• Tartalom

36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről1

2007.12.07.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 16. Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz cím szerinti támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2007. évi egyes rendkívüli többletkiadásainak támogatására szolgál.

A szolgálati nyugdíjba vonulók járandóságainak kifizetéséhez igényelhető támogatás feltételei

2. § (1) A támogatást a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik a 2007. I. félévében nyugállományba vonuló hivatásos állományú tűzoltók részére kifizetett, illetve 2007. évben kifizetésre kerülő alábbi járandóságok finanszírozásához:

a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 110. §-ának (1)–(3) bekezdései szerint a jubileumi jutalom előrehozott kifizetésének költségéhez,

b) az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 12. §-a szerinti, a belügyi szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati idő alapján járó pénzjutalom kifizetésének költségéhez,

c) a szabadság pénzbeli megváltásával kapcsolatban felmerült költségekhez, amennyiben a nyugállományba vonuló hivatásos önkormányzati tűzoltó az utolsó szolgálatban töltött napig nem tudta igénybe venni a Hszt. előírása szerint részére járó szabadságot.

(2) Támogatás igényelhető továbbá a 2007. I. félévben a szolgálat ellátásához átmeneti időre igénybe vett – nem az adott hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományába tartozó – tűzoltók (létszámfeletti alkalmazás) költségeihez is.

(3) A támogatás igénylésének feltétele, hogy az (1)–(2) bekezdések szerinti költségek az igénylés benyújtásáig kifizetésre vagy legalább bérszámfejtésre kerültek az érintett tűzoltók részére. Ennek igazolását az önkormányzat köteles benyújtani az igénylés során.

A nem szolgálati idő-csökkentésből eredő túlszolgálati díjak kifizetésének támogatására vonatkozó feltételek

3. § (1) A támogatást a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok a készenléti jellegű beosztásban dolgozók által 2007. I. félévében végzett – nem munkaidő-csökkentés miatt keletkezett – túlszolgálat díjával kapcsolatos kiadásaikhoz igényelhetik.

(2) E rendelet értelmében csak az a szolgálatteljesítési idő minősül túlszolgálatnak, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően a rendszeresített létszámnak a készenléti szerekre kötelezően előírt napi szolgálati beosztás ellátásával keletkezik.

(3) A támogatás terhére kizárólag az egészségügyi alkalmassági felülvizsgálat (a továbbiakban: FÜV eljárás) alatt állók helyettesítése miatt keletkezett túlszolgálat számolható el. Nem igényelhet támogatást az önkormányzat olyan költségek után, amelyekre a FÜV eljárás alatt álló tűzoltók után a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklete szerint járó normatív állami hozzájárulásból keletkezett megtakarítás fedezetet biztosít.

(4) Szabadság, felmentési idő, iskolára, tanfolyamra vezénylés ideje alatt túlszolgálat e rendelet alkalmazásában nem keletkezhet. Szabadnap, illetménynélküli szabadság túlszolgálat szempontjából nem minősül munkaidőnek.

(5) A támogatás igénylésének feltétele, hogy a túlszolgálati díjak az igénylés benyújtásáig kifizetésre vagy legalább bérszámfejtésre kerültek az érintett tűzoltók részére. Ennek igazolását az önkormányzat köteles benyújtani az igénylés során.

A 2. § szerint nyugállományba vonulók helyetti utánpótlás képzési támogatásának szabályai

4. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál a váratlan nyugállományba vonulás miatt felmerülő képzés hivatásos önkormányzati tűzoltóságonként elismerhető létszámát az e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A támogatás szempontjából azon képzésre kerülő tűzoltók vehetők figyelembe, akik – a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 32. §-ának (2) bekezdésére, továbbá az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet 26. számú melléklete, IV. szakaszának 1. pontjára figyelemmel – a 2007. évben induló képzés időtartamára határozott idővel, a mindenkori minimálbérnek megfelelő teljesítménybér jellegű, egyenlő mértékű illetménnyel, közalkalmazotti jogviszonyba kerülnek kinevezésre. A képzés időszakára az e rendelet 4. melléklete 2. pontja szerint igényelhető támogatás.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult tűzoltóparancsnok a (2) bekezdésben meghatározott minimálbérnek megfelelő teljesítménybértől eltérhet, azonban támogatást csak e rendeletben meghatározott illetmény mértékéig igényelhet vissza.

(4) A támogatás igénylésének feltételei:

a) a közalkalmazotti jogviszony a határozott idő leteltével megszüntetésre kerül, illetve

b) a határozott idejű kinevezésben kötelezően rögzítésre kerül, hogy aki a képzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a szakmai vizsgát nem tudja letenni, annak a közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Ebben az esetben az érintett 30 nap elteltével bocsátható ismételten vizsgára, sikeres vizsga esetén kinevezhető hivatásos tűzoltó állományba.

(5) A támogatást az önkormányzatok a 2007. évben elindított képzések befejezéséig, de legkésőbb 2008. április 30-áig használhatják fel.

A 2–4. §-ok szerinti támogatások igénylésére vonatkozó szabályok

5. § (1) Az igényléseket az önkormányzatok az e rendelet 1., 2. és 3. mellékletei szerinti igénylési adatlapokon – papír alapon 2 példányban és elektronikus úton is – a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) 2007. december 10-éig nyújthatják be. Ezen adatlapokon szereplő adatok kezelését az Igazgatóságok az érintettek előzetes hozzájárulásával, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/B. §-a (1) bekezdésének e) pontja, 103/A. §-ának (3) bekezdése, illetve a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján végzik.

(2) Az e rendelet mellékleteit – kitöltve – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat köteles megőrizni, és ellenőrzés esetén az arra jogosult szervnek bemutatni.

(3) Az Igazgatóság – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (3) bekezdésére – megvizsgálja az igénylések szabályszerűségét, és hiányosság észlelése esetén az igénylő önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított három napon belül van lehetőség.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat megyénként, településsoros bontásban – az e rendelet 1. a), 2. a) és 3. a) melléklete szerinti adatlapon, elektronikus formában is – 2007. december 19-éig megküldi az ÖTM, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) részére.

(5) Az OKF a benyújtott igényeket tartalmilag felülvizsgálja, és a jogos igények vonatkozásában – legfeljebb a rendelkezésre álló forrás erejéig – soron kívül, de legkésőbb 2007. december 21-éig a támogatás folyósítását kezdeményezi az ÖTM-nél.

(6) A támogatást az ÖTM – legkésőbb 2007. december 22-ei – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

(7) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A nyári rendkívüli időjárás okozta mentési
és kárelhárítási feladatok támogatása

6. § (1) A központi költségvetés – az OKF felmérése alapján, külön igénylés nélkül – támogatást biztosít az 5. melléklet szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok részére a nyári időjárás okozta rendkívüli kiadásokhoz.

(2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet az ÖTM – legkésőbb 2007. december 22-ei – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósít.

(3) A támogatás felhasználásáról az önkormányzat legkésőbb 2008. január 31-éig számlákkal, illetve – személyi jellegű költségek esetén – a kifizetések bizonylatával köteles elszámolni az OKF felé.

A támogatások felhasználására és elszámolására vonatkozó közös szabályok

7. § (1) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik.

(2) A jogtalanul igénybe vett támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. évben kifizetett járandóságairól

Helyi önkormányzat neve:
KSH-kódja:

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság
neve:
címe:

Sorszám

Dolgozó neve

Azonosító
száma

A tűzoltók részére kifizetett és kifizetésre kerülő járandóságok
járulékok nélkül

Járulékok
(32%)

Járandóságok összege
járulékkal együtt

Jubileumi
jutalom

BM szolgálat utáni jutalom

Szabadság megváltás

Létszám feletti alkalmazás költsége

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dátum: ……………………………………

………………………....……… P. H

.………………………………… P. H.

polgármester

tűzoltóparancsnok

1. a) melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. évben kifizetett járandóságairól


Megye megnevezése:

Sorszám

KSH-kód

A tűzoltó-
ságot fenn-
tartó helyi
önkormányzat neve

Nyugállo-
mányba
vonuló
tűzoltók
száma

A tűzoltók részére kifizetett és kifizetésre kerülő
járandóságok járulékok nélküli összege összesen

Járulékok
(32%)

Járandóságok összege járulékkal együtt

Jubileumi
jutalom

BM szolgálat utáni jutalom

Szabadság megváltás

Létszám
feletti
alkalmazás költsége

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dátum: ………….............……


P. H.


…………………….......……………………………
igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága

2. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. I. félévben kifizetett
nem szolgálati idő-csökkentésből eredő túlszolgálati díjról


Helyi önkormányzat neve:
KSH-kódja:

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság
neve:
címe:

Sorszám

Dolgozó neve

Azonosító száma

A tűzoltók részére 2007. I. félévben kifizetett túlszolgálati díjról

Túlszolgálati díj járulékkal együtt összesen

2007. január 1. és június 30. között teljesített túl-
szolgálati óra
összesen

Túlszolgálati
óradíj járulék
nélkül

Túlszolgálati díj járulék nélkül

A túlszolgálati díj járuléka
32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dátum:……………………………………

Alulírottak igazoljuk, hogy a fenti – nem szolgálati idő-csökkentésből eredő – túlszolgálati díjak a FÜV eljárás alatt álló tűzoltók helyettesítése miatt keletkeztek, és ezek kifizetéséhez a FÜV eljárás alatti tűzoltók után a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú melléklete szerint járó normatív állami hozzájárulásból keletkezett megtakarítás nem biztosít fedezetet.

………………………………

…………………………………

polgármester

tűzoltóparancsnok


P. H.

2. a) melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulásával kapcsolatosan 2007. I. félévben kifizetett
nem szolgálati idő-csökkentésből eredő túlszolgálati díjról


Megye megnevezése:

Sorszám

KSH-kód

A tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat neve

A tűzoltók részére 2007. I. félévben kifizetett nem szolgálati idő-csökkentés miatti túlszolgálati díjról

2007. I. félévi
túlszolgálati díj járulékkal együtt összesen

Túlszolgálatot
ellátó tűzoltók száma

Az I. félévben
teljesített túlszolgálati óra
összesen

Túlszolgálati díj járulék nélkül összesen

A túlszolgálati díj járuléka
32%

óra

Ft

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dátum: ………………………

P. H.

…………………………….......………………
igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága

3. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban létszám utánpótlására tervezett tűzoltó
dolgozója részére a négyhavi képzési időszakra járó illetmény és egyéb járandóságok költségeiről


Helyi önkormányzat, illetve neve:
KSH-kódja (7 karakter):

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
neve:
címe:

Sor-
szám

Tűzoltó
képzésben
részesülő
tűzoltók neve

A nyugállományba vonuló tűzoltók utánpótlására kiképzett tűzoltók illetményére
és egyéb járandóságaira

Kiadások összesen

Négyhavi közalkalmazotti
illetmény járulék nélkül
(65 500 Ft/hó/×4)

A négyhavi bér 32%-os járulékának összege

Időarányos 13. havi illetmény

A négyhavi bér és az időarányos 13. havi illetmény járulékkal együtt összesen

Képzési költség, gyakorló ruha és egyéb kiadások
költségeire (150 000 Ft/fő)

Járulék nélkül

Járulékkal

Ft/fő

Ft

Ft

Ft

Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 Dátum: ................................................................

…………..……….......…

…………………………

tűzoltóparancsnok

polgármesterP. H.

3. a) melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban létszám utánpótlására tervezett tűzoltó
dolgozója részére a négyhavi képzési időszakra járó illetmény és egyéb járandóságok költségeiről

Megye megnevezése:

Sorszám

KSH-kód

A tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat neve

A nyugállományba vonuló tűzoltók utánpótlására kiképzett tűzoltók illetményére
és egyéb járandóságaira

Kiadások összesen

A képzésben részt vevő
tűzoltók
száma

Négyhavi közalkalmazotti illetmény járulék nélkül
(65 500 Ft/hó ×
4 hó× tűzoltók
száma)

A négy-
havi bér 32%-os járuléká-
nak összege összesen

Időarányos 13. havi
illetmény

A négyhavi bér és az időarányos 13. havi
illetmény
járulékkal együtt
összesen

Képzési költség, gyakorló ruha
és egyéb
kiadások
költségeire
(150 000 Ft/fő×
létszám)

Járulék
nélkül

Járulék-
kal

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dátum:


P. H.


.................................................................................
igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága

4. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez

A támogatás szempontjából elszámolható költségek

1. Túlszolgálati díj megállapítása:
– túlszolgálati díj kiszámításánál kizárólag a rendszeres illetmény vehető figyelembe,
– az illetmény elemek kiszámításának illetmény alapja = 36 800 Ft,
– a túlszolgálati óradíj kiszámítását az 1., 1.a), 2. és 2.a) számú adatlapokon kell elvégezni, a rendszeres havi illetményt a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8. §-ában előírt 174 órával történő osztással,
– a túlszolgálati díjat járulékaival növelten kell igényelni.

2. A tűzoltó képzésben részt vevő állomány járandóságai:
a) A képzési időszak alatt az állomány meghatározott időre történő közalkalmazotti állományban alkalmazható. A hallgatók kiképzése a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Regionális Kiképző Központok, illetve a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok szervezésében történik.
A hallgatók élelmezéséről, napidíj folyósításáról és az utazási költségtérítésről a küldő szervezet gondoskodik.
A közalkalmazottat teljesítménybérként 65 500 Ft minimálbér és annak 13. havi illetményrésze illeti meg.
A képzési költség maximum 100 000 Ft/fő.
A gyakorlóruha beszerzéséhez 30 000 Ft/fő hozzájárulás igényelhető.
A közalkalmazottat a Kjt. szerinti 13. havi illetmény időarányos része illeti meg.

A fent meghatározottaktól felfelé irányba történő eltérés a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe.

5. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


Kimutatás
a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok 2007. július havi „Hőségriadó” költségeiről

7M12823_0

Sor-
szám

KSH-kód

Önkormányzat megnevezése

Személyi állomány igénybevételének költségei
járulékokkal együtt

Személyi állomány ellátása

Gépjármű
üzemeltetés

Távközlési
költségek

Védekezéshez
felhasznált anyagok

Egyéb költségek

Összesen

Működési területen kívüli vonulás
költségei

Kiadás összesen

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

113578

Fővárosi önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

205519

Siklós

 

 

 

 

280 000

 

280 000

 

280 000

3

219415

Pécs

12 987

 

 

 

70 759

 

83 746

 

83 746

4

223959

Mohács

 

 

 

 

 

 

0

 

0

5

226408

Komló

 

 

 

 

99 920

 

99 920

 

99 920

6

226578

Szigetvár

 

 

 

 

90 000

 

90 000

 

90 000

7

303522

Baja

 

 

152 000

 

300 000

1 100 000

1 552 000

 

1 552 000

8

306442

Kalocsa

208 541

 

76 710

 

150 787

720 941

1 156 979

 

1 156 979

9

309344

Kiskőrös

190 500

 

103 500

 

185 000

800 500

1 279 500

227 500

1 507 000

10

320297

Kiskunfélegyháza

 

 

58 393

 

424 263

593 968

1 076 624

 

1 076 624

11

326684

Kecskemét

445 000

164 000

90 887

 

762 000

4 237 771

5 699 658

 

5 699 658

12

332434

Kiskunhalas

250 000

 

388 802

 

264 396

500 000

1 403 198

 

1 403 198

13

405032

Gyula

 

 

 

 

 

 

0

 

0

14

415200

Békéscsaba

 

3 960

26 163

 

 

1 512

31 635

 

31 635

15

421883

Szeghalom

 

 

 

 

 

 

0

 

0

16

423065

Orosháza

 

 

 

 

 

 

0

 

0

17

423870

Szarvas

 

7 056

86 241

15 000

 

44 566

152 863

 

152 863

18

430322

Mezőkovácsháza

 

 

 

 

 

 

0

 

0

19

505120

Sátoraljaújhely

 

 

 

 

5 280

 

5 280

 

5 280

20

506691

Kazincbarcika

 

 

 

 

 

 

0

 

0

21

508077

Szendrő

 

 

 

 

 

 

0

 

0

22

514492

Ózd

 

10 000

 

 

250 000

1 300 000

1 560 000

 

1 560 000

23

519433

Mezőkövesd

 

 

 

 

100 000

702 000

802 000

 

802 000

24

528352

Tiszaújváros

 

 

 

 

8 640

 

8 640

 

8 640

25

530456

Miskolc

 

 

 

 

 

 

0

 

0

26

530739

Szerencs

 

 

 

 

 

 

0

 

0

27

533048

Encs

 

16 000

 

 

274 032

869 000

1 159 032

 

1 159 032

28

605111

Csongrád

 

7 470

48 963

 

181 215

 

237 648

 

237 648

29

607357

Makó

 

 

 

 

 

 

0

 

0

30

608314

Hódmezővásárhely

 

 

 

 

 

 

0

 

0

31

614456

Szentes

 

33 020

 

 

218 002

 

251 022

 

251 022

32

633367

Szeged

 

 

579 000

 

 

360 459

939 459

 

939 459

33

703115

Dunaújváros

 

 

 

 

 

182 400

182 400

86 849

269 249

34

710481

Bicske

 

 

 

 

 

 

0

 

0

35

714827

Székesfehérvár

 

 

622 800

18 000

 

780 376

1 421 176

88 500

1 509 676

36

718485

Mór

 

 

 

 

 

 

0

 

0

37

723694

Sárbogárd

 

 

281 635

65 000

 

355 680

702 315

 

702 315

38

804039

Csorna

 

 

157 762

 

 

1 000 000

1 157 762

 

1 157 762

39

804783

Mosonmagyaróvár

 

 

 

 

 

 

0

 

0

40

808518

Sopron

14 392

 

78 094

 

 

 

92 486

 

92 486

41

825584

Győr

 

 

 

 

54 675

 

54 675

 

54 675

42

828334

Kapuvár

169 742

 

 

 

90 194

 

259 936

 

259 936

43

903045

Hajdúböszörmény

 

 

 

 

 

 

0

 

0

44

905175

Hajúszoboszló

 

 

 

 

 

 

0

 

0

45

910162

Püspökladány

 

 

 

 

 

 

0

 

0

46

912788

Berettyóújfalu

 

 

 

 

 

 

0

 

0

47

915130

Debrecen

 

 

 

 

 

 

0

 

0

48

922406

Hajdúnánás

 

 

 

 

 

 

0

 

0

49

1003276

Füzesabony

 

 

 

 

 

 

0

 

0

50

1005236

Gyöngyös

 

3 427

 

 

 

458 500

461 927

1 844

463 771

51

1014526

Heves

 

 

41 770

 

 

10 000

51 770

 

51 770

52

1020491

Eger

 

70 000

450 000

 

 

2 600 000

3 120 000

 

3 120 000

53

1022309

Hatvan

18 297

 

 

 

193 957

812 785

1 025 039

 

1 025 039

54

1105449

Komárom

 

7 452

71 022

4 000

 

 

82 474

 

82 474

55

1115352

Nyergesújfalu

 

 

 

 

 

 

0

 

0

56

1118157

Tatabánya

 

 

10 000

 

 

 

10 000

 

10 000

57

1125131

Esztergom

 

 

45 360

 

 

 

45 360

 

45 360

58

1207409

Pásztó

 

 

 

 

 

 

0

 

0

59

1213657

Balassagyarmat

 

 

 

 

 

 

0

 

0

60

1223825

Rétság

 

 

 

 

 

 

0

 

0

61

1225788

Salgótarján

 

 

25 000

 

 

251 000

276 000

 

276 000

62

1309247

Dabas

 

7 200

333 922

 

720 620

 

1 061 742

 

1 061 742

63

1310551

Monor

10 100

 

 

 

 

792 212

802 312

 

802 312

64

1311341

Cegléd

8 968

 

201 533

 

108 012

 

318 513

 

318 513

65

1313435

Nagykáta

 

 

 

 

 

 

0

 

0

66

1315440

Szentendre

40 000

54 000

262 000

 

 

118 000

474 000

 

474 000

67

1317260

Ráckeve

 

 

 

 

 

 

0

 

0

68

1319716

Nagykőrös

 

 

 

 

 

 

0

 

0

69

1324934

Vác

 

 

 

 

 

 

0

 

0

70

1328954

Szigetszentmiklós

 

 

240 186

 

36 918

502 447

779 551

 

779 551

71

1330988

Érd

 

21 960

58 824

 

312 600

 

393 384

 

393 384

72

1332559

Gödöllő

 

 

 

 

 

 

0

36 140

36 140

73

1417631

Siófok

 

 

 

 

 

 

0

 

0

74

1417941

Nagyatád

27 681

2 000

26 600

2 000

 

 

58 281

 

58 281

75

1418500

Marcali

3 790

 

3 731

 

 

526 283

533 804

 

533 804

76

1420473

Kaposvár

104 000

 

14 935

 

 

 

118 935

 

118 935

77

1432799

Barcs

65 062

3 420

128 180

 

 

 

196 662

 

196 662

78

1509265

Kisvárda

 

 

 

 

 

 

0

 

0

79

1514845

Nyírbátor

 

 

 

 

 

 

0

 

0

80

1516203

Záhony

 

 

 

 

 

 

0

 

0

81

1517206

Nyíregyháza

 

 

 

 

 

 

0

 

0

82

1518324

Vásárosnamény

 

 

 

 

 

 

0

 

0

83

1518874

Mátészalka

 

 

 

 

 

 

0

 

0

84

1518971

Fehérgyarmat

 

 

 

 

 

29 800

29 800

100 672

130 472

85

1604260

Mezőtúr

 

 

166 213

 

 

188 000

354 213

 

354 213

86

1604923

Karcag

 

 

 

 

 

 

0

 

0

87

1618209

Jászberény

 

 

 

 

 

141 960

141 960

 

141 960

88

1627854

Szolnok

 

33 168

10 401

 

16 992

155 040

215 601

 

215 601

89

1629726

Tiszafüred

22 080

5 000

25 000

 

 

 

52 080

 

52 080

90

1632504

Kunszentmárton

569 322

9 228

594 090

 

9 240

135 600

1 317 480

 

1 317 480

91

1704862

Paks

 

 

 

 

 

 

0

86 060

86 060

92

1706497

Bonyhád

 

 

 

 

 

 

0

 

0

93

1707685

Dombóvár

 

 

 

 

 

 

0

 

0

94

1722761

Szekszárd

 

 

 

 

 

 

0

821 931

821 931

95

1724563

Tamási

 

 

21 004

 

 

 

21 004

 

21 004

96

1803009

Szombathely

129 010

 

 

 

149 505

2 122 330

2 400 845

 

2 400 845

97

1813532

Körmend

68 785

 

 

 

425 782

 

494 567

 

494 567

98

1816832

Kőszeg

 

 

 

 

 

 

0

 

0

99

1821306

Sárvár

136 741

 

 

 

260 262

606 480

1 003 483

 

1 003 483

100

1827094

Celldömölk

 

 

 

 

 

 

0

 

0

101

1902219

Balatonfűzfő

14 927

 

 

 

74 880

 

89 807

224 468

314 275

102

1906673

Ajka

 

 

 

 

320 201

96 089

416 290

147 223

563 513

103

1934254

Pétfürdő

 

 

 

 

224 468

232 020

456 488

 

456 488

104

1911767

Veszprém

5 297

 

 

 

334 384

488 000

827 681

101 632

929 313

105

1922327

Badacsonytomaj

 

 

 

 

 

 

0

116 910

116 910

106

1931945

Pápa

 

32 000

 

 

136 000

180 000

348 000

 

348 000

107

2012122

Letenye

 

 

 

 

 

 

0

 

0

108

2012575

Lenti

 

 

 

 

27 547

 

27 547

 

27 547

109

2018421

Keszthely

 

 

 

 

 

 

0

 

0

110

2030933

Nagykanizsa

 

 

 

 

 

 

0

 

0

111

2032054

Zalaegerszeg

 

 

 

 

3 475 000

2 685 000

6 160 000

 

6 160 000

112

2032522

Zalaszentgrót

 

 

 

 

 

 

0

 

0

HÖT összesen:

2 515 222

490 361

5 480 721

104 000

10 635 531

26 680 719

45 906 554

2 039 729

47 946 283

6. melléklet a 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelethez


Kimutatás
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak
szolgálati nyugállományba vonulása miatt utánpótlásként tűzoltóképzésben résztvevőkről

Sorszám

Helyi önkormányzat megnevezése

Tűzoltóképzésben
résztvevők száma

1

Mezőkovácsháza

6

2

Szeghalom

3

3

Gyula

10

4

Orosháza

9

5

Békéscsaba

1

6

Miskolc

5

7

Encs

7

8

Kazincbarcika

1

9

Mezőkövesd

1

10

Sátoraljaújhely

6

11

Tiszaújváros

5

12

Szentes

2

13

Kapuvár

4

14

Mosonmagyaróvár

1

15

Sopron

3

16

Győr

10

17

Gyöngyös

5

18

Hatvan

10

19

Heves

1

20

Dabas

1

21

Gödöllő

2

22

Barcs

3

23

Marcali

7

24

Kaposvár

3

25

Siófok

2

26

Dombóvár

7

27

Paks

11

28

Szekszárd

3

29

Ajka

14

30

Badacsonytomaj

2

31

Veszprém

5

32

FTP

40

 

Összesen:

190

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére