• Tartalom

93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2008.05.16.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 110. §-ának (7) bekezdés f) és v) pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–7. §1

8. § E rendelet 2007. április 30-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megvalósított környezetkárosításokra, valamint környezetveszélyeztető magatartásokra kell alkalmazni. Mulasztás által megvalósított környezetkárosítás vagy környezetveszélyeztetés esetén az akkor hatályos szabályokat kell alkalmazni, amikor a kötelezett a környezetkárosodást vagy környezetveszélyeztetést megakadályozhatta volna.

9. § Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről, 2. cikk 1. a) és 15. pontjának, 7. cikk (3) bekezdésének, valamint II. melléklete 1.1.3., 1.2., 1.3. pontjának való megfelelést szolgálja.

1–2. számú melléklet a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez2

1

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 108. pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–2. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 108. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére