• Tartalom

14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről1

2008.12.21.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörömben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kikérésével, a következőket rendelem el:

1. § Az e rendelet szerinti támogatás szolgál a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával a 2008. évre megállapított szolgálatteljesítési időcsökkentés végrehajtásának támogatására.

2. § (1) A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok igényelhetik a készenléti jellegű beosztásban dolgozók részére.

(2) Az önkormányzatok a támogatást a készenléti jellegű beosztásban dolgozók részére a 2008. évben teljesített túlórák arányában, valamint a 2008. II. félévi túlszolgálatot kiváltó létszámbővítés kiadásainak finanszírozására használhatják fel.

(3) E támogatás szempontjából az elismerhető szolgálati időkeret mértéke 2008. I., valamint II. félévére 1248-1248 óra.

(4) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A teljesített túlórák kifizetéséhez igényelhető
támogatás szabályai

3. § (1) Túlóraként azon szolgálatteljesítési időmennyiség vehető figyelembe, amely a 2008. évre vonatkozó referenciaidőn belül teljesítendő heti 48 órás szolgálati időkeret mértékét meghaladja, és nem lehet több a szolgálatteljesítési idő csökkentéséből keletkező túlszolgálat mértékénél.

(2) E rendelet értelmében csak az a szolgálatteljesítési idő minősül túlszolgálatnak, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően a készenléti szerek működtetéséhez rendszeresített kötelezően előírt létszámának beosztása mellett keletkezik. A referencia időszakban a betöltetlen létszámhely miatt keletkezett túlszolgálat e támogatás terhére nem számolható el.

(3) Szabadság, egészségügyi szabadság, felmentési idő, iskolára, tanfolyamra vezénylés ideje alatt túlszolgálat e rendelet alkalmazásában nem keletkezhet. Szabadnap, illetménynélküli szabadság túlszolgálat szempontjából nem minősül munkaidőnek.

(4) A támogatás igénylése az alábbiak szerint történik:

a) 2008. I. félévre az (1)–(3) bekezdés szerint ténylegesen kifizetett túlórák arányában,

b) 2008. II. félévben a 2008. július–szeptember hónapokban az (1)–(3) bekezdés szerint esetlegesen felmerülő túlórák átlagának hat hónapra számított arányában.

A 2008. II. félévi túlszolgálatot kiváltó létszámbővítés kiadásaival kapcsolatos támogatás szabályai

4. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál a szolgálatteljesítési idő csökkentése miatt felmerülő létszámbővítés hivatásos önkormányzati tűzoltóságonként elismerhető mértékét az e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti létszámbővítésre – a 2. § (2) bekezdésében meghatározott létszámfejlesztés keretében –, a tűzoltó hivatásos állományba történő kinevezésére legkorábban 2008. július 1-jétől kerülhet sor.

(3) A támogatás szempontjából azon felvételre kerülő tűzoltók vehetők figyelembe, akik – az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet 26. számú melléklete, IV. szakaszának 1. pontjára figyelemmel – a képzés időtartamára határozott idővel, a 2008. évi minimálbérnek megfelelő teljesítménybér jellegű, egyenlő mértékű illetménnyel, közalkalmazotti jogviszonyba kerülnek kinevezésre, illetőleg a Regionális Képző Központok által szervezett tűzoltó képzésben vesznek részt. A képzés időszakára az e rendelet 5. melléklet 2. pont a) alpontja szerint igényelhető támogatás. A hallgatók kiképzése a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Regionális Képző Központok, illetve a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok szervezésében történik.

(4) A támogatás igénylésének feltételei:

a) a közalkalmazotti jogviszony a határozott idő leteltével megszüntetésre kerül, illetve

b) a határozott idejű kinevezésben kötelezően rögzítésre kerül, hogy aki a képzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a szakmai vizsgát nem tudja letenni, annak a közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell szüntetni; ebben az esetben az érintett 30 nap elteltével bocsátható ismételten vizsgára, sikeres vizsga esetén kinevezhető hivatásos tűzoltó állományba.

5. § (1) A képzési idő, valamint a hivatásos állományba történő kinevezés után – a tűzoltók száma alapján – támogatás az e rendelet 5. melléklet 2. pont b) alpontjában meghatározott illetmény és illetményjellegű járandóságok alapján igényelhető.

(2) A létszámbővítéssel érintett tűzoltóságoknak az e rendelet 4. mellékletében meghatározott létszámát a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet – a tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámát érintő – módosításának hatálybalépéséig – létszámfelettiként, az állományba felvett tűzoltók ezen eltérő létszámhelyen foglalkoztathatóak.

(3) A támogatás a 2008. december 1-jéig kifizetett bérek és egyéb juttatások, valamint a képzési költségek kiadásaira nyújt fedezetet.

(4) E rendelet szerinti támogatás nem terjed ki a tűzoltók védőruházatának finanszírozására.

(5) Az önkormányzat a tűzoltóképzéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket az e rendelet 6. mellékletének kitöltésével igényelheti.

A támogatás igénylésére, felhasználására
és elszámolására vonatkozó szabályok

6. § (1) A túlszolgálati díjjal kapcsolatos támogatási igényeket a helyi önkormányzatok az e rendelet 2., illetve 2. a) mellékletében meghatározott igénylési adatlapokon – papír alapon 2 példányban és elektronikus formában is – megküldik a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) az alábbiak szerint:

a) a 2008. I. félévi túlszolgálati díj igények január–március havi összegével kapcsolatban 2008. április 15-éig,

b) a 2008. I. félévi túlszolgálati díj igények április–június havi összegével kapcsolatban 2008. július 10-éig,

c) a 2008. II. félévre vonatkozó esetlegesen felmerülő túlszolgálati díjjal összefüggő igénylések esetében 2008. november 14-éig.

(2) A közalkalmazotti állományba felvételt nyert dolgozók hivatásos állományba történő kinevezéséig felmerülő képzési és egyéb költségeivel kapcsolatos egyösszegű igényét – az e rendelet 6. mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével – a helyi önkormányzatok 2008. március 31-ig nyújthatják be az Igazgatóságokhoz.

(3) A helyi önkormányzatok a közalkalmazotti állományba felvételt nyert dolgozók hivatásos állományba történő kinevezéséig – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. § (1) bekezdése alapján – felmerülő 13. havi illetmény időarányos részére vonatkozó igényüket az e rendelet 8. mellékletének kitöltésével 2008. június 16-áig nyújthatják be az Igazgatósághoz.

(4) A 2008. július 1-jétől hivatásos tűzoltó állományba kinevezésre kerülők 5 havi bérével és egyéb bérjellegű juttatásaival kapcsolatos igényét – az e rendelet 7. mellékletében meghatározott adatlap kitöltésével – a helyi önkormányzat 2008. július 18-áig nyújthatja be az Igazgatósághoz.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott igénylési adatlapok kitöltésének alapjául az e rendelet 1., valamint 1. a) mellékleteiben meghatározott adatlapok szolgálnak. Ezen adatlapokon, továbbá a 6. § (4) bekezdésében meghatározott adatlapon szereplő adatok kezelését az Igazgatóságok az érintettek előzetes hozzájárulásával, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 18/B. § (1) bekezdés e) pontja, 103/A. § (3) bekezdése, illetve a központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá 10. §-a alapján végzik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mellékleteket – kitöltve – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzat köteles megőrizni, és ellenőrzés esetén az arra jogosult szervnek bemutatni.

(3) Az Igazgatóság – figyelemmel az Áht. 64/B. § (3) bekezdésére – megvizsgálja a 6. §-ban meghatározott igénylések szabályszerűségét, és hiányosság észlelése esetén az igénylő önkormányzatot hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétől számított három napon belül van lehetőség.

(4) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat megyénként, településsoros bontásban – az e rendelet 3., 3. a), 6. a), 7. a), valamint 9. melléklete szerinti adatlapokon, elektronikus formában is – megküldi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: ÖTM), valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) részére a következők szerint:

a) a 6. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott igényeket 2008. július 30-áig,

b) a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, 2008. I. félévi túlszolgálati díj igényeket 2008. április 25-éig,

c) a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, 2008. I. félévi túlszolgálati díj igényeket 2008. július 21-éig,

d) a 2008. II. félévre vonatkozó túlszolgálati díjakkal összefüggő igényeket 2008. november 20-áig,

e) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott közalkalmazotti állományba felvételt nyert dolgozók hivatásos állományba történő kinevezéséig felmerülő képzési és egyéb költségeivel kapcsolatos egyösszegű igényeket 2008. április 3-ig.

(5) Az OKF a benyújtott igényeket tartalmilag felülvizsgálja, és a jogos igények vonatkozásában soron kívül a támogatás folyósítását kezdeményezi az ÖTM-nél az alábbiak szerint:

a) a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott igénylések esetében 2008. augusztus 5-éig,

b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott igénylések esetében 2008. május 2-ig,

c) a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott igénylések esetében 2008. augusztus 1-jéig,

d) a (4) bekezdés d) pontja szerinti igénylések esetében 2008. december 1-jéig,

e) a (4) bekezdés e) pontja szerinti igénylések esetében 2008. április 4-éig.

(6) A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik:

a) a 6. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott igények esetében a soron következő nettó finanszírozás keretében,

b) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott igények esetében havonta egyenlő részletekben, a 2008. augusztus–december hónapok nettó finanszírozása keretében.

8. § (1) Abban az esetben, ha a 7. § (3) bekezdésében foglalt hiánypótlást követően a támogatási igény nem felel meg az e rendelet szerinti feltételeknek, úgy az önkormányzat – a 6. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti igénylés kivételével – az igényét kizárólag a következő igénylés alkalmával ismételten benyújthatja.

(2) A támogatás felhasználását a külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik.

(3) A jogtalanul igénybe vett támogatásról a helyi önkormányzat az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. § (8) bekezdése szerint köteles haladéktalanul lemondani, és erről az illetékes Igazgatóságon keresztül az ÖTM-et tájékoztatni.

(4)2 Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról a 3. § szerinti túlszolgálatnak az év első tíz hónapjára járó összegével tárgyév december 31-ig, a november és december hónapra járó összegével tárgyévet követő év február 28-ig, a mindenkori zárszámadás keretében köteles elszámolni.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)3

1. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak 2008. I. félévi (I. és II. negyedévi)
túlszolgálati óradíjának megállapításáról

Helyi önkormányzat neve:

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Dol-
gozó neve

Azono-
sító száma

Beso-
rolási osztály

Beosztási kategória

Fizetési fokozat

Rend-
fokozati állomány-
csoport

Illetmény

Túlszol-
gálati díj járulék nélkül

Havi alapilletmény tényleges összege
2008. január 1-jétől

Illetménykiegészítés

Besorolása szerinti kötelező illetménypótlékok havi összege

Havi rendsze-
resített illetmény összesen

Beosztási illetmény

Rendfokozati illetmény

Jogcím

Tényleges összeg

Jogcím

Tényleges összege 2008. január 1-jétől

Ft/hó

%

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/óra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

c

d

a

b

c

d

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez


ADATLAP
az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak 2008. II. félévi túlszolgálati óradíjának megállapításáról

Helyi önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

 

neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Dolgozó neve

Azono-
sító száma

Besoro-
lási osztály

Beosz-
tási kate-
gória

Fize-
tési foko-
zat

Rend-
foko-
zati állo-
mány-
csoport

Illetmény

Túlszol-
gálati díj járulék nélkül

Túlszol-
gálati díj 6 hónapra számított átlaga

Havi alapilletmény tényleges összege
2008. július 1-jétől szeptember 30-áig

Illetménykiegészítés

Besorolása szerinti kötelező illetménypótlékok havi összege

Havi rendszere-
sített illetmény összesen

Beosztási illetmény

Rendfokozati illetmény

Jogcím

Tényleges összeg

Jogcím

Tényleges összege 2008. július 1-jétől szeptember 30-áig

Ft/hó

%

Ft/hó

Ft/hó

Ft/hó

Ft/óra

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a

b

c

d

a

b

c

d

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozója részére 2008. I. félévre (I. és II. negyedév)
kifizetett túlszolgálati díjról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

 

neve:

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Dolgozó neve

Azonosító száma

Túlszolgálati díj

2008. I. félévben
(I. vagy II. negyedévben) teljesített túlszolgálati óra

2008. I. félévi túlszolgálati díj (I. vagy II. negyedév)

 

Túlszolgálati díj járulék nélkül

Járulék
(32%)

Túlszolgálati díj járulékkal együtt összesen

 

Ft/óra

óra

Ft

Ft

Ft

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

P. H.

 

 

polgármester

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

2. a) melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozója részére 2008. II. félévre kifizetett túlszolgálati díjról

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

 

neve:

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Dolgozó neve

Azonosító száma

Túlszolgálati díj

2008. július 1-jétől szeptember 30-áig teljesített túlszolgálati óra

2008. II. félévi túlszolgálati díj

Túlszolgálati díj járulék nélkül

Járulék
(32%)

Túlszolgálati díj járulékkal együtt összesen

Túlszolgálati díj
6 hónapra számított átlaga összesen

Ft/óra

óra

Ft

Ft

Ft

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

P. H.

 

 

polgármester

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

3. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

ADATLAP

a helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idő csökkentésének túlszolgálati díj megváltásával történő
többletkiadásáról megyénként

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Önkormányzat

2008. I. félévben (I. vagy II. negyedév) teljesített túlszolgálat

2008. I. félévi (I. vagy II. negyedév) túlszolgálati díj

 

 

KSH kódja

Neve

Létszáma

Óraszáma

Túlszolgálati díj járulék nélkül

Járulék
(32%)

Túlszolgálati díj járulékkal együtt összesen

 

 

óra

Ft

Ft

Ft

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

 

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága

 

 

3. a) melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez8M02574_0

ADATLAP

a helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idő csökkentésének túlszolgálati díj megváltásával történő többletkiadásáról megyénként

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Önkormányzat

2008. II. félévben teljesített túlszolgálat
(2008. július 1-jétől szeptember 30-áig)

2008. II. félévi túlszolgálati díj
(2008. július 1-jétől szeptember 30-áig)

Összes túlszolgálati díj
6 hónapra számított összege

 

Létszáma

Óraszáma

Túlszolgálati járulék nélkül

Járulék
(32%)

Túlszolgálati díj járulékkal együtt összesen

 

KSH kódja

neve

óra

Ft

Ft

Ft

Ft

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 


Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága

 

 

4. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez


KIMUTATÁS
a helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai szolgálati idő csökkentésének túlszolgálati díj megváltásának létszámfejlesztéséről tűzoltóságonként

Sorszám

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megnevezése

Létszámfejlesztés
(fő)

1

Siklós

4

2

Mohács

15

3

Szigetvár

17

4

Baja

15

5

Kalocsa

6

6

Kiskőrös

1

7

Kecskemét

4

8

Kiskunhalas

4

9

Békéscsaba

14

10

Szeghalom

12

11

Mezőkovácsháza

13

12

Sátoraljaújhely

7

13

Kazincbarcika

8

14

Szendrő

5

15

Mezőkövesd

6

16

Szerencs

6

17

Encs

19

18

Makó

2

19

Szeged

4

20

Dunaújváros

2

21

Székesfehérvár

4

22

Sárbogárd

1

23

Csorna

13

24

Mosonmagyaróvár

2

25

Sopron

7

26

Győr

4

27

Kapuvár

13

28

Püspökladány

7

29

Berettyóújfalu

14

30

Debrecen

2

31

Hajdúnánás

10

32

Gyöngyös

7

33

Heves

6

34

Eger

3

35

Hatvan

7

36

Esztergom

5

37

Balassagyarmat

11

38

Salgótarján

3

39

Dabas

1

40

Monor

16

41

Cegléd

7

42

Nagykáta

15

43

Vác

11

44

Szigetszentmiklós

11

45

Gödöllő

11

46

Siófok

2

47

Nagyatád

1

48

Marcali

4

49

Kaposvár

18

50

Barcs

6

51

Kisvárda

1

52

Nyírbátor

1

53

Nyíregyháza

4

54

Mátészalka

7

55

Mezőtúr

6

56

Tiszafüred

10

57

Kunszentmárton

1

58

Paks

6

59

Dombóvár

3

60

Szekszárd

7

61

Szombathely

15

62

Sárvár

1

63

Ajka

7

64

Badacsonytomaj

1

65

Pápa

15

66

Keszthely

2

67

Nagykanizsa

13

 

Összesen

486

5. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez


A támogatás szempontjából elszámolható költségek

1. Túlszolgálati díj megállapítása:

– túlszolgálati díj kiszámításánál kizárólag a rendszeres illetmény vehető figyelembe,
– az illetmény elemek kiszámításának illetmény alapja = 38 650 Ft,
– a túlszolgálati óradíj kiszámítását az 1., 1. a), 2. és 2. a) számú adatlapokon kell elvégezni (az első félévi túlszolgálati igények esetében külön kell elszámolni az I. negyedévi, illetve II. negyedévi kiadásokat), a rendszeres havi illetményt a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 8. §-ában előírt 174 órával történő osztással,
– a túlszolgálati díjat járulékaival növelten kell igényelni.

2. Újfelszerelő állomány járandóságai megállapítása:

a) A képzési időszak alatt az állomány határozott időre szóló kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazható.
A hallgatók pályaalkalmassági vizsgálatához 10 000 Ft/fő, egészségügyi alkalmassági vizsgálatához szintén 10 000 Ft/fő igényelhető.
A hallgatók élelmezéséről az elméleti képzés időtartamára napidíj folyósítással, és az utazási költségtérítésről a küldő szervezet gondoskodik, melynek költsége megigényelhető.
A közalkalmazottat teljesítménybérként: 69 000 Ft/hó minimálbér illeti meg.
A képzési költség: maximum 100 000 Ft/fő.
A közalkalmazottat a Kjt. 68. § szerint a 13. havi illetmény időarányos része illeti meg.
A hivatásos tűzoltóvá avatásra történő szállítási költségek 5000 Ft/fő összegben igényelhetők meg.
b) Az újfelszerelő hivatásos tűzoltói állomány járandóságai megállapítása:
A sikeres tűzoltó szakvizsga után hivatásos állományba kinevezett tűzoltók 2008. II. félévi havi járandósága:
– legmagasabb beosztási illetményszorzó: 2,3
– legmagasabb rendfokozat: őrmester, rendfokozati illetményszorzó: 0,38
– illetménykiegészítés a Hszt. szerint 10%, illetve 15% jogosultság alapján (iskolai végzettség szerint)
– veszélyes tűzoltói beosztás pótléka: 17 392,50 Ft
– délutáni és éjszakai pótlék a Hszt. szerint szolgálati naponként: 2 319 Ft
– élelmezési költségtérítés: 6 000 Ft
– gyakorlóruha 33 500 Ft/fő
A bér utáni járulékok között elszámolhatók: társadalombiztosítási és munkaadói járulék (32%), egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/hó/fő), valamint 1,5% képzési járulék.
A fent meghatározottaktól felfelé irányba történő eltérés a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe.

6. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyban szerződéssel kinevezett tűzoltó dolgozója részére
2008. évben kifizetett illetmény és egyéb járandóságok költségeiről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

 

 

 

neve:

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Illetmény járulék nélkül
(69 000 Ft/fő/hó)

Járulékok

Illetmény járulékokkal együtt összesen

Egyéb kiadások

Kiadások összesen

Napidíj (vagy élelmezés)

Utazási vagy szállásköltség térítése

Gyakorlóruha térítése

Képzési költségtérítés

Tűzoltó avatásra történő szállítás költsége

Pálya- és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
(max.
20 000 Ft/fő)

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

P. H.

 

 

 

 

polgármester

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

 

 

6. a) melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez8M02579_0

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyban szerződéssel kinevezett tűzoltó dolgozója részére
2008. évben kifizetett illetmény és egyéb járandóságok költségeiről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz.

Önkormányzat

Illetmény járulék nélkül

Járulékok

Illetmény összesen

Egyéb kiadások

Kiadások összesen

Napidíj (vagy élelmezés)

Utazási vagy szállás-
költség térítése

Gyakorló-
ruha költség-
térítése

Képzési költség térítése

Tűzoltó avatásra történő szállítás költsége

Pálya- és egészségügyi alkalmassági vizsgálat
(max.
20 000 Ft/fő)

KSH kódja

neve

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Megye összesen:


Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága

 

 

 

 

 

7. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez4

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak 2008. II. félévi (5 havi) illetményének megállapításáról és igényléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

 

 

neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-szám

Dolgozó neve

Azono-sító száma

Besoro-lási osztály

Beosz-tási kate-gória

Fize-tési foko-zat

Rend-fokozati állomány-csoport

Illetmény

5 havi illetmény járulékok-kal együtt
(32%
+ EHO)

Élel-
mezési költség-
térítés
(5 hóra)

Össze-
sen (15+16)

Havi alapilletmény tényleges összege 2008. július 1-jétől

Illetménykiegészítés

Besorolása szerinti kötelező illetménypótlékok havi összege

Havi rendsze-resített illet-mény

Beosztási illetmény

Rendfokozati illetmény

Jogcím

Tényleges összeg

Jogcím

Tényleges összege 2008. július
1-jétől

Ft/hó

%

Ft

 

Ft

Ft/hó

Ft

Ft

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

a

b

c

d

a

b

c

d

Dátum:…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

polgármester

 

 

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

 

 

 

 

 

 

7. a) melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez5


8M06313_0

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv hivatásos szolgálati viszonyban álló tűzoltó dolgozóinak 2008. II. félévi (5 hónap) illetményének megállapításáról és igényléséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám

Önkormányzat

Illetmény

Havi illetmény járulék nélkül

5 havi
illetmény
járulékok-
kal együtt (32%
+ EHO)

Élel-
mezési
költség-
térítés
(5 hóra)

Mind-
összesen

Havi alapilletmény tényleges összege 2008. július 1-jétől

Illetmény-kiegészítés tényleges összege

Besorolás szerinti kötelező illetmény-pótlékok havi összege

Havi rendszeresített illetmény összesen

KSH kódja

Neve

Beosztási illetmény

Rendfokozati illetmény

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Megye összesen:

Dátum:…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága

 

 

 

 

8. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba határozott időre szerződéssel kinevezett tűzoltó dolgozója részére
2008. évben kifizetett 13. havi illetményének költségeiről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzat neve:

 

 

 

 

KSH kódja (7 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

 

Költségvetési szerv törzsszáma:

 

neve:

 

 

 

 

címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Közalkalmazott tűzoltó 13. havi illetménye jogalapja
(hónapok száma)

Közalkalmazotti tűzoltó 13. havi
illetménye járulék nélkül

13. havi
illetmény járulékai

13. havi
illetmény összesen

 

Ft

Ft

Ft

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. H.

 

P. H.

 

 

polgármester

 

 

tűzoltóparancsnok

 

 

9. melléklet a 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

ADATLAP

az önkormányzati költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyba határozott időre kinevezett tűzoltó dolgozója részére
2008. évben kifizetett 13. havi illetmény költségeiről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorszám

Önkormányzat

Közalkalmazott tűzoltó
13. havi
illetménye járulék nélkül

Közalkalmazott tűzoltó
13. havi
illetménye járulékai

Közalkalmazotti tűzoltó
13. havi
illetménye összesen

 

KSH kódja

neve

 

Ft

Ft

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megye összesen:

 

Dátum: …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

igazgató
Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága

 

 

 

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 36. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 8. § (4) bekezdése a 13/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 42. §-ának 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 7. melléklet a 2/2008. (VII. 11.) ÖM rendelet 1. §-ának a) pontjával megállapított szöveg.

5

A 7. a) melléklet a 2/2008. (VII. 11.) ÖM rendelet 1. §-ának b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére