• Tartalom

2007. évi XLIII. törvény

2007. évi XLIII. törvény

a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2011.01.01.

1. § (1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) a következő új 48/B. §-sal egészül ki:

48/B. § (1) Adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti a vámhatósághoz
a) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő, az adóképviselő, az adóügyi képviselő,
b) az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók tekintetében egyébként elektronikus adóbevallásra kötelezett adóalany és adó-visszaigénylő, a 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság esetében a polgári törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetnek nem minősülő adó-visszaigénylő kivételével,
c) választása szerint az a)–b) pont alá nem tartozó adóalany, adó-visszaigénylő.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóalany, adó-visszaigénylő Art. szerinti képviselője
a) az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben az első adóbevallás benyújtása hónapjának 5. napjáig, illetve a nem bejegyzett kereskedő és a 27. § szerinti adóalany esetében az adófizetési kötelezettség, a 28. § szerinti adó-visszaigénylő esetében az adó-visszaigénylési jogosultság keletkezésének napjáig,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben azon adóbevallási időszakot követő hó 5. napjáig, amelynek tekintetében az adóalany, az adó-visszaigénylő első ízben kívánja alkalmazni az adóbevallás elektronikus benyújtását,
a vámhatósághoz bejelenti az elektronikus adóbevallásra szóló képviseleti jogosultságát, valamint a képviselt adóalany, adó-visszaigénylő nevét, adóazonosító számát és vámazonosító számát.
(3) Ha az adóalany, adó-visszaigénylő élt az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott választási jogával, választásától a választása évét követő naptári év végéig nem térhet el.”
„(6) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter arra, hogy együttes rendeletben határozza meg a jövedékiadó-bevallás elektronikus úton történő benyújtásának módját és technikai feltételeit.”

2. § (1) Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7. §-a a következő új (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az adóalany és az adó-visszaigénylésre jogosult az adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton, a külön jogszabályban foglalt módon és technikai feltételekkel teljesíti.
(10) Az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult Art. szerinti képviselője az első adóbevallás benyújtása hónapjának 5. napjáig a vámhatósághoz bejelenti az elektronikus adóbevallásra szóló képviseleti jogosultságát, valamint a képviselt adóalany, adó-visszaigénylő nevét, adóazonosító számát és vámazonosító számát.”
„(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter arra, hogy együttes rendeletben határozza meg az energiaadó-bevallás elektronikus úton történő benyújtásának módját és technikai feltételeit.”

3. §2

4. § (1) E törvény 2007. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – a 2007. június 30-át követően keletkezett adókötelezettség, adó-visszaigénylési jogosultság bevallására kell alkalmazni.

(2) A Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-ának (1) bekezdése a)b) pontjában megjelölt, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adóalanynak, adó-visszaigénylésre jogosultnak a 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti időszakra keletkezett adókötelezettség, adó-visszaigénylési jogosultság tekintetében a jövedékiadó-, illetve az energiaadó-bevallási kötelezettségét csak akkor kell az e törvény 1. §-ában, illetve 2. §-ában foglalt rendelkezés szerint teljesítenie, amennyiben azt választja.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben

a) a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-ának (2) bekezdésében, illetve az Etv. e törvénnyel megállapított 7. §-ának (10) bekezdésében előírt bejelentést a képviselőnek azon adóbevallási időszakot követő hó 5. napjáig kell a vámhatósághoz teljesítenie, amelynek tekintetében az általa képviselt adóalany, adó-visszaigénylésre jogosult első ízben kívánja alkalmazni a jövedékiadó-, illetve az energiaadó-bevallás e törvény szerinti elektronikus benyújtását,

b) az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult az elektronikus benyújtás (2) bekezdés szerinti választását követően nem változtathatja meg a bevallás benyújtásának módját.

(4) Amennyiben az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult a 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti időszakra keletkezett adókötelezettségének, adó-visszaigénylési jogosultságának bevallását – választása szerint – nem az e törvény 1. §-ában, illetve 2. §-ában foglalt rendelkezés szerint teljesíti, az adóalany, az adó-visszaigénylésre jogosult Art. szerinti képviselőjének a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (2) bekezdésében, illetve az Etv. e törvénnyel megállapított 7. §-a (10) bekezdésében előírt bejelentést

a) a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adóalany esetében legkésőbb 2008. január 10-éig,

b) a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti adóalany, adó-visszaigénylő, illetve az Etv. hatálya alá tartozó adó-visszaigénylő esetében a Jöt. e törvénnyel megállapított 48/B. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, illetve az Etv. e törvénnyel megállapított 7. §-ának (10) bekezdésében megjelölt időpontig

kell a vámhatósághoz teljesítenie, azzal, hogy a b) pont szerinti esetekben az említett rendelkezésekben szereplő „első adóbevallás benyújtása” kitétel alatt az „első elektronikus adóbevallás benyújtása” kitételt kell érteni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. május 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. május 31. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 127. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

A 3. §-t a 2010: CXXII. törvény 172. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére