• Tartalom

112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról1

2014.04.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Fogalmak

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) akadálymentes megközelíthetőség: az épített környezet minden ember számára biztosított kényelmes, biztonságos, önálló használata, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük;

b) átalakító üzemmód: olyan erdőkezelési mód, amely az állomány kora és homogén térszerkezete alapján szálaló üzemmódba még nem sorolható, de az alkalmazása során a fő szakmai cél a vágásos üzemmódról a szálaló üzemmódra való áttérés;

c) csoportos nevelővágás: vegyes átmérőjű, csoportos állománykép kialakítására törekvő beavatkozás, ahol a legértékesebb egyedek, csoportok megőrzése mellett a termőhelynek nem megfelelő, az értékfák fejlődését akadályozó egyedek kerülnek kitermelésre;

d) erdőgazdálkodó: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. § (1)–(2) bekezdése szerint az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

e) erdőgazdálkodó üzemi területe: az az erdőterület, amelyre vonatkozóan az erdészeti hatóság az adott személyt vagy gazdálkodó szervezetet erdőgazdálkodóként nyilvántartja;

f) gyógyítást elősegítő intézmények: kórház, szanatórium, egészségügyi gyermekotthon;

g) oktatást, nevelést biztosító intézmény: bölcsőde, óvoda, iskola és az ezekhez kapcsolódó kollégiumok;

h) közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdő: az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) szerint nyilvántartott, az Evt. 15. § a) és c) pontjai szerinti rendeltetésű erdők, kiemelten az Evt. 19. § b) pontja szerinti sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő);

i) non-profit szervezet: alapítvány, közalapítvány, non-profit gazdasági társaság;

j)2

k) özönfaj: fehér akác (Robinia pseudo-acacia) bálványfa (Ailanthus altissima), amerikai (fehér) kőris (Fraxinus americana), amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fruticosa), keskenylevelű ezüstfa (Eleagnus angustifolia), kései meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges orgona (Syringa vulgaris);

l) tarvágás: az erdőterületen található faállomány egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata;

m) társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. § (1) bekezdésének megfelelően olyan önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet (kivéve párt), amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét;

n) természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtársulások fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással vagy szálalással végeznek;

o) terelőútvonal: turizmust akadályozó erdőgazdálkodási tevékenység miatt ideiglenesen kialakított gyalogos túraútvonal;

p) szálalás: a folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson alapul;

q) szálaló erdőgazdálkodás: az erdőben folytatott gazdálkodásnak olyan módja, melynek alkalmazásával az állandó erdőborítást fenntartva biztosítható az erdőklíma megőrzése, a talaj és az erdei élőhely védelme, valamint az erdő folyamatos megújulása és az állandó vastagfa hozam;

r) szálaló üzemmód: olyan üzemmód, amelyben a szálaló erdőgazdálkodás feltételeinek kialakítása és fenntartása érdekében csak szálalás fakitermelési mód alkalmazható;

s) városi erdő: az Evt. 17. § (2) bekezdés h) pontja szerinti városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja és jogcímei

2. § (1) A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás bevezetése, az erdő közjóléti szolgáltatásainak, az erdőgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körű átadásával történő szemléletformálás elősegítése.

(2) Támogatás az alábbi jogcímekre nyújtható:

a) folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdése;

b) folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító szálaló erdőgazdálkodási tevékenység;

c) erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújítása, karbantartása, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakítása;

d) folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység;

e) fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények, megközelítésének akadálymentesítése, speciális erdei tanösvények létesítése;

f) egyedi növénytelepítések, fásítások, létesítése a környezettudatos nevelés elősegítése céljából;

g) az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak elkészítése;

h) erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférésének a biztosítása;

i) erdei vasutak üzemeltetése.

A támogatás jellege, forrása

3. § (1) E rendelet alapján a meghatározott támogatási jogcímekre pályázat útján, a teljesítést követően utólagos támogatás igényelhető.

(2)3

(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni, amelyek együttesen nem haladhatják meg a 200 000 eurót. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatást igénybe vevő nyilatkozik a folyó pénzügyi évben és az előző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(4)4 A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) 3. és 6. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(5) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatásról szóló döntés meghozatala hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euróátváltási árfolyamot kell alkalmazni.

4. § (1)5 A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott bevételből létrejött, Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2) Az éves támogatási keretet meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható.

(3) A támogatási keret jogcímek közötti keretmegoszlása:

a) folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdésének támogatására 25%;

b) folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító szálaló erdőgazdálkodási tevékenység támogatására 40%;

c) erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújítása, karbantartása, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításának támogatására 2,5%;

d) folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység támogatására 10%;

e) fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények, megközelítésének akadálymentesítésére speciális erdei tanösvények akadálymentesítésére 5%;

f) egyedi növénytelepítések, fásítások, támogatására a környezettudatos nevelés elősegítése céljára 7%;

g) az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak támogatására 5%;

h) erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférésének a támogatására 2,5%;

i) erdei vasutak üzemeltetésének támogatására 3%.

(4) Amennyiben az elkülönített keret a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a többi célterületre felhasználható keretet – a (3) bekezdés szerinti arányok figyelembevételével – növeli.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

5. § (1) A támogatás igénybevételére az egyes támogatási jogcímeknél külön-külön meghatározott részletes igénybevételi feltételek teljesítésén túl az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, önkormányzat, non-profit és társadalmi szervezet (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki (amely):

a)6 rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott ügyfél-azonosítóval;

b) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

c) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

d) nincs köztartozása, és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

e) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

f)7 megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek;

g)8 a 6. § szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósághoz (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság).

(2)9 E rendelet alapján egy pályázó, egy pályázati felhívás alapján, támogatási jogcímenként csak egy pályázatot nyújthat be az erdészeti igazgatósághoz.

(3) A támogatást elnyert pályázó köteles a beavatkozással érintett erdőrészleteknél a szakmai terveken, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó rendezvényeken, kiadványokban, egyéb kommunikációs anyagokban, a tájékoztató táblákon, létesítményeken a pályázati felhívás szerinti logót és a támogatás forrását feltüntetni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

6. § (1)10 A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a bírálati szempontokat vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által évente közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2)11 A pályázatot az erdőterület fekvése szerint, az erdőterülethez nem kapcsolódó jogcímek esetében, a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint az illetékes erdészeti igazgatósághoz kell benyújtani.

(3) A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.

(4) A pályázat benyújtását követően egyszeri hiánypótlás lehetséges, ha a pályázati felhívás erről rendelkezik.

7. § (1)12 A határidőben benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az erdészeti igazgatóság adminisztratív ellenőrzést végez.

(2)13 A pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján az erdészeti igazgatóság a pályázatok elbírálására vonatkozóan javaslatot tesz.

(3)14 A támogatásokkal kapcsolatos döntést – az erdészeti igazgatóság javaslata alapján – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) hozza meg. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére és ezzel egyidejűleg a támogatás mértékének meghatározására vagy a pályázat elutasítására.

(4)15 A NÉBIH az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott szerinti egyéni keretre figyelemmel hozza meg a döntését. Az egyéni keretet túllépő pályázat esetén résztámogatás nem adható.

(5)16 A pályázatokat a NÉBIH-nek a benyújtásra előírt határidő lejártát követő negyvenöt napon belül értékelni kell. Az értékelés eredményét bírálati jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(6) Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható.

(7) A támogatási döntéssel szemben, annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez.

(8)17 A nyertes pályázók névsorát a NÉBIH és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

Szerződéskötés

8. § (1)18 A nyertes pályázó részére az erdészeti igazgatóság a döntést követő tizenöt napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, amelyben meghatározza a támogatás összegét és igénybevételének részletes feltételeit.

(2)19 Amennyiben a pályázó a támogatási szerződés kézhezvételét követő tizenöt napon belül annak egy eredeti aláírt példányát neki felróható okból nem küldi vissza az erdészeti igazgatóság részére, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK RÉSZLETES FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE

Folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdésének támogatása

9. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) üzemmódváltást megalapozó kezelési tervek készítési költségeinek támogatására;

b) természetes folyamatokra alapozott, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás céljait szolgáló vágásjelölés alkalmazásának és a lékek kialakításának támogatására.

(2) A pályázat benyújtására az az erdőgazdálkodó jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) az Evt. szerinti érvényes üzemterv birtokában van;

b) 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság, illetve költségvetési intézménynek minősülő szerv;

c) a támogatással érintett erdőterület legalább 1 hektár;

d) az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják, melyek átlagéletkora 40 évnél több;

e) az (1) bekezdés b) pontja szerint támogatás esetében az erdőrészlet az érvényes üzemterv alapján még nincs átalakító, vagy szálaló üzemmódban.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a kezelési tervet az 1. számú melléklet szerinti minimális adattartalommal, felsőfokú erdészeti képesítésű szakembernek kell elkészíteni;

b) a tárgyév végéig az üzemmód megváltoztatása iránti, és az elkészített kezelési terv jóváhagyása iránti kérelmet be kell benyújtani az erdészeti hatósághoz;

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetén a vágásjelölésénél felsőfokú erdészeti képesítésű rendelkező szakembert kell alkalmazni;

d) a vágásjelölést végrehajtó személyt, elérhetőségét, az éves erdőgazdálkodási tervben fel kell tüntetni;

e) az erdőrészletet a támogatási szerződés aláírásától számított legalább öt évig – az erdészeti hatóság eltérő rendelkezésének hiányában – az alábbi általános feltételek betartása mellett kell kezelni és fenntartani:

ea) átalakító üzemmódban a nevelővágások során az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 300 m2-t, és a lékek egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint ötven méter;

eb) az átalakító üzemmódú erdőrészletben csak a csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon lehet nevelővágást végezni; a nevelővágások során létrehozott lékek területe nem bővíthető;

ec) szálaló üzemmódban a fahasználatokat követő években a természetbeni állapotról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal leírást kell készíteni (állapot-felvételi lap);

ed) a szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év;

ee) szálaló üzemmódban a program ideje alatt az erdőrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható lék, ahol a lékek egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb mint 50 méter, és méretük nem haladhatja meg az 500 m2-t;

ef) a lékek közötti állományrészeken a jó minőségű – hosszútávon fenntartható – egyedek fejlődését, valamint az átmérőcsoportok kedvező alakulását elősegítő fakitermelést is kell végezni;

eg) a kezelési tervben foglaltak szerinti növedékfokozó gyérítések és szálalás tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket legalább 5 cm átmérőjű festékfolttal jól láthatóan meg kell jelölni azok törzsén és a gyökfőn is. A jó minőségű, hosszú távon fenntartandó egyedeket (értékfákat), azok törzsén, legalább 20 cm hosszú szárú „V” jelet formázó festéssel kell megjelölni;

eh) a fakitermelés és -anyagmozgatás során nem keletkezhet 10 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom, a tő- és törzssérülés pedig nem haladhatja meg az 5%-ot a fahasználattal érintett terület faállományának tőszámára vonatkozóan;

ei)20 a végrehajtott fakitermelést harminc napon belül be kell jelenteni az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti igazgatóságnak; szálalás esetén a 2. számú melléklet szerinti táblázatot (szálalási terv – végrehajtás) is mellékelni kell a bejelentéshez;

ej) a végrehajtás bejelentéséhez olyan M=1:10 000 méretarányú erdőtervi térképet kell csatolni, amelyen a fahasználatok helyét fel kell tüntetni, és a felvett pontok Egységes Országos Vetületi-rendszer (EOV) koordinátáit is mellékelni kell;

ek) fakitermeléssel (lékek nyitásával) érintett területeken az állománytípusra jellemző fafajokból álló újulatot a pályázat évében biztosítani kell;

el) újulati szintben 1 évnél idősebb e rendelet szerint özönfajnak minősülő fa- és cserjefaj nem lehet;

em) az újulat szabad fejlődését kézi ápolással, vadkárelhárítással folyamatosan biztosítani kell.

(4) A támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pontja esetén

a) 5 hektár támogatott területig hektáronként 12 000 Ft;

b) 5,1–15 hektár közötti támogatott terület esetén 60 000 Ft és az 5,1 hektárt meghaladó területrészek esetében hektáronként további 8000 Ft;

c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 140 000 Ft és a 15,1 hektárt meghaladó területrészek esetében, hektáronként további 5000 Ft.

(5) A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja esetében 20 000 Ft/lék, de hektáronként legfeljebb 40 000 Ft.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok az erdőterületek, amelyek e rendelet alapján közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületnek, illetve városi erdőnek minősülnek.

Folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító szálaló erdőgazdálkodási tevékenység fenntartásának támogatása

10. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető:

a) szálaló erdőgazdálkodást megalapozó kezelési tervek készítési költségeinek támogatására;

b) megkezdett átalakító és szálaló erdőgazdálkodással érintett erdőrészletek kezelésére és fenntartására, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett.

(2) A pályázat benyújtására az az erdőgazdálkodó jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) az erdőrészlet az érvényes üzemterv alapján átalakító, vagy szálaló üzemmódban van;

b) az erdőrészlet területe legalább 1 hektár;

c) 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság, illetve költségvetési intézménynek minősülő szerv;

d) az (1) bekezdés a) pontja esetében csak akkor, ha nem áll rendelkezésre az erdészeti hatóság által e rendelet megjelenését megelőzően jóváhagyott, a szálaló erdőgazdálkodást megalapozó kezelési terv.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) amennyiben nem áll rendelkezésre az erdészeti hatóság által a rendelet megjelenését megelőzően jóváhagyott kezelési terv, azt az 1. számú melléklet szerint el kell készíteni és legkésőbb a tárgyév végéig jóváhagyásra be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz;

b) a kezelési terv készítésénél a 9. § (3) bekezdés a) és d) pontjait, az erdőrészletek kezelése és fenntartása során a 9. § (3) bekezdés c) és e) pontjában foglaltakat kell betartani.

(4) A támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pontja esetén

a) 5 hektár támogatott területig hektáronként 12 000 Ft;

b) 5,1–15 hektár közötti támogatott terület esetén 60 000 Ft és az 5,1 hektárt meghaladó területrészek esetében hektáronként további 8000 Ft;

c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 140 000 Ft és a 15,1 hektárt meghaladó területrészek esetében, hektáronként további 5000 Ft.

(5) A támogatás mértéke az (1) bekezdés b) pontja esetében hektáronként 20 000 Ft.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok az erdőterületek amelyek e rendelet alapján közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületnek, illetve városi erdőnek minősülnek.

Erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújítása, karbantartása, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításának támogatása

11. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető erdőterületen lévő:

a) legalább 3 km hosszúságú, meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek, útirányjelző és helymegjelölő tábláinak felújítására, fenntartására;

b) minimum 500 m hosszúságú új gyalogos terelő túraútvonalak kijelölésére, fenntartására.

(2) A pályázat benyújtására az az erdőgazdálkodó, alapszabály vagy alapító okirat szerint természetjárással, vagy természetjárás jellegű sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezet jogosult, amely megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) erdőgazdálkodó esetében az érintett gyalogos túraútvonal a saját üzemi területén helyezkedik el;

b) az érintett gyalogos túraútvonal legalább 80%-ban erdőterületen helyezkedik el;

c) a gyalogos túraútvonal – térkép kiadására és terjesztésére jogosult vállalkozás által megjelentetett – turistatérképen jelölve van;

d) az új gyalogos terelő túraútvonal kialakításához, túraútvonal felújításához, fenntartásához az érintett ingatlanok erdőgazdálkodója hozzájárult;

e) amennyiben az érintett útvonalszakaszon több jelzés halad együtt, támogatás arra az útszakaszra csak a jelzések együttes felújítása esetében nyújtható.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) az útjelzések festése, útirányjelző és helymegjelölő táblák kialakítása, felújítása és karbantartása csak az MSZ 20587/2–88 szabvány (a továbbiakban: szabvány) által meghatározott módon történhet a rendeletben meghatározott kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel;

b) felújítás esetén az adott gyalogos túraútvonal minden jelzésének újrafestését el kell végezni, továbbá hiányzó jeleket pótolni kell úgy, hogy az egyértelműen biztosítsa a tájékozódást;

c) a jelzés alapjául szolgáló felületet oly módon kell megtisztítani, előkészíteni és a festés során olyan anyagokat kell használni, hogy az biztosítsa a jelzés időtálló és esztétikus megjelenését, de az élőfa esetében ne okozzon abban károsodást;

d) a feleslegessé váló, megrongálódott, téves jelzéseket el kell távolítani, vagy a tereptárgy színéhez hasonló festékkel el kell takarni;

e) az egymást követő jelzéseket lehetőség szerint a menetirányra merőlegesen és úgy kell elhelyezni, hogy azok mindkét haladási irányból jól láthatóak legyenek;

f) olyan helyeken, ahol a jelzések egymástól csak nagyobb távolságra helyezhetők el, szükség esetén a szabványban meghatározott nagyobb jelzéseket is lehet alkalmazni;

g) gyalogos túraútvonalak elején, illetve keresztezésénél a jelzéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok minden érkezési irányból láthatóak legyenek, és kétséget kizáróan jelezzék az irányváltozást;

h) ha adott útszakaszon több jelzés halad együtt, az összes jelzést ugyanarra a fára vagy tereptárgyra kell elhelyezni;

i) a fontosabb közlekedési pontokhoz vezető utak jelölésénél, valamint a szabvány 1.4.2. pontja szerinti leágazó jelzéseknél álló kereszt is alkalmazható;

j) egymással megegyező színű és alakú jelzések egymástól 3 km-nél közelebb lévő gyalogos túraútvonalak jelzésére nem alkalmazhatóak;

k) a szabvány 11., 21., 25. számú ábráinak alkalmazása nem kötelező;

l) a gyalogos túraútvonalak esetében az útjelzések festésének igazodnia kell a térképen feltüntetett jelzéshez, attól eltérni csak indokolt esetben lehet;

m)21 a felújított és új gyalogos terelő túraútvonalak nyomvonalának koordinátáit EOV formátumban rögzíteni kell, és elektronikus adathordozón (CD; DVD) az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti igazgatóság részére a kifizetési kérelemmel egyidejűleg meg kell küldeni;

n) a gyalogos túraútvonalak nyomvonalának kialakításakor, helyreállításakor csak az erdő talajának maradandó károsítása nélküli építési jellegű felszíni beavatkozások végezhetőek, de csak idegen anyag elhelyezése nélkül és csak akkor, ha a talajfelszín állapota vagy a domborzati viszonyok miatt a baleset vagy életveszély elhárítása ezt indokolttá teszi;

o) a meglévő és új túraútvonalak kialakítását az erdei életközösségnek lehető legkisebb igénybevételével kell megvalósítani, úgy hogy az az erdészeti létesítményekben se okozzon kárt, továbbá a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet ne akadályozza;

p) a túraútvonalak megfelelő használatát biztosító karbantartásról kerékvályú és kátyúmentességéről, a fennálló és kialakuló balesetveszélyes helyek megszüntetéséről, a jelzések, útjelzők pótlásáról, karbantartásáról a támogatási szerződés aláírását követően legalább öt évig gondoskodni kell.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 100 000 Ft. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 4 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás fajlagos mértéke nem haladhatja meg a 4. számú melléklet szerinti mértékeket.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek szálaló erdőgazdálkodással érintett erdőterületeket érintenek, vagy nem csak útvonalszakaszok, hanem teljes gyalogos túraútvonalak, vagy túraútvonal hálózatok felújítására vonatkoznak.

A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység támogatása

12. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető:

a) természeti és kulturális értékeket bemutató, valamint az erdészeti munkákkal kapcsolatos kommunikáció céljára, információs táblák kialakítására és felújítására;

b) nyomtatott kiadványok, és információk interneten történő megjelentetésére;

c) folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyamokra.

(2) A pályázat benyújtására az jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak továbbá:

a) az (1) bekezdés b) pontja esetében bejegyzett erdőgazdálkodó;

b) a bemutatni kívánt érték erdőterületen helyezkedik el;

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységhez az erdőgazdálkodó hozzájárult;

d) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység a saját üzemi területen megvalósult erdészeti munkákkal kapcsolatos;

e) a tájékoztató tevékenység nem véghasználati jellegű erdőgazdálkodási tevékenységhez kötődik;

f) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység esetében oktatási tevékenységet végez és a megpályázott témakörben gyakorlattal is rendelkezik, és ezt a pályázat benyújtása során megfelelő módon igazolja.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) a táblák kialakításakor a természetes környezetbe illő – lehetőség szerint favázas –, az információs felületen időjárásbiztos anyagokat kell alkalmazni;

b) csak azok a tájékoztató táblák támogathatóak melyek információs felülete legalább 120x70 cm méretű;

c) a táblák nem tartalmazhatnak vállalkozásra, üzleti tevékenységre vonatkozó információt, reklámot;

d)22 útvonal, útirány, illetve helymegjelölő táblák ezen jogcím alapján nem támogathatóak;

e) az (1) bekezdés a) pontja szerint kialakított táblák pótlásáról, karbantartásáról esztétikus megjelenéséről a támogatási szerződés aláírását követően öt évig kell gondoskodni;

f) az (1) bekezdés b) pontja esetében a kiadványok, legalább öt közintézményben történő folyamatos és nyilvános hozzáférhetőségéről gondoskodni kell;

g) internetes megjelenés esetén az információk folyamatos frissítéséről gondoskodni kell;

h) az (1) bekezdés c) pontja szerint csak azok a tanfolyamok támogathatóak, amelyekben az oktatási idő legalább a napi 6 órát, a létszám a 6 főt eléri;

i)23 a tanfolyam megtartásáról az oktatási program megküldésével, legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát;

j) minden oktatási napon jelenléti ívet kell kitölteni.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 150 000 Ft. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 2 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás fajlagos mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján 150Ű100 cm méretű tábla esetében legfeljebb 300 000 Ft/db, 120Ű70 cm méretű tábla esetében legfeljebb 170 000 Ft/db;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerint, nyomtatott, fekete-fehér színű kiadványok esetében legfeljebb 30 Ft/oldal, színes kiadványok esetében legfeljebb 80 Ft/oldal;

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti internetes megjelenés esetében legfeljebb 50 000 Ft;

d) az (1) bekezdés c) pontja szerint legfeljebb 30 000 Ft/oktatási nap, továbbá az előadóra és hallgatónként legfeljebb 5000 Ft/oktatási nap az ellátásra és utazásra.

(6) Egy pályázó részére csak egy internetes megjelenés után adható támogatás.

(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek a szálaló és átalakító üzemmóddal kapcsolatos erdőgazdálkodási munkákra vonatkozó népszerűsítő és tájékoztatási tevékenységek.

Fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, speciális erdei tanösvények létesítése

13. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) közjóléti létesítmények, erdészeti bemutató helyek megközelítésével kapcsolatos fizikai és kommunikációs akadálymentesítés költségeire;

b) fogyatékkal élők számára kifejlesztett speciális erdei tanösvények létesítésének, és már meglévő tanösvények fizikai és kommunikációs akadálymentesítésével kapcsolatos költségekre.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) természetes személy esetében bejegyzett erdőgazdálkodó és a tervezett beruházás az üzemi területén valósul meg;

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében az új tanösvény létesítéséhez az erdőgazdálkodó hozzájárult;

c) az akadálymentesítéssel érintett útvonalszakasz az 50 métert meghaladja;

d) az (1) bekezdés a) pontja esetében a tanösvény akadálymentesen megközelíthető, gépkocsival történő akadálymentes parkolási lehetőség biztosított vagy a tevékenység megvalósításával egyidejűleg azzá válik;

e) az akadálymentesítéssel érintett erdei közjóléti létesítmény szerepel az erdészeti hatóság nyilvántartásában, vagy megfelel az abban történő bejegyzés kritériumainak.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) az akadálymentesítést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet akadálymentességre vonatkozó előírásai alapján kell elvégezni, akkor is ha az nem minősül építési engedélyköteles tevékenységnek;

b) az akadálymentesítésre vonatkozóan műszaki tervdokumentációt kell összeállítani az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet figyelembevételével az abban előírt tartalmi részletezettséggel abban az esetben is, ha az nem minősül építési engedélyköteles tevékenységnek;

c) a műszaki tervdokumentáció készítése és a megvalósítás során tervezési jogosultsággal is rendelkező rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt kell bevonni;

d) az akadálymentesített létesítmény, díjmentes közhasználatáról, fenntartásáról a támogatási szerződés aláírását követő legalább öt évig gondoskodni kell.

(4) A legkisebb igényelhető támogatási összeg 250 000 Ft. A támogatás mértéke meglévő tanösvény akadálymentesítéséhez, illetve közjóléti létesítmény, erdészeti bemutató terület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítására 5000 Ft/m új tanösvény létesítése esetén legfeljebb 7000 Ft/m. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 10 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol

a) a tervezett létesítmény szálaló vagy átalakító üzemmód alatt álló erdőterületeket érint;

b) a tervezett létesítmény e rendelet alapján közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületen, városi erdőben helyezkedik el;

c) az akadálymentesítésen túl, egyenlő esélyű hozzáférést elősegítő átalakításokat is végeznek;

d) ahol a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetének valamelyikét együttműködési megállapodás alapján bevonják a megvalósítás folyamatába.

Egyedi növénytelepítések, fásítások, támogatása
a környezettudatos nevelés elősegítése céljából

14. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető települések belterületén lévő közterületeken, oktatást nevelést biztosító és gyógyítást elősegítő intézményekhez tartozó területeken:

a) legalább 50%-ban a 3. számú melléklet szerinti erdei cserje és fafajokkal végzett egyedi növénytelepítésekhez, fásításokhoz;

b) erdei cserje és fafajok, valamint az általuk alkotott erdőállományok felismerését, népszerűsítését biztosító információs táblák beszerzésének költségeihez.

(2) A pályázatok benyújtására önkormányzatok, valamint oktatást, nevelést biztosító, gyógyítást elősegítő intézmények jogosultak, amennyiben megfelelnek az 5. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek, továbbá

a) a növénytelepítés oktatást, nevelést biztosító intézmények, gyógyítást elősegítő intézmények területén és belterületen lévő olyan közterületeken valósítható meg, amelyet közhasználatra hoztak létre vagy közhasználat elől nem kívánják lezárni, a lakosság által térítésmentesen, szabadon látogatható;

b) a telepítéssel érintett terület a pályázó kizárólagos tulajdonában, vagy vagyonkezelésében van;

c) nem támogatható olyan cserje, illetve fafaj, amely e rendelet 1. § (1) bekezdés l) pontja alapján özönfajnak minősül;

d) nem támogatható olyan növénytelepítés, amely meglévő zöldfelületek megszüntetése vagy kivágott fák pótlása miatt szükséges, végrehajtására hatósági határozatban előírt kötelezettség teljesítése céljából van szükség;

e) nem támogatható olyan növénytelepítés, amely kizárólag cserjefajok telepítésre vonatkozik, vagy a kiültetett sorfák száma pályázatonként nem éri el az öt darabot.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) a tervezett növénytelepítés fásítási terv alapján végezhető, amelyhez csatolni kell a megvalósítás helyét bemutató helyszínrajzot, térképmásolatot;

b) a tervezett növénytelepítés kivitelezésének, szakember irányítása mellett nyilvánosan meghirdetett közösségi, oktatási program keretében kell megvalósulnia a lakosság és az oktatási intézmény tanulóinak tevékeny közreműködésével, bevonásával;

c) helyszínenként és a 3. számú melléklet szerinti fafajonként legalább egy, adott fafaj magyar és tudományos nevét tartalmazó minimum 10x15 cm nagyságú, időjárásálló anyagból álló táblát kell úgy kihelyezni, hogy az, az adott fafaj felismerését lehetővé tegye;

d) támogatást, olyan fafaj életképes egyede után lehet igényelni, amelyik minimálisan 6–8 cm törzs körméretű, legalább 170 cm törzsmagasságú, burkolt gyökerű (földlabdás) sorfa minőségű, illetve cserjefaj esetében olyan életképes egyed után, amely legalább 2–3 éves, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott;

e) a fafajok telepítéséhez legalább 10 m2 olyan szabad növőteret kell biztosítani, amely lehetővé teszi azok megfelelő és zavartalan fejlődését;

f) a kiültetett növényzet és tájékoztató tábla, valamint a környezetében lévő terület védelméről, pótlásáról, ápolásáról és karbantartásáról a támogatási szerződés aláírását követően legalább öt évig gondoskodni kell.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 100 000 Ft. Egy pályázó e jogcím alapján maximum 1 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg kiültetett sorfa esetében a 8000 Ft/db, cserjefaj esetében az 1500 Ft/db, kihelyezett tábla esetében az 1000 Ft/db mértéket.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a megvalósításban partnerként non-profit és társadalmi, valamint közhasznú szervezetek is részt vesznek.

Az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak támogatása

15. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető az Európai Erdők Hetével kapcsolatban

a) a minisztérium által kiadott kommunikációs anyagokhoz kapcsolódó rendezvények igazolt szervezési és lebonyolítási nettó költségeinek 80%-ára;

b) a minisztérium által kiadott kommunikációs anyagokban foglaltaknak megfelelő tartalmú, mondanivalójú kiadványok igazolt nettó költségeinek 80%-ára.

(2) A pályázat benyújtására az jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) azon rendezvények támogathatóak, amelyek 2008. október 20–24. között kerülnek megrendezésre és időtartamuk legalább a napi hat órát meghaladja;

b) a rendezvény mondanivalójának, programjának közvetlenül kapcsolódnia kell a minisztérium honlapján közzétett, az Európai Erdők Hete kommunikációs céljaiként meghatározott témákhoz;

c) csak azon rendezvények támogathatóak, amelyek közétett programjai közül legalább egy a folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos, ismeretterjesztő és népszerűsítő tevékenységet is tartalmaz;

d)24 a rendezvény megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes erdészeti igazgatóságot;

e) a rendezvény programjának folyamatos és nyilvános hozzáférhetőségéről az Európai Erdők Hetét megelőzően legalább tíz napon keresztül gondoskodni kell;

f) a kiadványok előállítási költségeivel kapcsolatban kizárólag tervezési, nyomdai vagy nyomtatáshoz kötődő költségek, média megjelenítési költségek számolhatóak el;

g) a rendezvények szervezéséhez kötődő költségekkel kapcsolatban kizárólag a helyszín bérleti díja, a technikai eszközök bérleti díja, a rendezvényszervezés költségei, a résztvevők ellátásához kötődő költségek, és a dekorációs költségek számolhatóak el;

h) a költségek igazolására szolgáló bizonylatok kelte nem lehet régebbi, mint e rendelet hatálybalépésének időpontja.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 500 000 Ft. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 2 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás fajlagos mértéke nem lehet több, mint 1 000 000 Ft rendezvényenként, továbbá az egy napra jutó költsége nem lehet több, mint 300 000 Ft.

(6) A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a megvalósításban erdőgazdálkodók és partnerként non-profit és társadalmi, valamint közhasznú szervezetek is részt vesznek.

Erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférésének a támogatása

16. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) nyomtatott formában már kiadott erdő védelmével, az erdőgazdálkodással foglalkozó erdészeti szakmai kiadványok interneten történő térítésmentes hozzáférésének támogatására;

b) szálaló erdőgazdálkodás népszerűsítésével kapcsolatosan nem rendszeresen kiadott ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványok megjelentetésére.

(2) A pályázat benyújtására az a természetes személy, költségvetési szervek kivételével, az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve non-profit és társadalmi szervezet jogosult, amely megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.

(3) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a kiadványok tartalmukat tekintve legalább 50%-ban az erdő védelmével, az erdőgazdálkodással foglalkoznak és legalább 3 éven keresztül, legalább kéthavi rendszerességgel megjelentek;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadványok nem tartalmazhatnak vállalkozásra, üzleti tevékenységre vonatkozó információt és reklámot, tartalmukat tekintve legalább 50%-ban folyamatos erdőborítással, a szálaló erdőgazdálkodás népszerűsítésével kell foglalkozniuk;

c) az (1) bekezdés a) pontja szerint, az eddig megjelent kiadványok teljes körének, vagy teljes évfolyamok elektronikus archiválását és tematikus rendszerzését követően azoknak az interneten való ingyenes hozzáférését biztosítani kell;

d) az (1) bekezdés a) pontja esetében csak a kiadványok előállítási költségeivel kapcsolatos, tervezési, interneten történő térítésmentes hozzáféréshez kapcsolódó digitális archiválási és média megjelenítési költségek számolhatóak el;

e) az (1) bekezdés b) pontja esetében csak a kiadványok előállítási költségeivel kapcsolatos tervezési, nyomdai vagy nyomtatáshoz kötődő, továbbá interneten történő térítésmentes hozzáféréshez, média megjelenítési költségek számolhatóak el;

f) a költségek igazolására szolgáló bizonylatok kelte nem lehet régebbi, mint e rendelet hatálybalépésének időpontja.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 500 000 Ft. A támogatás mértéke a számlával igazolt nettó költségek 80%-a

(5) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a kiadványok, amelyek kiadásában erdőgazdálkodók mellett non-profit és társadalmi, valamint közhasznú szervezetek is részt vesznek.

Erdei vasutak üzemeltetésének támogatása

17. § (1) E jogcím alapján támogatás igényelhető az Evt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti erdei vasutak üzemeltetéséhez.

(2) A pályázatok benyújtására azon önkormányzatok, non-profit és társadalmi szervezetek jogosultak, akik megfelelnek az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) a térségi vasúti pályahálózaton személyszállításra vonatkozóan, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott működési engedéllyel rendelkeznek;

b) közforgalmú menetrend alapján történő üzemeltetést biztosítanak.

(3) A támogatás mértéke legfeljebb 1100 Ft/km. Az igényelt támogatás összegét a 2008. évi közforgalmú menetrendben feltüntetett járatok futásteljesítménye alapján kell megállapítani. A számításba a „külön rendeletre” megjelöléssel közlekedő járatok nem vonhatóak bele. Egy pályázó e jogcím alapján maximum 4 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(4) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyeknél az erdei vasutak üzemeltetés mellett átalakító üzemmóddal és szálaló erdőgazdálkodással kapcsolatos ismeretterjesztő, népszerűsítő tevékenység is történik.

III. Fejezet

A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁRA, KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

18. § (1)25 A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázónak a tevékenység megvalósulását követően az elvégzett tevékenységekről, a pályázat benyújtásának helyével megegyezően, a 6. § (2) bekezdése szerint illetékes az erdészeti igazgatóságához kifizetési kérelmet kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő mellékletekkel.

(2)26 Az erdészeti igazgatóság a kifizetési kérelemben foglaltakat ellenőrzi. Amennyiben az nem felel meg e rendeletben vagy a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, kiegészítésre vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelölése mellett, 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését elutasítja.

(3)27 A kifizetési kérelem elfogadása esetén a NÉBIH összesítést készít a minisztérium részére a kifizethető összegekről.

(4) A támogatást az összesítés megérkezését követően a minisztérium legkésőbb 60 napon belül folyósítja. A kifizetés a pályázatban megadott számlára átutalással történik.

Nyilvántartás, ellenőrzés

19. § (1)28 E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti. A NÉBIH – a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig – köteles az MVH részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, ideértve a jogosult megnevezését, lakhelyét/székhelyét, ügyfél-azonosítóját, a támogatás e rendelet szerinti jogcímét, a támogatási szerződés számát és megkötésének dátumát, a juttatott vagy juttatandó támogatás összegét, valamint az alkalmazott átváltási árfolyamot.

(2)29 Amennyiben az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok felhasználásával, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, hogy a jogosult az általános de minimis rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott egyéni keretét az e rendelet alapján megállapított támogatással meghaladja, úgy erről értesítést küld az erdészeti igazgatóság részére. Az erdészeti igazgatóság intézkedik a támogatás odaítélésére vonatkozó a 8. § (1) bekezdése szerinti támogatási szerződés felbontásáról, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetéséről.

(3) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig –, illetve amennyiben más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel, annak megfelelő ideig – meg kell őrizniük.

20. §30 A pályázatban vállalt cél(ok) megvalósulását az erdészeti igazgatóság ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a NÉBIH elrendeli annak visszafizetését.

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)31 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez


Az átalakító és szálaló üzemmódba sorolt erdőrészletek kezelési terve

Erdőgazdálkodó kódja, neve, címe: .............................................................................................................................

Szálaló üzemmód alkalmazásának célja:

•    vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdőborítás mellett
•    a .............. védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett
•    meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett
•    más különleges: ................ cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással

A szálaló szerkezet kialakítása érdekében tervezett beavatkozások

Tarvágás

– Utódállomány nevelése

– Szálalás

Fokozatos felújító végvágás

– Utódállomány nevelése

– Szálalás

Szálalóvágás

– Szálalás

 

Szálalás

 

 

Állomány nevelése

– Szálalás

 


Az átalakítás során tervezett fahasználati módok alkalmazásának indoklása
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Dátum:

............................

.................................

.................................

tulajdonos

gazdálkodó

erdészeti hatóságA szálaló üzemmódba sorolt erdőrészletek listája


TÖRZSLAP

a ................. erdőrészlet átalakító / szálaló üzemmódú kezeléséhez és a gazdálkodás nyilvántartásához

I.

(Általános adatok)

Az átalakító / szálaló üzemmód megkezdésének időpontja ............ év .............. hó

Az üzemmód váltás célja:

•    vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdőborítás mellett
•    a ............ védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett
•    meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett
•    más különleges: .............. cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással


A faállomány jelenlegi állapota (az erdőleírás értékelése alapján):

Egészségi állapot: • jó  • megfelelő  • rossz
Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében?
• igen   • nem
Indoklás: ........................................................................................................................................................................
Elegyarány: • megfelelő;   • nem megfelelő
Szükséges beavatkozás: ................................................................................................................................................
Korszerkezet: • egykorú  • kétkorú  • vegyes korú
Átmérő szerkezet az átlagadatokhoz képest:
• átlagméret körüli  • változatos
Záródás-borítás (újulat szint) %:        jelenleg: Z:......./B:.......
                                    kívánatos: Z:......./B:........

Megjegyzések: ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Az üzemmódváltásra vonatkozó megállapítások

Átvezetés: • szükséges • nem szükséges
Az anyaállomány kitermelésének várható időtartama: ............... év

Az átvezetés tervezett folyamata

 • Tarvágás

– Utódállomány nevelése

– Szálalás

 • Fokozatos felújító végvágás

– Utódállomány nevelése

– Szálalás

 • Szálalóvágás

– Szálalás

 

 • Szálalás

 

 

 • Állomány nevelése

– Szálalás

 


Az üzemmód igényel-e további feltárást
• igen  • nem

Megjegyzések: ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Dátum:

............................

.................................

.................................

tulajdonos

gazdálkodó

erdészeti hatóság
TÖRZSLAP

II.

(A már szálaló üzemmódba sorolt erdőrészletekre!)

A szálalásra vonatkozó megállapítások

Tervezett átszálalási idő: ............ év    Tervezett célátmérő: .......... cm
A szálalásra tervezett fatömeg mértékének indoklása, ha az a 10 évi folyónövedéket meghaladja: (pl. átvezetés, korszerkezet, élőfakészlet viszonya stb.)     


A végrehajtás tervezett módja:
• egyenletes  • csoportos  • más: ...................

A visszatérés ideje: • 1–3;  • 5;  • 10 év
A szálalás végrehajtása után kívánatos erdőművelési feladatok:
(pl. visszavágás, újulat csoportok ápolása, ágelhelyezés stb.)     

A szálalás végrehajtásának tervezett időszaka (évszak): ......................................
Védelmi és különleges rendeltetés esetén a rendeltetés biztosítása érdekében betartandó, az érintett szakhatósággal egyeztetett korlátozó intézkedések:
(pl.  – közelítési nyomok meghatározott iránya, vezetése, meredek terület esetén
– időszak egyeztetése parkerdő esetén/lehetőleg a kevésbé látogatott időszakban
– természetvédelem esetén a védendő objektum érdekében)
Dátum:

............................

................................

.................................

tulajdonos

gazdálkodó

erdészeti hatóság

2. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez


* ÁLLAPOTFELVÉTEL    SZÁLALÁSI TERV    VÉGREHAJTÁS

................. év

(megfelelő aláhúzandó)

Helység: ...................................... tag: ................................ részlet: ........... terület: ................. ha

8M14558_0

Vastagsági csoportok

Átlag mag.

Fatömeg összesen

A szálalásra tervezett fafajok

T

B

CS

 

 

Osztály

cm

m

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

brm3

db

I

< 15

 

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

15–20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21–25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26–30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31–35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

36–40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41–45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46–50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

51–55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56–60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61–65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66–70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71–75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szöveges indoklás:

Dátum: ....................................................

...............................................

...............................................

gazdálkodó

gazdálkodó

3. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez


Egyedi növénytelepítések, fásítások esetében támogatott erdei cserje és fafajok

Fafajok

Acer campestre

mezei juhar

Acer platanoides

korai juhar

Acer pseudoplatanus

hegyi juhar

Alnus glutinosa

mézgás éger

Betula pendula

bibircses nyír

Carpinus betulus

gyertyán

Castanea sativa

szelídgesztenye

Cerasus avium (Prunus avium)

madárcseresznye

Fagus sylvatica

bükk

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica

magyar kőris

Fraxinus excelsior

magas kőris

Fraxinus ornus

virágos kőris

Malus sylvestris

vadalma

Pinus sylvestris

erdei fenyő

Populus alba

fehérnyár

Populus canescens

szürkenyár

Populus nigra

feketenyár

Populus tremula

rezgőnyár

Pyrus pyraster (P. communis)

vadkörte

Quercus cerris

cser

Quercus petraea (Q. sessiliflora)

kocsánytalan tölgy

Quercus pubescens

molyhos tölgy

Quercus robur (Q. pedunculata)

kocsányos tölgy

Salix alba

fehér fűz

Sorbus aria

lisztes berkenye

Sorbus aucuparia

madárberkenye

Sorbus torminalis

barkócaberkenye

Tilia cordata (T. parviflora)

kislevelű hárs

Tilia platyphyllos (T. grandifolia)

nagylevelű hárs

Tilia tomentosa

ezüst hárs

Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra)

hegyi szil

Ulmus laevis

vénic szil

Ulmus minor (Ulmus campestris)

mezei szil

Cserjefajok

Cornus mas

húsos som

Cornus sanguinea

veresgyűrűs som

Corylus avellana

közönséges mogyoró

Cotoneaster tomentosus

molyhos madárbirs

Cotoneaster niger

fekete madárbirs

Euonymus europaeus

csíkos kecskerágó

Euonymus verrucosus

bibircses kecskerágó

Frangula alnus

kutyabenge

Juniperus communis

közönséges boróka

Padus avium

zselnicemeggy

Prunus mahaleb

sajmeggy

Rhamnus catharticus

varjútövis benge

Spiraea salicifolia

fűzlevelű gyöngyvessző

Spiraea media

szirti gyöngyvessző

Viburnum lantana

ostorménbangita

Viburnum opulus

kányabangita

4. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez


Támogatás mértéke túraútvonalak jelzéseinek felújításánál, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításánál

Megnevezés

Tartalom

Támogatás mértéke

Meglévő jelzések javítása, pótlása

Jelzések szükség szerinti pótlása ill. sűrítése, alapozás,
(azonos színű és alakú) új jelzések kihelyezése
a MSZ 20587/2–88 szerint

3 000 Ft/km

Új terelő útvonalszakasz
kialakítása jelzése

Útvonal kialakítása, alapozás, új jelzések kihelyezése
a MSZ 20587/2–88 szerint

6 000 Ft/km

3-4 soros útirányjelző tábla

Min. 19 mm vastag, kezelt, alakjában és tartalmában
a MSZ 20587/2–88 szerinti útirányjelző tábla elkészítése
és a terepre történő kihelyezése (rögzítés szerelvénnyel
v. más módon)

7 000 Ft/db

Helymegjelölő tábla

Min. 19 mm vastag, kezelt, alakjában és tartalmában
a MSZ 20587/2-88 szerinti helymegjelölő tábla elkészítése
és a terepre történő kihelyezése (rögzítés szerelvénnyel
v. más módon)

5 000 Ft/db

Kis oszlop

Útjelzés elhelyezésére szolgáló, maximum 1,50 m hosszú
(ebből földben legalább 0,60 m), hántoltan legalább
50 mm átmérőjű, kezelt oszlop, terepre történő kihelyezéssel

7 000 Ft/db

Nagy oszlop

Útirányjelző és/vagy helymegjelölő tábla kihelyezésére
szolgáló, min. 2,50 m hosszú (ebből földben legalább 0,70 m), hántoltan legalább 60 mm átmérőjű, kezelt oszlop, terepre
történő kihelyezéssel

14 000 Ft/db

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 23. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § (1) bekezdés j) pontját a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (2) bekezdését a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (4) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 38. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § f) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (5) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § h) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § f) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § (3) bekezdés e) pont ei) alpontja a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 27. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 11. § (3) bekezdés m) pontja a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 27. § e) pontja szerint módosított szöveg.

22

[A 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § k) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „MgSzH területi szervét” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát” szöveg lép, nem vezethető át.]

23

A 12. § (3) bekezdés i) pontja a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § k) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 15. § (3) bekezdés d) pontja a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 27. § f) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 18. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § l) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 18. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § f) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 18. § (3) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § m) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 19. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § m) pontja, a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 38. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 19. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 96. § f) pontja, a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 38. § d) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 21. § (2) bekezdése a 36/2014. (IV. 4.) VM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére