• Tartalom

15/2008. (V. 16.) PM rendelet

egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez fűződő végrehajtási szabályokról1

2009.12.23.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 107. §-ában szabályozott, általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) alól mentes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érvényesítésének végrehajtására terjed ki.

2. § (1) Az adómentes termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra való jogosultságot az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében említett, a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő személynek, szervezetnek (a továbbiakban: feljogosított személy, szervezet),

a) ha az adómentesség úgy érvényesül, hogy a termék értékesítésekor, szolgáltatás nyújtásakor – az Áfa tv. 107. § (2) és (3) bekezdése értelmében – nem kell adót áthárítani (a továbbiakban: közvetlen adómentesség), az 1. számú melléklettel rendszeresített nyomtatvány vagy más, az állami adóhatóság által rendszeresített, legalább az 1. számú mellékletben meghatározott nyomtatvány adatait és az azokhoz fűzött magyarázó megjegyzéseket tartalmazó nyomtatvány szabályszerűen kiállított, nevére szóló példányával (a továbbiakban: adómentességi igazolás),

b) ha az adómentesség úgy érvényesül, hogy a feljogosított személy, szervezet – az Áfa tv. 107. § (3) bekezdése értelmében – a termék értékesítésekor, szolgáltatás nyújtásakor áthárított adó utólagos visszatéríttetésére jogosult (a továbbiakban: adó-visszatéríttetési jog),

ba) adómentességi igazolással, vagy

bb) olyan feljogosított személy, szervezet esetében, aki (amely) az Áfa tv. 107. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja alá tartozik, és a fogadó állama a Magyar Köztársaság, adómentességi igazolással vagy adómentességi igazolás helyett a 2. számú melléklettel rendszeresített nyomtatvány vagy más, az állami adóhatóság által rendszeresített, legalább a 2. számú mellékletben meghatározott nyomtatvány adatait tartalmazó nyomtatvány szabályszerűen kiállított, nevére szóló példányával (a továbbiakban: adó-visszatéríttetési kérelem)

kell igazolnia.

(2) Az (1) bekezdésben említett nyomtatványok magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállíthatók. Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet fogadó állama az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) valamely tagállama, és a nyomtatványt e tagállam hivatalosként elismert nyelvén vagy a Közösség valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki, az adómentességi igazolás, adó-visszatéríttetési kérelem hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is érvényesen felhasználható.

3. § (1) Közvetlen adómentesség esetében a feljogosított személy, szervezet az adómentes termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra való jogosultságának érvényesítése érdekében köteles az adómentességi igazolás eredeti példányát a kötelezettnek legkésőbb a termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak az Áfa tv.-ben meghatározott teljesítéséig átadni, aki (amely) köteles azt nyilvántartásában megőrizni.

(2) Az Áfa tv. 59. §-a szerinti előlegfizetés esetében az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adómentességi igazolás eredeti példányát legkésőbb az előleg jóváírásáig, kézhezvételéig kell átadni.

(3) A feljogosított személynek, szervezetnek elegendő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének csak egyszer, az első alkalommal eleget tenni, ha az ügylet(ek)

a) teljesítését megelőzően az Áfa tv. 59. §-a szerinti előleget fizet,

b) teljesítése az Áfa tv. 57. § (1) bekezdése szerint egyúttal részteljesítésnek is minősül,

c)2 teljesítésének megállapítására az Áfa tv. 58. §-át kell alkalmazni, vagy

d) teljesítését az Áfa tv. 164. §-ában meghatározott gyűjtőszámla tanúsítja,

feltéve, hogy az adómentes termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra való jogosultságának feltételei változatlanul fennállnak.

4. § A feljogosított személy, szervezet adó-visszatéríttetési joga a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében járó, adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik.

5. § (1) A feljogosított személy, szervezet a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát a naptári évet követő év január 1. napjától kezdődően, legfeljebb azonban ugyanezen év június 30. napjáig érvényesítheti.

(2) Abban az esetben, ha a naptári éven belül az adott naptári negyedévben keletkezett, visszatéríttetni kért adó összege eléri vagy meghaladja a 40 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, amely értékhatárba beleszámít – a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselői jövedékiadó-visszaigényléséről szóló 13/2008. (V. 16.) PM–KüM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése alapján – a feljogosított személy, szervezet által ugyanezen naptári negyedévben visszaigényelni kért jövedéki adó összege is, a feljogosított személy, szervezet az adott naptári negyedévben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát, a naptári negyedévet követő hónap első napjától kezdődően, legfeljebb azonban ugyanezen naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig is érvényesítheti.

(3) Abban az esetben, ha

a) a feljogosított személy, szervezet fogadó állama nem a Magyar Köztársaság,

b) a feljogosított személy, szervezet fogadó állama a Magyar Köztársaság, de az adó-visszatéríttetési jogra vonatkozó igény érvényesítésére amiatt kerül sor, mert a feljogosított személy, szervezet viszonylatában a Magyar Köztársaság fogadó államkénti státusza megszűnik, vagy

c) a visszatéríttetni kért adó összege – a b) ponttól függetlenül – eléri vagy meghaladja az 500 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, amely értékhatárba beleszámít – az R. 4. § (3) bekezdés c) pontja alapján – a feljogosított személy, szervezet által visszaigényelni kért jövedéki adó összege is,

a feljogosított személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát – annak keletkezését követően – haladéktalanul is érvényesítheti.

6. § (1)3 Az adó-visszatéríttetési jog érvényesítését a feljogosított személy, szervezet az állami adóhatóság jogszabályban kijelölt szervénél az adó-visszatéríttetési kérelem vagy az adómentességi igazolás eredeti példányának (a továbbiakban együtt: kérelem) benyújtásával indítványozhatja azzal, hogy adómentességi igazolás benyújtásával történő indítványozás esetében a feljogosított személynek, szervezetnek vagy a nevében és képviseletében eljáró meghatalmazottjának – a név olvasható feltüntetésével és aláírással hitelesített módon – egyidejűleg írásban meg kell adnia:

a) a levelezési címet, ha az eltér az adómentességi igazolásban szereplő címtől,

b) a visszatéríttetni kért adó forintban kifejezett összegét,

c) a mellékletként csatolt okiratok darabszámát, ezen belül külön is megjelölve azon okiratok darabszámát, amelyekre a feljogosított személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja,

d) a számlavezető bank nevét és a bankszámla számát, amelyre – a 7. §-ban foglaltak figyelembevételével – a visszatérítendő adó átutalását kéri, illetőleg ha az átutalásra külföldön vezetett bankszámlát közöl, a számlavezető bank BIC (SWIFT) kódját is.

(2) A kérelemhez csatolandó mindazon okirat eredeti példánya is,

a) amelyre a feljogosított személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) és d) pontja];

b) amely esetenként igazolja az Áfa tv. 107. és 108. §-ában előírt egyéb, az adómentesség érvényesüléséhez fűződő feltétel teljesülését; továbbá

c) amely igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.

(3) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés a) pontjában említett okirat elektronikus úton kibocsátott számlaként áll a feljogosított személy, szervezet személyes rendelkezésére, azt a számla kibocsátásakor érvényben levő formátumban kell csatolni.

7. § A visszatérítendő adó banki átutalás útján történő teljesítéséhez a feljogosított személy, szervezet csak olyan bankszámlát adhat meg, amellyel

a) feljogosított természetes személy esetében az érintett személy maga vagy a vele közös háztartásban élő családtagja,

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig az érintett személy, szervezet maga

mint annak jogosultja rendelkezik.

8. § (1) A kérelem benyújtását követően az állami adóhatóság az adóigazgatási eljárás keretében a tényállás tisztázása céljából további kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet írásban a feljogosított személytől, szervezettől.

(2) A feljogosított személy, szervezet számára a válaszadásra nyitva álló határidő 60 nap, amely az (1) bekezdésben említett megkeresés kézhezvételétől számítandó. Ez a határidő nem hosszabbítható meg, eredménytelen elteltének esetében az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok, egyéb információk alapján dönt.

9. § Az állami adóhatóság a kérelmet elutasítja, illetőleg az adó-visszatérítési eljárást megszünteti, ha a feljogosított személy, szervezet

a) kérelmét nem az 5. §-ban meghatározottak szerint nyújtotta be;

b) kérelmét hiányosan nyújtotta be, és azt az állami adóhatóság felhívására a hiánypótlásra megállapított határidőn belül nem pótolta;

c) kérelmét hibás vagy egyéb okból helytelen tartalommal nyújtotta be, és a tényállást a 8. § (1) bekezdésben említett megkeresésre sem tisztázta, és emiatt az a rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján nem bírálható el.

10. § (1) Az állami adóhatóság a 6. § (2) bekezdés a) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy, szervezet kérelméhez csatolt, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelművé teszi, hogy arra az okiratra a feljogosított személy, szervezet új adó-visszatéríttetési jogot nem alapíthat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratot – a 6. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott okirat kivételével –, valamint a 6. § (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy, szervezet kérelméhez csatolt, az állami adóhatóság azok beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül a feljogosított személy, szervezet címére postai úton visszaküldi.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a feljogosított személy, szervezet írásban kérheti, hogy a részére visszajuttatandó okiratokat az állami adóhatóság legkésőbb az adó-visszatérítési eljárásban hozott első fokú határozat (végzés) megküldésével egyidejűleg küldje meg.

11. § (1) A visszatérítendő adó forintban illeti meg a feljogosított személyt, szervezetet, amelynek banki átutalás útján történő teljesítéséről az állami adóhatóság hivatalból intézkedik.

(2) Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendő adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendő adó összegéből tartandó vissza.

12. § (1) Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet – az adómentességi igazolás ellenére – jogosulatlanul részesül a közvetlen adómentességben, a feljogosított személy, szervezet – az adómentességi igazolásban vállalt kötelezettsége alapján – köteles a rá át nem hárított adót az állami adóhatóságnak megfizetni.

(2) Az adómegfizetési kötelezettség a közvetlen adómentességre való jogosulatlanságot megalapozó ok, körülmény, egyéb feltétel keletkezésétől kezdődően áll be.

(3)4 Az adót az állami adóhatóság állapítja meg.

13. § (1) Abban az esetben, ha az az adóösszeg, amelyre az adó-visszatéríttetési jog eredetileg vonatkozott, utólag változik [Áfa tv. 132. §], a változással megegyező összegben az adó-visszatéríttetési jog terjedelme is változik.

(2) Abban az esetben, ha a kérelem benyújtását követően az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege

a) csökken, a feljogosított személy, szervezet köteles azt az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb attól az időponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytől kezdődően a különbözet alapjául szolgáló okirat személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételektől függetlenül – a visszatérítendő adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami adóhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni;

b) nő, a feljogosított személy, szervezet jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejű csatolásával – a visszatérítendő adót növelni, vagy ha kérelmét már elbírálták, a kérelmet – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

14. § (1) Abban az esetben, ha a kérelemben tett kötelezettségvállalása ellenére a feljogosított személy, szervezet önként vagy az állami adóhatóság felszólítására nem tesz eleget a részére nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésének, az állami adóhatóság jogosult

a) azt a feljogosított személyt, szervezetet megillető további visszatérítendő adóból levonni, illetőleg ha ez nem vezet eredményre, továbbá az annak behajtására tett egyéb hatósági intézkedések is eredménytelennek bizonyulnak,

b) a feljogosított személy, szervezet részére teljesítendő minden további adó-visszatérítést felfüggeszteni mindaddig, amíg a feljogosított személy, szervezet visszafizetési kötelezettségének eleget nem tesz.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazandó arra a 12. § (3) bekezdése szerint megállapított adóra is, amelyet a feljogosított személy, szervezet önként vagy az állami adóhatóság felszólítására nem fizetett meg.

15. § Az e rendeletben és az Áfa tv.-ben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.) kell irányadónak tekinteni azzal, hogy az adó visszatérítésére a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

16. §5 (1) Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet fogadó állama a Magyar Köztársaság, akkor – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adómentesség igazolására jogosított hatóság a Külügyminisztérium.

(2) Abban az esetben, ha a feljogosított személy, szervezet fegyveres erő személyi állományának tagja vagy fegyveres erő, az adómentesség igazolására jogosított hatóság a Honvédelmi Minisztérium.

17. § Ahol e rendelet olyan fogalmat használ, amelynek jelentésére az Áfa tv. meghatározást ad, azt az Áfa tv.-ben meghatározott jelentéstartalommal kell alkalmazni.

18. § Ez a rendelet – az Áfa tv.-nyel és az Art.-vel együtt – a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-ai 2006/112/EK tanácsi irányelv 151. cikkének való megfelelést szolgálja.

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – azokban az esetekben is alkalmazni kell, amelyekben az adómentességre való jogosultság a 2008. január 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban keletkezett.

(2) Közvetlen adómentesség esetében, ha

a) a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Áfa tv.-ben meghatározott teljesítése, illetőleg

b) az Áfa tv. 59. §-a szerinti előlegfizetés

időpontja a 2008. január 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakra esik, az adómentes termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra való jogosultságának érvényesítése érdekében a feljogosított személynek, szervezetnek az adómentességi igazolás eredeti példányát legkésőbb 2008. május 31. napjáig kell a kötelezettnek átadni.

(3) Az 5. § (2) bekezdését 2008. év első negyedéve tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ebben a negyedévben keletkezett adó-visszatéríttetési jog – értékhatár-korlátozás nélkül – 2008. május 31. napjáig érvényesíthető.

(4) Az 5. § (3) bekezdése legkorábban e rendelet hatálybalépésétől kezdődően alkalmazható.

1. számú melléklet a 15/2008. (V. 16.) PM rendelethez

Nyomtatvány az adómentességi igazoláshoz


EURÓPAI KÖZÖSSÉG


ÁFA (HÉA) MENTESSÉGI/VISSZATÉRÍTTETÉSI IGAZOLÁS
2007. évi CXXVII. tv. 107. § (2006/112/EK irányelv – 151. cikk)

Sorszám (választható):     

– közvetlen adómentesség

– utólagos adó-visszatéríttetés


1. FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET

 Megnevezés/név
     

 Utca, házszám
     

 Irányítószám, helység
     

 (A fogadó) Tagállam
     

2. A BÉLYEGZÉSRE JOGOSULT ILLETÉKES HATÓSÁG
 (Név, cím és telefonszám)


3. A FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET NYILATKOZATA

A feljogosított személy vagy szervezet nyilatkozik arról, hogy

a) az 5. rovatban felsorolt termékek és/vagy szolgáltatások felhasználási célja a következő:

– hivatalos felhasználás*

– személyes felhasználás

 – külföldi diplomáciai képviselet részére,

  – külföldi diplomáciai képviselet tagja részére,

 – külföldi hivatásos konzuli képviselet részére,

  – külföldi hivatásos konzuli képviselet tagja részére,

 – nemzetközi szervezet részére,
 – az Észak-atlanti Szerződés (NATO)/NATO
  tagállamának fegyveres ereje részére,
 – az Egyesült Királyság Ciprus szigetén
  állomásozó fegyveres ereje részére,

  – nemzetközi szervezet tisztviselője részére.

...............................................................
(a szervezet megnevezése) (lásd 4. rovat)

b) az 5. rovatban felsorolt termékek és/vagy szolgáltatások összhangban vannak az 1. rovatban megjelölt fogadó tagállamban érvényes mentességi/visszatérítési körülményekkel és korlátozásokkal, és

c) a megadott adatokat jóhiszeműen állították ki. A feljogosított személy, illetve szervezet vállalja, hogy megfizeti – a feladó tagállamnak, illetve amelyikből a termékeket és/vagy szolgáltatásokat értékesítették – azon általános forgalmi adót (HÉA), amely akkor lenne esedékes, amennyiben a termékek és/vagy szolgáltatások nem felelnének meg a mentesség követelményeinek, illetve amennyiben a termékeket és/vagy szolgáltatásokat nem a szándékolt módon használnák fel.

*  A képviselet eljárási rendjében meghatározott aláírásra jogosult személy aláírásával igazolja azt, hogy a képviseleti hivatalos felhasználás céljából beszerzett termék/igénybe vett szolgáltatás a hivatali számviteli nyilvántartásokban pénzügyi kiadások között szerepel és a képviselet működésével kapcsolatban merült fel.

…..................................................
Helység, dátum

…..................................................
Az aláíró neve és beosztása
…..................................................
Aláírás

4. A SZERVEZET BÉLYEGZŐJE (személyes felhasználás esetére)

 

 

..................................................... (Bélyegző) .....................................................

Helység, dátum

Az aláíró neve és beosztása

 

 

 

.....................................................
Aláírás

5. A TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEKRE AZ ÁFA (HÉA)

   MENTESSÉGET/VISSZATÉRÍTÉST KÉRIK

  A. Az értékesítőre vonatkozó adatok

  (1) Név és cím

  (2) Tagállam

  (3) Adószám (közösségi adószám)

B. A termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó adatok

Sor-
szám

A termékek és/vagy szolgáltatások részletes meghatározása (vagy hivatkozás a mellékelt megrendelőlapra)

Mennyiség
vagy darabszám

ÁFA (HÉA) nélküli érték

Pénznem

egységár

teljes ár

Teljes összeg

 

 

 

 

6. A FOGADÓ TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGÁNAK VAGY HATÓSÁGAINAK IGAZOLÁSA

  Az 5. rovatban meghatározott termékekből és/vagy szolgáltatásokból álló küldemény/szállítmány

 – teljes egészében

  – ....................................................................................................................... mennyiségig (szám)

  megfelel az ÁFA (HÉA) alóli mentesség/visszatérítés feltételeinek.

    .....................................................    Bélyegző(k)    .....................................................

 

Helység, dátum

    Az aláíró(k) neve és beosztása

 

 

    .....................................................

    Aláírások

 

    .....................................................    Bélyegző(k)    .....................................................

 

Helység, dátum

    Az aláíró(k) neve és beosztása

 

 

 

    .....................................................

    Aláírások

7. ENGEDÉLY A BÉLYEGZÉSTŐL VALÓ ELTEKINTÉSRE (hivatalos felhasználásra szóló mentesség esetére)

 

 

A ............................................................................... számú ................................................................................ keltű

     (hivatkozás az ügyiratra)          (dátum)

levélben ............................................................................................................................................................ számára

                 (a feljogosított szervezet megnevezése)

a ....................................................................................... engedélyezte a 6. rovatban a bélyegzéstől való eltekintést.

(a fogadó tagállam illetékes hatóságának
megnevezése)

 

    .....................................................    (Bélyegző)    .....................................................

 

Helység, dátum

    Az aláíró neve és beosztása

 

    .....................................................

     Aláírás

Magyarázó megjegyzések
1. Az értékesítő számára ezen igazolás tanúsítványként szolgál a 2006/112/EK irányelv 151. cikkében említett feljogosított személyeknek/szervezeteknek értékesített termékek és szolgáltatások, illetve áruszállítmányok adómentességének igazolására. Következésképpen minden értékesítő számára ki kell állítani egy ilyen igazolást. Az értékesítő ezt az igazolást köteles megőrizni a könyvelésében, a saját tagállamában alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Abban az esetben, ha egy tagállam nem részesíti közvetlen mentességben a szolgáltatások értékesítését és ezért az értékesítés mentesítését az 1. rovatban meghatározott kedvezményezett részére történő adó-visszatérítéssel adja meg, ezt az igazolást csatolni kell a visszatérítés iránti kérelemhez.
2. a) Az alkalmazandó okirat általános jellemzőit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1989.7.1. C/164. számában határozták meg.
Minden példány papírjának színe fehér és 210 mm × 297 mm méretű, ahol a hosszát illetően –5 mm-től +8 mm-ig terjedő eltérés megengedett.
b) Az 5.B. rovatban levő minden felhasználatlan helyet oly módon kell keresztben áthúzni, hogy oda semmi mást ne lehessen beírni.
c) Az igazolást olvashatóan kell kitölteni és oly módon, hogy a beírtak ne legyenek kitörölhetők. Sem törlés, sem átírás nem megengedett. Az okiratot olyan nyelven kell kitölteni, amelyet a fogadó tagállam elismer.
d) Ha a termékek és/vagy szolgáltatások meghatározása (az igazolás 5.B. rovata) olyan megrendelőlapra hivatkozik, amelyet más nyelven töltöttek ki, mint amelyet a fogadó tagállam elismer, a feljogosított személynek/szervezetnek fordítást kell hozzá mellékelnie.
e) Másfelől, ha az igazolás más nyelven van kitöltve, mint amelyet az értékesítő tagállama elismer, az 5.B. rovatban szereplő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatok fordítását kell a feljogosított személynek/szervezetnek mellékelnie.
f) Az elismert nyelv az adott tagállamban hivatalosan használt egyik nyelvet, illetve a Közösség minden olyan hivatalos nyelvét jelenti, amelyről az adott tagállam kijelentette, hogy e célra használható.
3. A feljogosított személy/szervezet az igazolás 3. rovatában szereplő nyilatkozatában adja meg a mentesség iránti kérelem elbírálásához a fogadó tagállamban szükséges adatokat.
4. Az igazolás 4. rovatában tett nyilatkozatával a szervezet megerősíti az okmány 1. és 3. a) rovatában megadott részleteket és tanúsítja, hogy a feljogosított személy az adott szervezet munkatársa.
5. a) A megrendelőlapra való hivatkozásnak (az igazolás 5.B. rovata) legalább a megrendelés keltét és számát tartalmaznia kell. A megrendelőlapnak tartalmaznia kell azon adatokat, amelyek az igazolás 5. rovatában szerepelnek. Ha az igazolást a fogadó tagállam illetékes hatóságának kell lebélyegeznie, akkor a megrendelőlapot szintén le kell bélyegezni.
b) A pénznemet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által megállapított ISOIDIS 4127 jelű nemzetközi szabványnak megfelelő háromjegyű kóddal kell megadni.
6. A feljogosított személyek/szervezetek által tett fenti nyilatkozatot a fogadó tagállam illetékes hatósága(i) hitelesíti(k) a 6. rovatban történő lebélyegzéssel. E hatóság(ok) az engedélyezést függővé teheti(k) saját tagállama(uk) más hatóságának egyetértésétől. Az illetékes adóhatóságtól függ az ilyen egyetértés beszerzése.
7. Az eljárás egyszerűsítése érdekében az illetékes hatóság eltekinthet a feljogosított személy/szervezet azon kötelezettségétől, hogy bélyegzést kérelmezzen a hivatalos felhasználással kapcsolatos mentességre. A feljogosított szervezetnek e mentességét az igazolás 7. rovatában kell megemlítenie.

2. számú melléklet a 15/2008. (V. 16.) PM rendelethez6

Nyomtatvány az adó-visszatéríttetési kérelemhez

1. FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET

Megnevezés/név, valamint a külügyi igazolvány betűjele és száma, ha az adómentesség igazolására jogosított hatóság (3. pont) a Külügyminisztérium

    

Utca, házszám

    

Irányítószám, helység

    

2. EGYÉB ADATOK

levelezési cím (ha az eltér az 1. rovatban szereplő címtől):

időszak, amelyre az adó-visszatéríttetési igény kiterjed:

az adó összege, amelyre az adó-visszatéríttetési igény vonatkozik:

a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma :

azon okiratok darabszáma, amelyekre a feljogosított személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja:

a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve, címe és a fizetési számla száma (átutalás esetén :

a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató BIC (SWIFT) kódja és a devizanem megjelölése (külföldön vezetett fizetési számlára történő átutalás esetén):

3. AZ ADÓMENTESSÉG IGAZOLÁSÁRA JOGOSÍTOTT HATÓSÁG (Név, cím és telefonszám)

– Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma [a 16. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben]

1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Tel.: 06 1-458-1000

– Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma (a 16. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben)

1055 Budapest, Balaton utca 7–11.

Tel.: 06-1-474-1111

4. A FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLY/SZERVEZET NYILATKOZATA

A feljogosított személy vagy szervezet nyilatkozik arról, hogy

a) a kérelemhez csatolt számlákban foglalt termékek és/vagy szolgáltatások felhasználási célja a következő:

– hivatalos felhasználás*    – személyes felhasználás

– külföldi diplomáciai képviselet részére,     – külföldi diplomáciai képviselet tagja részére,

– külföldi hivatásos konzuli képviselet részére,     – külföldi hivatásos konzuli képviselet tagja részére,

– nemzetközi szervezet részére,     – nemzetközi szervezet tisztviselője részére.


........................................................
(a szervezet megnevezése)
(lásd 5. rovat)

b) a kérelemhez csatolt számlákban foglalt termékek és/vagy szolgáltatások összhangban vannak a visszatérítési körülményekkel és korlátozásokkal, és

c) a megadott adatokat jóhiszeműen állították ki. A feljogosított személy, illetve szervezet vállalja, hogy megfizeti a Magyar Köztársaságnak azon általános forgalmi adót, amely akkor lenne esedékes, amennyiben a termékek és/vagy szolgáltatások nem felelnének meg a mentesség követelményeinek, illetve amennyiben a termékeket és/vagy szolgáltatásokat nem a szándékolt módon használnák fel.

* A képviselet eljárási rendjében meghatározott aláírásra jogosult személy aláírásával igazolja azt, hogy a képviseleti hivatalos felhasználás céljából beszerzett termék/igénybe vett szolgáltatás a hivatali számviteli nyilvántartásokban pénzügyi kiadások között szerepel és a képviselet működésével kapcsolatban merült fel.


    .....................................................     ......................................................
    Helység, dátum    Az aláíró neve és beosztása


        .....................................................
        Aláírás

5. A SZERVEZET BÉLYEGZŐJE (személyes felhasználás esetére)


    .....................................................    (Bélyegző)    .....................................................
    Helység, dátum        Az aláíró neve és beosztása


        .....................................................
        Aláírás

 

6. A FELJOGOSÍTOTT SZEMÉLLYEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ JOGOSULT CSALÁDTAGOK

Sorszám

Családtag neve

Külügyi igazolvány betűjele és száma,
ha az adómentesség igazolására jogosított hatóság a Külügyminisztérium

Az adómentesség igazolására jogosított hatóság tölti ki

Jogosultság kezdete

Jogosultság megszűnése

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

7. AZ ADÓMENTESSÉG IGAZOLÁSÁRA JOGOSÍTOTT HATÓSÁG IGAZOLÁSA


A feljogosított személy, illetve szervezet

 

......... év ............... hó ......... napjától

......... év ............... hó ......... napjáig

jogosult áfa visszatéríttetésre.


    .....................................................    (Bélyegző)    .....................................................
    Dátum        Aláírás

 

8. ENGEDÉLY A BÉLYEGZÉSTŐL VALÓ ELTEKINTÉSRE

(hivatalos felhasználásra szóló mentesség esetére)

 

A .......................................................................................... iktatószámú ......................................................................... keltű

    (hivatkozás az ügyiratra)    (dátum)


státusigazolásával      számára

    (a feljogosított szervezet megnevezése)

az adómentesség igazolására jogosított hatóság engedélyezte a 7. rovatban a bélyegzéstől való eltekintést.


    .....................................................    (Bélyegző)    .....................................................
    Helység, dátum        Az aláíró neve és beosztása

    .....................................................
        Aláírás

9. SZÁMLAÖSSZESÍTŐ (benyújtott számlák adatai külön részletezve)

Sor-
szám

A számla
sorszáma

Az adó összegét is tartalmazó ellenérték megtérítésének időpontja

Az adó
alapja

Az adó
összege

Az állami adóhatóság által elismert adóösszeg (adóhivatal tölti ki)

ÁFA
 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

1

A rendeletet a 11/2010. (III. 31.) PM rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2010. április 1. napjával.

2

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a 36/2009. (XII. 22.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 36/2009. (XII. 22.) PM rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 12. § (3) bekezdése a 36/2009. (XII. 22.) PM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 16. § a 36/2009. (XII. 22.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. számú melléklet a 36/2009. (XII. 22.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére