• Tartalom

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

2020.07.31.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének – a 2006. évi CXXI. törvény 9. §-ának (3) bekezdése által beiktatott – t) pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §-a (2) bekezdésének 15. pontjára – a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet hatálya a környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatóságok hatáskörébe tartozó, hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárásokra terjed ki.

2. §2 (1) A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1. számú melléklete határozza meg. Az 1. számú mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2)3

(3) A mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke 6750 Ft/óra.

3. § (1)4 Az eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott fizetési számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

(2)5 Az eljárási költséget a döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(3) A befizetett eljárási költségről az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(4) A befolyt eljárási költség az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

(5) Amennyiben az ügyfél elektronikus úton intézi az eljárási költség megfizetését, arra a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2)6

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez7

A környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatósági eljárások során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértéke

4K12981M_0

Sorszám

Ellenőrzés (mérés)

Eljárási költség mértéke
(Ft)

1.

Mintavétel

Felszíni víz pontminta

9 900

 

 

Szennyvíz pontminta:

 

 

 

minősített pontminta

10 400

 

 

1 órás (átlagminta)

8 400

 

 

2 órás (átlagminta)

13 000

 

 

4 órás (átlagminta)

22 200

 

 

6 órás (átlagminta)

31 300

 

 

8 órás (átlagminta)

42 800

 

 

12 órás (átlagminta)

78 300

 

 

24 órás (átlagminta)

97 800

 

 

Felszín alatti víz:

 

 

 

merítéssel

11 700

 

 

szivattyúzással

19 600

 

 

Talaj (30 cm-ig)

7 800

 

 

Talajfúrás:

 

 

 

0–1 m között

10 400

 

 

1 m felett méterenként

6 500

 

 

Üledék, iszap

10 400

 

 

Hulladék (folyékony)

10 400

 

 

Hulladék (szilárd)

13 000

 

 

Állati mintavétel

11 700

 

 

Növényi mintavétel

9 100

 

 

Egyedi vizsgálatok esetén a mintavétel közlekedési költsége (Ft/km)

160

2.

Előkészítés

Roncsolás

6 500

 

 

Vizes kivonat

3 700

 

 

Savas feltárás

3 900

 

 

Extrahálás (szerves oldószerrel):

 

 

 

vízből

3 300

 

 

talajból, hulladékból

9 800

 

 

Szűrés membránon

1 600

 

 

Centrifugálás

2 600

 

 

Frakcionált szitálás

5 200

 

 

Őrlés

8 000

3.

Érzékszervi vizsgálatok

Szín

900

 

 

Szag

900

 

 

Átlátszóság

900

4.

Biológiai vizsgálatok

Klorofill-a

5 200

 

 

S-index

23 500

 

 

Baktériumszám+ biomassza

19 600

 

 

Algaszám

7 800

 

 

Alga fajlista

15 700

 

 

Zooplankton szám

7 800

 

 

Zooplankton fajlista

15 700

 

 

Makrozoobenton mintavétel

11 700

 

 

Makrozoobenton szám és fajlista

23 500

 

 

Alga-teszt

19 800

 

 

Csíranövény-teszt

13 000

 

 

Daphnia-teszt

13 000

 

 

Hal-teszt

23 500

5.

Fizikai vizsgálatok

Levegő hőfok

700

 

 

Víz hőfok

700

 

 

pH

1 300

 

 

Vezetőképesség

1 600

 

 

Redox potenciál

1 300

 

 

Zavarosság

1 300

 

 

Spitta-Weldert próba

700

 

 

Bepárlási maradék

2 000

 

 

Izzítási maradék

2 000

 

 

Imhoff ülepedés

700

 

 

Össz. szárazanyag

2 000

 

 

Össz. lebegőanyag

2 000

 

 

Össz. oldott anyag

2 300

 

 

Össz. 9 (szennyvíz)

4 000

6.

Kémiai vizsgálatok

Oldott oxigén

1 300

 

 

Oxigén telítettség %

700

 

 

Lúgosság-m

1 300

 

 

Lúgosság-p

1 300

 

 

Agresszív CO2

2 600

 

 

Klorid (titrimetriás)

1 300

 

 

Szulfid

3 300

 

 

Szulfát (gravimetriás)

3 700

 

 

Szulfát (fotometriás)

6 500

 

 

Szulfát (titrimetriás)

2 600

 

 

Felszíni vizek bór (fotmetriás)

6 500

 

 

Ca (titrimetriás)

1 700

 

 

Mg (számítással)

1 000

 

 

Össz. keménység

1 800

 

 

Na eé.%

900

 

 

Na

2 600

 

 

K

2 600

 

 

Ammónium (desztillálással)

3 300

 

 

Ammónium (fotometriás)

1 800

 

 

Nitrit

2 200

 

 

Nitrát

2 900

 

 

Ortofoszfát

2 200

 

 

Karbonát, h.karbonát (számított)

900

 

 

Kjeldahl N

4 600

 

 

Szerves N

4 600

 

 

Összes N

5 200

 

 

Összes P

4 600

 

 

KOI permanganátos

2 600

 

 

KOI dikromátos

5 200

 

 

TOC

11 700

 

 

BOI5

5 200

 

 

Cianid, könnyen felszabaduló

5 200

 

 

Cianid összes

6 100

 

 

Aktív klór

1 300

 

 

Klorid (potenciometriás)

2 300

 

 

Fluorid

4 600

 

 

SZOE

6 800

 

 

UV-olaj

3 900

 

 

ANA det.

6 500

 

 

Fenolok

5 200

 

 

AOX

6 500

 

 

GC (pl. EPH, TPH, oldószerek, Cl-benzol)

22 200

 

 

GC-MS
(pl. Peszticidek, PAH, PCB, BTEX, illékony halogénezett CH, Cl-benzol)

32 600

 

 

Vas, összes, (fotometriásan)

2 200

 

 

Mn összes (fotometriásan)

2 200

 

 

Hidridek és Hg

6 500

 

 

Fém (AAS láng)

4 600

 

 

Fém (AAS grafit)

6 500

 

 

Króm VI

2 600

 

 

ICP

20 900
+ 1 300/fém

7.

Levegőterhelés-vizsgálatok (emisszió)

 

 

7.1.

 

Méréselőkészítés (mérőhely kijelölés, technológia és üzemvitel vizsgálata, adatgyűjtés, mérési terv készítése, mérőeszközök előkészítése és a telephelyre történő felvonulás)

 

7.1.1.

 

Egy telephelyen 1–3 forrás mérése esetén

156 500

7.1.2.

 

Egy telephelyen minden további forrás mérése, illetve a megkezdett mérés üzemeltető hibájából való meghiúsulása esetén

52 200

7.2.

 

Szilárd anyagok mérése

 

7.2.1

 

Össz.szilárd anyag (por)

 

7.2.11.

 

Első ü.állapot, első szelvényben

195 700

7.2.12.

 

Első ü.állapot, további szelvényben

117 400

7.2.13.

 

További üzemállapotonként

58 700

7.2.2

 

Szilárdból korom mérése (laborban)

11 100

7.2.3.

 

Korom mérés Bacharach szerint

10 400

7.3.

 

Gáznemű anyagok mérése
(a 7.3.1., 7.3.2. és a 7.3.3. komponensei:
SO2, NOx, CO, O2, CO2, C-H)

 

7.3.1.

 

Folyamatosan mérő analizátorral

 

7.3.11.

 

Első komp., első szelvény, első ü.állapot

156 500

7.3.12.

 

Első komp., további szelvény, első ü.állapot

117 400

7.3.13.

 

Első komp., további üzemállapotonként

58 700

7.3.14.

 

További komponensenként

39 100

7.3.2.

 

Foly. mérő analizátorral pormérés mellett

 

7.3.21.

 

Első komp., első szelvény, első ü.állapot

117 400

7.3.22.

 

Első komp., további szelvény, első ü.állapot

97 800

7.3.23.

 

Első komp., további üzemállapotonként

58 700

7.3.24.

 

További komponensenként

39 100

7.3.3.

 

Szakaszosan mérő analizátorral

a 7.3.1., ill. 7.3.2. 30%-a

7.3.4.

 

Ad- és abszorpciós mintavétel (analízishez)

 

7.3.41.

 

Első ü.állapot, első szelvényben

195 700

7.3.42.

 

Első ü.állapot, további szelvényben

117 400

7.3.43.

 

További üzemállapot első szelvényben

78 300

7.3.44.

 

További üzemállapot, további szelvényben

58 700

7.3.5.

 

Dioxinok

 

7.3.51.

 

Mintavétel

326 100

7.3.52.

 

Labor-analízis

196 100

7.4.

 

Bűzmérés

208 700

8.

Levegőminőség-
vizsgálatok
(immisszió)

 

 

8.1.

 

Szakaszos mintavétel (labor-analízissel)

 

 

 

Időszakos mérőhelyen

 

8.1.1.

 

Kéndioxid (SO2)

5 000

8.1.2.

 

Nitrogén-dioxid (NO2)

4 700

8.1.3.

 

Ülepedő por

7 700

8.1.4.

 

Szálló por

27 400

 

 

Állandó mérőhelyen

 

8.1.5.

 

Kéndioxid (SO2)

1 000

8.1.6.

 

Nitrogén-dioxid (NO2)

1 000

8.1.7.

 

Ülepedő por

5 200

8.1.8.

 

Szálló por

15 700

8.2.

 

Folyamatosan mérő analizátorral
komponensenként és naponta (Komponensek pl. SO2, NOx, NO2, CO, O3, CH, benzol, toluol, xilol, szálló por, PM 10,)

 

8.2.1.

 

állandó mérőhely esetén

a mérn. nap 2%-a

8.2.2.

 

időszakosan telepített mérőhely esetén

a mérn. nap 10%-a

8.2.3.

 

meteorológiai paraméterek

a mérn. nap 1%-a

9.

Zajvédelmi vizsgálatok

Állandó zaj:

5 pontig

195 700

 

 

6–10 pont

247 800

 

 

11–26 pont

300 000

 

 

26 pont felett pontonként

10 400

 

 

Változó zaj:

5 pontig

221 700

 

 

6–10 pont

300 000

 

 

11–26 pont

404 300

 

 

26 pont felett pontonként

15 700

10.

Radiológiai vizsgálatok

Össz. béta:

vízből

9 400

 

 

üledékből

11 100

 

 

algából

14 300

 

 

halból

20 900

 

 

Trícium

dúsítással

25 400

 

 

dúsítás nélkül

11 700

 

 

Gamma-spektrometria

32 600

 

 

Alfa-spektrometria

26 100

 

 

Stroncium

32 600

 

 

Urán

6 500

11.

Egyéb műszeres vizsgálatok díja
Az 1–10. pontokban nem szereplő minta-
vételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok esetében a díjszámítás az ellenőrzésre fordított idő és az itt meghatározott díjtétel szorzata

Mérnökóra

10 500

 

 

Technikusóra

7 000

2. számú melléklet a 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelethez8

A közigazgatási szerv fizetési számlája

 

A

B

1.

Fizetési számlát kezelő szerv neve

Számlaszám

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00335649-00000000

3.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00335656-00000000

6.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

10028007-00335663-00000000

7.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00335670-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00335687-00000000

10.

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00335694-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

13.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

14.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00335728-00000000

15.

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

16.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

17.

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

18.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00335711-00000000

19.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

20.

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

21.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10023002-00283494-00000000

22.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10024003-00283559-00000000

23.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10025004-00283566-00000000

24.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10026005-00283573-00000000

25.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10027006-00283580-00000000

26.

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10028007-00283597-00000000

27.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10029008-00283607-00000000

28.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10023002-00319566-00000000

29.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10033001-00283614-00000000

30.

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10034002-00283621-00000000

31.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10045002-00283683-00000000

32.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10044001-00283676-00000000

33.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10047004-00283700-00000000

1

Az 1. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 376. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 376. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 91. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 187. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A 4. § (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 534. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az 1. számú melléklet címe a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 378. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. számú melléklet a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 91. § (2) bekezdésével megállapított, a 371/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére