• Tartalom

76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról1

2013.08.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti kis- és középvállalkozások;

b) kereskedelmi vállalkozás: az a KKV, akinek a tevékenységi körében a kereskedelmi tevékenység szerepel;

c) mezőgazdasági kistermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. §-ának 19. pontja szerinti, belföldi illetőségű, mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó;

d) fagykáros termelő: az a mezőgazdasági kistermelő, aki a nemzeti kárenyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény 3. §-a alapján a kárenyhítési juttatásra való jogosultságot megszerezte;

e) halasztott fizetés: kereskedelmi vállalkozás által értékesített műtrágya, növényvédő szer ellenértékének a megtermelt termék értékesítését követően, de legfeljebb egy éves időtartamon belül történő kiegyenlítése;

f) köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti fizetési kötelezettség;

g) állami támogatás: a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerinti támogatás;

h) általános de minimis rendelet: a Bizottság 1998/2006/EK rendelete az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról;

i)2 NÉBIH: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal).

2. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a fagykáros termelők részére nyújtott halasztott fizetésű növényvédő szer, műtrágya beszerzés nettó összegének 8%-ára támogatást vehet igénybe.

(2) A támogatást az a kereskedelmi vállalkozás veheti igénybe, aki/amely

a) külön jogszabály szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;

b) nem áll a csőd és felszámolási vagy végelszámolási, magánszemély esetében végrehajtási eljárás alatt;

c) nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása;

d) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti támogatás általános de minimis támogatásnak minősül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege kereskedelmi vállalkozásonként az általános de minimis rendelet alapján legfeljebb kétszázezer euró/3 év az egyéb általános de minimis támogatásokkal együtt.

4. § (1) A kereskedelmi vállalkozás a halasztott fizetési konstrukció alkalmazásához kapcsolódó támogatás igényléséhez az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmet, valamint a 2. számú melléklet szerinti kimutatást 2007. október 31-éig az illetékes területi MgSzH-hoz nyújtja be. A kimutatáshoz mellékelnie kell a fagykáros termelő részére a 2. § (1) bekezdése alapján kiadott számlamásolatokat is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatás igénylésekor a jogosultnak nyilatkoznia kell a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben általa igénybe vett, valamennyi de minimis támogatás összegéről.

(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben bármely jogcímen odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(4) A területi MgSzH a támogatási kérelmek jogszerűségét felülvizsgálja, ellenőrzi és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a alapján záradékkal látja el.

(5) A de minimis támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. Az egyéni keret túllépése esetén a támogatási kérelmet elutasítja.

5. § (1)3 A területi MgSzH a kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) továbbítja, amely a záradékban foglalt adatok alapján határozatban dönt az igénybe vehető támogatásról, és a jóváhagyott támogatási összegekről havonta tájékoztatja az VM költségvetési elszámolásokért felelős szervezeti egységét.

(2) Az MgSzH záradéka nélkül benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egység a megfelelő támogatási összegeket biztosítja az 10032000-00287560- 00000017 számú MVH Agrártámogatások lebonyolítási számlán, és erről haladéktalanul értesíti az MVH-t. Az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított tizenöt munkanapon belül folyósítja a támogatást a kereskedelmi vállalkozások részére.

(4) A támogatást nyújtó köteles határozatában tájékoztatni a kereskedelmi vállalkozást arról, hogy de minimis támogatásban részesül. A határozatban utalnia kell a Bizottság rendeletének e rendelet 1. § h) pontjában feltüntetett címére, az Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástartalomban (euróban) kifejezve.

(5) Az MVH a támogatási összeg euróra történő átszámításkor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.

(6) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(7)4 E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával összefüggő feladatokról az MVH gondoskodik. A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidőn belül rendelkezésre bocsátja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁS – NYILVÁNTARTÁSI KÉRELEM
a 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
alapján kereskedelmi vállalkozások által a kistermelők részére biztosított
halasztott fizetés alapján igényelhető de minimis támogatásról
Benyújtás helye:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
H-1385 Budapest 62., Pf. 867
1.A kereskedelmi vállalkozás adatai:
Neve:     
MVH Regisztrációs száma: ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜
Levelezési címe:  ⬜ ⬜ ⬜ ⬜     . (helység) ............................. út/utca/tér ............. hsz.
Felelős vezető neve:      Tel.: .....................................
Felelős ügyintéző neve:      Tel.: .....................................
2.Nyilatkozatok:
Alulírott nyilatkozom, hogy:
2.1. A de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem.
2.2. Lejárt köztartozással nem rendelkezem.
2.3. Folyó évben és a két megelőző pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján de minimis támogatásban
........................ jogcímen ........................... euró összegben részesültem / nem részesültem.*
Kelt: ................................. 2007. ............................... hó ................. nap
..................................................
cégszerű aláírás
––––––––––––––
* Megjegyzés: a nem kívánt rész áthúzandó.
ZÁRADÉK
Az MgSzH által jóváhagyott támogatás összege ........................................ Ft
..................................................
MgSzH

2. számú melléklet a 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez

Kereskedelmi vállalkozás neve:     
Székhelye/telephelye:     
Adószáma:     
Regisztrációs száma:     
Összesítő kimutatás a halasztott fizetésben részesített mezőgazdasági kistermelőkről:

Termelő neve

Regisztrációs száma

Halasztott fizetésben részesített áru értéke
(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

Kelt: ........................ 2007. .......... hó .... nap
Csatolandó mellékletek: a fagykáros termelők részére kiállított számlák másolatai.
1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 14. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § i) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 67. § a) pontjával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 67. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (7) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére