• Tartalom

154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról1

2007.12.25.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontjára tekintettel a következőket rendelem el:

1. § A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

k) támogatástartalomról szóló igazolás: az az igazolás, amelyet a hitelkamat támogatástartalmáról a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a kezességvállalásról pedig a kezességvállaló intézmény állít ki és küld meg a hitelfelvevő részére.”

2. § Az R. 8. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a 8. § a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat az MVH a pénzügyi intézménytől a hitelszerződések megkötését követően, de legkésőbb 2008. február 28-ig rendelkezésre bocsátott adatok alapján az 1. számú mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki. A hitelkamat támogatástartalmához szükséges adatokat az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell megküldeni. Az MVH a hitelkamat támogatástartalmáról határozatban értesíti a hitelfelvevőt.
(5) A kezességvállalás támogatástartalmát a kezességvállaló intézmény a külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint számolja ki, és erről a mezőgazdasági termelő számára támogatástartalomról szóló igazolást ad. Ezzel egyidőben az igazolás másolatát az MVH részére is megküldi.
(6) A kamattámogatás-tartalomról szóló határozatot az MVH, a kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény tíz évig köteles megőrizni. A mezőgazdasági termelő szintén köteles e dokumentumokat tíz évig megőrizni.
(7) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján az MVH a kiadott támogatásokról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.”

3. § Az R. e rendelet melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2007. július 27-ét követően megkötött hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

Melléklet a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelethez

5. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez
Igazolás
a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló
66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján felvett kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához
1.A hitelt folyósító pénzintézet
Neve: 
Levelezési címe:  ⬜⬜⬜⬜     (helység) ............................................. út/utca/tér .................. hsz.
2.A mezőgazdasági termelő adatai:
Név:     
Adószám:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜-⬜⬜
Regisztrációs szám:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜
Levelezési cím:  ⬜⬜⬜⬜      (helység) .............................................. út/utca/tér ................. hsz.
Felelős vezető neve: .............................................................................................................  Tel.:     
Felelős ügyintéző neve: ......................................................................................................... Tel.:     
3.A kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok:
Hitelösszeg (Q):     
A szerződéskötéskor érvényes referencia ráta (i):     
Kedvezményes kamatláb (i’: Hitel kamatláb – a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes három havi BUBOR 50%):     
Futamidő (türelmi idővel együtt: P):     
Türelmi idő (F):     
Kelt: .........................................
.....................................................
hitelt folyósító pénzintézet
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 19. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére