• Tartalom

19/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

19/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

a klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről1

2011.12.29.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 40. § (2)–(3) bekezdésére figyelemmel, az egészségügyi miniszteri feladatokat ideiglenesen ellátó miniszter megbízásáról szóló 2/2007. (IV. 6.) ME rendeletre tekintettel, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2 A rendelet hatálya egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében klinikai sugárfizikus szakképesítést (a továbbiakban: szakképesítés) megszerző személyekre, valamint a képzésüket végző, az egészségügyi felsőoktatási intézményekre terjed ki.

2. § (1) Klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (a továbbiakban: szakképzés) keretében okleveles klinikai sugárfizikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakképesítés megszerzésének a feltételeit a melléklet tartalmazza.

(2)3 A szakképzés a klinikai sugárfizikus szakképzés végzésére akkreditált felsőoktatási intézményekben történik.

(3) A szakképzésbe való belépésnél előzményként elfogadott szakképzettségek: egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett fizikusi, fizikatanári, villamosmérnöki szakképzettség; mesterképzési szakon megszerzett egészségügyi mérnöki szakképzettség.

(4) A szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális anatómia, sugárbiológia, elektromágnesesség, optika, hőtan, termodinamika, statisztikus fizika, matematika ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, alapképzésben vagy mesterképzésben (főiskolán vagy egyetemen) vagy posztgraduális képzés keretében, illetve egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam keretében megszerzett ismereteinek – a képző intézmény által kiállított – igazolása.

(5) A (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről – a kiadott igazolás figyelembevételével – a szakképzést folytató felsőoktatási intézmény dönt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti döntés ellen a szakképzésre jelentkező a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint jogorvoslati lehetősséggel élhet.

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkező igazolni nem tudja, vagy feltételek teljesítését az (5) bekezdés szerint a felsőoktatási intézmény nem fogadja el, úgy a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekből a szakképző felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges.

(8) A felsőoktatási intézmény a szakképzésre jelentkezőket értesíti

a) a szakképzésbe való felvételről, a szakképzés megkezdése időpontjáról, vagy

b) a szakképzés megkezdésének a feltételeként a hiányzó ismeretekből szintrehozó tanfolyamok teljesítésének a követelményéről, vagy

c) a jelentkezés elutasításáról.

3. § (1) A szakképesítés megszerzése az e jogszabályban foglalt eltérésekkel az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló jogszabály előírásai szerint történik. A szakképesítést a külön jogszabályban erre felhatalmazott testület által kiadott oklevél tanúsítja.

(2) A szakképesítés megszerzését megelőző szakképzésért fizetendő térítési díjat a felsőoktatási intézmény határozza meg.

4. § A szakképesítéssel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM rendelet 11. §-a szerinti egészségügyi fizikus, illetve az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti orvosfizikus szakképesítéshez kötött tevékenység ellátható.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott szakképzettséggel rendelkező azon személy számára, aki e rendelet hatálybalépésekor legalább öt éve egészségügyi szolgáltató sugárterápiás, radiológiai vagy nukleáris medicina részlegén teljes munkaidejű munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgozik, a vizsga letételéhez teljesítendő feltételeket a szakképzést folytató felsőoktatási intézmény – a melléklet szerinti szakképzési idő, illetve a szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlatok és tanfolyamok körének csökkentésével – állapítja meg.

Melléklet a 19/2007. (IV. 17.) EüM rendelethez

A klinikai sugárfizikus szakképesítés megszerzésének a feltételei

Szakma

Szakképzési (szakgyakor-
lati) idő

A szakképzés megkezdésének feltétele

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

Klinikai
sugárfizikus

48 hónap

Egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett
– fizikusi,
– fizikatanári,
– villamosmérnöki szakképzettség;
mesterképzési szakon megszerzett egészségügyi mérnöki szakképzettség.

Gyakorlatok I.1

16 hó

Sugárterápia2

3

Nukleáris medicina2

3

Radiológia2

4

Számítóközpont

1

Sugárvédelem

2

Orvosi képfeldolgozás

3

Gyakorlatok II.

20 hó

A választott szakterületen (sugárterápia, nukleáris medicina vagy radiológia) eltöltendő további gyakorlati idő

 

Tudományos munka

4 hó

A Gyakorlatok I. szakterületek valamelyik tárgykörében végzett tudományos munka

 

Tanfolyamok1

6 hó

Átfogó sugárvédelmi tanfolyam

0,5

A fizikai-műszaki modul tanfolyamai

2

– Sugárfizika, atomfizika, magfizika, sugárzások

 

– Műszer- és méréstechnika

 

– Kutatásmódszertani ismeretek

 

– Egészségügyi informatika

 

– Orvosbiológiai statisztika

 

Az orvosi modul tanfolyamai

2

– Kórélettan

 

– Egészségügyi menedzsment, egészségügyi szervezés

 

– Bioetika

 

– Egészségügyi jogszabályok

 

– Minőségügyi alapismeretek

 

A szakterületi modul

1,5

– Sugárterápia

 

– Nukleáris medicina

 

– Radiológia

 

Szintrehozó tanfolyamok3

 

Élettan

 

Funkcionális anatómia

 

Sugárbiológia

 

Elektromágnesesség, optika

 

Hőtan, termodinamika, statisztikus fizika

 

Matematika

 

Megjegyzések:
1 A Gyakorlatok I. és a Tanfolyamok szabadsággal nem rövidíthetőek.
2 A gyakorlat egyetemi sugárterápiás, radiológiai, nukleáris medicina intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont egészségügyi szolgáltatónál végezhető.
3 A szintrehozó tanfolyam időtartamával a képzés ideje meghosszabbodik.
1

A rendeletet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 16. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 15. napjával.

2

Az 1. § a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 15. §-át.

3

A 2. § (2) bekezdése a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 15. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére