• Tartalom

57/2007. (VI. 26.) OGY határozat

57/2007. (VI. 26.) OGY határozat

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság felállításáról1

2007.06.26.

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. § (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a végrehajtó hatalomnak a törvényhozó hatalom általi ellenőrzése alkotmányos követelményének érvényesítése érdekében, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Dtv.) meghatározott pályázati eljárás (a továbbiakban: pályázati eljárás) országgyűlési ellenőrzésének biztosítására eseti bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bizottság).

2. A Bizottság feladata a pályázati eljárás feletti országgyűlési ellenőrzés biztosítása.

3. A Bizottság tagjai az országgyűlési képviselőcsoportok egy-egy képviselője. A Bizottság munkájában állandó meghívottként képviselőcsoportonként egy-egy szakértő vesz részt. Szavazati joggal a képviselő rendelkezik – a Hsz. 35. § (3) bekezdésére figyelemmel az állandó bizottságokra vonatkozó szabályoktól eltérően – akként, hogy a képviselők között a szavazati arányok a képviselőcsoportot a döntés időpontjában megillető mandátumok arányában oszlanak meg. A Bizottság állásfoglalásait és Ügyrendjét a jelenlévő tagok által képviselt mandátumok kétharmados többségével fogadja el, egyéb döntéseit az 5. pont szerinti szavazati aránnyal hozza meg.

4. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást akként, hogy minden képviselőcsoport egy tagot ajánlhat. A bizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselőcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselőcsoportok vezetőinek ajánlása alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, melyről az egy döntéssel, vita nélkül határoz.2 A Bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve jelölésben, az országgyűlési arányoknak megfelelő szavazati arányok azonban ilyenkor is változatlanok maradnak. A Bizottság megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a Bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, melyet az eredeti eljárásnak megfelelően választ meg az Országgyűlés.

5. A Bizottság a pályázati eljárás ellenőrzése körében

– a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) javaslatát a pályázati kiírás kidolgozása során indokolt állásfoglalásával visszaküldheti; ennek a kérdésnek a tárgyalása során a határozatképességhez és magához a döntéshez minden esetben legalább a tagok által képviselt mandátumok egyharmados szavazati aránya szükséges és elegendő;

– a pályázatok érvényességéről és eredményességéről szóló hatósági határozat tervezet jóváhagyásáról állásfoglalást hoz, az erről szóló döntéshez legalább a jelenlévő tagok által képviselt mandátumok kétharmados többségű szavazati aránya szükséges, a Bizottság a jóváhagyást csak jogszabálysértés, illetve eljárási szabálysértés (ideértve a pályázati kiírás szabályainak megsértését is) esetén tagadhatja meg.

6. A Bizottság a pályázati kiírási dokumentáció és a bírálati szempontok ellenőrzése és jóváhagyása során kizárólag a Dtv.-ben meghatározott feltételek és értékelési szempontok érvényesülését veheti figyelembe.

7. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

8. Nem vehet részt a Bizottság munkájában szakértőként

a) aki, vagy akinek a személyes részvételével működő, illetve gazdasági érdekeltségében álló gazdasági társaság vagy más szervezet részt vesz a pályázaton;

b) aki, vagy akinek a személyes részvételével működő, illetve gazdasági érdekeltségében álló gazdasági társaság vagy más szervezet az a) pont szerinti pályázó gazdasági társasággal vagy szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

c) az a) pont szerinti pályázó gazdasági társaság vagy szervezet vezető tisztségviselője, vezető testületének vagy felügyeleti szervének tagja;

d) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény hatálya alá tartozó szolgáltató, a műsorszolgáltató, a műsorterjesztő, valamint a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény hatálya alá tartozó lapkiadó, a lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, vezető tisztségviselője, felügyeleti szervének tagja, illetőleg, aki műsorszolgáltatóval, műsorterjesztővel, lapkiadóval vagy lapterjesztővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll;

e) a műsorszolgáltató, a műsorterjesztő, a lapkiadó, a lapterjesztő, illetőleg, aki ilyen gazdasági társaságban rendelkezik közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel;

f) központi kormányzati szerv köztisztviselője;

g) az Országos Rádió és Televízió Testület tagja;

h) a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumának tagja vagy a közalapítványok alkalmazottja;

i) az a)e) pontjai alá eső személynek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója.

9. A Bizottság ügyrendjét – a létrehozásáról szóló határozat szabályainak figyelembevételével – a Dtv. és a Házszabály vonatkozó rendelkezései alapján maga állapítja meg. A tagok és az állandó meghívottak összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek.

10. A Bizottság működésének költségei az Országgyűlés költségvetéséből kerülnek biztosításra.

11. A Bizottság megbízatása a tagok megválasztását követő alakuló üléssel kezdődik és a Dtv. szerinti pályázati eljárás eredményes befejezéséig tart.

12. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 23/2010. (V. 14.) OGY határozat 3. pont k) alpontja hatályon kívül helyezte 2010. május 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére