• Tartalom

162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

2020.02.15.

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. §1 A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §2 A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény a Magyar Köztársaság
és a Portugál Köztársaság között az oktatás,
a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság,
a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről
A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság (a továbbiakban: a „Felek”),
azzal az óhajjal, hogy megerősítsék a két nép közötti baráti kapcsolatokat,
azzal a céllal, hogy előmozdítsák a két ország közötti együttműködést az oktatás, a szakképzés, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén,
a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
Együttműködési területek
A Felek támogatják és előmozdítják az együttműködést az oktatás, a szakképzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás, a tudomány, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén.
2. cikk
Dokumentációk cseréje
A Felek a lehetőségek szerint kölcsönösen átadják egymásnak az oktatással, a szakképzéssel, a tudománnyal, a felsőoktatással, a kultúrával, az ifjúsággal, a sporttal és a társadalmi kommunikációval kapcsolatos tájékoztató anyagaikat könyvek, kiadványok és dokumentumok, valamint audiovizuális anyagok formájában.
3. cikk
Intézmények közötti együttműködés
A Felek ösztönzik az együttműködés kiépítését és továbbfejlesztését az oktatás, a szakképzés, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén illetékes hatóságaik, szervezeteik és intézményeik között a következők szerint:
a) Tudósok, tanárok, szakértők, művészek, írók és a jelen Egyezményben meghatározott valamennyi terület szakértőinek cserekapcsolata.
b) Ösztöndíjak alap-, mester-, és doktori képzésben folytatott tanulmányokra, posztgraduális képzésekre, valamint egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben folytatott kutatásokra.
c) Rövid időtartamú ösztöndíjak szakirányú és nyári tanfolyamokra.
4. cikk
Tudományos fokozatok, címek és egyéb bizonyítványok elismerése
(1) A Felek kidolgozzák azon módszereket és feltételeket, amelyek alapján mindegyikük elismeri a másik Fél alap- és középfokú oktatási rendszerében szerzett bizonyítványok és diplomák egyenértékűségét.
(2) A Felek ösztönzik a felsőoktatási rendszerről folytatott információcserét annak érdekében, hogy az ekvivalencia tárgykörében hatályos törvényi szabályozással összhangban megkönnyítsék a másik Fél által kiadott diplomák és tudományos fokozatok elismerését.
5. cikk
Nyelv
(1) A Felek támogatják egymás nyelvének oktatását.
(2) Azzal a céllal, hogy nemzetközileg elismertessék a portugál nyelvtudást, és megkönnyítsék a portugált tanulók bejutását a portugál egyetemekre, a portugál Fél a SCAPLE-tanúsítási rendszer alkalmazásával igazolja a magyar felsőoktatási intézményekben szerzett portugál nyelvismeret elismerését.
6. cikk
Kulturális rendezvényeken való részvétel
Mindkét Fél megkönnyíti a másik Fél képviselőinek, illetve delegációinak részvételét a jelen Egyezmény keretében a másik Fél országában szervezett kongresszusokon, konferenciákon, szemináriumokon és más kulturális rendezvényeken.
7. Cikk
Támogatás a fordításban és könyvkiadásban
(1) A Felek támogatják a másik ország történelmének, irodalmának, művészetének és kultúrája egyéb területeinek megismertetését.
(2) Az előző bekezdésben említett célok érdekében a Felek támogatják a saját országukban folyó könyvfordítást és -kiadást.
8. cikk
Együttműködés a nemzeti levéltárak és nemzeti könyvtárak között
(1) A Felek kölcsönösen támogatják a két ország könyvtárai, különösen a nemzeti könyvtárak közvetlen együttműködését.
(2) A vonatkozó hatályos törvényi szabályozásokkal összhangban a Felek elősegítik az együttműködést és információcserét, továbbá a dokumentumok és bibliográfiai rekordok cseréjét a két ország nemzeti levéltárai és nemzeti könyvtárai között.
(3) A Felek elősegítik kutatók bejutását a fent említett intézményekbe.
9. cikk
Kulturális örökségi együttműködés
A Felek támogatják az együttműködést a kulturális örökségvédelem – a régészet, a műemlékvédelem, és a kulturális javak – vonatkozásában.
10. cikk
Együttműködés a filmművészet, az audiovizuális
és multimédia kultúra területén
(1) A Felek támogatják az illetékes szervezetek közvetlen együttműködését a film, az audiovizuális és multimédiás kultúra területein.
(2) A Felek támogatják képviselőik részvételét a másik ország nemzeti és nemzetközi filmfesztiváljain.
(3) A Felek támogatják az információ és/vagy tapasztalatok cseréjét a másik Fél filmművészetének jobb megismerése céljából.
11. cikk
Kiállítások és fesztiválok
(1) A Felek támogatják kiállítások bemutatását egymás országában, valamint közös projektek kidolgozását.
(2) A Felek támogatják a zenekarok, a színtársulatok, a hivatásos és nem hivatásos művészeti csoportjaik közötti cserekapcsolatokat, valamint a művészek részvételét a másik Fél országában rendezett nemzetközi fesztiválokon.
12. cikk
Műalkotások illegális kereskedelme
(1) A Felek hatályos belső jogszabályaiknak és a nemzetközi egyezmények és a közösségi jog rendelkezéseinek megfelelően együttműködnek a kulturális javak tiltott importjának, exportjának és átruházásának megakadályozásában.
(2) A Felek támogatják az illegálisan exportált és importált kulturális javak visszaszolgáltatását.
13. cikk
Kulturális termékek nem kereskedelmi célú behozatala
A Felek a területükön hatályos törvényeknek megfelelően megkönnyítik a különböző kulturális termékek jelen Egyezmény keretében történő, nem kereskedelmi célú behozatalát és a másik Félnek történő visszaszállítását.
14. cikk
Ifjúsági együttműködés
(1) A Felek információ- és dokumentációcsere révén ösztönzik az együttműködést országaik ifjúsági szervezetei és nonprofit ifjúsági szervezetei között azzal a céllal, hogy elmélyítsék a másik ország ifjúságának helyzetéről meglévő ismereteiket.
(2) A Felek előmozdítják továbbá közös tevékenységek kialakítását, valamint a fiatalok közötti közvetlen kapcsolatépítést.
15. cikk
Együttműködés a sport területén
A két Fél a sportért felelős kormányzati szervezeteken és a két ország sportszövetségein és sportszervezetein keresztül előmozdítja az együttműködést a sportigazgatás és a sporttudomány különféle területein.
16. cikk
Együttműködés a társadalmi kommunikáció területén
Mindkét Fél támogatja a rádiózás és televíziózás területén közszolgálati tevékenységet folytató intézményeik közötti kapcsolatok elmélyítését. Ösztönzik közvetlen kapcsolatok kiépítését olyan szervezeteik között, amelyek tevékenységüket hírügynökségként, illetve az újságíróképzés területén folytatják az adott országban.
17. cikk
Együttműködés nemzetközi szervezetek keretében
A Felek erősítik az UNESCO Nemzeti Bizottságaik kapcsolatát, valamint a két ország különböző oktatási, tudományos és kulturális nemzetközi szervezeteknél működő delegációi között meglévő kapcsolatokat. A Felek támogatják az együttműködést az Európai Unió, az Európa Tanács és az OECD keretein belül is.
18. cikk
Az együttműködés egyéb formái
Jelen Egyezmény nem zárja ki az együttműködés más formáit az oktatás, a felsőoktatás, a tudomány, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció egyéb területein, amelyeket a Felek a későbbiekben határozhatnak meg.
19. cikk
Az Egyezmény végrehajtása
(1) A Felek jelen Egyezmény végrehajtása érdekében együttműködési programokat dolgoznak ki, amelyek elvileg hároméves időtartamra jönnek létre, és meghatározzák az együttműködés és a cserekapcsolatok részleteit.
(2) Az együttműködési programokat a vegyes bizottság tárgyalja meg, amely üléseit általánosságban felváltva tartja a két országban.
(3) A hatályosságukra előírt időtartamtól függetlenül, és ha a Felek nem rendelkeznek kifejezetten másképp, a fent említett együttműködési programok a következő program aláírásáig maradnak hatályban.
20. cikk
Értelmezési és alkalmazási viták megoldása
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Egyezmény értelmezéséből és alkalmazásából fakadó esetleges vitákat diplomáciai úton, írásban rendezik.
21. cikk
Hatálybalépés
(1) A jelen Egyezmény azon későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba, amellyel a Felek értesítették egymást, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi feltételeknek eleget tettek.
(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1976. január 14-én aláírt kulturális Egyezmény.
22. cikk
Hatályosság és felmondás
(1) Jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, és automatikusan meghosszabbodik ugyanezen időtartamokra, kivéve, ha valamelyik Fél az adott hatályos időszak lejárta előtt legalább hat hónapos felmondási idővel diplomáciai úton írásban felmondja a megállapodást.
(2) Az Egyezmény felmondása esetén a jelen Egyezmény hatálya alatt megkezdett valamennyi csereprogram, terv vagy projekt végrehajtása egészen annak teljesítéséig folyamatban marad.
Fentiek hiteléül az alulírott meghatalmazottak a jelen Egyezményt kézjegyükkel látják el.
Készült 2005. november 3-án, két eredeti példányban magyar és portugál nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
nevében
A Portugál Köztársaság
nevében”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)3 E rendelet 2–3. §-a a szerződés 21. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A szerződés, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.4

(4)5 E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 2. § – a 4. § (2) bekezdése alapján – a szerződés 21. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a 30/2007. (X. 6.) KüM határozat alapján 2007. október 18. napja.

2

A 3. § – a 4. § (2) bekezdése alapján – a szerződés 21. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. A hatálybalépés időpontja a 30/2007. (X. 6.) KüM határozat alapján 2007. október 18. napja.

3

A 4. § (2) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 61. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (4) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére