• Tartalom

339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2008.05.24.

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. §-a (1) bekezdésének c)–d) és i) pontjában, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 84. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1–16. §2

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

17–21. §3

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

22. §4

A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23–24. §5

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. §6

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2008. évi irányított területi
kiegyenlítési rendszeréről szóló
260/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

26. §7

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
133/1997. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. §8

28. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 23. §-a a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(3)9

(4)10

(5) Azt a gyermekek átmeneti gondozását vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményt (hálózatot), amely a Gyvt. 156. § (3) bekezdésére tekintettel 2007. december 31-én ideiglenes (határozott idejű) működési engedéllyel rendelkezik, a működést engedélyező szerv 2008. június 30-áig felülvizsgálja. Az ideiglenes (határozott idejű) működési engedély érvényességi ideje a felülvizsgálat befejezéséig meghosszabbodik. Ha az intézmény (hálózat) a felülvizsgálat időpontjában nem felel meg a működési engedély kiadásához szükséges feltételeknek, a működést engedélyező szerv 2012. december 31-éig érvényes ideiglenes működési engedélyt ad ki, amennyiben az ellátási érdekből indokolt.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben ellátási érdekből akkor kell az ideiglenes működési engedélyt kiadni, ha az intézmény (hálózat) nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott személyi, illetve tárgyi feltételeknek, azonban a gyermekek folyamatos és biztonságos ellátása – figyelemmel a szolgáltató tevékenységet az ellátási területen végző más intézmények (hálózatok) elérhetőségére, teljesítőképességére, illetve férőhelyszámára – más módon nem biztosítható. Nem adható ki ideiglenes működési engedély a Gymr. 14. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti esetben.

(7) Az (5) bekezdés szerinti ideiglenes működési engedélyt kiadó határozatnak tartalmaznia kell a határozatlan idejű működési engedély kiadásához szükséges feltételeket. Az ellátás szakmai színvonala a 2007. december 31-ei állapothoz képest nem eshet vissza. A fenntartó – a jogerős határozat kézhezvételét követő hatvan napon belül – a feltételek határidőre történő megteremtéséhez szükséges feladatokról intézkedési tervet készít, amelyet megküld a működést engedélyező szervnek. A működést engedélyező szerv az intézkedési tervben foglaltak teljesítését évente ellenőrzi.

30. §11

Melléklet a 339/2007. (XII. 15.) Korm. rendelethez12

1

A rendeletet a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 34. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

Az 1–16. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17–21. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 22. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 23–24. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 25. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 26. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 27. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 29. § (3) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

10

A 29. § (4) bekezdését a 142/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte. A térítési díjra vonatkozó hatályos szabályok első alkalommal történő alkalmazására vonatkozóan lásd e módosító rendelet 7. § (4) bekezdését.

11

A 30. § e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A melléklet e rendelet 29. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére