• Tartalom

60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról1

2008.01.01.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) és g) pont ga) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a c) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2. § E rendelet alkalmazásában:)

c) betegszállítási tevékenységet végző szervezet: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) által külön jogszabály szerint kiadott működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkező betegszállításra feljogosított szervezet;”

(2) Az R. 2. §-ának g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2. § E rendelet alkalmazásában:)

g) betegszállító szolgáltató szállítási kapacitása: a szolgáltató által üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező – legalább 4+1 és legfeljebb 8+1 fő szállítására alkalmas – közúti betegszállító gépjárművek összessége,”

2. § Az R. 2/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2/A. § „Az 5. számú melléklet szerinti emblémát a betegszállítási tevékenységet végző szervezet számára a működési engedély kiadásakor az ÁNTSZ biztosítja. Az ÁNTSZ a kiadott emblémáról, továbbá a hozzá tartozó betegszállító gépjármű érvényes rendszámáról, forgalmi engedély számáról és a betegszállító gépjármű típusáról nyilvántartást vezet.”

[(2) A működési engedélyben rögzíteni kell:]

d) a működési terület közigazgatási határait, valamint a rendelkezésre állás időtartamát.”
„(4) Amennyiben az adott megyében betegszállítást irányító szervezet működik, a betegszállító szolgáltatók a tevékenységüket annak koordinálásával kötelesek végezni.”

4. § Az R. 4. § (1)–(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet
a) 6 órán belüli,
b) 24 órán belüli,
c) meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő
betegszállítás.
(2) A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet
a) betegkísérő közreműködését igénylő,
b) kíséretet nem igénylő
betegszállító gépjárművel teljesítendő betegszállítás.
(3) A betegszállítás az alkalmazott betegszállító gépjármű szerint lehet
a) mentőkocsival,
b) fekvőbeteg-szállító kocsival,
c) ülőbeteg-szállító kocsival
teljesítendő betegszállítás.”

5. § Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Mentőkocsival fekvő- és ülőbeteg egyaránt szállítható.”

6. § (1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg. A megrendeléskor közölni kell:
a) a beteg nevét, életkorát,
b) 14 éven aluli beteg esetén a szülői (gondozói) kíséret igényét,
c) a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórismét, valamint a betegszállítás megkezdésének e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti idejét és körülményeit (ülve, fekve stb.), valamint azt, hogy a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel,
d) a betegfelvétel és a betegátadás helyét,
e) saját nevét, telefonszámát és a megrendelő orvos nevét és orvosi bélyegzőszámát.”

(2) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A kúraszerű kezelésre történő betegszállítást megrendelő orvosnak a szállítás megrendelése, illetve ütemezése előtt a betegszállítási tevékenységet végző szervezettel és a kezelést végző egészségügyi intézménnyel egyeztetnie kell. Ebben az esetben a beteg szállítását megrendelő orvos – a betegszállítási utalvány első alkalommal történő kitöltése mellett – a kezelés első időpontjára vonatkozóan a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal és időpont feltüntetésével rendelhet szállítást. A további szállítások megrendelése és a 2. számú melléklet szerinti betegszállítási utalvány kitöltése a kezelést végző intézmény orvosának a feladata.
A kezelési, illetve szállítási időpontok módosítása, bármely okból történő megváltozása esetén az információval rendelkező fél a másik két érintett felet haladéktalanul értesíteni köteles.”

7. § Az R. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § „A betegszállítást végző személy azonnal értesíti az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) Irányító Csoportját, amennyiben a beteg állapotának szállítás közbeni rosszabbodása miatt mentés szükségességét vélelmezi. A segítség megérkezéséig köteles a tőle elvárható beavatkozásokat megtenni, majd a mentőegység vezetőjének utasításai szerint eljárni.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott gépkocsi-vezető és az 1. számú melléklet 2. pontjában meghatározott betegkísérő az ott rögzített szakképzés nélkül 2008. december 31-ig végezheti tevékenységét.

(3) Az R. 1. § (2) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 5. §-ának (4) bekezdése és 6. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az R. 8. §-ának (2) bekezdésében az „OMSZ szolgálatvezetése” szövegrész helyébe az „OMSZ Irányító Csoportja” szöveg lép, az R. 8. §-ának (3) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Egészségügyi Minisztérium” szöveg lép.

1. számú melléklet a 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

A betegszállítás személyi és tárgyi feltételei
I. Személyi feltételek
Betegszállítási tevékenység végzésére az alábbi képesítéssel rendelkező személyek jogosultak:
1. Betegszállító gépkocsi-vezetőként az foglalkoztatható, aki
a) a betegszállító gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz, és
b) legalább kétéves gépjárművezetői gyakorlattal rendelkezik, és
c) az egészségügyi szakképzés folytatására feljogosított intézmények által szervezett, legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati képzésben részesült, vagy az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő ápolói szakképesítések, valamint általános ápolói és általános asszisztensi képesítések valamelyikével rendelkezik
a gyakorlati képzés tartalmi elemei:
életjelenségek vizsgálata,
légútbiztosítás (eszköz nélkül),
lélegeztetés (eszköz nélkül),
újraélesztés egyedül és másik segélynyújtóval,
sérülések: sebek, vérzések, törések,
vérzéscsillapítás, ideiglenes végtagrögzítés, kötözés,
betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítása,
az elméleti képzés tartalmi elemei:
jogi, etikai kérdések,
munkavédelem, és
d) a c) pontban foglalt ismeretekből 1 éven belül sikeres gyakorlati vizsgát tett, és
e) a betegszállítási tevékenységet végző szervezet által évenként szervezett legalább 4 órás szintentartó továbbképzést elvégzi, s a megszerzett ismeretekből az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (a továbbiakban: ETI) által szervezett vizsgabizottság előtt – dokumentáltan – sikeres gyakorlati vizsgát tesz.
2. Betegszállításban betegkísérőként az foglalkoztatható, aki
a) szakképesítéssel (betegkísérői, mentőápolói, továbbá az OKJ-ban szereplő ápolói szakképesítések, valamint általános ápolói és általános asszisztensi képesítések valamelyikével) rendelkezik,
b) szakképesítés hiányában az egészségügyi szakképzés folytatására feljogosított intézmények által szervezett legalább 10 órás elméleti és 30 órás gyakorlati képzésben részesült:
a gyakorlati képzés tartalmi elemei:
életjelenségek vizsgálata, légútbiztosítás (eszköz nélkül), lélegeztetés (eszköz nélkül), újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval, riasztó tünetek felismerése, állapotrosszabbodás felismerése
eszméletlenség fogalma, felismerése, ellátási lehetőségei,
sérülések: sebek, vérzések, törések,
vérzéscsillapítás, végtagrögzítés, kötözés, betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak eltávolítás,
shock, ájulás fogalma, felismerése és ellátása, pulzus, vérnyomás, vércukormérés ismeretek,
elsősegélynyújtó doboz tartalma, használata,
az elméleti képzés tartalmi elemei:
jogi, etikai kérdések,
munkavédelem, és
c) a b) pontban foglalt ismeretekből 1 éven belül az ETI által szervezett vizsgabizottság előtt sikeres gyakorlati vizsgát tett, és
d) a szolgáltatást végző szervezet által évenként szervezett szintentartó továbbképzést elvégzi, s a megszerzett ismeretekből az ETI által szervezett vizsgabizottság előtt – dokumentáltan – sikeres gyakorlati vizsgát tesz.
A vizsga szabályait az ETI vizsgaszabályzata tartalmazza.
II. Tárgyi feltételek
II/A. Betegszállító állomás: minimum 30 m2 alapterületű épület vagy épületrész, amely
– alkalmas:
= a betegszállítási feladatok fel-, illetve átvételére és a betegszállító egységek irányítására,
= a szolgálatban lévő szakszemélyzet – a vonatkozó építészeti, közegészségügyi, munka-egészségügyi, munka- és tűzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,
= a betegszállító gépjárművek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására, tárolására, takarítására és fertőtlenítésére; valamint
– megfelelő hírközlő eszközökkel (telefon vagy URH rádió) rendelkezik.
II/B. Betegszállító gépjárművek
Közúti betegszállító gépjármű a működési engedély kiadásakor a gyártás évétől számítva 6 évesnél idősebb nem lehet, és legfeljebb a gyártás évétől számított 15 évig üzemeltethető, feltéve, hogy az időszakos vizsgálaton a műszaki feltételeknek megfelelt.
A gépkocsi valamennyi ülésének rendelkeznie kell biztonsági övvel.
A szolgáltatónak a működési engedélye módosítását kell kérnie az illetékes regionális (fővárosi) ÁNTSZ intézettől, ha az általa üzemeltetett és működési engedéllyel rendelkező közúti betegszállító gépjárművet más közúti betegszállító gépjárművel váltja ki.
1. Ülőbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetővel és szükség esetén, betegkísérővel kivonuló, URH rádióval vagy rádiótelefonnal, továbbá megfelelő fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal ellátott gépkocsi, mely teljesíti az alábbi műszaki paramétereket:
– oldalajtainak száma minimum 3,
– férőhelyeinek száma minimum 5 (ide számítva a gépkocsivezetőt is),
– minimális tengelytávja 2500 mm, minimális szélessége 1650 mm, minimális magassága 1420 mm.
2. Fekvőbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetővel és betegkísérővel kivonuló, hordágytartóval, hordággyal és URH rádióval vagy rádiótelefonnal, továbbá megfelelő fertőtlenítőszerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal ellátott gépkocsi,
– a hordágy méretei: minimális hosszúsága 1950 mm, minimális szélessége 450 mm.
3. Mentőkocsi: a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet mellékletének II/B.3. pontja szerinti mentőkocsi.
4. Tartalék gépkocsi: az adott állomás betegszállítási feladatainak ellátását biztosító, műszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül helyezett betegszállító gépjármű pótlására szolgáló, azzal azonos követelménynek megfelelő gépjármű. Magasabb szintű ellátásra szolgáló gépjármű alacsonyabb szintű ellátásra szolgáló gépjárművel nem helyettesíthető.
A betegszállítási feladatok ellátását biztosító gépkocsik számától függően az alábbiak szerint kell tartalék gépkocsit biztosítani:
5 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 1 db tartalék gépkocsit,
6–10 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 2 db tartalék gépkocsit,
11–20 db aktív gépjármű kapacitásig minimum 3 db tartalék gépkocsit,
minden további 10 db aktív gépjármű kapacitásonként további 1 db tartalék gépkocsit.”

2. számú melléklet a 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

Betegszállítási utalvány
Beteg neve:     

Született év:

 

 

 

 

hó:

 

 

nap:

 

 

 

TAJ szám:
Lakcím:      (település)      (utca)      (hsz.)
Költségviselő:    OEP
A beteg kérésére történő fizetésköteles szállítás ⎕
Egyéb : Név:      Cím:     

Térítési kategória


⬜ magyar biztosítás alapján végzett ellátás


⬜ egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar eü. ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása


⬜ befogadott külföldi állampolgár


⬜ magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása


⬜ magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása


⬜ menekült, menedékes státuszt kérelmező


⬜ államközi szerződés alapján végzett ellátás


⬜ külföldön élő magyarok közp.-i költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb)


⬜ elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás

A szállítás indoka:


⬜ a beteg csak speciális testhelyzetben szállítható


⬜ mozgásában korlátozott, járóképtelen


⬜ ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné


⬜ egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát


⬜ fertőzésveszély


Diagnózis:         BNO kód:
Honnan szállítandó:
Hova szállítandó:
Helybiztosítás:    nincs    van:
Sürgősség:    6 órán belül — 24 órán belül — időre kért szállítás
Időre kért szállításnál

a beérkezés időpontja: T

év

 

 

 

 

nap

 

 

óra

 

 

perc

 

 

 

Teljesítés módja:    ülve     fekve     egyedileg     más beteggel együtt
Kíséret igénye:     nem szükséges betegkísérő

Megrendelő orvos

 

 

 

 

 

 

bélyegzőszáma:

 

Szolgáltató neve,
OEP-kódja:     

A megrendelés időpont

év

 

 

 

 

 

 

nap

 

 

óra

 

 

perc

 

 

megrendelő orvos aláírása és bélyegzője
1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 57. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére