• Tartalom

37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2008.01.03.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdésének b), c), h) és k) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, illetve a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pontjának ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

1–12. §1

A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
módosítása

13–19. §2

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

20. §3

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről
és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

21. §4

22. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)5

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor szociális intézménynél, szolgáltatónál az R. 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt a jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni akkor is, ha az R. 3. számú mellékletének e rendelettel megállapított rendelkezéseiben meghatározott szakirányú szakképzettséggel nem rendelkezik.

(4) Az e rendelet jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai szabályait és létszámfeltételeit – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével –

a) az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CXXI. törvény 81. §-ának (3) bekezdése szerinti szabály alapján történő működési engedély módosításának időpontjától,

b) ha e rendelet hatálybalépésekor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást házi segítségnyújtást is tartalmazó működési engedéllyel nyújtják, 2009. január 1-jétől

kell alkalmazni.

(5) Az R. 28. §-ának (6) bekezdése szerinti – e rendelettel megállapított – kétirányú kommunikációra vonatkozó feltételt az e rendelet hatálybalépésekor jogerős működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóknak, intézményeknek 2010. december 31-éig kell teljesíteniük.

(6) Az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel rendelkező intézménynek, szolgáltatónak az R. 2. számú mellékletét érintő létszámnorma-változásokat 2009. december 31-éig kell teljesíteni.

(7) Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéseinek és vizsgakövetelményeinek e rendelettel megállapított szabályait az e rendelet hatálybalépését követően indult képzésekre kell alkalmazni.

(8)–(9)6

1–8. számú melléklet a 37/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez7

1

Az 1–12. § e rendelet 22. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 13–19. § e rendelet 22. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 20. § e rendelet 22. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 21. § e rendelet 22. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 22. § (2) bekezdése hatályát vesztette ugyanezen bekezdés alapján.

6

A 22. § (8)–(9) bekezdése e rendelet 22. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–8. számú melléklet e rendelet 22. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére