• Tartalom

13/2008. (V. 16.) PM–KüM együttes rendelet

13/2008. (V. 16.) PM–KüM együttes rendelet

a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselői jövedékiadó-visszaigényléséről1

2008.05.21.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, illetve a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § E rendelet hatálya a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 47/A. §-ában meghatározott adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítésének végrehajtására terjed ki.

2. § (1) A Jöt. 47/A. § (1) és (4) bekezdésében említett személynek, szervezetnek (a továbbiakban: feljogosított személy, szervezet) a beszerzett jövedéki termék árában foglalt (termékimport esetén a határozatban közölt) és általa megfizetett jövedéki adó, valamint – az adójeggyel ellátott dohánygyártmány esetében – a dohánygyártmányok után általa megfizetett általános forgalmi adó (a továbbiakban együtt: adó) visszaigénylésére szóló jogát (a továbbiakban: adó-visszaigénylési jog) az 1. számú melléklettel rendszeresített nyomtatvány vagy más, az állami adóhatóság által rendszeresített, legalább az 1. számú mellékletben meghatározott nyomtatvány adatait tartalmazó nyomtatvány szabályszerűen kiállított, nevére szóló példányával kell igazolnia.

(2) Amennyiben a feljogosított személy, szervezet fogadó állama a Magyar Köztársaság, úgy a feljogosított személy, szervezet – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az adó-visszaigénylési jogának igazolására választhatja a 2. számú melléklettel rendszeresített nyomtatvány vagy más, az állami adóhatóság által rendszeresített, legalább a 2. számú mellékletben meghatározott nyomtatvány adatait tartalmazó nyomtatvány szabályszerűen kiállított, nevére szóló példányának benyújtását is.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett nyomtatványok magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállíthatók. Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet fogadó állama az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) valamely tagállama, és a nyomtatványt e tagállam hivatalosként elismert nyelvén vagy a Közösség valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki, az adómentességi igazolás hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is érvényesen felhasználható.

3. § A feljogosított személy, szervezet adó-visszaigénylési joga a jövedéki termék beszerzéséről kiállított számlán feltüntetett – adót is magában foglaló – ellenérték, illetve – import esetén – a határozatban közölt adó megfizetésének napjától nyílik meg.

4. § (1) A feljogosított személy, szervezet a naptári évben keletkezett adó-visszaigénylési jogát a naptári évet követő év január 1. napjától kezdődően, legfeljebb azonban ugyanezen év június 30. napjáig érvényesítheti.

(2) Abban az esetben, ha a naptári éven belül az adott naptári negyedévben keletkezett visszatérítendő adó összege eléri vagy meghaladja a 40 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, amely értékhatárba beleszámít – az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról szóló 15/2008. (V. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése alapján – a feljogosított személy, szervezet által ugyanezen naptári negyedévben visszatéríttetni kért általános forgalmi adó összege is, a feljogosított személy, szervezet az adott naptári negyedévben keletkezett adó-visszaigénylési jogát a naptári negyedévet követő hónap első napjától kezdődően, legfeljebb azonban ugyanezen naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig is érvényesítheti.

(3) Abban az esetben, ha

a) a feljogosított személy, szervezet fogadó állama nem a Magyar Köztársaság,

b) a feljogosított személy, szervezet fogadó állama a Magyar Köztársaság, de az adó-visszaigénylési jogra vonatkozó igény érvényesítésére amiatt kerül sor, mert a feljogosított személy, szervezet viszonylatában a Magyar Köztársaság fogadó államkénti státusza megszűnik, vagy

c) a visszatérítendő adó összege – a b) ponttól függetlenül – eléri vagy meghaladja az 500 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, amely értékhatárba beleszámít – az R. 5. § (3) bekezdés c) pontja alapján – a feljogosított személy, szervezet által visszatéríttetni kért általános forgalmi adó összege is,

a feljogosított személy, szervezet adó-visszaigénylési jogát – annak keletkezését követően – haladéktalanul is érvényesítheti.

5. § (1) Az adó-visszaigénylési jog érvényesítését a feljogosított személy, szervezet az állami adóhatóság erre illetékes szervénél a 2. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott okirat eredeti példányának (a továbbiakban: adó-visszaigénylési kérelem) benyújtásával indítványozhatja azzal, hogy a 2. § (1) bekezdés szerinti okirat benyújtásával történő indítványozás esetében egyidejűleg írásban meg kell adnia

a) a levelezési címét, ha az eltér az okiratban szereplő címtől,

b) a visszaigényelt adó forintban kifejezett összegét,

c) a mellékletként csatolt okiratok darabszámát, ezen belül külön is megjelölve azon okiratok darabszámát, amelyekre a feljogosított személy, szervezet adó-visszaigénylési jogát alapítja,

d) a számlavezető bank nevét és a bankszámla számát, amelyre – a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével – a visszaigényelt adó átutalását kéri, illetőleg ha az átutalásra külföldön vezetett bankszámlát közöl, a számlavezető bank BIC (SWIFT) kódját is.

(2) Az adó-visszaigénylési kérelemhez csatolandó

a) a jövedéki termék beszerzéséről a feljogosított személy, szervezet nevére szóló

aa) olyan eredeti számla, amely tartalmazza az adó megállapításához szükséges adatokat, továbbá – üzemanyag esetében – a gépkocsi forgalmi rendszámát is,

ab) termékimport esetén az adó összegét közlő eredeti határozat;

b) mindazon okirat, amely igazolja a Jöt. 47/A. §-ában előírt egyéb, az adómentesség érvényesüléséhez fűződő feltétel teljesülését, továbbá az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megfizetését.

(3) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés a) pontjában említett okirat elektronikus úton kibocsátott okiratként áll a feljogosított személy, szervezet személyes rendelkezésére, azt az okirat kibocsátásakor érvényben levő formátumban kell csatolni.

6. § A visszatérítendő adó banki átutalás útján történő teljesítéséhez a feljogosított személy, szervezet csak olyan bankszámlát adhat meg, amellyel

a) feljogosított természetes személy esetében az érintett személy maga vagy a vele közös háztartásban élő családtagja,

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig az érintett személy, szervezet maga

mint annak jogosultja rendelkezik.

7. § (1) Az adó-visszaigénylési kérelem benyújtását követően az állami adóhatóság az adóigazgatási eljárás keretében a tényállás tisztázása céljából további kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet írásban a feljogosított személytől, szervezettől.

(2) A feljogosított személy, szervezet számára a válaszadásra nyitva álló határidő 60 nap, amely az (1) bekezdésben említett megkeresés kézhezvételétől számítandó. Ez a határidő nem hosszabbítható meg, eredménytelen elteltének esetében az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, egyéb információk alapján dönt.

8. § Az állami adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet elutasítja, illetőleg az adó-visszatérítési eljárást megszünteti, ha a feljogosított személy, szervezet

a) adó-visszaigénylési kérelmét nem a 4. §-ban meghatározottak szerint nyújtotta be;

b) adó-visszaigénylési kérelmét hiányosan nyújtotta be, és azt az állami adóhatóság felhívására a hiánypótlásra megállapított határidőn belül nem pótolta;

c) adó-visszaigénylési kérelmét hibás vagy egyéb okból helytelen tartalommal nyújtotta be, és a tényállást a 7. § (1) bekezdésben említett megkeresésre sem tisztázta, és emiatt az a rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján nem bírálható el.

9. § (1) Az állami adóhatóság az 5. § (2) bekezdés a) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy, szervezet adó-visszaigénylési kérelméhez csatolt, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelművé teszi, hogy arra az okiratra a feljogosított személy, szervezet új adó-visszaigénylési jogot nem alapíthat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratot – az 5. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott okirat kivételével –, valamint az 5. § (2) bekezdés b) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy, szervezet adó-visszaigénylési kérelméhez csatolt, az állami adóhatóság azok beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül a feljogosított személy, szervezet címére postai úton visszaküldi.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a feljogosított személy, szervezet írásban kérheti, hogy a részére visszajuttatandó okiratokat az állami adóhatóság legkésőbb az adó-visszatérítési eljárásban hozott első fokú határozat (végzés) megküldésével egyidejűleg küldje meg.

10. § (1) A visszatérítendő adó forintban illeti meg a feljogosított személyt, szervezetet, amelynek banki átutalás útján történő teljesítéséről az állami adóhatóság hivatalból intézkedik.

(2) Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendő adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendő adó összegéből tartandó vissza.

11. § Abban az esetben, ha az adó-visszaigénylési kérelemben tett kötelezettségvállalása ellenére a feljogosított személy, szervezet önként vagy az állami adóhatóság felszólítására nem tesz eleget a részére nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésének, az állami adóhatóság jogosult

a) azt a feljogosított személyt, szervezetet megillető további visszatérítendő adóból levonni, illetőleg ha ez nem vezet eredményre, továbbá az annak behajtására tett egyéb hatósági intézkedések is eredménytelennek bizonyulnak,

b) a feljogosított személy, szervezet részére teljesítendő minden további adó-visszatérítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a feljogosított személy, szervezet visszafizetési kötelezettségének eleget nem tesz.

12. § Az e rendeletben és a Jöt.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt kell irányadónak tekinteni azzal, hogy az adó visszatérítésére a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

13. § A Jöt. 47/A. § (2), (5) és (10) bekezdésében említett esetekben, ha a fogadó állam a Magyar Köztársaság, akkor a fogadó állam arra jogosított hatósága a Külügyminisztérium.

14. § Ez a rendelet a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 23. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban – a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltéréssel – azokban az esetekben is alkalmazni kell, amelyekben az adómentességre való jogosultság a 2008. január 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban keletkezett.

(2) A 4. § (2) bekezdését 2008. év első negyedéve tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ebben a negyedévben keletkezett adó-visszaigénylési jog – értékhatár-korlátozás nélkül – 2008. május 31. napjáig érvényesíthető.

(3) A 4. § (3) bekezdése legkorábban e rendelet hatálybalépésétől kezdődően alkalmazható.

1. számú melléklet a 13/2008. (V. 16.) PM–KüM együttes rendelethez

A rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti nyomtatvány

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

JÖVEDÉKIADÓ-MENTESSÉGI IGAZOLÁS
2003. évi CXXVII. törvény 47/A. § [92/12/EGK irányelv –
23. cikk (1) bekezdés]

Sorszám (választható):
     

1. FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET
 Megnevezés/név
     

 Utca, házszám
     

 Irányítószám, helység
     

 (A fogadó) Tagállam
     

2. A BÉLYEGZÉSRE JOGOSULT ILLETÉKES HATÓSÁG
 (Név, cím és telefonszám)
     

     

     

3. A FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET NYILATKOZATA
 A feljogosított személy/szervezet nyilatkozik arról, hogy
a) az 5. rovatban felsorolt termékek felhasználási célja a következő:

  – hivatalos felhasználás*

– személyes felhasználás

   – külföldi diplomáciai képviselet részére,

 – külföldi diplomáciai képviselet munkatársa részére,

   – külföldi konzuli képviselet részére,

 – külföldi konzuli képviselet munkatársa részére,

   – nemzetközi szervezet részére,

 – nemzetközi szervezet munkatársa részére.

 

.............................................................................
(a szervezet megnevezése) (lásd 4. rovat)

b) az 5. rovatban felsorolt termékek összhangban vannak az 1. rovatban megjelölt fogadó tagállamban érvényes visszatérítési körülményekkel és korlátozásokkal, és

c) a megadott adatokat jóhiszeműen állították ki. A feljogosított személy/szervezet vállalja, hogy megfizeti – a feladó tagállamnak, illetve amelyikből a termékeket értékesítették – azon jövedéki adót, amely akkor lenne esedékes, amennyiben a termékek nem felelnének meg a mentesség követelményeinek, illetve amennyiben a termékeket nem a szándékolt módon használnák fel.

*  A képviselet eljárási rendjében meghatározott aláírásra jogosult személy aláírásával igazolja azt, hogy a képviseleti hivatalos felhasználás céljából beszerzett termék a hivatali számviteli nyilvántartásokban pénzügyi kiadások között szerepel és a képviselet működésével kapcsolatban merült fel.

.....................................................
Helység, dátum

.....................................................
Az aláíró neve és beosztása

 

.....................................................
Aláírás

4. A SZERVEZET BÉLYEGZŐJE (személyes felhasználásra szóló mentesség esetére)

.....................................................
Helység, dátum

(Bélyegző)

.....................................................
Az aláíró neve és beosztása

 

 

.....................................................
Aláírás

5. A TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEKRE A JÖVEDÉKIADÓ-VISSZATÉRÍTÉST KÉRIK
 A. Az értékesítőre/adóraktár engedélyesére vonatkozó adatok
  (1) Név és cím
      
  (2) Tagállam
      
  (3) Adószám (közösségi adószám)/jövedéki engedély száma
      

 B. A termékekre vonatkozó adatok

Sor-
szám

A termékek részletes meghatározása
(vagy hivatkozás a mellékelt megrendelőlapra)

Mennyiség
vagy
darabszám

Jövedéki adó nélküli érték

Pénznem

Egységár

Teljes ár

 

 

 

 

 

Teljes összeg

 

 

 

 

6. A FOGADÓ TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGÁNAK VAGY HATÓSÁGAINAK IGAZOLÁSA
  Az 5. rovatban meghatározott termékekből álló küldemény/szállítmány
  – teljes egészében
  – ............................................................................................................... mennyiségig (szám)
  megfelel a jövedékiadó-visszatérítés feltételeinek.

.....................................................
Helység, dátum

Bélyegző(k)

.....................................................
Az aláíró(k) neve és beosztása

 

 

.....................................................
Aláírás(ok)

.....................................................
Helység, dátum

Bélyegző(k)

.....................................................
Az aláíró(k) neve és beosztása

 

 

.....................................................
Aláírás(ok)

7. ENGEDÉLY A BÉLYEGZÉSTŐL VALÓ ELTEKINTÉSRE (hivatalos felhasználásra szóló mentesség esetére)
  A .................................................................. számú .................................................................. keltű
       (hivatkozás az ügyiratra)             (dátum)
  levélben ................................................................................................................................. számára
(a feljogosított szervezet megnevezése)
  a .................................................................................. engedélyezte a 6. rovatban a bélyegzéstől való eltekintést.
     (a fogadó tagállam illetékes hatóságának megnevezése)

.....................................................
Helység, dátum

(Bélyegző)

.....................................................
Az aláíró neve és beosztása

 

 

.....................................................
Aláírás

Magyarázó megjegyzések
1. Az adóraktár engedélyese számára ezen igazolás tanúsítványként szolgál a 92/12/EGK irányelv 23. cikk (1) bekezdésében említett feljogosított személynek/szervezetnek értékesített termékek adómentességének igazolására. Következésképpen minden engedélyes számára ki kell állítani egy ilyen igazolást. Az engedélyes ezt az igazolást köteles megőrizni a könyvelésében, a saját tagállamában alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Abban az esetben, ha egy tagállam nem részesíti közvetlen mentességben a termékek értékesítését és ezért az értékesítés mentesítését az 1. rovatban meghatározott kedvezményezett részére történő adó-visszatérítéssel adja meg, ezt az igazolást csatolni kell a visszatérítés iránti kérelemhez.
2. a) Az alkalmazandó okirat általános jellemzőit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1989.7.1. C/164. számában határozták meg.
Minden példány papírjának színe fehér és 210 mm × 297 mm méretű, ahol a hosszát illetően –5 mm-től +8 mm-ig terjedő eltérés megengedett.
A jövedéki adó alóli mentességhez az adómentességi igazolás két példányban készül:
– egy példányt megtart a feladó,
– egy példányt az adminisztratív kísérőokmányhoz kell mellékelni.
b) Az 5.B. rovatban levő minden felhasználatlan helyet oly módon kell keresztben áthúzni, hogy oda semmi mást ne lehessen beírni.
c) Az igazolást olvashatóan kell kitölteni és oly módon, hogy a beírtak ne legyenek kitörölhetők. Sem törlés, sem átírás nem megengedett. Az okiratot olyan nyelven kell kitölteni, amelyet a fogadó tagállam elismer.
d) Ha a termékek meghatározása (az igazolás 5.B. rovata) olyan megrendelőlapra hivatkozik, amelyet más nyelven töltöttek ki, mint amelyet a fogadó tagállam elismer, a feljogosított személynek/szervezetnek fordítást kell hozzá mellékelnie.
e) Másfelől, ha az igazolás más nyelven van kitöltve, mint amelyet az értékesítő/engedélyes tagállama elismer, az 5.B. rovatban szereplő termékekre vonatkozó adatok fordítását kell a feljogosított személynek/szervezetnek mellékelnie.
f) Az elismert nyelv az adott tagállamban hivatalosan használt egyik nyelvet, illetve a Közösség minden olyan hivatalos nyelvét jelenti, amelyről az adott tagállam kijelentette, hogy e célra használható.
3. A feljogosított személy/szervezet az igazolás 3. rovatában szereplő nyilatkozatában adja meg a mentesség iránti kérelem elbírálásához a fogadó tagállamban szükséges adatokat.
4. Az igazolás 4. rovatában tett nyilatkozatával a szervezet megerősíti az okmány 1. és 3. a) rovatában megadott részleteket és tanúsítja, hogy a feljogosított személy az adott szervezet munkatársa.
5. a) A megrendelőlapra való hivatkozásnak (az igazolás 5.B. rovata) legalább a megrendelés keltét és számát tartalmaznia kell. A megrendelőlapnak tartalmaznia kell azon adatokat, amelyek az igazolás 5. rovatában szerepelnek. Ha az igazolást a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell lebélyegeznie, akkor a megrendelőlapot szintén le kell bélyegezni.
b) A pénznemet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által megállapított ISOIDIS 4127 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő háromjegyű kóddal kell megadni.
c) Az adóraktár engedélyese a 92/12/EGK irányelv 15a. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedékiadó-számának megjelölése nem kötelező; az adószámot (közösségi adószámot) fel kell tüntetni.
6. A feljogosított személyek/szervezetek által tett fenti nyilatkozatot a fogadó tagállam illetékes hatósága(i) hitelesíti(k) a 6. rovatban történő lebélyegzéssel. E hatóság(ok) az engedélyezést függővé teheti(k) saját tagállama(uk) más hatóságának egyetértésétől. Az illetékes adóhatóságtól függ az ilyen egyetértés beszerzése.
7. Az eljárás egyszerűsítése érdekében az illetékes hatóság eltekinthet a feljogosított személy/szervezet azon kötelezettségétől, hogy bélyegzést kérelmezzen a hivatalos felhasználással kapcsolatos mentességre. A feljogosított szervezetnek e mentességét az igazolás 7. rovatában kell megemlítenie.

2. számú melléklet a 13/2008. (V. 16.) PM–KüM együttes rendelethez

A rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti nyomtatvány

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

JÖVEDÉKIADÓ-MENTESSÉGI IGAZOLÁS
2003. évi CXXVII. törvény 47/A. § [92/12/EGK irányelv –
23. cikk (1) bekezdés]

Sorszám (választható):
     

1. FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET
 Megnevezés/név és külügyi igazolvány száma
     

 Utca, házszám
     

 Irányítószám, helység
     

2. EGYÉB ADATOK
 levelezési cím (ha az eltér az 1. rovatban szereplő címtől):
 időszak, amelyre az adó-visszaigénylés kiterjed:
 az adó összege, amelyre az adó-visszaigénylés vonatkozik:
 a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma:
 azon okiratok darabszáma, amelyekre a feljogosított személy, szervezet adó-visszaigénylési jogát alapítja:
 a számlavezető bank neve és a bankszámla száma (átutalás esetén):
 a számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja (külföldön vezetett bankszámlára történő átutalás esetén):

3. A BÉLYEGZÉSRE JOGOSULT ILLETÉKES HATÓSÁG (Név, cím és telefonszám)
  Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
  1027 Budapest, Bem rakpart 47.
  Tel.: 06-1-458-1000

4. A FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET NYILATKOZATA
 A feljogosított személy/szervezet nyilatkozik arról, hogy
a) a kérelemhez csatolt számlákban foglalt termékek felhasználási célja a következő:

  – hivatalos felhasználás*

– személyes felhasználás

   – külföldi diplomáciai képviselet részére,

 – külföldi diplomáciai képviselet munkatársa részére,

   – külföldi konzuli képviselet részére,

 – külföldi konzuli képviselet munkatársa részére,

   – nemzetközi szervezet részére,

 – nemzetközi szervezet munkatársa részére.

 

.............................................................................
(a szervezet megnevezése) (lásd 5. rovat)

b) a kérelemhez csatolt számlákban foglalt termékek összhangban vannak a visszatérítési körülményekkel és korlátozásokkal, és

c) a megadott adatokat jóhiszeműen állították ki. A feljogosított személy, illetve szervezet vállalja, hogy megfizeti a Magyar Köztársaságnak azon jövedéki adót, amely akkor lenne esedékes, amennyiben a termékek nem felelnének meg a mentesség követelményeinek, illetve amennyiben a termékeket nem a szándékolt módon használnák fel.

*  A képviselet eljárási rendjében meghatározott aláírásra jogosult személy aláírásával igazolja azt, hogy a képviseleti hivatalos felhasználás céljából beszerzett termék a hivatali számviteli nyilvántartásokban pénzügyi kiadások között szerepel, és a képviselet működésével kapcsolatban merült fel.

.....................................................
Helység, dátum

.....................................................
Az aláíró neve és beosztása

 

.....................................................
Aláírás

5. A SZERVEZET BÉLYEGZŐJE (személyes felhasználás esetére)

.....................................................
Helység, dátum

(Bélyegző)

.....................................................
Az aláíró neve és beosztása

 

 

.....................................................
Aláírás

6. A FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLLYEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ JOGOSULT CSALÁDTAGOK

Sor-
szám

Családtag neve

Külügyi igazolvány betűjele és száma

Külügyminisztérium tölti ki

jogosultság kezdete

jogosultság megszűnése

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK IGAZOLÁSA

  A feljogosított személy, illetve szervezet
  ……… év …………… hó ……… napjától
  ……… év …………… hó ……… napjáig
  jogosult jövedéki adó visszaigénylésére (Jöt. 47/A. §).

.....................................................
Dátum

(Bélyegző)

.....................................................
Aláírás

8. ENGEDÉLY A BÉLYEGZÉSTŐL VALÓ ELTEKINTÉSRE (hivatalos felhasználásra szóló mentesség esetére)
  A .................................................................. iktatószámú ........................................................................... keltű
(hivatkozás az ügyiratra)                (dátum)
  státusigazolásával .................................................................................................................................... számára
(a feljogosított szervezet megnevezése)
  a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma engedélyezte a 7. rovatban a bélyegzéstől való eltekintést.

.....................................................
Helység, dátum

(Bélyegző)

.....................................................
Az aláíró neve és beosztása

 

 

.....................................................
Aláírás

9. SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (benyújtott számlák adatai külön részletezve)

Sorszám

A számla sorszáma

Az adó összegét is tartalmazó
ellenérték megtérítésének
időpontja

Az adó összege

Az állami adóhatóság által elismert adó összege
(adóhivatal tölti ki)

Jövedéki adó

 

 

 

 

Összesen:

 

 

1

A rendeletet a 11/2010. (III. 31.) PM rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte 2010. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére