 810

70

Sárvíz Helyi Közösség

100 718 535

40 287 414

71

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

96 394 739

38 557 896

72

Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

65 832 202

39 499 321

73

Szatmár LEADER Egyesület

202 004 667

80 801 867

74

Szigetköz-Mosoni-Sik Leader Egyesület

88 846 882

35 538 753

75

Szinergia Egyesület

147 265 035

58 906 014

76

Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Kht.

64 193 722

38 516 233

77

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

117 283 988

46 913 595

78

Tiszatér Leader Egyesület

94 615 317

56 769 190

79

TISZA-TÓ Térsége Leader Egyesület

94 356 035

37 742 414

80

Tiszazugi-Leader Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

83 398 535

33 359 414

81

Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft.

108 383 208

43 353 283

82

UTIRO LEADER Egyesület

64 766 545

38 859 927

83

Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.

58 314 874

34 988 925

84

Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület

141 521 577

56 608 631

85

Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

28 235 993

16 941 596

86

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség

100 809 181

40 323 672

87

Vidékünk a Jövőnk Szövetség

117 204 129

46 881 652

88

VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület

71 309 283

28 523 713

89

Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

65 383 391

39 230 034

90

Zala Termálvölgye Egyesület

88 048 354

35 219 341

91

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

115 702 036

46 280 815

92

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület

92 159 013

36 863 605

93

Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft.

66 964 792

40 178 875

94

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

146 820 660

58 728 264

95

ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

129 410 784

51 764 313

96

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

120 538 437

48 215 375

6. számú melléklet
a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez29

7. számú melléklet
a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez30

Az e rendelet alapján alkalmazandó formanyomtatványok kötelező adattartalma
1. A 4. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatvány kötelező adattartalma
1.1. Tervezést koordináló csoport megalakításáról szóló nyilatkozat:
1.1.1. Előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport neve, képviselője
1.1.2. Tervezést koordináló csoport tagjainak neve, címe, e-mail címe
1.1.3. Tervezést koordináló csoport vezetőjének neve, címe, e-mail címe
1.1.4. Tervezést koordináló csoport csoportvezető helyettesének neve, címe, e-mail címe
1.1.5. Keltezés
1.1.6. Aláírás
2. A 4. § (4) bekezdése szerinti formanyomtatvány kötelező adattartalma
2.1. Nyilatkozat az előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoporthoz történő csatlakozásról civil szervezetek részére:
2.1.1. Csatlakozó szervezet neve, képviselője
2.1.2. Előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoport neve
2.1.3. Képviselt település neve
2.1.4. Keltezés
2.1.5. Cégszerű aláírás
2.2. Nyilatkozat az előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoporthoz történő csatlakozásról közszféra részére:
2.2.1. Csatlakozó önkormányzat, részönkormányzat neve, képviselő neve
2.2.2. Előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoport neve
2.2.3. Képviselt település neve
2.2.4. Keltezés
2.2.5. Cégszerű aláírás
2.3. Nyilatkozat az előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoporthoz történő csatlakozásról az üzleti szféra részére:
2.3.1. Csatlakozó szervezet neve, képviselője
2.3.2. Előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoport neve
2.3.3. Képviselt település neve
2.3.4. Keltezés
2.3.5. Cégszerű aláírás
2.4. Nyilatkozat az előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoporthoz történő csatlakozásról magánszemély részére:
2.4.1. Csatlakozó személy neve, címe
2.4.2. Előzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoport neve
2.4.3. Keltezés
2.4.4. Aláírás
2.5. Nyilatkozat a helyi közösséghez történő csatlakozásról civil szervezetek részére:
2.5.1. Csatlakozó szervezet neve, képviselője
2.5.2. Helyi közösség neve
2.5.3. Képviselt település neve
2.5.4. Keltezés
2.5.5. Cégszerű aláírás
2.6. Nyilatkozat a helyi közösséghez történő csatlakozásról közszféra részére:
2.6.1. Csatlakozó önkormányzat, részönkormányzat neve, képviselő neve
2.6.2. Helyi közösség neve
2.6.3. Képviselt település neve
2.6.4. Keltezés
2.6.5. Cégszerű aláírás
2.7. Nyilatkozat a helyi közösséghez történő csatlakozásról az üzleti szféra részére:
2.7.1. Csatlakozó szervezet neve, képviselője
2.7.2. Helyi közösség neve
2.7.3. Képviselt település neve
2.7.4. Keltezés
2.7.5. Cégszerű aláírás
2.8. Nyilatkozat helyi közösséghez történő csatlakozásról magánszemély részére:
2.8.1. Csatlakozó személy neve, címe
2.8.2. Helyi közösség neve
2.8.3. Keltezés
2.8.4. Aláírás
3. A 4. § (7) bekezdése szerinti formanyomtatvány kötelező adattartalma
3.1. Jegyzőkönyv:
3.1.1. Helyi közösség neve
3.1.2. Gyűlés helyszíne, ideje
3.1.3. Levezető regionális koordinátor neve
3.1.4. Jelenlévők neve, általuk képviselt szervezet neve
3.1.5. Átfedés megszüntetésére vonatkozó javaslatok
3.1.6. Megállapodás az átfedés megszüntetése tárgyában
3.1.7. Keltezés
3.1.8. Aláírás
4. Az 5. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatvány kötelező adattartalma
4.1. Jegyzőkönyv:
4.1.1. Helyi közösség neve
4.1.2. Gyűlés helyszíne, ideje
4.1.3. Napirendi pontok
4.1.4. Jegyzőkönyv hitelesítő neve
4.1.5. Jelenlévők neve, általuk képviselt szervezet neve
4.1.6. Szavazás eredménye
4.1.7. Határozat a tervezést koordináló csoport tagjainak, vezetőjének és csoportvezető helyettesének megválasztásáról
4.1.8. Keltezés
4.1.9. Aláírás
1

A rendeletet az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 17. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. június 18. napjával.

2

A 2. § a) pontja a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 2. § b) pontja a 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 4. § a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (7) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § új (2) bekezdését a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(11) bekezdés számozását (3)–(12) bekezdésre változtatva.

10

Az 5. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

11

Az 5. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

12

Az 5. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a, szövege a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

14

Az 5. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

15

Az 5. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

16

Az 5. § eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

17

Az 5. § eredeti (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

18

Az 5. § eredeti (10) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

19

Az 5. § eredeti (11) bekezdésének számozását (12) bekezdésre változtatta a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 2. §-a.

20

A 8. § (2) bekezdése a 13/2008. (II. 15.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

21

A 8. § (3) bekezdése a 83/2008. (VI. 30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 8. § (4) bekezdése a 83/2008. (VI. 30.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. § (6) bekezdése a 83/2008. (VI. 30.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 1. számú melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. számú melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. számú melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. számú melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 5. számú melléklet a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 6. számú mellékletet a 83/2008. (VI. 30.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 37/2011. (V. 12.) VM rendelet 1. § (6) bekezdése.

30

A 7. számú mellékletet a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23. § (6) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére