• Tartalom

2007. évi LVIII. törvény

2007. évi LVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról1

2007.06.15.

1. § (1) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti támogatási igények jogosságát elbíráló és annak szabályszerű felhasználását ellenőrző állami szerv a létszámcsökkentéssel érintett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével, illetve az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatásának elszámolását ellenőrző szerv az érintett személyek foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos alábbi személyes adatait teljes körűen megismerheti és kezelheti:
a) név, anyja neve, születési név,
b) születési hely, születési idő,
c) a munkaviszony megszűnés/megszüntetés jogcíme,
d) szolgálati és közszolgálati idő,
e) besorolás és munkakör megnevezése,
f) a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,
g) a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,
h) a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmentés és végkielégítés összege),
i) a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés indokául szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos kódok).”

(2) A Kvtv. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére kell biztosítani a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény szerint július–december hónapokban, hat havi részletben történő kifizetését. A többlettámogatás feltételeinek megállapítására és az előirányzatok átcsoportosítására a Kormány kap felhatalmazást.”

(3) A Kvtv. 23. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
23. § „A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, a 64/A–64/C. §-ában, valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.”

(4) A Kvtv. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, a X. Miniszterelnökség fejezet, a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet és a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 18. §-ának (3) bekezdése alapján – fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcímen – havonta átutalást teljesít az Ny. Alap részére az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően, a tárgyhó 10. napjáig.”

(5) A Kvtv. 31. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:]
k) Az oktatási és kulturális miniszter egyedi megállapodást köthet a pénzügyminiszter egyetértésével állami támogatásra érvényes megállapodással nem rendelkező közalapítványokkal, alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal a közoktatási feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Az igénylés és a kiegészítő támogatás feltételeinek – a pénzügyminiszterrel egyetértésben történő – megállapítására, továbbá a folyósításra és a felhasználás ellenőrzésére az oktatási és kulturális miniszter jogosult. E célra a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzata használható fel.”

(6) A Kvtv. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § kiegészül a következő (5) bekezdéssel:
„(4) Az MFB Rt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, 2007. év folyamán legfeljebb 100 000 millió forint lehet.
(5) Az (1)–(4) bekezdésekben megállapított kereteket a tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.”

(7) A Kvtv. 40. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Hitelgarancia Zrt. költségvetési viszontgarancia nélkül, saját kockázatára is vállalhat készfizető kezességet.”

(8) A Kvtv. 51. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a (3)–(17) bekezdések számozása (4)–(18) bekezdésekre változik:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül új előirányzatot hozzon létre.”

(9) A Kvtv. 51. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím) 5. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között a 9. jogcím kivételével, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím) 6. számú mellékletben szereplő támogatási jogcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. és 3. cím, valamint a 8. cím között az 5. számú mellékletben szereplő 9. jogcím kivételével – a felhasználási igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre. Az 5. számú mellékletben szereplő 9. jogcím terhére átcsoportosítás csak az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása céljából hajtható végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. címről a 3. címre történik, úgy az átcsoportosítás ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1., 3., 2. támogatási jogcím sorrendjében történik.”

(10) A Kvtv. 51. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Az Országgyűlés felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előzetes engedélyével – a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 26. alcím, 8. Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása jogcím-csoport, valamint a 12. cím, 26. alcím, 1. Utánpótlás-nevelési feladatok jogcím-csoport és a 3. Olimpiai felkészülés támogatása jogcím-csoport előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.”

(11) A Kvtv. 53. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A XIX. EU Integráció fejezet és a fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat címen, illetve alcímen jóváhagyott előirányzatok tekintetében a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének szabályozási jogait és kötelezettségeit a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gyakorolja.”

(12) A Kvtv. 59. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3)–(4) bekezdés jelölése (5)–(6) bekezdésre változik:
„(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2007. évben gyermekenként 5000 forint.
(4) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2007. évben gyermekenként 7500 forint.”

(13) A Kvtv. 77. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport, 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási előirányzatból 15 000,0 millió forint az egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával összefüggő működési többletkiadások kompenzálására, továbbá 7500,0 millió forint az intézményi átalakítások és kapacitáscsökkentések támogatására (ezen belül felhalmozási kiadásokra is) fordítható külön jogszabályban meghatározottak alapján.”

(14) A Kvtv. a következő 97. §-sal egészül ki:
97. § Az Egészségbiztosítási Alapból a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35/A. §-a szerint nyújtott támogatás
a) a költségvetési rend szerint működő egészségügyi szolgáltatatók mindenkori éves költségvetésének,
b) a nem költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatóknak
a bevételét képezi.”

(15) A Kvtv. 3. számú melléklete 15.1.2.3. „Iskolai oktatás a 9–13. évfolyamon” pontja utolsó bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 9–12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola 9–10. évfolyamára járó tanulók után nem ez a hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.”

(16) A Kvtv. 4. számú melléklete B)/III.4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár forintban:
a) község 500 főig 32 724
b) község 501–2000 főig 32 800
c) község 2000 fő felett 32 927
d) város 10 000 főig 35 040
e) város 10 000 fő felett 36 500
f) megyei jogú város 37 500
g) főváros (kerületekkel együtt) 41 000.
Az a)–f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az értékhatár a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg kétszerese és e törvény 3. számú melléklet 12., 13. pont szerinti ellátott, a 15., 16.1., 16.4.1. pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, a 16.2., 16.3. pont szerinti tanulók, illetve kollégiumban elhelyezettek, a 16.4.2., 16.4.3. pont szerinti ellátottak együttes száma szorzatának a település 2006. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”

(17) A Kvtv. 5. számú melléklete 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása pontjának első és utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2006. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2006. és 2007. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
(...)
Ez az előirányzat szolgál a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések, a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet alapján 2006. december 13-áig a Magyar Államkincstár területi szerveihez benyújtott, de a központi költségvetésből meg nem térített öregségi nyugdíj, illetve közszolgálati járadék folyósításának, valamint a (helyi önkormányzati fenntartású költségvetési szervek által foglalkoztatottak részére folyósítandó) külön törvényben meghatározott 13. havi illetmény havi részleteinek, továbbá az egészségügyi struktúra átalakításával kapcsolatos személyi juttatások és azok járulékainak forrásául is.”

(18) A Kvtv. 5. számú melléklete 12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához, továbbá azon megyei jogú városok önkormányzatai, melyek a Kormány által jóváhagyott, kiemelt környezetvédelmi beruházásokat valósítanak meg.”

(19) A Kvtv. 5. számú melléklete 17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása pontja második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentése részben vagy egészben:
– túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás kizárólag a 2006. II. félévére, valamint a 2007. évre jutó túlórák arányában vehető igénybe (a támogatás megállapítása 2007. I. félévében a ténylegesen kifizetett túlórák arányában, 2007. II. félévében a 2007. III. negyedévre jutó túlórák átlagának 6 hónapra számított arányában történik);
– létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető.”

(20) A Kvtv. 5. számú melléklete 22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása
Előirányzat: 100,0 millió forint
A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik azon lakosaik által fizetett vizitdíj visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.”

(21) A Kvtv. 6. számú melléklete 1.3.7.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:)
„1.3.7.6. az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató módszertana szerint számított – forráshiány időarányos összege, amennyiben e feladatait 2007. szeptember 1-jétől önállóan látja el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartja fenn, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:
– ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetővé, hogy társuljon,
– ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kívánt csatlakozni, de a társulásban részt vevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.”

(22) A Kvtv. 6. számú melléklete 1.3.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.3.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel előirányzatának összegénél.”

(23) A Kvtv. 6. számú melléklete 1.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8. A támogatott önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. Az elszámolás során az önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint az 1.8.2–1.8.5. és 1.8.7. pontokban foglaltakat.”

(24) A Kvtv. 6. számú melléklete 1.8.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.5. Az 1.8.2–1.8.4. és 1.8.7. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A jogtalan igénybevételt az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség terheli. A jogtalan igénybevétel kezdő napja 2007. év december 31.”

(25) A Kvtv. 6. számú melléklete 1.8.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.8.6. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2006. január 1-jei állapot szerint, az 1.3.9. pont szerinti számításnál a települési önkormányzatok közigazgatási státusát a 2006. december 31-ei állapot szerint kell figyelembe venni. Amennyiben az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 1000 fő vagy az alatti, de 2007. január 1-jén 1000 fő feletti, akkor az 1.1.1. pont vonatkozásában a 2007. január 1-jei állapot az irányadó.”

(26) A Kvtv. 6. számú melléklete a következő 1.8.7. ponttal egészül ki:
„1.8.7. Az elszámolás során visszafizetendő az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú önkormányzat esetében a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatokhoz, intézmény(ek)hez kapcsolódó forráshiány időarányos összege, amennyiben az önkormányzat e feladatait 2007. szeptember 1-jétől december 31-éig önállóan látta el, ezen intézményét (intézményeit) önállóan tartotta fenn, kivéve ha ez a támogatás megállapításánál már figyelembevételre került, illetve ha az önkormányzat az 1.3.7.6. pont szerinti közigazgatási hivatali felmentéssel rendelkezik.”

(27) A Kvtv. 8. számú melléklete II. fejezet 1. „Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” pontjának első bekezdése a következőképpen módosul:
„A támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatásban és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak részére megállapított rendszeres szociális segély 90%-ának, valamint a Szoctv. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerinti emelt összegű ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-ában meghatározott pénzbeli támogatás, a 20/B. §-ában meghatározott kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék és a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére szolgál. Az előirányzat igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek, közcélú munkavégzés esetén a közcélú munkát végző személyt megillető segély 90%-a alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az időskorúak járadéka, a bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő személyek, valamint a Gyvt. 20/A. és 20/B. §-a alapján kifizetett összegek és a kamattámogatásban részesülők esetében a részükre kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott szakértői díj vehető igénybe. Közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra csak az esetben igényelhető ezen előirányzat terhére támogatás, ha az önkormányzat felhasználta a közcélú munka támogatása címén megillető előirányzatát.”

(28) A Kvtv. 8. számú melléklete II. fejezet 2. „Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása” pont második bekezdése utáni képlet a következők szerint módosul:
T = 500 000+(RSZ+KC*7,22)*47 297 (forint)”

(29) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet 1.3. pontja a következő mondatokkal egészül ki:
„1.3. Amennyiben a – legkésőbb 2007. június 15-éig megalakult – többcélú kistérségi társulás 2007. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2.1. alapján – a megalakulást követő hónaptól – időarányos, de legfeljebb 12 havi támogatást, a 2.2.–2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet.
A 2007. június 15-ét követően, de legkésőbb 2007. szeptember 1-jéig megalakuló többcélú kistérségi társulás az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti feltételek teljesítését követő hónaptól kizárólag a 2.1. pont alapján legfeljebb 6 havi időarányos támogatást igényelhet, és amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.2–2.5. pontok szerinti feladatok ellátásáról az általa fenntartott intézmény útján gondoskodik, úgy az e pontok szerint időarányos támogatást igényelhet.”

(30) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet 2.2.1. pontjának második mondata helyébe a következő mondat lép:
„Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás,
– a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy
– a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.”

(31) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet 2.2.1. b) pontjának első mondata helyébe a következő mondat lép:
„A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 1–8. évfolyamára az a) pont szerint bejáró gyermekek, tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja.”

(32) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet 2.2.1. b) pontjának harmadik mondata helyébe a következő mondat lép:
„A támogatás igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak szerint történik.”

(33) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet Kiegészítő szabályok 1.6. pontja a következő mondattal egészül ki:
„Az e fejezet szerinti támogatásokat a Tkt. tv. 2007. január 1-jén hatályos melléklete szerinti kistérségekben megalakult többcélú kistérségi társulások igényelhetik, az 1.3. pont szerint 2007. január 31-ét követően megalakuló többcélú kistérségi társulások esetében a Tkt. tv. 2007. szeptember 1-jén hatályos mellékletét kell alkalmazni.”

(34) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet Kiegészítő szabályok 2.3. „Az átlaglétszám számításának szabályai:” pont címe helyébe a következő cím lép:
A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából:”

(35) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet Kiegészítő szabályok 2.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont óvodai csoportokra vonatkozóan együttesen, az általános iskola 1–4. évfolyamán az összevont osztályokra vonatkozóan együttesen kell teljesíteni.”

(36) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet Kiegészítő szabályok 2.3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.6. Azon települési önkormányzat, amelynek a területén – önkormányzati fenntartásban – nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai évfolyamok tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe.”

(37) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet Kiegészítő szabályok 2.3.7. pont utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:
„Az összevont csoportba járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók átlaglétszámának el kell érnie az így kiszámított átlagot.”

(38) A Kvtv. 8. számú melléklete, IV. fejezet Kiegészítő szabályok 2.8. pontja a következő mondatokkal egészül ki:
„Az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás megkezdését követő hónaptól támogatás vehető igénybe:
– a 2006/2007. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 8 hónapra,
– a 2007/2008. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 4 hónapra.
Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az utaztatott, 2006/2007. tanévre időarányosan számított létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévre időarányosan számított létszám 4/12 részének intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett éves, összesített átlaga alapján történik.”

(39) A Kvtv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:
„A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 3. Egyéb járulékok és hozzájárulások alcím, 9. Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás jogcím-csoport, 3. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettől bevételi előirányzata 14 415,5 millió forintra módosul, és kiegészül a 6. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezettől jogcímmel, amelynek bevételi előirányzata 514,4 millió forint.”

Vegyes és záró rendelkezések

2. § E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kvtv.

b) 3. számú melléklet 9. „Pénzbeli szociális juttatások” pontja második bekezdésében az „a Gyvt. 20/B. §-ában szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatásnak a 10%-a” szövegrésze,

(2) A Kvtv. 6. számú mellékletének 1.3.7.5. és 1.3.10.5. pontjait, valamint a 3. számú mellékletének 9. „Pénzbeli szociális juttatások” pontja második bekezdésében az „a Gyvt. 20/B. §-ában szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatásnak a 10%-a” szövegrészét 2007. január 1-jétől már nem kell alkalmazni.

4. § A Kvtv. 1. számú mellékletének a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 19. Mehib Zrt. behajtási jutaléka jogcím-csoportjának címe a „Mehib Zrt. és Eximbank Zrt. behajtási jutaléka” címre változik.

5. § A Kvtv. 6. számú melléklete 1.1.1. pont második bekezdésében és 1.1.3. pont második bekezdésében a „megadhatja” szó helyébe a „megadja” szó lép.

6. § (1) Az e törvény 1. §-ának (1), (3), (12), (15)–(17), (19)–(30), (32)–(38) bekezdéseivel, valamint az 5. §-ával megállapított rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az e törvény 1. §-ának (31) bekezdésével megállapított rendelkezést 2007. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2007. május 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. június 12. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 135. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére