• Tartalom

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1–9. §1

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR rendelet) 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket első alkalommal a 2007-es évre vonatkozóan 2008-ban a külön jogszabályokban2 meghatározott határidőig kell teljesíteni.

(3) Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontját követő bekezdés szerinti kötelezettséget az érintettek e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesítik.

(4) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1–3. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez3

1

Az 1–9. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére