• Tartalom

66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontjára tekintettel a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) mezőgazdasági termelő: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 2. § b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő;

b) köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában foglaltak szerint;

c) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. §-ában meghatározott pénzügyi intézmény;

d) BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb;

e) kezességvállaló intézmény: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 40–41. §-ai alapján viszontgaranciával rendelkező pénzügyi vállalkozás, illetve nem gazdasági társaságként működő jogi személy (Hitelgarancia Zrt., Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány);

f) kárenyhítési törvény: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény;

g) fagykár: a kárenyhítési törvény 2. § a) pontja szerinti elemi kár;

h) kárenyhítési támogatás: a kárenyhítési törvény alapján kapott támogatás;

i) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Bizottság 1857/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról;

j) támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke. A hitel támogatástartalmának kiszámítását az 1. számú melléklet, az intézményi kezességvállalásét a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: külön jogszabály) tartalmazza;

k)1 támogatástartalomról szóló igazolás: az az igazolás, amelyet a hitelkamat támogatástartalmáról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, a kezességvállalásról pedig a kezességvállaló intézmény állít ki és küld meg a hitelfelvevő részére.

l) támogatásintenzitás: a támogatástartalom és a hozamérték-kiesés értékének hányadosa, százalékos formában kifejezve.

2. § E rendelet alapján kedvezményes hitelfelvételre jogosult az a mezőgazdasági termelő, aki a kárenyhítési törvény 3. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte és a területén elszenvedett fagykárt a kárenyhítési törvény 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: MgSzH) bejelentette.

3. § (1) A kedvezményes hitelt a mezőgazdasági termelő a termelés anyag- és eszközszükségletének fedezetére és egyéb kötelezettségeinek megfizetésére használhatja.

(2) A kedvezményes hitelprogram keretében felvett hitelekhez kezességvállaló intézmény által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott kezességvállalás is kapcsolható.

4. § (1) A kedvezményes hitelprogram keretében felvett hitel

a) összege nem haladhatja meg a 4. számú melléklet szerinti termékkörben a kárenyhítési törvény előírásai szerint megállapított várható hozamérték-csökkenés 70%-át,

b) futamideje legfeljebb nyolc év lehet, legfeljebb kétéves tőketörlesztési türelmi idő biztosításával,

c) kamata nem haladhatja meg a mindenkori kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR plusz legfeljebb két százalékpontot, amelyhez a mezőgazdasági termelő a kamatmegállapítás időpontjában érvényes háromhavi BUBOR 50%-ának megfelelő összegű kamattámogatás vehető igénybe.

(2) A hitelszerződés alapján a pénzügyi intézmény a hitelszerződés megkötését követően a kamaton kívül az üzletszabályzatának megfelelő mértékű rendelkezésre tartási jutalékot, késedelmi kamatot és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket, valamint a szerződésmódosítási díjat számolhatja fel.

5. § Nem jogosult támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő, aki/amely csőd-, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll, valamint lejárt köztartozással rendelkezik.

6. § (1) A hitelkérelmeket 2007. december 31-ig folyamatosan lehet benyújtani a kedvezményes hitelkonstrukcióban részt vevő pénzügyi intézményekhez.

(2) A pénzügyi intézmények csak olyan hitelkérelmeket fogadhatnak be, amelyeket a mezőgazdasági termelő lakóhelye/székhelye szerint területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal előzetesen nyilvántartásba vett és a 3. számú melléklet szerint záradékolt. A záradék tartalmazza a felvehető kedvezményes hitel összegét, valamint azt, hogy a hitelkérelem megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3) A záradékolási kérelemhez csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot.

7. § A kamattámogatást a mezőgazdasági termelő a pénzügyi intézményi kamatterhelés gyakoriságának megfelelően az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás – első igényléskor a hitelszerződés és a záradékolt hitelkérelem – egyidejű csatolásával igényelheti az illetékes állami adóhatóságtól. A támogatás kifizetését a forrás rendelkezésre állását követően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a 10032000-01905616 számú „Agrárfinanszírozás támogatása” folyósítási számláról teljesíti.

8. § (1) A kedvezményes hitelprogram az 1. § i) pontja szerinti mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 11. cikke szerinti kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás szabályai szerint működik.

(2) A kedvezményes hitelprogramról a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében előírt határidőben és az I. mellékletében előírt formában tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(3) A kedvezményes hitelprogramban a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kamatfeltételek és a 3. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes intézményi kezességvállalási díj mellett felvett hitelek támogatás nyújtását jelentik a mezőgazdasági termelők részére.

(4)2 A kamatkedvezmény által megtestesített támogatástartalmat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a pénzügyi intézménytől a hitelszerződések megkötését követően, de legkésőbb 2008. február 28-ig rendelkezésre bocsátott adatok alapján az 1. számú mellékletben meghatározott módszertan szerint számolja ki. A hitelkamat támogatástartalmához szükséges adatokat az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell megküldeni. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hitelkamat támogatástartalmáról határozatban értesíti a hitelfelvevőt.

(5)3 A kezességvállalás támogatástartalmát a kezességvállaló intézmény a külön jogszabályban meghatározott módszertan szerint számolja ki, és erről a mezőgazdasági termelő számára támogatástartalomról szóló igazolást ad. Ezzel egyidőben az igazolás másolatát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére is megküldi.

(6)4 A kamattámogatás-tartalomról szóló határozatot a Magyar Államkincstár, a kezességvállalás támogatástartalmáról szóló igazolást a kezességvállaló intézmény tíz évig köteles megőrizni. A mezőgazdasági termelő szintén köteles e dokumentumokat tíz évig megőrizni.

(7)5 A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Államkincstár a kiadott támogatásokról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.

9. § (1) A kárenyhítési támogatás, valamint a hitel és a kezességvállalás támogatásintenzitása együttesen legfeljebb a külön jogszabály szerint meghatározott hozamértékcsökkenés 80%-a lehet. A támogatásintenzitás maximumának túllépése esetén a túllépés összegével megegyező visszafizetési kötelezettség terheli a mezőgazdasági termelőt.

(2)6 A támogatásintenzitás maximumának túllépését a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a 8. § (5) bekezdése szerint rendelkezésére bocsátott nyilvántartási adatok, valamint a kárenyhítési támogatás összege alapján állapítja meg. A túllépés mértékéről írásban értesíti a mezőgazdasági termelőt.

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott visszafizetendő összeget a 8. § szerinti kamattámogatás összegéből, annak kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül kell befizetni a 7. §-ban megjelölt számlára.

(4) Amennyiben a visszafizetésre a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor, a visszafizetendő összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

10. § A kedvezményes hitelprogramról a minisztérium éves jelentést állít össze, amelyet az Európai Bizottság részére továbbít a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében foglalt formában.

11. § Az e rendelet szerinti kedvezményes hitel támogatására vonatkozó eljárási kérdésekben a Tv. IV. fejezetét kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatások alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006. 12. 16., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez


A hitel támogatástartalmának képlete


ahol:
TT    – támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke
Q    – hitelösszeg
i    – referenciaráta
r    = 
i’    – kedvezményes kamatláb
P    – futamidő (türelmi idővel együtt)
F    – türelmi idő

2. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez


Nyilatkozat

Alulírott

név/megnevezés:    
székhely/cím:    
adószám/adóazonosító szám:    
regisztrációs szám:    

nyilatkozom, hogy
a) nem állok csőd-, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt,
b) köztartozásom fennáll/nem áll fenn*,
c) kárenyhítési támogatást nem kaptam/kaptam ......... Ft összegben*,
d) vállalkozásom a következő kategóriába tartozik:

⬜ mikrovállalkozás    ⬜ kisvállalkozás     ⬜ középvállalkozás

(középvállalkozás: kevesebb mint 250 személyt foglalkoztat, éves forgalma nem haladja meg az 50 millió EUR-t, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió EUR-t;
kisvállalkozás: kevesebb mint 50 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t;
mikrovállalkozás: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat, éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.)


Dátum: ............................................................................
aláírás––––––––––––
* Megjegyzés: a nem kívánt rész áthúzandó.

3. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez


Záradék

A hiteligénylő azonosító adatai:    Iktatószám:
Név (megnevezés):
Cím:
Adószám (adóazonosító jel):
Regisztrációs szám:
A kért hitel összege:
Hozamkiesés értéke:
A felvehető maximális hitelösszeg:

A .................. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megvizsgálta a benyújtott hitelkérelmet és megállapította, hogy a hitelkérő a kárenyhítési jogosultságot megszerezte a nemzeti kárenyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3–4. §-ában foglaltak alapján.
A hitelkérelmet a ............ Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal záradékolta, annak egy példányát letétbe helyezte. A záradék a hitelkérelem elválaszthatatlan részét képezi.

Kelt: 200.... ...................... hó ..........-én

.............................................
hivatalvezető

4. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez


A szőlő és gyümölcs átlagárak a hozamérték-kiesés számításához

Megnevezés

Éves átlagár (Ft/kg)

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Ipari alma

17,3

10,8

23,0

24,7

38,5

Étkezési alma

51,5

45,6

40,1

58,4

65,0

Körte

42,3

50,8

48,5

48,5

57,2

Cseresznye

143,1

134,7

144,6

165,6

195,5

Meggy

170,5

67,9

104,3

104,7

146,0

Szilva és ringló

61,8

29,3

62,2

41,7

58,1

Sárgabarack

83,6

58,5

104,8

70,5

98,3

Őszibarack

74,3

58,4

47,4

54,2

75,7

Nektarin*

81,7

64,6

52,1

59,6

83,3

Köszméte

219,2

261,8

163,2

71,0

83,8

Ribiszke, piros és fehér

158,2

78,7

64,7

63,9

89,2

Ribiszke, fekete

110,6

37,2

44,7

50,4

70,3

Málna

238,6

206,0

187,4

207,5

244,9

Szamóca

214,3

248,7

298,6

375,6

443,3

Csemegeszőlő

106,3

47,9

90,5

95,1

112,2

Borszőlő

59,5

45,0

47,3

62,8

74,1

Dió, héjas súlyban

194,8

163,7

227,9

260,4

307,3


* Megjegyzés: a nektarin átlagárai kalkulált árak, mert idősoros adatok nem állnak rendelkezésre.

5. számú melléklet a 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez7

Igazolása 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján felvett kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához

1. A hitelt folyósító pénzintézet

Neve: 

Levelezési címe:  ⬜⬜⬜⬜     (helység) ............................................. út/utca/tér .................. hsz.

2. A mezőgazdasági termelő adatai:

Név:     

Adószám:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜-⬜-⬜⬜

Regisztrációs szám:  ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

Levelezési cím:  ⬜⬜⬜⬜      (helység) .............................................. út/utca/tér ................. hsz.

Felelős vezető neve: .............................................................................................................  Tel.:     

Felelős ügyintéző neve: ......................................................................................................... Tel.:     

3. A kedvezményes hitel támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok:

Hitelösszeg (Q):     

A szerződéskötéskor érvényes referencia ráta (i):     

Kedvezményes kamatláb (i’: Hitel kamatláb – a hitelszerződés megkötésének időpontjában érvényes három havi BUBOR 50%):     

Futamidő (türelmi idővel együtt: P):     

Türelmi idő (F):     

Kelt: .........................................

.....................................................

hitelt folyósító pénzintézet

1

Az 1. § k) pontja a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 8. § (4) bekezdése a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 13. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 8. § (5) bekezdése a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 8. § (6) bekezdését a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. § (7) bekezdését a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. számú mellékletet a 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2007. július 27-ét követően megkötött hitelszerződésekre is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére