• Tartalom

107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről

2020.02.15.

(Az Egyezmény a Magyar Köztársaság vonatkozásában 1971. október 18-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Kulturális együttműködési egyezmény
a Magyar Népköztársaság és a Ghanai Köztársaság között
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya – a továbbiakban „Szerződő Felek”-ként említve az Egyezményben – azon óhajuknak adva kifejezést, hogy a két ország közötti kapcsolatokat fejlesszék a kultúra, oktatás, tudomány és művészet területén való együttműködés útján, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
A Szerződő Felek elősegítik az országaik közötti kulturális cserét és a két ország kulturális kincseinek, valamint a kultúra, oktatás, tudomány és művészetek terén elért eredményeik kölcsönös megismerését.
2. Cikk
A Szerződő Felek elősegítik országaik kulturális, oktatási, tudományos, egészségügyi és művészeti szervezeteinek együttműködését és tapasztalatcseréjét, s e célból ösztönözni fogják egyetemi tanárok, valamint szakmai és tudományos intézmények tanárainak kölcsönös látogatásait.
3. Cikk
Mindkét Szerződő Fél ösztöndíjak és más kedvezmények nyújtásával lehetővé fogja tenni a másik Szerződő Fél állampolgárai részére az egyetemein és más oktatási intézményein való tanulást. Az elfogadás ügyében a Fogadó Fél határoz.
4. Cikk
A Szerződő Felek lehetőség szerint elősegítik az országaik állampolgárai közötti sportversenyeket, valamint a sportolók és sportoktatók kölcsönös látogatását.
5. Cikk
Mindkét Szerződő Fél támogatja a másik Szerződő Fél zeneműveinek, színdarabjainak és filmjeinek bemutatását, előadásokat és kiállításokat rendez és ösztönzi a lefordított tudományos, technológiai és művészeti művek terjesztését. Az előadások témáit a Szerződő Felek egyeztetik.
6. Cikk
A Szerződő Felek elősegítik a rádió- és televízióprogramok, filmek, valamint a másik ország tudományos, kulturális és oktatási anyagainak kölcsönös cseréjét, amely a fogadó ország előírásainak és szabályainak megfelelően történik.
7. Cikk
A Szerződő Felek megvizsgálják a másik országban adományozott oklevelek és tudományos fokozatok elismerésének kérdését. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a Szerződő Felek e célból külön egyezményt kötnek.
8. Cikk
Jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek kulturális együttműködési programot dolgoznak ki meghatározott időszakra.
9. Cikk
1. Jelen Egyezmény azon a napon lép életbe, amikor a két Szerződő Fél jegyzékváltással igazolja, hogy az Egyezményt a Szerződő Felek megfelelő alkotmányos eljárásuk során jóváhagyták vagy ratifikálták.
2. Ez az Egyezmény érvénybelépése napjától számított öt (5) éves időszakra marad érvényben azzal, hogy az a Szerződő Felek megállapodásának megfelelő további időszakra megújítható, amennyiben valamelyik fél ezen kívánságát az Egyezmény lejárta előtt hat (6) hónappal írásban a másik fél tudomására hozza.
3. Ennek hiteléül az alulírottak, kormányuk kellő felhatalmazásának birtokában, a jelen Egyezményt aláírták.
Készült Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján, két eredeti példányban, magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1 E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 40. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére