• Tartalom

2007. évi CLIII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről1

2008.01.11.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, Ungváron, 2007. szeptember 18-án létrejött, a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje (a továbbiakban: Szerződő Felek)
tekintettel a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletében foglaltakra;
tekintettel továbbá a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendeletet módosító, 2006. december 20-i, 1932/2006/EK tanácsi rendeletre;
egyetértve azzal, hogy a kibővített Európai Unió érdekében áll gondoskodni arról, hogy a határok ne képezzenek akadályt a szomszédaival folytatott kereskedelem, a szociális és kulturális csere, illetve a regionális együttműködés előtt, valamint azzal, hogy az Európai Unió az ukrán állampolgárok vízummentes utazásának bevezetését hosszú távú célkitűzésnek tekinti;
attól az óhajtól vezetve, hogy a szerződő felek államai között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt szerződéssel összhangban továbbfejlesszék a két állam közötti jószomszédi kapcsolatokat, és hogy kölcsönösen megkönnyítsék a magyar–ukrán határ mentén lakó személyek utazását;
elhatározták, hogy a határ menti lakosok érdekében kishatárforgalmi egyezményt kötnek, és az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Az Egyezmény I. Mellékletében felsorolt határ menti településeken (a továbbiakban: határ menti terület) legalább három éves állandó lakóhellyel rendelkező személyek (a továbbiakban: határ menti lakosok) a 2. Cikkben meghatározott kishatárforgalmi engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában egyéb engedély nélkül léphetnek be és tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél államának határ menti területén.
(2) Az Egyezmény rendelkezései vonatkoznak az (1) bekezdésben említett személy házastársára, kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermekére (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), valamint a házastárs kiskorú vagy eltartott nagykorú gyermekére (ideértve az örökbefogadott és nevelt gyermeket is), akkor is, ha ők a határ menti területen kevesebb, mint három éve rendelkeznek állandó lakóhellyel.
(3) A határ menti lakosok az Egyezmény II. Mellékletében felsorolt okiratokkal igazolják, hogy állandó lakóhelyük a határ menti területen található.
(4) A másik Szerződő Fél állama határának átlépésére az (1)–(2) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén is csak akkor kerülhet sor, ha a kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok nem jelentenek veszélyt a Szerződő Felek államának közrendjére, közbiztonságára, közegészségügyére vagy nemzetközi kapcsolataira, különösen nem állnak ugyanezen okok miatt beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt.
(5) A 2. Cikkben meghatározott engedély többszöri beutazásra, és hat hónapon belül legfeljebb három hónapos folyamatos, különösen szociális, kulturális, családi vagy – a nemzeti jogszabályok alapján keresőtevékenységnek nem minősülő – megalapozott gazdasági célú tartózkodásra jogosít a másik Szerződő Fél államának határ menti területén. Az engedéllyel beutazott határ menti lakosok a másik Szerződő Fél állama határ menti területén kívül nem tartózkodhatnak.

2. Cikk

(1) Az engedély a Szerződő Felek államainak vonatkozó belső jogszabályai, valamint a vonatkozó európai uniós szabályok által előírt biztonsági jellemzőkkel ellátott, és technikai előírásoknak megfelelő, a Szerződő Felek államainak illetékes hatóságai által kiállított okmány. Az engedély be- és kiutazásra, valamint meghatározott célú és meghatározott területen való tartózkodásra jogosít. Az engedélyt a beutazás célországának hatósága állítja ki. Az engedély érvényességi ideje legalább egy év és legfeljebb öt év, de nem haladhatja meg az úti okmány érvényességi idejét.
(2) A kishatárforgalmi engedély tartalmazza:
a) az engedély jogosultjának arcképét;
b) az engedély jogosultjának családi és utónevét (neveit), születési idejét, állampolgárságát és lakóhelyét;
c) a kiállító hatóságot, a kiállítás időpontját és az engedély érvényességi idejét;
d) a határ menti terület megjelölését, amelyen belül az engedély jogosultja mozoghat;
e) a külső határok átlépésre jogosító érvényes úti okmány számát;
f) annak egyértelmű feltüntetését, hogy az engedély jogosultja nem hagyhatja el a határ menti területet, továbbá hogy bármilyen visszaélés a 3. Cikkben meghatározott szankciókat vonja maga után.
(3) Az engedélyt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított harminc (30) napon belül kell kiállítani.
(4) A Szerződő Felek kicserélik az engedélyek mintapéldányait. Az engedélyek megváltoztatása esetén a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást, és átadják egymásnak az új engedélyek mintapéldányait. A hatályos okmányok érvényességi idejük lejártáig felhasználhatók.
(5) Az engedélyt a kiállító Szerződő Fél államának hivatalos nyelvén, valamint angol nyelven adják ki.
(6) Az engedély kiállítási díja húsz (20) euró. A következő személyi körök mentesülnek a díj megfizetése alól:
a) fogyatékos személyek,
b) nyugdíjasok,
c) 18 évesnél fiatalabb gyermekek, és 21 évesnél fiatalabb eltartott gyermekek.
(7) Az engedély kiállításának, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelésnek és adatszolgáltatásnak a részletes szabályait a Szerződő Felek belső jogszabályaik szerint állapítják meg.
(8) Az engedélyek kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére feljogosított hatóságok felsorolását jelen Egyezmény III. Melléklete tartalmazza.

3. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk ideje alatt kötelesek ezen állam jogszabályait megtartani.
(2) A Szerződő Felek államai az engedéllyel való bárminemű visszaélés esetén a nemzeti jogszabályaikban meghatározott szankciókat alkalmazzák. A Szerződő Felek államai által alkalmazható, nemzeti jogszabályaikban meghatározott szankciókat a jelen Egyezmény IV. Melléklete tartalmazza. A nemzeti jogszabályaik szankciókra vonatkozó rendelkezéseinek megváltozását a Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással.

4. Cikk

(1) A határ menti lakos köteles haladéktalanul bejelenteni a belépés helye szerinti határőrizeti szervnek, ha a másik Szerződő Fél államának területén való tartózkodása alatt az engedélyét elveszíti, ellopják, az megrongálódik vagy megsemmisül. Az illetékes határőrizeti szerv nyilvántartása alapján igazolást állít ki arról, hogy a határátlépés érvényes engedéllyel történt. A Szerződő Felek államai kölcsönösen elfogadják az ilyen igazolást, mint a lakóhely szerinti országba való visszatérés céljából az államhatáruk átlépésére jogosító okmányt. Az igazolás kiállítására jogosult hatóság megnevezését a Szerződő Felek diplomáciai úton közlik egymással.
(2) Amikor az egyik Szerződő Fél állama által kiállított, elveszett engedély előkerül, az illetékes hatóság azt a legrövidebb időn belül megküldi a másik Szerződő Fél állama kiállító hatóságának.

5. Cikk

(1) A kishatárforgalomban részt vevő határ menti lakosok a másik Szerződő Fél államának területére a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott, valamint az engedéllyel igénybe vehető határátkelőhelyeken léphetnek át.
(2) Az engedéllyel igénybe vehető határátkelőhelyeken a határátlépés a Szerződő Felek államai illetékes hatóságai által egyetértésben megállapított nyitvatartási időben történhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott határátkelőhelyek listáját a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a két ország közötti államhatáron lévő határátkelőhelyekről szóló, 1993. február 26-i megállapodás tartalmazza.
(4) A határ menti lakosoknak a kishatárforgalomban történő be- és kilépését a határátkelőhelyeken a Szerződő Felek államainak határellenőrző szervei belső jogszabályaiknak megfelelően ellenőrzik, be- és kiléptető bélyegző lenyomatot azonban nem helyeznek el az engedélyben.

6. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazását közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben felfüggeszthetik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetésének, valamint megszüntetésének időpontjáról diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatást kell adni.

7. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos vitás kérdéseket a Szerződő Felek diplomáciai úton, vagy államaik illetékes hatóságai közötti közvetlen tárgyalások útján rendezik.

8. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól.
(2) A jelen Egyezmény az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról.
(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek közös és kölcsönös egyetértésével módosítható.
(4) A jelen Egyezményt bármely Szerződő Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Félhez való beérkezését követő hatvanadik (60.) napon veszti hatályát.

Készült Ungváron, 2007. szeptember 18-án két eredeti példányban, mindegyik magyar, ukrán és angol nyelven. Mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezmény értelmezésével kapcsolatos vita esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Ukrajna Miniszteri
Kabinetje nevébenI. Melléklet

Névjegyzék a határ menti területhez tartozó helységekről

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

1. Ajak
2. Alsóberecki
3. Alsóregmec
4. Anarcs
5. Apagy
6. Aranyosapáti
7. Baktalórántháza
8. Balsa
9. Barabás
10. Bátorliget
11. Benk
12. Beregdaróc
13. Beregsurány
14. Berkesz
15. Besenyőd
16. Beszterec
17. Bodroghalom
18. Bodrogolaszi
19. Botpalád
20. Bózsva
21. Buj
22. Cégénydányád
23. Cigánd
24. Csaholc
25. Csaroda
26. Császló
27. Csegöld
28. Csenger
29. Csengersima
30. Csengerújfalu
31. Dámóc
32. Darnó
33. Demecser
34. Dombrád
35. Döge
36. Eperjeske
37. Fábiánháza
38. Fehérgyarmat
39. Felsőberecki
40. Felsőregmec
41. Fényeslitke
42. Filkeháza
43. Fülesd
44. Fülpösdaróc
45. Füzérkajata
46. Füzérradvány
47. Gacsály
48. Garbolc
49. Gávavencsellő
50. Géberjén
51. Gégény
52. Gelénes
53. Gemzse
54. Gulács
55. Györgytarló
56. Győröcske
57. Győrtelek
58. Gyulaháza
59. Gyügye
60. Gyüre
61. Háromhuta
62. Hercegkút
63. Hermánszeg
64. Hetefejércse
65. Hodász
66. Ibrány
67. Ilk
68. Jánd
69. Jánkmajtis
70. Jármi
71. Jéke
72. Kállósemjén
73. Kántorjánosi
74. Karcsa
75. Karos
76. Kék
77. Kékcse
78. Kemecse
79. Kenézlő
80. Kérsemjén
81. Kisar
82. Kishódos
83. Kishuta
84. Kisnamény
85. Kispalád
86. Kisrozvágy
87. Kisvárda
88. Kisvarsány
89. Kisszekeres
90. Kocsord
91. Komlódtótfalu
92. Komlóska
93. Komoró
94. Kótaj
95. Kovácsvágás
96. Kölcse
97. Kömörő
98. Lácacséke
99. Laskod
100. Levelek
101. Lónya
102. Lövőpetri
103. Magosliget
104. Magy
105. Makkoshotyka
106. Mánd
107. Mándok
108. Máriapócs
109. Márokpapi
110. Mátészalka
111. Mátyus
112. Méhtelek
113. Mérk
114. Mezőladány
115. Mikóháza
116. Milota
117. Nábrád
118. Nagyar
119. Nagydobos
120. Nagyecsed
121. Nagyhalász
122. Nagyhódos
123. Nagyhuta
124. Nagyrozvágy
125. Nagyszekeres
126. Nagyvarsány
127. Napkor
128. Nemesborzova
129. Nyírbátor
130. Nyírbogát
131. Nyírbogdány
132. Nyírcsaholy
133. Nyírcsászári
134. Nyírderzs
135. Nyíregyháza
136. Nyírgyulaj
137. Nyíribrony
138. Nyírjákó
139. Nyírkarász
140. Nyírkáta
141. Nyírkércs
142. Nyírlövő
143. Nyírmada
144. Nyírmeggyes
145. Nyírparasznya
146. Nyírpazony
147. Nyírpilis
148. Nyírtass
149. Nyírtét
150. Nyírtura
151. Nyírvasvári
152. Ófehértó
153. Olcsva
154. Olcsvaapáti
155. Ópályi
156. Ököritófülpös
157. Ömböly
158. Őr
159. Pácin
160. Pálháza
161. Panyola
162. Pap
163. Papos
164. Paszab
165. Pátroha
166. Pátyod
167. Penyige
168. Petneháza
169. Piricse
170. Pócspetri
171. Porcsalma
172. Pusztadobos
173. Pusztafalu
174. Ramocsaháza
175. Rápolt
176. Rétközberencs
177. Révleányvár
178. Ricse
179. Rohod
180. Rozsály
181. Sárazsadány
182. Sárospatak
183. Sátoraljaújhely
184. Semjén
185. Sényő
186. Sonkád
187. Szabolcsbáka
188. Szabolcsveresmart
189. Szamosangyalos
190. Szamosbecs
191. Szamoskér
192. Szamossályi
193. Szamostatárfalva
194. Szamosújlak
195. Szamosszeg
196. Szatmárcseke
197. Székely
198. Tákos
199. Tarpa
200. Terem
201. Tiborszállás
202. Tiszaadony
203. Tiszabecs
204. Tiszabercel
205. Tiszabezdéd
206. Tiszacsécse
207. Tiszacsermely
208. Tiszakanyár
209. Tiszakarád
210. Tiszakerecseny
211. Tiszakóród
212. Tiszamogyorós
213. Tiszarád
214. Tiszaszalka
215. Tiszaszentmárton
216. Tiszatelek
217. Tiszavid
218. Tisztaberek
219. Tivadar
220. Tornyospálca
221. Tunyogmatolcs
222. Túristvándi
223. Túrricse
224. Tuzsér
225. Tyukod
226. Újdombrád
227. Újkenéz
228. Ura
229. Uszka
230. Vágáshuta
231. Vaja
232. Vajdácska
233. Vállaj
234. Vámosatya
235. Vámosoroszi
236. Vásárosnamény
237. Vasmegyer
238. Vilyvitány
239. Viss
240. Záhony
241. Zajta
242. Zemplénagárd
243. Zsarolyán
244. Zsurk

UKRAJNA TERÜLETÉN

1. Andriivka
2. Antalovtsi
3. Ardanovo
4. Astei
5. Babychi
6. Badalovo
7. Badiv
8. Bakosh
9. Balazher
10. Baranyntsi
11. Barbovo
12. Barkasovo
13. Barvinok
14. Batfa
15. Batovo
16. Batrad
17. Bel.Byihan
18. Bene
19. Benedykivtsi
20. Berehovo
21. Berehuifalu
22. Berezynka
23. Bilky
24. Bobovyshche
25. Boharevytsia
26. Bolfalva
27. Boroniava
28. Borzhava
29. Borzhavske
30. Botar
31. Brestiv
32. Brid
33. Bronka
34. Bukove
35. Bukovynka
36. Bushtyno
37. Bystrytsia
38. Chabanivka
39. Chabyn
40. Chaslivtsi
41. Chepa
42. Chereivtsi
43. Cherna
44. Chernyk
45. Chertezh
46. Chertizh
47. Chervenovo
48. Chervone
49. Chetfalva
50. Chikosh-Horonda
51. Choma
52. Chomonyn
53. Chop
54. Chopivtsi
55. Chornotysiv
56. Chornyi Potik
57. Chornyi Potik
58. Chynadiiovo
59. Danylivka
60. Danylovo
61. Demechi
62. Dertsen
63. Deshkovytsia
64. Dilok
65. Dilok
66. Diula
67. Domboky
68. Dorobratovo
69. Dovhe
70. Dovhe Pole
71. Drachyno
72. Drahynia
73. Drotyntsi
74. Dubrivka
75. Dubrivka
76. Dubrynychi
77. Duby
78. Dubyno
79. Dunkovytsia
80. Dusyno
81. Dyida
82. Esen
83. Fanchykovo
84. Fertesholmash
85. Fohorlan'
86. Fornosh
87. Haidosh
88. Halabor
89. Haloch
90. Handerovytsia
91. Hat
92. Hecha
93. Hertsivtsi
94. Heten
95. Hetynia
96. Hlyboke
97. Holubyne
98. Horbky
99. Horbok
100. Horinchovo
101. Horonda
102. Horonhlab
103. Hrabovo
104. Hreblia
105. Hrybivtsi
106. Hudia
107. Huniadi
108. Hut
109. Huta
110. Ilkivtsi
111. Ilnytsia
112. Imstychovo
113. Irliava
114. Irshava
115. Ivanivtsi
116. Ivashkovytsia
117. Iza
118. Kaidanovo
119. Kalliv
120. Kalnyk
121. Kamianske
122. Kamianytsia
123. Kendereshiv
124. Karachyn
125. Karpaty
126. Karpovtlash
127. Kashtanovo
128. Keretsky
129. Khmilnyk
130. Kholmets
131. Kholmok
132. Kholmovets
133. Khudlovo
134. Khust
135. Khustets
136. Khyzha
137. Kidosh
138. Kinchesh
139. Kinlod
140. Kireshi
141. Klenovets
142. Kliachanovo
143. Kliucharky
144. Klochky
145. Klymovytsia
146. Kobalevytsia
147. Kolchyno
148. Kontsovo
149. Kopashnovo
150. Kopynivtsi
151. Korolevo
152. Korytniany
153. Koshelovo
154. Koson
155. Kosyno
156. Krainia Martynka
157. Krainie
158. Krainykovo
159. Kryte
160. Kryva
161. Kryvyi
162. Kuchava
163. Kushnytsia
164. Kushtanovytsia
165. Kuzmyno
166. Kvasovo
167. Kybliary
168. Lalovo
169. Lavky
170. Letsovytsia
171. Liakhivtsi
172. Lintsi
173. Lisarnia
174. Lokhovo
175. Lokit
176. Lopushanka
177. Loza
178. Lukovo
179. Lunka
180. Lypcha
181. Lypetska Poliana
182. Lypovets
183. Maiurky
184. Makarovo
185. Mal.Byihan
186. Mal.Dobron
187. Mal.Heivtsi
188. Mal.Kopania
189. Mal.Martynka
190. Mal.Rakovets
191. Mal.Roztoka
192. Male Popovo
193. Mali Selmentsi
194. Matiiovo
195. Medvedivtsi
196. Midianytsia
197. Mochola
198. Modorosh
199. Mokra
200. Monastyrets
201. Mukachevo
202. Muzhiievo
203. Mykulivtsi
204. Mynai
205. Myrcha
206. Nankovo
207. Nehrovo
208. Nevetlensofolu
209. Nevytske
210. Nov.Davydkovo
211. Nove Klynove
212. Nove Selo
213. Novobarovo
214. Novoselytsia
215. Novoselytsia
216. Novoselytsia
217. Nyzh.Bolotne
218. Nyzh.Koropets
219. Nyzh.Remety
220. Nyzh.Selyshche
221. Nyzhnie Solotvyno
222. Obava
223. Oblaz
224. Okli
225. Okli Hed'
226. Oleksandrivka
227. Oleshnik
228. Onok
229. Onokivtsi
230. Orikhovytsia
231. Orosiievo
232. Osava
233. Osii
234. Ozhoverkh
235. Palad-Komarivtsi
236. Pallo
237. Pasika
238. Pastilky
239. Patskanovo
240. Pavshyno
241. Perechyn
242. Perekhrestia
243. Petrivka
244. Pidhirne
245. Pidhorb
246. Pidvynohradiv
247. Piiterfolvo
248. Pistrialovo
249. Plavia
250. Ploskanovytsia
251. Popovo
252. Poroshkovo
253. Posich
254. Potochok
255. Pryborzhavske
256. Prytysianske
257. Pushkino
258. Puzniakivtsi
259. Raifanovo
260. Rakosh
261. Rakoshyno
262. Rakovo
263. Rativtsi
264. Rokosovo
265. Romochevytsia
266. Rososh
267. Rostoviatytsia
268. Rozivka
269. Ruska Dolyna
270. Ruska Kuchava
271. Ruske
272. Ruske Pole
273. Ruski Heivtsi
274. Ryski Komarivtsi
275. Sasovo
276. Serednie
277. Serne
278. Shaian
279. Shalanky
280. Shchaslyve
281. Shenborn
282. Shkurativtsi
283. Shom
284. Shyroke
285. Shyshlivtsi
286. Siltse
287. Simer
288. Simerky
289. Siuriuk
290. Siurte
291. Slopovyi
292. Smolohovytsia
293. Sobatyn
294. Sofiia
295. Sokyrnytsia
296. Solomonovo
297. Solovka
298. Stanovo
299. Star.Davydkovo
300. Steblivka
301. Storozhnytsia
302. Strabychovo
303. Stroine
304. Strypa
305. Sukha
306. Suskovo
307. Svaliava
308. Svoboda
309. Syniak
310. Tarnivtsi
311. Tekovo
312. Tiachiv
313. Topolyn
314. Trosnyk
315. Trostianytsia
316. Tsyhanivtsi
317. Turia-Bystra
318. Turia-Pasika
319. Turi-Remety
320. Turychky
321. Turytsia
322. Tyihlash
323. Tysaahtelek
324. Tysaashvan
325. Tysauifalu
326. Tysobyken'
327. Uzhhorod
328. Vary
329. Vel.Bakta
330. Vel.Berehy
331. Vel.Dobron
332. Vel.Geivtsi
333. Vel.Komiaty
334. Vel.Kopania
335. Vel.Lazy
336. Vel.Luchky
337. Vel.Palad
338. Vel.Rakovets
339. Vel.Roztoka
340. Veliatyn
341. Verbove
342. Verbovets
343. Veriatsia
344. Verkh.Koropets
345. Verkh.Remety
346. Verkh.Vyznytsia
347. Verkhnia Solotvyna
348. Vertep
349. Vilkhivka
350. Vilkhovytsia
351. Vilshynky
352. Vinkove
353. Volovytsia
354. Vonihove
355. Vorochovo
356. Vovkove
357. Vylok
358. Vynohradiv
359. Vyshkovo
360. Yabluniv
361. Yablunivka
362. Yanoshi
363. Yarok
364. Zabolotne
365. Zahattia
366. Zalom
367. Zaluzhzhia
368. Zapson
369. Zarichchia
370. Zarichne
371. Zarichovo
372. Zatyshne
373. Zatysivka
374. Zavbuch
375. Zavosyna
376. Zavydovo
377. Zhborivtsi
378. Zhniatyno
379. Zhukovo
380. Zniatsovo
381. Zolotarovo
382. ZubivkaII. Melléklet

A határ menti területen fekvő állandó lakóhely igazolására szolgáló okiratok listája

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Személyazonosító igazolvány (régi típusú magyar személyazonosító igazolvány)
Lakcímkártya (az új típusú magyar személyazonosító igazolvány melléklete)

UKRAJNA

Az illetékes ukrán hatóság által nyilvántartott ukrán személyazonosító igazolvány
Az illetékes ukrán hatóság által nyilvántartott ukrán útlevél
Az illetékes ukrán hatóság által az állandó lakcímről kibocsátott igazolásIII. Melléklet

A kishatárforgalmi engedélyek kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére feljogosított hatóságok

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa
A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusának Beregszászi ügyfélszolgálati irodája

UKRAJNA

Ukrajna Nyíregyházi FőkonzulátusaIV. Melléklet

A kishatárforgalmi engedéllyel való visszaélés esetén a Szerződő Felek által alkalmazható szankciók

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

Kötelezés a Magyar Köztársaság területének elhagyására
Idegenrendészeti kiutasítás és beutazási és tartózkodási tilalom
Beutazási és tartózkodási tilalom

UKRAJNA

Kötelezés Ukrajna területének elhagyására
Kiutasítás és a beutazási és tartózkodási tilalom
Beutazási és tartózkodási tilalom”


Agreement
between the Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministers of Ukraine on the rules of local border traffic

The Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter referred to as the Contracting Parties)
Having regard to Regulation (EC) No 1931/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the provisions of the Schengen Convention;
Having regard to Council Regulation (EC) No 1932/2006 of 21 December 2006 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement;
Adopting the fact that it is in the interest of the European Union to ensure that the borders with its neighbours are not a barrier to trade, social and cultural interchange or regional cooperation, and that the European Union recognises the introduction of a visa free travel regime for the citizens of Ukraine as a long term perspective;
Driven by desire to strengthen good neighbourhood relations between the states of the Contracting Parties in accordance with regulations of the Agreement between the Republic of Hungary and Ukraine on the bases of good neighbourhood and co-operation of 6 December 1991, and to mutually facilitate border crossing of border residents;
Have decided to conclude agreement on local border traffic in the interest of border residents, thus have agreed as follows:

Article 1

(1) Persons who have had permanent residence for at least three years (hereinafter referred to as border residents) in settlements along the state border listed in Annex I of the present Agreement (hereinafter referred to as border area) are allowed to enter and stay in possession of local border traffic permit (hereinafter referred to as permit) as defined in Article 2 without any further permission in the border area of the state of the other Contracting Party.
(2) Provisions of the present Agreement also apply to the spouse, minor or dependant major child (including adopted or foster child) and minor or dependant major child (including adopted or foster child) of the spouse of the person defined in paragraph (1) of this Article, even if they have had permanent residence for less than three years in the border area.
(3) Border residents shall prove their permanent residence status in the border area with documents listed in Annex II of the present Agreement.
(4) Crossing of border of the state of the other Contracting Party under the local border traffic regime – even in case of fulfilment the requirements defined in paragraphs (1) and (2) – is only possible, if border residents are not considered to be a threat to public policy, internal security, public health or the international relations of the states of the Contracting Parties, and in particular are not subject to any expulsion or ban on entry or stay on the same grounds.
(5) The permit as defined in Article 2 entitles its holder for multiple entry and for a continuous stay of maximum three months within six months in the border area of the state of the other Contracting Party, in particular for social, cultural or family reasons, or substantiated economic reasons that are not to be considered as gainful activity according to national regulations. Border residents travelling with the permit are not allowed to stay outside the border area of the state of the other Contracting Party.

Article 2

(1) The permit is a special document issued by the competent authorities of the states of the Contracting Parties containing security features and technical specifications complying with the relevant provisions of the European Union and with the national regulations of the states of the Contracting Parties. The permit entitles its holder to enter, stay for definite reason and in definite area, and exit. Local border traffic permit is issued by the authority of the country of entry and it is valid for at least one year and not more than five years, but it can not exceed the validity of the travel document.
(2) The permit shall contain:
(a) facial image of the holder of the permit;
(b) the forename(s), surname(s), date of birth, nationality and place of residence of the holder of the permit;
(c) the issuing authority, date of issue and period of validity;
(d) the border area within which the holder of the permit is authorised to move;
(e) the number(s) of the valid travel document entitling its holder to cross external borders;
(f) clear statement that its holder is not authorised to move outside the border area and that any abuse shall be subject to penalties as provided for in Article 3.
(3) The permit shall be issued within the shortest possible period of time, but not more than thirty (30) days from the date of submitting the application.
(4) The Contracting Parties shall exchange the specimens of the permits. The Contracting Parties shall notify each other about the change of the permits through diplomatic channels without delay, and they shall exchange the specimens of the new permits. Valid documents can be used until the end of their validity.
(5) The permit shall be issued in the official language of the issuing state of the Contracting Party, as well as in English language.
(6) The fee of the permit shall amount to twenty (20) euros. Fees for the permit are waived for the following categories of persons:
(a) disabled persons;
(b) pensioners;
(c) children under the age of 18 and dependent children under the age of 21.
(7) Detailed rules of issue of the permit and rules of data management and supply of data related to the issue are to be determined by the Contracting Parties according to their national regulations.
(8) Authorities entitled to take over applications for permits are listed in Annex III of the present Agreement.

Article 3

(1) During their stay in the territory of the state of the other Contracting Party under the local border traffic regime, border residents shall abide by the laws and regulations of this state.
(2) The states of the Contracting Parties impose penalties determined by their national regulations in case of any kind of misuse of the permit. Penalties that may be imposed by the states of the Contracting Parties as determined by their national regulations are listed in Annex IV of the present Agreement. The Contracting Parties shall inform each other about the amendments of national regulations of their states concerning penalties through diplomatic channels.

Article 4

(1) The border resident is obliged to report to the authority responsible for border checks of entry without delay if his/her permit has been lost, stolen, damaged, or destroyed during the stay in the territory of the state of the other Contracting Party. The competent border security organ issues a certificate by its registration about the fact that the border has been crossed with a valid permit. The states of the Contracting Parties mutually accept such certificate as a document entitling its holder to cross their state border in order to return to his/her country of residence. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels about the designation of authorities entitled to issue such certificate.
(2) In case the lost permit issued by one of the state of the Contracting Parties is found, the competent authority shall send it within the shortest possible time to the issuing authority of the state of the other Contracting Party.

Article 5

(1) Border residents travelling under the local border traffic regime may cross the border of the state of the other Contracting Party through the border crossing points opened for the international passenger traffic, as well as through the crossing points opened for local border traffic.
(2) Crossing through the border crossing points opened for local border traffic is possible during the opening hours determined by the competent authorities of the states of the Contracting Parties.
(3) Border crossing points defined in paragraphs (1) and (2) are listed in the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Cabinet of Ministries of the Ukraine on the border crossing points of the state border between the two countries of 26 February 1993.
(4) The border guard of the states of the Contracting Parties shall carry out entry and exit checks at the border crossing points on border residents travelling under the local border traffic regime according to their national regulations, but no entry or exit stamps shall be affixed to the permit.

Article 6

(1) The Contracting Parties may suspend the application of the provisions of this Agreement wholly or partly for reasons of public security, public order or public health.
(2) The starting and closing date of the measures referred to in paragraph (1) shall be notified through diplomatic channels without delay.

Article 7

Differences related to the implementation of the provisions of this Agreement shall be resolved by the Contracting Parties through diplomatic channels or through direct negotiations between the competent authorities of the states of the Contracting Parties.

Article 8

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time.
(2) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the Contracting Parties mutually notify each other about the fulfilment of their internal legal procedures needed for the entering into force.
(3) This Agreement may be modified by common and mutual consent of the Contracting Parties.
(4) This Agreement may be terminated by either of the Contracting Parties in writing communicated through diplomatic channels. In case of termination, the Agreement shall expire on the sixtieth (60th) day following the receipt of the notice of termination by the other Contracting Party.

Done at Uzhgorod, on 18th September 2007 in two original copies, each in Hungarian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of
Hungary
For the Cabinet
of Ministers of
UkraineAnnex I

List of settlements of the border area

In the territory of the Republic of Hungary:

1. Ajak
2. Alsóberecki
3. Alsóregmec
4. Anarcs
5. Apagy
6. Aranyosapáti
7. Baktalórántháza
8. Balsa
9. Barabás
10. Bátorliget
11. Benk
12. Beregdaróc
13. Beregsurány
14. Berkesz
15. Besenyőd
16. Beszterec
17. Bodroghalom
18. Bodrogolaszi
19. Botpalád
20. Bózsva
21. Buj
22. Cégénydányád
23. Cigánd
24. Csaholc
25. Csaroda
26. Császló
27. Csegöld
28. Csenger
29. Csengersima
30. Csengerújfalu
31. Dámóc
32. Darnó
33. Demecser
34. Dombrád
35. Döge
36. Eperjeske
37. Fábiánháza
38. Fehérgyarmat
39. Felsőberecki
40. Felsőregmec
41. Fényeslitke
42. Filkeháza
43. Fülesd
44. Fülpösdaróc
45. Füzérkajata
46. Füzérradvány
47. Gacsály
48. Garbolc
49. Gávavencsellő
50. Géberjén
51. Gégény
52. Gelénes
53. Gemzse
54. Gulács
55. Györgytarló
56. Győröcske
57. Győrtelek
58. Gyulaháza
59. Gyügye
60. Gyüre
61. Háromhuta
62. Hercegkút
63. Hermánszeg
64. Hetefejércse
65. Hodász
66. Ibrány
67. Ilk
68. Jánd
69. Jánkmajtis
70. Jármi
71. Jéke
72. Kállósemjén
73. Kántorjánosi
74. Karcsa
75. Karos
76. Kék
77. Kékcse
78. Kemecse
79. Kenézlő
80. Kérsemjén
81. Kisar
82. Kishódos
83. Kishuta
84. Kisnamény
85. Kispalád
86. Kisrozvágy
87. Kisvárda
88. Kisvarsány
89. Kisszekeres
90. Kocsord
91. Komlódtótfalu
92. Komlóska
93. Komoró
94. Kótaj
95. Kovácsvágás
96. Kölcse
97. Kömörő
98. Lácacséke
99. Laskod
100. Levelek
101. Lónya
102. Lövőpetri
103. Magosliget
104. Magy
105. Makkoshotyka
106. Mánd
107. Mándok
108. Máriapócs
109. Márokpapi
110. Mátészalka
111. Mátyus
112. Méhtelek
113. Mérk
114. Mezőladány
115. Mikóháza
116. Milota
117. Nábrád
118. Nagyar
119. Nagydobos
120. Nagyecsed
121. Nagyhalász
122. Nagyhódos
123. Nagyhuta
124. Nagyrozvágy
125. Nagyszekeres
126. Nagyvarsány
127. Napkor
128. Nemesborzova
129. Nyírbátor
130. Nyírbogát
131. Nyírbogdány
132. Nyírcsaholy
133. Nyírcsászári
134. Nyírderzs
135. Nyíregyháza
136. Nyírgyulaj
137. Nyíribrony
138. Nyírjákó
139. Nyírkarász
140. Nyírkáta
141. Nyírkércs
142. Nyírlövő
143. Nyírmada
144. Nyírmeggyes
145. Nyírparasznya
146. Nyírpazony
147. Nyírpilis
148. Nyírtass
149. Nyírtét
150. Nyírtura
151. Nyírvasvári
152. Ófehértó
153. Olcsva
154. Olcsvaapáti
155. Ópályi
156. Ököritófülpös
157. Ömböly
158. Őr
159. Pácin
160. Pálháza
161. Panyola
162. Pap
163. Papos
164. Paszab
165. Pátroha
166. Pátyod
167. Penyige
168. Petneháza
169. Piricse
170. Pócspetri
171. Porcsalma
172. Pusztadobos
173. Pusztafalu
174. Ramocsaháza
175. Rápolt
176. Rétközberencs
177. Révleányvár
178. Ricse
179. Rohod
180. Rozsály
181. Sárazsadány
182. Sárospatak
183. Sátoraljaújhely
184. Semjén
185. Sényő
186. Sonkád
187. Szabolcsbáka
188. Szabolcsveresmart
189. Szamosangyalos
190. Szamosbecs
191. Szamoskér
192. Szamossályi
193. Szamostatárfalva
194. Szamosújlak
195. Szamosszeg
196. Szatmárcseke
197. Székely
198. Tákos
199. Tarpa
200. Terem
201. Tiborszállás
202. Tiszaadony
203. Tiszabecs
204. Tiszabercel
205. Tiszabezdéd
206. Tiszacsécse
207. Tiszacsermely
208. Tiszakanyár
209. Tiszakarád
210. Tiszakerecseny
211. Tiszakóród
212. Tiszamogyorós
213. Tiszarád
214. Tiszaszalka
215. Tiszaszentmárton
216. Tiszatelek
217. Tiszavid
218. Tisztaberek
219. Tivadar
220. Tornyospálca
221. Tunyogmatolcs
222. Túristvándi
223. Túrricse
224. Tuzsér
225. Tyukod
226. Újdombrád
227. Újkenéz
228. Ura
229. Uszka
230. Vágáshuta
231. Vaja
232. Vajdácska
233. Vállaj
234. Vámosatya
235. Vámosoroszi
236. Vásárosnamény
237. Vasmegyer
238. Vilyvitány
239. Viss
240. Záhony
241. Zajta
242. Zemplénagárd
243. Zsarolyán
244. Zsurk

In the territory of Ukraine:

1. Andriivka
2. Antalovtsi
3. Ardanovo
4. Astei
5. Babychi
6. Badalovo
7. Badiv
8. Bakosh
9. Balazher
10. Baranyntsi
11. Barbovo
12. Barkasovo
13. Barvinok
14. Batfa
15. Batovo
16. Batrad
17. Bel.Byihan
18. Bene
19. Benedykivtsi
20. Berehovo
21. Berehuifalu
22. Berezynka
23. Bilky
24. Bobovyshche
25. Boharevytsia
26. Bolfalva
27. Boroniava
28. Borzhava
29. Borzhavske
30. Botar
31. Brestiv
32. Brid
33. Bronka
34. Bukove
35. Bukovynka
36. Bushtyno
37. Bystrytsia
38. Chabanivka
39. Chabyn
40. Chaslivtsi
41. Chepa
42. Chereivtsi
43. Cherna
44. Chernyk
45. Chertezh
46. Chertizh
47. Chervenovo
48. Chervone
49. Chetfalva
50. Chikosh-Horonda
51. Choma
52. Chomonyn
53. Chop
54. Chopivtsi
55. Chornotysiv
56. Chornyi Potik
57. Chornyi Potik
58. Chynadiiovo
59. Danylivka
60. Danylovo
61. Demechi
62. Dertsen
63. Deshkovytsia
64. Dilok
65. Dilok
66. Diula
67. Domboky
68. Dorobratovo
69. Dovhe
70. Dovhe Pole
71. Drachyno
72. Drahynia
73. Drotyntsi
74. Dubrivka
75. Dubrivka
76. Dubrynychi
77. Duby
78. Dubyno
79. Dunkovytsia
80. Dusyno
81. Dyida
82. Esen
83. Fanchykovo
84. Fertesholmash
85. Fohorlan'
86. Fornosh
87. Haidosh
88. Halabor
89. Haloch
90. Handerovytsia
91. Hat
92. Hecha
93. Hertsivtsi
94. Heten
95. Hetynia
96. Hlyboke
97. Holubyne
98. Horbky
99. Horbok
100. Horinchovo
101. Horonda
102. Horonhlab
103. Hrabovo
104. Hreblia
105. Hrybivtsi
106. Hudia
107. Huniadi
108. Hut
109. Huta
110. Ilkivtsi
111. Ilnytsia
112. Imstychovo
113. Irliava
114. Irshava
115. Ivanivtsi
116. Ivashkovytsia
117. Iza
118. Kaidanovo
119. Kalliv
120. Kalnyk
121. Kamianske
122. Kamianytsia
123. Kendereshiv
124. Karachyn
125. Karpaty
126. Karpovtlash
127. Kashtanovo
128. Keretsky
129. Khmilnyk
130. Kholmets
131. Kholmok
132. Kholmovets
133. Khudlovo
134. Khust
135. Khustets
136. Khyzha
137. Kidosh
138. Kinchesh
139. Kinlod
140. Kireshi
141. Klenovets
142. Kliachanovo
143. Kliucharky
144. Klochky
145. Klymovytsia
146. Kobalevytsia
147. Kolchyno
148. Kontsovo
149. Kopashnovo
150. Kopynivtsi
151. Korolevo
152. Korytniany
153. Koshelovo
154. Koson
155. Kosyno
156. Krainia Martynka
157. Krainie
158. Krainykovo
159. Kryte
160. Kryva
161. Kryvyi
162. Kuchava
163. Kushnytsia
164. Kushtanovytsia
165. Kuzmyno
166. Kvasovo
167. Kybliary
168. Lalovo
169. Lavky
170. Letsovytsia
171. Liakhivtsi
172. Lintsi
173. Lisarnia
174. Lokhovo
175. Lokit
176. Lopushanka
177. Loza
178. Lukovo
179. Lunka
180. Lypcha
181. Lypetska Poliana
182. Lypovets
183. Maiurky
184. Makarovo
185. Mal.Byihan
186. Mal.Dobron
187. Mal.Heivtsi
188. Mal.Kopania
189. Mal.Martynka
190. Mal.Rakovets
191. Mal.Roztoka
192. Male Popovo
193. Mali Selmentsi
194. Matiiovo
195. Medvedivtsi
196. Midianytsia
197. Mochola
198. Modorosh
199. Mokra
200. Monastyrets
201. Mukachevo
202. Muzhiievo
203. Mykulivtsi
204. Mynai
205. Myrcha
206. Nankovo
207. Nehrovo
208. Nevetlensofolu
209. Nevytske
210. Nov.Davydkovo
211. Nove Klynove
212. Nove Selo
213. Novobarovo
214. Novoselytsia
215. Novoselytsia
216. Novoselytsia
217. Nyzh.Bolotne
218. Nyzh.Koropets
219. Nyzh.Remety
220. Nyzh.Selyshche
221. Nyzhnie Solotvyno
222. Obava
223. Oblaz
224. Okli
225. Okli Hed'
226. Oleksandrivka
227. Oleshnik
228. Onok
229. Onokivtsi
230. Orikhovytsia
231. Orosiievo
232. Osava
233. Osii
234. Ozhoverkh
235. Palad-Komarivtsi
236. Pallo
237. Pasika
238. Pastilky
239. Patskanovo
240. Pavshyno
241. Perechyn
242. Perekhrestia
243. Petrivka
244. Pidhirne
245. Pidhorb
246. Pidvynohradiv
247. Piiterfolvo
248. Pistrialovo
249. Plavia
250. Ploskanovytsia
251. Popovo
252. Poroshkovo
253. Posich
254. Potochok
255. Pryborzhavske
256. Prytysianske
257. Pushkino
258. Puzniakivtsi
259. Raifanovo
260. Rakosh
261. Rakoshyno
262. Rakovo
263. Rativtsi
264. Rokosovo
265. Romochevytsia
266. Rososh
267. Rostoviatytsia
268. Rozivka
269. Ruska Dolyna
270. Ruska Kuchava
271. Ruske
272. Ruske Pole
273. Ruski Heivtsi
274. Ryski Komarivtsi
275. Sasovo
276. Serednie
277. Serne
278. Shaian
279. Shalanky
280. Shchaslyve
281. Shenborn
282. Shkurativtsi
283. Shom
284. Shyroke
285. Shyshlivtsi
286. Siltse
287. Simer
288. Simerky
289. Siuriuk
290. Siurte
291. Slopovyi
292. Smolohovytsia
293. Sobatyn
294. Sofiia
295. Sokyrnytsia
296. Solomonovo
297. Solovka
298. Stanovo
299. Star.Davydkovo
300. Steblivka
301. Storozhnytsia
302. Strabychovo
303. Stroine
304. Strypa
305. Sukha
306. Suskovo
307. Svaliava
308. Svoboda
309. Syniak
310. Tarnivtsi
311. Tekovo
312. Tiachiv
313. Topolyn
314. Trosnyk
315. Trostianytsia
316. Tsyhanivtsi
317. Turia-Bystra
318. Turia-Pasika
319. Turi-Remety
320. Turychky
321. Turytsia
322. Tyihlash
323. Tysaahtelek
324. Tysaashvan
325. Tysauifalu
326. Tysobyken'
327. Uzhhorod
328. Vary
329. Vel.Bakta
330. Vel.Berehy
331. Vel.Dobron
332. Vel.Geivtsi
333. Vel.Komiaty
334. Vel.Kopania
335. Vel.Lazy
336. Vel.Luchky
337. Vel.Palad
338. Vel.Rakovets
339. Vel.Roztoka
340. Veliatyn
341. Verbove
342. Verbovets
343. Veriatsia
344. Verkh.Koropets
345. Verkh.Remety
346. Verkh.Vyznytsia
347. Verkhnia Solotvyna
348. Vertep
349. Vilkhivka
350. Vilkhovytsia
351. Vilshynky
352. Vinkove
353. Volovytsia
354. Vonihove
355. Vorochovo
356. Vovkove
357. Vylok
358. Vynohradiv
359. Vyshkovo
360. Yabluniv
361. Yablunivka
362. Yanoshi
363. Yarok
364. Zabolotne
365. Zahattia
366. Zalom
367. Zaluzhzhia
368. Zapson
369. Zarichchia
370. Zarichne
371. Zarichovo
372. Zatyshne
373. Zatysivka
374. Zavbuch
375. Zavosyna
376. Zavydovo
377. Zhborivtsi
378. Zhniatyno
379. Zhukovo
380. Zniatsovo
381. Zolotarovo
382. ZubivkaAnnex II

List of documents for proving permanent residence in the border area

Republic of Hungary:

Identity card (old type of Hungarian identity cards)
Address card (as attachment to the new type of the Hungarian identity card)

Ukraine:

Ukrainian identity card registered by the competent Ukrainian authority
Ukrainian passport registered by the competent Ukrainian authority
Certificate of the permanent residence issued by the competent Ukrainian authorityAnnex III

Authorities entitled to take over applications
for local border traffic permits

Republic of Hungary:

Consulate General of the Republic of Hungary in Uzhgorod
Office in Beregovo of the Consulate General of the Republic of Hungary in Uzhgorod

Ukraine:

Consulate General of Ukraine in NyíregyházaAnnex IV

Penalties that may be imposed by the states
of the Contracting Parties as determined by their national regulations

Republic of Hungary:

Obligation to leave the territory of the Republic of Hungary
Aliens policing expulsion and ban on entry and stay
Ban on entry and stay

Ukraine:

Obligation to leave the territory of Ukraine
Expulsion and ban on entry and stay
Ban on entry and stay”

4. §4

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-ai 2007. december 15-én lépnek hatályba.

(3) E törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése az Egyezmény 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4)5

(5) Az Egyezmény hatálybalépésének naptári napját, valamint a (3) és (4) bekezdésben meghatározott időpont naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.6

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. december 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. december 11.

2

A 2. § e törvény 5. § (2) bekezdése alapján 2007. december 15-én lépett hatályba.

3

A 3. § e törvény 5. § (2) bekezdése alapján 2007. december 15-én lépett hatályba. Az Egyezmény az 1/2008. (I. 8.) KüM határozat alapján 2008. január 11-én lépett hatályba.

4

A 4. § e törvény 5. § (3) bekezdése alapján az Egyezmény 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti. A 4. § az 1/2008. (I. 8.) KüM határozat alapján 2008. január 11-én vesztette hatályát.

5

Az 5. § (4) bekezdése e törvény 5. § (3) bekezdése alapján az Egyezmény 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti. Az 5. § (4) bekezdése az 1/2008. (I. 8.) KüM határozat alapján 2008. január 11-én vesztette hatályát.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére