• Tartalom

24/2007. (II. 23.) GKM rendelet

24/2007. (II. 23.) GKM rendelet

az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésének módjáról1

2008.05.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (4) bekezdésének b) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában meghatározott feladatkörömben – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed – az antennák, antennatartó szerkezetek, valamint az azokhoz tartozó műtárgyak, továbbá a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építmények kivételével – az elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak (a továbbiakban együtt: elektronikus hírközlési építmények) létesítésére (elvi engedélyeztetésére, építésére, használatbavételére, fennmaradására) és bontására.

(2) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH) építésügyi hatósági eljárásaiért e rendelet mellékletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1) A díjat az ügyfél előre, a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni, az NHH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A fizetés megtörténtét bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban: befizetési bizonylat) a kérelem benyújtásakor kell igazolni. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.

(2) A díj az NHH bevétele. A befizetett díjról az eredeti befizetési bizonylat alapján az NHH számlát állít ki. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

(3) Egy kérelemben előterjesztett több, díjfizetésre kötelezett eljárás esetén a fizetési kötelezettség eljárásonként áll fenn.

(4) Az NHH túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, harminc napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a mellékletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. § (1) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kezdeményezett hatósági eljárásokra kell alkalmazni.

(2)2

5. § Ez a rendelet az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv) 12–13. cikkének való megfelelést szolgálja.

Melléklet a 24/2007. (II. 23.) GKM rendelethez

Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési díjának mértéke
a) Elvi építési engedély iránti eljárás díja: 20 000 Ft.
b) Építési engedély iránti eljárás díja:
A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
0 km–2,99 km között: 30 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
3,00 km–9,99 km között: 90 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 20 000 Ft/km,
10 km felett: 230 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 10 000 Ft/km, de legfeljebb 600 000 Ft.
c) Használatbavételi engedély iránti eljárás díja:
A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
0 km–2,99 km között: 16 000 Ft/km, de minimum 10 000 Ft,
3,00 km–9,99 km között: 48 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 10 000 Ft/km,
10 km felett: 118 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 6000 Ft/km, de legfeljebb 300 000 Ft.
d) Fennmaradási engedély iránti eljárás díja:
A nyomvonal hossza (nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke) alapján számítandó a következő módon:
0 km–2,99 km között: 40 000 Ft/km, de minimum 20 000 Ft,
3,00 km–9,99 km között: 120 000 Ft, és ezen felül arányosan a 3 és 9,99 km közé eső rész után 25 000 Ft/km,
10 km felett: 295 000 Ft, és ezen felül arányosan a 10 km feletti rész után 15 000 Ft/km, de legfeljebb 800 000 Ft.
e) Másodfokú eljárás díja: 40 000 Ft.
f) A módosítás, a meghosszabbítás és a bontás iránti eljárás díjmentes, ezen eljárások illetékkötelesek.
1

A rendeletet a 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelet 1. § j) pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 22. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére