• Tartalom

99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról

2017.12.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, továbbá az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) termőföld: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott földrészlet;

b) mezőgazdasági termelőtevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti növénytermelési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1–01.3), növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 01.4), erdőgazdálkodási (TEÁOR 02), vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50, kivéve a vadgazdálkodási szolgáltatást), illetve halgazdálkodási (TEÁOR 05.0, kivéve a halászati szolgáltatást) tevékenység;

c)1 miniszter: az agrárpolitikáért felelős miniszter;

d)2 minisztérium: a Földművelésügyi Minisztérium;

e) Helyes Gazdálkodási Gyakorlat: az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírások összessége.

2. §3 (1) E rendelet alapján támogatás nyújtható birtok-összevonási célú termőföld megvásárlására. A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár húsz százaléka, de kérelmenként maximum hárommillió forint. A 2013. évben a 2013. december 5. és 31. között megkötött adásvételi szerződésekhez igényelhető támogatás.

(2) E rendelet alapján támogatásban az a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termelőtevékenységgel foglalkozó magánszemély (a továbbiakban: ügyfél) részesíthető, aki eleget tett a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének, vagy legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

3. § (1) A támogatás feltétele, hogy az ügyfél adásvétel jogcímén szerezzen termőföldet, illetőleg osztatlan közös tulajdonban álló termőföldben tulajdoni illetőséget.

(2) A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfél tulajdonában álló – legalább a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott nagyságú – termőföld és a támogatás alapját képező, vásárolt termőföld – a település közigazgatási határától függetlenül – egymással szomszédos legyen. E bekezdés alkalmazása során szomszédos termőföldeknek minősülnek azok a földrészletek is, melyeket önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl feltétele a támogatásnak, hogy az ügyfél

a) a vásárlás időpontjában legalább egy éve rendelkezzen legalább ötezer négyzetméter területnagyságú szőlő, gyümölcsös művelési ágú földrészlet, illetőleg legalább egy hektár területnagyságú egyéb művelési ágú földrészlet tulajdonjogával,

b) betartja a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásait,

c) vállalkozása megfelel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet alapján a gazdaságilag életképes üzem kritériumának,

d)4 rendelkezzen mezőgazdasági szakirányú képzettséggel vagy mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02), ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01), aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítés megléte esetén a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által igazoltan legalább öt éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal,

e) termőföldtulajdona a támogatás alapját képező, vásárlással megszerzett termőfölddel együtt a kettőszáztíz aranykoronát, szőlő és gyümölcsös művelési ágú termőföld esetében pedig a két hektárt meghaladja,

f) az adásvételi szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtotta, és ennek ténye az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyen feltüntetésre került, és

g) kötelezettséget vállaljon arra, hogy a támogatás alapját képező termőföldet a támogatás folyósításától számított öt éven belül

ga) nem idegeníti el,

gb) más célra nem hasznosítja, és

gc) a művelési ágának megfelelő tényleges mezőgazdasági műveléssel hasznosítja.

4. § (1) Nem lehet támogatást igényelni a termelőszövetkezeti különlapon részarányként, illetve az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott termőföld megvásárlására.

(2) E rendelet alapján nem jogosult az ügyfél támogatás igénybevételére, ha a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM rendelet alapján ugyanazon termőföldre kamattámogatásban részesül.

5. § (1) A kérelem és mellékleteinek tartalmi és formai követelményeit a melléklet tartalmazza.

(2)5 E rendelet melléklete alapján összeállított kérelmet a 2013. évben legkésőbb 2013. december 31-éig lehet a járási hivatalhoz benyújtani.

(3) Egy ügyfél évente legfeljebb két kérelmet nyújthat be.

(4) A kérelmet egy példányban kell benyújtani, azzal, hogy a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot két eredeti példányban kell csatolni.

(5) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az adásvételi szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzéssel, szárazbélyegző lenyomatával ellátott eredeti példányát;

b) olyan hiteles térképmásolatot, melyen a birtokösszevonás alapját képező, az ügyfél tulajdonában álló és támogatással megvásárolandó termőföldeket az ügyfél eltérő jelöléssel feltüntette;

c) a mezőgazdasági termelőtevékenységet igazoló dokumentumok (őstermelői, mezőgazdasági vállalkozói igazolvány, családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat stb.) egyszerű másolatát, melynek az eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja;

d) a mezőgazdasági szakirányú képzettséget vagy öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, melynek eredetivel való azonosságát az ügyfél a másolaton aláírásával igazolja.

6. § (1) El kell utasítani a kérelmet, ha forráshiány miatt nem finanszírozható a támogatás.

(2)6 A járási hivatal – a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a jogerős döntés megküldésével – megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a kérelemmel érintett ingatlanok tekintetében az öt évre szóló, külön törvényben meghatározott elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze fel az ingatlan-nyilvántartásban. A támogatási összeg kifizetéséről a minisztérium intézkedik.

(3)7 A támogatás iránti kérelmeket a járási hivatal az e célra biztosított pénzeszközök rendelkezésre állásától függően, a kérelmek benyújtásának sorrendjében bírálja el. A 2013. évben benyújtott kérelmekről a járási hivatal legkésőbb 2013. december 31-ig dönt.

7. § (1)8 Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, ha az ügyfél tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre, illetve, ha a kérelemhez csatolt, a támogatás előfeltételéül előírt kötelezettségvállaló nyilatkozatokban foglaltakat az ügyfél megszegi, vagy ha a járási hivatal az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyi bejegyzését nem tudja érvényesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését a járási hivatal határozattal rendeli el.

(2) Nem számít jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak az a támogatás, amelynek az alapját képező ingatlant a támogatás biztosítékául bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom határidejének lejárta előtt kisajátítják. Ebben az esetben a kisajátítási eljárás során, a kisajátítással érintett területre eső teljes támogatást kamatok nélkül kell visszafizetni.

8. §9 A támogatást a Földművelésügyi Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 39–42. §-a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

Melléklet a 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelethez10

Kérelem birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatására

Az ügyfél neve:

Az ügyfél lakcíme:

Mellékletek felsorolása:

Adatlap

Nyilatkozatok

Kötelezettségvállaló nyilatkozatok

Adásvételi szerződés: ... db.

Hiteles térképmásolat: ... db.

Mezőgazdasági termelői tevékenységet igazoló dokumentumok hiteles másolata: ... db.

Mezőgazdasági szakirányú képzettséget vagy ötéves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hiteles másolata: ... db.

A) Adatlap

1. Név:     
2. Lakcím:     
3. Telefonszám:     
4. Regisztrációs szám:     
5. TB számlaszám:     
6. Adóazonosító jel vagy adószám:     
7. Számlavezető pénzintézet neve:     
8. Számlaszám:     
9. Az ügyfél tulajdonában álló valamennyi termőföld ingatlan-nyilvántartási adatai:

Település

Hrsz.

Művelési ág

Tul. hányad

Terület (ha)

AK érték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

.....................................
aláírás
10. A kérelem alapját képező termőföldek ingatlan-nyilvántartási adatai:

Az újonnan megvásárolt termőföldek

Az ügyfélnek legalább egy éve tulajdonában álló, szomszédos termőföldjei

Település

Hrsz.

Művelési ág

Tul. hányad

Terület
(ha)

AK érték

Vételár

Hrsz.

Terület
(ha)

Tulajdonszerzés időpontja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

11. Az igényelt támogatás összege: ............ Ft, azaz .............. ................................ forint.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ................ (hely) ............... (év) ................... (hónap) ................. (nap)
......................................
aláírás
B) Nyilatkozatok
Alulírott,
Név:     
Lakcím:     
Születési hely, idő:     
Anyja neve:     
büntetőjogi felelősségem tudatában, az alábbi nyilatkozatokat teszem.
1. Nyilatkozom, hogy a támogatásra való jogosultság ellenőrzése és a támogatás folyósítása céljából hozzájárulok a kérelmemben megadott adataimnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő , illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár általi felhasználásához.
2. Nyilatkozom, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincs.
3. Nyilatkozom, hogy legalább 1 éve rendelkezem
a) szőlő, gyümölcsös művelési ágú, legalább 5000 négyzetméter területnagyságú földrészlet tulajdonjogával, mely a vásárolt termőfölddel szomszédos,
b) egyéb művelési ágú, legalább 1 hektár területnagyságú földrészlet tulajdonjogával, mely a vásárolt termőfölddel szomszédos.
(Megfelelő rész aláhúzandó.)
4. Nyilatkozom, hogy követem a helyes gazdálkodási gyakorlatot.
5. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom megfelel az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendeletben előírt gazdasági életképesség kritériumának.
6. Tudomásul veszem, hogy a Földművelésügyi Minisztérium a támogatás kifizetésétől számított öt éven belül nem járul hozzá az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen történt bejegyzésének megváltoztatásához.
7. Nyilatkozom, hogy a kérelmemben foglalt adatok, információk és dokumentációk helytállóak.
8. Tudomásul veszem, hogy a kérelmem pozitív elbírálása esetén a minisztérium a Földművelésügyi Minisztérium honlapján a kérelmem főbb adatait közzéteszi.
Kelt: ................ (hely) ............... (év) ................... (hónap) ................. (nap)
....................................
aláírás
C) Kötelezettségvállaló nyilatkozat
Az ügyfél neve:     
Születési hely, idő:     
Lakcím:     
szám alatti lakos kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a Földművelésügyi Minisztérium az alább felsorolt termőföldek megvásárlásához támogatást biztosít, azokat a támogatás folyósításától számított öt éven belül nem idegenítem el, más célra nem hasznosítom, és a művelési águknak megfelelő tényleges mezőgazdasági műveléssel hasznosítom.
A támogatással megvásárolt földrészlet adatai

Település

Hrsz.

Művelési ág

Tulajdoni hányad

Adásvételi szerződés kelte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyidejűleg hozzájárulásomat adom, hogy a vásárláshoz nyújtott támogatás folyósítása esetén az elidegenítési és terhelési tilalom a Földművelésügyi Minisztérium javára első ranghelyre, a támogatás folyósításától számított ötéves időtartamra, az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön.
Kelt: ................ (hely) ............... (év) ................... (hónap) ................. (nap)
......................................
ügyfél aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:

............................

................................

aláírás

aláírás

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Szig. sz.:

Szig. sz.:

1

Az 1. § c) pontja a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § d) pontja a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdés d) pontja a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 8. §-ával megállapított, a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 7. §-ával megállapított, a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdése a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 9. §-ával megállapított, a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (1) bekezdése a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8. § a 130/2013. (XII. 21.) VM rendelet 10. §-ával megállapított, a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A melléklet a 69/2017. (XII. 27.) FM rendelet 12. § b) és g)–h) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére