• Tartalom

41/2007. (XII. 29.) PM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

2009.10.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. § (3)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az utólagos elszámolás érdekében a gazdálkodó szervezet az általa kezdeményezett bírósági eljárásokról olyan naprakész, sorszámmal ellátott nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható az ügy bírósági ügyszáma, az ügy gazdálkodó szervezetnél vezetett nyilvántartási száma, az ügy tárgya, az adós neve és a fizetendő illeték összege. A gazdálkodó szervezet e nyilvántartást és a (4) bekezdés szerinti nyilvántartást az engedély lejártakor köteles lezárni, és a következő hónap 15. napjáig a nyilvántartást és annak másolati példányát az illetékes állami adóhatósághoz benyújtani. Ha a gazdálkodó szervezet a nyilvántartást a határidő letelte után nyújtja be, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mulasztási bírságot kell fizetnie.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal külön nyilvántartást kell vezetni azokról az ügyekről, amelyeknél a bíróság jogerős határozatával bírósági eljárási illeték visszatérítéséről rendelkezett.
(5) A gazdálkodó szervezet a (3) és (4) bekezdés szerinti nyilvántartások alapján az engedéllyel érintett időszakra fizetendő és az előlegként megfizetett illeték közötti különbözetet az állami adóhatóság számlájára az engedély lejártát követő hónap 15. napjáig köteles megfizetni. Túlfizetés esetén az állami adóhatóság a többletet a következő előleg összegébe beszámítja, vagy azt a gazdálkodó szervezet kérésére az adóvisszatérítésre vonatkozó szabályok szerint visszatéríti. A különbözet megfizetésének elmulasztása esetén az illetéket az esedékesség napjától felszámított, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetni.”

2. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.

(2)1 A bírósági eljárási illetéknek a 2007. december 31-éig kiadott engedélyek alapján történő utólagos elszámolására az engedélyek érvényességi ideje alatt az R. 2007. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

(3)2 A bírósági eljárási illetéknek a 2007. december 31-éig kiadott engedélyek alapján történő utólagos elszámolása során a gazdálkodó szervezet 2009-ben az R. 8. §-a szerinti nyilvántartást a naptári év végén köteles lezárni, és 2010. január 15. napjáig a nyilvántartást és annak másolati példányát az illetékes állami adóhatósághoz benyújtani, s ezzel egyidejűleg az illetéket megfizetni. Ha a gazdálkodó szervezet a nyilvántartást a határidő letelte után nyújtja be, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mulasztási bírságot kell fizetni. Az illeték megfizetésének elmulasztása esetén az illetéket az esedékesség napjától (január 15.) felszámított, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetni.

1

A 2. § (2) bekezdése a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 89. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdését a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelet 40. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére