• Tartalom

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

2021.01.01.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdésének b)–e) és i) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §-ának 8. pontja szerinti nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekben részt vevő jogi személyekre,

b) az Éhvt. 2. §-ának 15. pontja szerinti kibocsátás-csökkentési egységekkel és az Éhvt. 2. §-ának 17. pontja szerinti igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedelemben részt vevő jogi személyekre,

c)1 az Éhvt. 5. §-a szerinti forgalmi jegyzékben szereplő számlák tulajdonosaira.

(2) Az e rendelet 3–6. és 20–21. §-ában nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályait kell alkalmazni.

(3)2 Az e rendelet 20–35. §-ában nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2. §3 E rendelet alkalmazásában:

1.4

2.5

3–4.6

5.7

6–8.8

9.9

10.10

11–12.11

13.12

14–15.13

16.14

17.15 számlatulajdonos: a 389/2013/EU bizottsági rendelet alapján létrehozott üzemeltetői számla, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, hitelesítői számla tulajdonosa;

18–20.16

21. Vevő: a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben résztvevő állam, vagy a kibocsátható mennyiségi egységekkel való kereskedésre felhatalmazott jogi személy.

A kiotói egységek vagyonkezelése17

3–5. §18

6. § (1)19 A kiotói egység és az ESD-egység mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog az állami vagyonból történő kikerülést követően a továbbiakban is átruházható.

(2) A kiotói egység állami vagyonból való kikerülésének és az új jogosult rendelkezési joga megszerzésének időpontja a forgalmi jegyzékbe történő bejegyzés napja.

A forgalmi jegyzék20

7. §21 (1)22 Egy Éhvt. szerinti kibocsátásai jogosultság a forgalmi jegyzéknek csak egy számláján szerepelhet.

(2)23 A számlatulajdonos jogosult kibocsátási jogosultságokat vásárolni, értékesíteni, illetve a forgalmi jegyzékben levő számláján tartani.

(3)24 A forgalmi jegyzék kezelője biztosítja az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést.

7/A. §25 Az üzemeltetői, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla megnyitásához a jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatokat és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat.

7/B. §26 (1) A számlanyitást kérelmező köteles legalább két meghatalmazott képviselőt megnevezni. Meghatalmazott képviselő csak nagykorú természetes személy lehet. Ugyanaz a természetes személy több számla esetében is lehet meghatalmazott képviselő. Egy számlához tartozó meghatalmazott képviselők és a további meghatalmazott képviselő nem lehet ugyanaz a személy.

(2)27 A jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni a meghatalmazott képviselő (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott adatait és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat. Minden számla esetében legalább egy meghatalmazott képviselőnek magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) A jegyzékkezelő a meghatalmazott képviselő bejegyzését elutasíthatja, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, továbbá az ott megjelölt adatokat és dokumentumokat hiányosan, nem naprakészen vagy másként pontatlanul vagy hamisan adja át. Az elutasítást szintén megalapozhatja, ha a meghatalmazott képviselőként megnevezett személlyel szemben az Éhvt.-ben meghatározott egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért a számlanyitást kérelmezőt az elmúlt öt évben jogerősen elítélték.

Számlavezetési díj

8. § (1) A kiotói egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért az 1. mellékletben meghatározott mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2)28 A számlavezetési díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni. A számlavezetési díj a forgalmi jegyzék kezelőjének a bevétele, amelyet a forgalmi jegyzék működtetésére fordít.

(3)29 E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben – így a számlavezetési díj megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan – az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

30 II.

9. §

10. §

11. §

12. §

13. §

14. §

15. §

16. §31

17. §32

18. §33

19. §34

35 III.

20. §36

21. §

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22. §37

Támogatási feltételek

23. §38

Csekély összegű támogatás

24. §39

Környezetvédelmi támogatás

25. §40

A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok41

25/A. §42

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

26. §43

27. §44

Pályázati feltételek

28–29. §45

Döntés a pályázatokról

30–32. §46

A támogatási szerződés és annak módosítása

33–34. §47

A támogatások ellenőrzése

35. §48

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. § (1) Ez a rendelet – a 11. §-a (2) bekezdésének, valamint a 13. §-a (2) bekezdésének a kivételével – 2008. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)49 E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése, valamint 13. §-ának (2) bekezdése a Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó jogszabály hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)50

(4)51

(4a)52

(5)53 Ez a rendelet

a)54

b)55 a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

c)56 a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlament és tanácsi irányelv

d)57 az (EU) 2019/1122 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 13-i (EU) 2019/1124 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

37. §58

1. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez59

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlavezetési díj megállapítása

1. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj mértéke és alapja

Sorszám
(fő)/alszám

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák
(kiotói egység mennyiség/év)

A számlavezetési díj mértéke
(Ft/év)

1.

 

Üzemeltetői és személyi számla

 

 

1.1.

–10 000

20 000

 

1.2.

10 001–100 000

61 000

 

1.3.

100 001–1 000 000

142 000

 

1.4.

1 000 001–3 000 000

285 000

 

1.5.

3 000 001 felett

610 000

2. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj alapja

A díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző év során a számlára beérkező kibocsátás-csökkentési egységek és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek együttes mennyisége.

2. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez60

3. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez61

4. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez62

5–6. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez63

7–9. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez64

1

Az 1. § (1) bekezdés c) pontja az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 244. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § 1. pontját a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § 2. pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § 3–4. pontját a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § 5. pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § 6–8. pontját a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 2. § 9. pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § 10. pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. § 11–12. pontját a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 2. § 13. pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 2. § 14–15. pontját a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 2. § 16. pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 2. § 18–20. pontját a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 3. §-t megelőző alcím a 280/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 3–5. §-t a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 6. § (1) bekezdése a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

20

A 7. §-t megelőző alcím címe az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 7. § (1) bekezdése az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (2) bekezdése az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (3) bekezdése a 135/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 7/A. §-t a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a iktatta be, szövege az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7/B. § (2) bekezdése az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § (3) bekezdése a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

30

A II. fejezetet (9–19. §) az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 16. §-t a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 17. §-t a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 18. §-t a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 19. §-t a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A III. fejezetet (20–21. §) az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 22. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 23. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

39

A 24. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 25. § és az azt megelőző alcím a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. A 25. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

41

A 25/A. §-t megelőző alcímet a 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

42

A 25/A. §-t a 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a.

43

A 26. § és az azt megelőző alcím a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. A 26. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 27. §-t és az azt megelőző alcímet a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 28–29. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

46

A 30–32. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

47

A 33–34. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A 35. §-t a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

49

A 36. § (2) bekezdése a 304/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 36. § (3) bekezdését az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 36. § (4) bekezdését az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 36. § (4a) bekezdését a 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja.

53

A 36. § (5) bekezdése a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 36. § (5) bekezdés a) pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 36. § (5) bekezdés b) pontja az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 36. § (5) bekezdés c) pontját a 101/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

57

A 36. § (5) bekezdés d) pontját az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

59

Az 1. melléklet az 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 2. mellékletet az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 3. mellékletet az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 4. mellékletet az 527/2020. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

63

Az 5–6. mellékletet a 131/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

64

A 7–9. mellékletet a 121/2009. (VI. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére