• Tartalom

23/2007. (II. 23.) GKM rendelet

23/2007. (II. 23.) GKM rendelet

az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános telefonhálózatra vonatkozó műszaki követelményekről1

2008.12.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Eht. 145. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az Eht. 188. §-ának 87. pontjában meghatározott nyilvános telefonhálózatra (a továbbiakban: telefonhálózat),

b) az Eht. 188. §-ának 86. pontjában meghatározott nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: telefonszolgáltató),

c) a 112-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgálatra, és

d) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NHH).

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) 112-es segélyhívó szolgálat: az Eht. 188. §-ának 99. pontja szerinti egységes európai segélyhívások fogadására a területileg illetékes segélyszolgálati állomások által fenntartott szolgálat;

b) 112-es segélyszolgálati állomás: jogszabály rendelkezése, illetve megállapodás alapján működő területileg illetékes szervezeti egység, amely a telefonhálózaton – az illetékességi területéről kezdeményezett hívással – a 112-es segélyhívó számmal elérhető;

c) elsődleges illetékességi terület: a 112-es segélyszolgálati állomás működésének az a – legalább egy megyét, illetve elkülönülten legalább Budapestet magában foglaló – földrajzi területe, amelyen ez a 112-es segélyszolgálati állomás az első helyi felelős a 112-es hívószámra irányuló segélyhívások kiszolgálásáért;

d) másodlagos illetékességi terület: az a földrajzi terület, amelyről a 112-es segélyszolgálati állomás abban az esetben szolgál ki segélyhívásokat, ha az elsődleges illetékességű 112-es segélyszolgálati állomás nem érhető el;

e) fizikai telefonszám: a 112-es segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az egyedi telefonszám, amelyre az illetékességi területén kezdeményezett, 112-es hívószámra irányuló segélyhívások továbbíthatók;

f) üzenethálózat: olyan, a nyilvánosan hozzáférhető internethálózaton a 112-es segélyhívó szolgálat által kialakított virtuális magánhálózat, amelyen a telefonszolgáltató az e hálózathoz kapcsolódó elektronikus hírközlő eszközeivel a 112-es segélyszolgálati állomás számára azonnali üzenetet küldhet;

g) kapcsolatos cím: a 112-es segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az üzenethálózati cím, amelyre a 112-es segélyszolgálati állomás fizikai telefonszámára irányított segélyhívásra vonatkozó helymeghatározási adatok továbbítandók.

A segélyhívások kezelésének szabályai

3. §2 (1) A 112-es segélyszolgálati állomásnak rendelkeznie kell

a) a telefonhálózathoz való olyan – egyedi fizikai telefonszámmal címezhető – hozzáféréssel, amely alkalmas több telefonhívás egyidejű fogadására, továbbá

b) az üzenethálózathoz való – egyedi kapcsolatos címmel címezhető – hozzáféréssel.

(2) A telefonszolgáltatóknak a telefonhálózat felügyeletük alá tartozó műszaki eszközeit olyan műszaki képességekkel kell ellátniuk, és azoknak az egymás közötti, illetőleg az üzenethálózattal való együttműködését akként kell biztosítaniuk, hogy a telefonhálózat – elháríthatatlan akadály felmerülése kivételével – alkalmas legyen

a) a 112-es hívószámra kezdeményezett segélyhívásnak a hozzárendelhető területileg elsődlegesen illetékes 112-es segélyszolgálati állomás, illetőleg annak elérhetetlensége esetén a területileg másodlagosan illetékes 112-es segélyszolgálati állomás fizikai telefonszámára történő továbbítására, továbbá

b) az e rendelet mellékletében meghatározott formátumú, az üzenethálózaton elküldött azonnali üzenet révén a segélyt hívó fél hívószámának és helymeghatározási adatának az a) pont szerint kapcsolt segélyszolgálati állomás kapcsolatos címére való automatikus továbbítására.

(3) 112-es segélyhívás esetén a telefonhálózatban rendelkezésre álló legpontosabb helymeghatározási módszer alkalmazásával kell megállapítani a (2) bekezdés b) pontja szerinti helymeghatározási adatot.

(4) A telefonszolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatot azonnali üzenet formájában továbbítja a segélyszolgálati állomás részére.

Átmeneti és záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2008. december 1-jén lép hatályba.

(3)3

(4)4

(5) A (4) bekezdés 2008. december 1-jén hatályát veszti.

Melléklet a 23/2007. (II. 23.) GKM rendelethez

A 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti üzenet felépítése a következő:

formátumkód

elhatároló kód

hívószám

elhatároló kód

helymeghatározási adat

Az elhatároló kód minden esetben a „*” (csillag) karakter.
A hívószámot nemzetközi számformátumban kell megadni:

+

országkód

belföldi szám

Amennyiben a segélyhívást kezdeményező fél hívószáma – SIM kártya nélkül eszközölt hívás következtében – nem azonosítható, abban az esetben a fenti formátum mindhárom mezejében egy-egy „ ” (helyköz) karaktert kell megjeleníteni.
A formátumkód értéke a helymeghatározási adat tartalmát és formátumát határozza meg a következők szerint:
a) Ha a formátumkód értéke 1, abban az esetben a helymeghatározási adat lakcímet tartalmaz alfanumerikus karakterekből képzett szövegmező formájában. A szövegmező első 4 karaktere a lakcímhez tartozó postai irányítószám, amelynek kitöltése kötelező. A szövegmező „*” (csillag) karaktert nem tartalmazhat.
b) Ha a formátumkód értéke 2, abban az esetben a helymeghatározási adat egy földrajzi pont földrajzi hosszúsági és szélességi koordinátáit határozza meg azok fok-, perc- és másodperc adataival. A fok- és perc adatot kétjegyű egész számmal, a másodperc adatot egy tizedes pontosságú, háromjegyű valós számmal kell megadni a következő formátumban:
aa:bb:cc,c-dd:ee:ff,f
c) Ha a formátumkód értéke 3, abban az esetben a helymeghatározási adat kör alakú földrajzi cellát határoz meg a kör névleges középpontjának földrajzi hosszúsági és szélességi koordinátáival, valamint névleges sugarával. A koordináták megadása megegyezik a b) pontbelivel, a sugarat kilométer mértékegységben kifejezve, egy tizedes pontosságú, háromjegyű valós számmal kell megadni:
aa:bb:cc,c-dd:ee:ff,f-gg,g
d) Ha a formátumkód értéke 4, abban az esetben a helymeghatározási adat poligon alakú földrajzi cellát határoz meg csúcsainak földrajzi koordinátáival. A koordináták megadása megegyezik a b) pontbelivel:
aa1:bb1:cc,c1-dd1:ee1:ff,f1;aa2:bb2:cc,c2-dd2:ee2:ff,f2; ...;
aan:bbn:cc,cn-ddn:een:ff,fn
A b)d) pont szerinti földrajzi koordinátákat a World Geodetic System 1984 (WGS–84) rendszernek megfelelően kell meghatározni.
1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § i) pontja hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

A 3. § e rendelet 4. § (2) bekezdése alapján 2008. december 1-jén lépett hatályba.

3

A 4. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 25. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (4) bekezdése e rendelet 4. § (5) bekezdése alapján 2008. december 1-jén hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére