• Tartalom

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről1

2015.02.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § Az intézkedés célja az erdészeti ágazat technológiai színvonalának javítása, a géppark fejlesztése és korszerűsítése az első kiviteltől a fakitermelési szakaszig, beleértve a fakitermelés gépeit is.

Fogalmak

2. § (1)2 E rendelet alkalmazásában

a) erdő: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdésében ekként meghatározott fogalom,

b) erdőgazdálkodó: az Evt. 17. § (1) bekezdése szerinti tulajdonos vagy jogszerű használó,

c) jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló külön jogszabály alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben támogathatónak minősített terület,

d) szakszemélyzet: az Evt. 5. § 7. pontja szerinti erdészeti szakszemélyzet,

e) szakmai képzettség: az 4. melléklet szerinti képzettség,

f) üzemterv: az Evt. 113. § (4) bekezdése szerinti terv.

(2)3 Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.),

b) az Evt. és

c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szabályai, fogalmai alkalmazandók.

A támogatás jellege és tárgya

3. §4 E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a 2. mellékletben meghatározott Gépkatalógus szerinti gépváltozatok alá tartozó erdészeti gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1)5 Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó,

a) akinek főtevékenysége

aa) erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység,

ab) fakitermelés,

ac) vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése, vagy

ad) erdészeti szolgáltatás,

b) aki legalább 50 ha olyan erdőterületen gazdálkodik, amely magántulajdonban vagy önkormányzat tulajdonában van,

c) akinek az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakát megelőző két évnél korábban történt, és ezt követően nem került törlésre.

(2)6

(3)7 Az erdőgazdálkodónak a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban legalább 50 hektár, az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett erdőterületre vonatkozóan az erdészeti hatóság által kiadott üzemtervvel, erdőtervvel, vagy az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel kell rendelkeznie.

(4) A támogatott gépeket az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

(5) Nem jogosult támogatásra azon (1) bekezdés szerinti jogi személy, amelyben az állami tulajdon aránya eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

(6)8 A támogatás igénybevételének feltételeit a támogatási kérelem benyújtásának napján fennálló állapot szerint kell teljesíteni.

(7)9 A mezőgazdasági kerekes traktorok (a gépkatalógusban az 1111. gépváltozatokhoz tartozó gépek) beszerzése

a) 60 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 50–399,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,

b) 140 KW teljesítményig akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 400–799,9 ha közötti erdőterületen gazdálkodik,

c) 140,1 KW fölötti teljesítményre akkor támogatható, ha az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.

(8)10 A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A támogatás mértéke

5. § (1)11 A jóváhagyható támogatás összege támogatási időszakonként legfeljebb:

a) 38 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 50–399,9 ha erdőterületen gazdálkodik,

b) 77 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 400–799,9 ha erdőterületen gazdálkodik,

c) 115 500 eurónak megfelelő forintösszeg lehet, amennyiben az erdőgazdálkodó 800 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen gazdálkodik.

(2) A támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.

(3) A beruházás elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1)12 A támogatási kérelmet 2010. június 1–30. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél-azonosítási adatok,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok,

c) a tervezett elszámolható kiadás,

d) a kalkulált támogatási összeg,

e) a művelt erdőterület tényleges és tervezett nagysága,

f) az erdőgazdálkodó nyilvántartási száma.

(2) E jogcím keretében egy erdőgazdálkodó, egy támogatási kérelem benyújtási időszakban, egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és tárolásának helyét.

(4) A Vhr. 27. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban meghatározott összeghatártól függetlenül, kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.

(5)13 A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően, a támogatási határozat jogerőre emelkedéséig a kérelem részlegesen is visszavonható. A részleges visszavonás kizárólag gépre, a hozzá kapcsolódó darabszámra, illetve a hozzá kapcsolódó összegre vonatkozhat.

(6)14 Ha az erdőgazdálkodó őstermelő, a támogatási kérelemhez mellékelni kell a hatályos mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

(7)15 A támogatási kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, bizonyítvány másolatot.

(8) A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásból beszerzendő gép Gépkatalógus szerinti kódját, mennyiségét, illetve a beszerzés tervezett árát.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §16 (1) A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával, az 1. melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével bírálja el. A többletpontra jogosító szervezeteket a 3. melléklet tartalmazza, a többletpontra jogosító szakmai végzettségeket az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Támogató döntés olyan támogatási kérelem esetében hozható, amely az (1) bekezdés szerinti rangsorban legalább 30 pontot ért el.

Kifizetési kérelem

8. §17

Jogkövetkezmények

9. § (1)18 Amennyiben az erdőgazdálkodó árbevétele éves szinten 50%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben vállalt árbevételtől, úgy az 50%-ot meghaladó csökkenésen túl minden elmaradással érintett évre százalékpontonként a támogatási összegből valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott összeg 0,3%-át kell visszafizetni.

(1a)19 Ha az erdőgazdálkodó a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor köteles – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer – valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(2)20 Az (1)–(1a) bekezdésben nem szabályozott szempontok esetében a pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az erdőgazdálkodó szempontonként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén visszafizetni.

(3) Amennyiben az erdőgazdálkodó erdőterülete a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési időszak alatt 50 ha alá csökken, úgy a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az erdőgazdálkodó a 4. § (4) bekezdésében foglalt üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az erdőgazdálkodó támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) A 2008. március 1. és május 1., valamint a 2008. május 12. és június 9. közötti támogatási időszakban benyújtott támogatási kérelmeket e rendelet 2008. október 4-től hatályos 3. számú mellékletében meghatározott pontozási rendszer alapján kell elbírálni azzal, hogy e rendelkezés alkalmazása nem érinti azon ügyfelek támogatási jogosultságát, akik támogatási kérelmüket az annak benyújtásakor hatályos feltételeknek megfelelő tartalommal benyújtották.”

10/A. §21 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 9. § (1)–(2) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor22 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. §23 Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez24

Értékelés

 

A

B

C

D

1

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenőrzés módja

Pontszám

2

Szakmai szempontok

3

Az erdőgazdálkodó vagy az alkalmazott szakszemélyzet képzettsége

felsőfokú

Bizonyítvány másolat a munkaviszony fennállására vonatkozó dokumentumokat

15

4

középfokú

Bizonyítvány másolat a munkaviszony fennállására vonatkozó dokumentumokat

10

5

A beruházás keretében megvásárolni kívánt gépek mindegyike 1-es korszerűségi mutatóval szerepel a gépkatalógusban

Gépkatalógus

10

6

Szervezeti tagság: a 3. mellékletben meghatározott erdészeti szakmai szervezetben meglévő legalább két éves tagság (jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy tulajdonosa esetére vonatkozóan)

Tagság igazolása
Nyilatkozat

14

7

Szervezeti tagság: a 3. mellékletben meghatározott erdészeti szakmai szervezetben meglévő két évnél kevesebb ideje fenn álló tagság (jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság kérelmező esetén annak képviseletére jogosult, vagy tulajdonosa esetére vonatkozóan)

Tagság igazolása
Nyilatkozat

6

8

Az erdőgazdálkodó teljes erdőterületének legalább 50%-án származék erdő vagy magasabb természetességi kategóriájú erdőben gazdálkodik

75,1%–100%

Országos Erdőállomány Adattár

6

9

50%–75%

Országos Erdőállomány Adattár

3

10

Összesen:

45

11

Horizontális szempontok

12

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)

 

 

8

13

A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására. A jóváhagyott támogatás számított összege/új munkahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely

 

16

14

 

25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely

 

14

15

 

50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely

 

12

16

 

75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely

 

10

17

 

100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely

 

8

18

 

125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely

 

6

19

 

150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely

 

4

20

 

175 000 001 Ft/új munkahely felett

 

2

21

Az erdőgazdálkodó részt vesz az erdő környezetvédelmi programban
A támogatási kérelem benyújtásakor hatályos helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik

 

5

22

Az erdőgazdálkodó székhelye vagy lakóhelye

A Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van

Vhr. 3. § 14. pontja alapján

8

23

Ha az erdőgazdálkodó nem természetes személy

24

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy megyei cigány önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

 

Nyilatkozat

3

25

Nők foglalkoztatása

A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő

Nyilatkozat

3

26

 

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő

Nyilatkozat

2

27

 

A foglalkoztatottak számának kevesebb mint 20%-a nő

Nyilatkozat

1

28

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

 

Nyilatkozat

3

29

Ha az erdőgazdálkodó természetes személy

30

Az erdőgazdálkodó nő, vagy az erdőgazdálkodó foglalkoztat női munkavállalót

 

 

3

31

A helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy megyei cigány önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást

 

Nyilatkozat

3

32

Az erdőgazdálkodó csökkent munkaképességű, vagy foglalkoztat csökkent munkaképességű munkavállalót

 

Nyilatkozat

3

33

Pénzügyi terv (Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany)

34

A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása

 

1

35

Saját tőke változás a beruházás időtartama alatt

 

1

36

Értékcsökkenés változása

 

1

37

Saját tőke változása működtetési időszak alatt

 

2

38

Vállalatértékelés

Nettó árbevétel arányos adózás előtti eredmény

 

6

39

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata

Ha az erdőgazdálkodónak a támogatási kérelem benyújtását követő 3 évben realizált árbevétele a benyújtás évében tervezett árbevételéhez képest a növekmények értéke meghaladja a támogatás 1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha 1,2 és 1 között van, akkor 1 pont, egyéb esetben 0 pont
A kötelezettségvállalás teljesítése az alábbiak szerint értelmezendő, számolandó:
[(a1 – a0) + (a2 – a0) +
(a3 – a0)] / támogatás ≥ 1,2
A képletben a0 a benyújtás évében, a1, a2, a3 pedig a benyújtást követő 3 üzleti évben realizált árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel.

 

4

40

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

A bázisévhez képest a támogatási kérelem benyújtásának évétől számított 4. évre a vállalkozás által vállalt erdőterület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, maximum 5 pont

 

5

41

Összesen:

66 pont

42

Mindösszesen

111 pont

2. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez25

A támogatható gépek a gépkatalógusban található gépváltozat azonosító száma és megnevezése alapján
1. 1111 Kerekes traktorok
2. 6111 Erdészeti traktorok
3. 6112 Erdészeti rakodók, közelítők
4. 6119 Egyéb erdészeti magajárók
5. 6121 Talajművelő gépek
6. 6122 Vető- és ültető gépek
7. 6123 Növényvédő- és tápanyag-kijuttató gépek
8. 6124 Betakarító- és fakitermelő gépek
9. 6125 Álló és vegyes munkák gépei
10. 6126 Szállító járművek
11. 6127 Motoros fűrészek, aljnövényzet tisztítók
12. 6129 Egyéb erdészeti munkagépek
13. 9193 Gödörfúrók

3. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez26

Többletpontra jogosító erdészeti szakmai szervezetek
1. Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ)
2. Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodó Országos Szövetsége (MEGOSZ)
3. Magyar Agrárkamara
4. Magyar Erdőgazda Szövetsége (MERSZ)
5. Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
6. Pro Sylva Hungária Egyesület

4. számú melléklet a 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelethez27

Felsőfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézményekben szerzett képesítés, valamint a külföldön szerzett és honosított erdőmérnöki oklevél:
1. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar
2. Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kar
3. Budapesti Műszaki Egyetem Erdőmérnöki Kar
4. Erdőmérnöki Főiskola
5. Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar
6. Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar
7. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Középfokú erdészeti szakmai képzettségnek minősül az alábbi intézmények által nyújtott szakképesítés, valamint a technikusminősítés, az erdőgazdálkodási, az erdőművelő, a fahasználati és az erdészeti növényvédő szakokon:
1. Erdőgazdasági Középiskola
2. Mezőgazdasági Gimnázium Erdészeti Tagozata
3. Erdőgazdasági Technikum
4. Erdőipari Technikum
5. Erdészeti Technikum
6. Erdészeti Középiskola
7. Erdészeti és Faipari Szakközépiskola
8. Erdészeti Szakközépiskola
9. Erdészeti Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakközépiskola
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 34. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdését a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (3) bekezdése a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (6) bekezdését a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

9

A 4. § (7) bekezdését a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (8) bekezdését a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

11

Az 5. § (1) bekezdése a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (5) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (6) bekezdése a 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (7) bekezdése a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 7. § a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8. §-t az 57/2011. (VI. 20.) VM rendelet 16. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 9. § (1) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. § (1a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (1) bekezdése iktatta be.

20

A 9. § (2) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 24. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

23

A 11. § a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 1. számú melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. számú melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. számú melléklet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. számú mellékletet a 69/2010. (V. 13.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére