• Tartalom

92/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénnyel összhangban – a következőket rendeli el:

1–8. §1

9. § (1)2 Ez a rendelet 2007. április 30-án lép hatályba.

(2)3

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megvalósított környezetkárosításokra, valamint környezetveszélyeztető magatartásokra kell alkalmazni. Mulasztás által megvalósított környezetkárosítás vagy környezetveszélyeztetés esetén az akkor hatályos szabályokat kell alkalmazni, amikor a környezethasználó a környezetkárosodást vagy környezetveszélyeztetést megakadályozhatta volna.

(4) Ez a rendelet a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1–8. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 109. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 9. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 109. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 109. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére